Poem449

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

ز   پيش   سواران   چو  ره  برگرفـت
سوي  خان  بي‌بر  به  راهام  تـفـت
بزد    در    بگفـتا    کـه   بي‌شـهريار
بـماندم   چو   او   بازماند   از  شـکار
شـب   آمد   ندانـم   هـمي   راه   را
نيابـم   هـمي   لشـکر   و   شاه   را
گر  امشب  بدين  خانه  يابم سپنـج
نـباشد  کـسي  را  ز  من  هيچ  رنج
بـه   پيش   به  راهام  شد  پيشـکار
بگفـت    آنـچ   بشـنيد   ازان   نامدار
بـه  راهام  گفت  ايچ  ازين  در  مرنج
بـگويش    کـه   ايدر   نيابي   سپنـج
بيامد    فرسـتاده    با    او   بـگـفـت
کـه   ايدر   ترا  نيست  جاي  نهفـت
بدو    گـفـت    بـهرام   با   او   بـگوي
کز   ايدر  گذشتن  مرا  نيسـت  روي
همي  از  تو من خانه خواهم سپنج
نيارم  بـه  چيزت  ازان  پس  به  رنـج
چو   بشـنيد   پويان   بشد   پيشـکار
بـه  نزد  به  راهام  گفـت  اين  سوار
همي ز ايدر امشب نخواهد گذشت
سخـن  گفتن  و  راي  بسيار گشت
بـه   راهام  گفتش  که  رو  بي‌درنگ
بـگويش  که  اين  جايگاهيست تنگ
جهوديست  درويش  و شب گرسنه
بخسـپد    هـمي   بر   زمين   برهنه
بگفـتـند   و   بهرام   گفت  ار  سپنج
نيابـم     بدين    خانـه    آيدت    رنـج
بدين   در   بخسپـم   نـجويم  سراي
نخواهـم   بـه  چيزي  دگر  کرد  راي
بـه   راهام   گفت  اي  نـبرده  سوار
هـمي   رنجـه   داري  مرا  خوارخوار
بخـسـپي   و   چيزت   بدزدد  کسي
ازان   رنـجـه   داري   مرا  تو  بـسي
بـه  خانه  درآي  ار  جهان  تنگ  شد
هـمـه  کار  بي‌برگ  و  بي‌رنگ  شد
بـه  پيمان  که چيزي نخواهي ز من
ندارم   بـه   مرگ   آبچين   و   کـفـن
هـم   امـشـب   ترا   و  نشست  ترا
خورش   بايد   و  نيسـت  چيزي  مرا
گر  اين  اسپ  سرگين  و آب افگـند
وگر   خشـت  اين  خانه  را  بشکـند
بـه   شبگير  سرگينش  بيرون  کني
بروبي   و  خاکش  به  هامون  کـني
هـمان  خشـت  را  نيز  تاوان  دهي
چو  بيدار  گردي  ز  خواب  آن  دهي
بدو    گـفـت    بـهرام    پيمان   کنـم
برين    رنـجـها    سر   گروگان   کنـم
فرود   آمد   و   اسـپ   را   با   لـگام
ببـسـت   و   برآهخـت   تيغ  از  نيام
نـمدزين   بگسـترد   و   بالينش  زين
بخفـت  و  دو  پايش  کشان بر زمين
جـهود  آن  در  خانه  از  پس  ببست
بياورد  خوان  و  به  خوردن نشسـت
ازان  پس  به  بهرام گفـت اي سوار
چو   اين  داستان  بـشـنوي  ياد  دار
بـه  گيتي  هرانکس  که  دارد  خورد
سوي       مردم      بي‌نوا      نـنـگرد
بدو   گفـت   بـهرام   کاين   داسـتان
شنيدسـتـم     از    گفتـه    باستان
شـنيدم   بـه   گفتار   و  ديدم  کنون
کـه   برخواندي   از   گفته  رهنـمون
مي  آورد چون خورده شد نان جهود
ازان    مي    ورا    شادماني    فزود
خروشيد     کاي     رنـج‌ديده    سوار
برين     داسـتان     کـهـن    گوش‌دار
که هرکس که دارد دلش روشنست
درم  پيش  او چون يکي جوشنست
کـسي   کو   ندارد  بود  خشک  لـب
چـنانـچون   توي   گرسنه   نيم‌شب
بدو  گفت  بهرام  کاين بس شگفـت
بـه   گيتي   مرين   ياد   بايد  گرفـت
کـه   از   جام  يابي  سرانـجام  نيک
خنـک  ميگسار  و  مي  و  جام نيک
چو    از    کوه   خـنـجر   برآورد   هور
گريزان   شد   از   خانـه   بـهرام  گور
بران    چرمـه    ناچران    زين    نـهاد
چـه  زين  از  برش خشک بالين نهاد
بيامد   بـه   راهام  گفـت  اي  سوار
بـه   گـفـتار   خود   بر  کنون  پاي‌دار
تو  گفـتي  کـه  سرگين  اين  بارگي
بـه    جاروب    روبـم    به   يکـبارگي
کـنون    آنـچ   گفـتي   بروب   و   ببر
بـه    رنـجـم    ز    مهـمان    بيدادگر
بدو     گـفـت    بـهرام    شو    پايکار
بياور   کـه   سرگين   کشد  بر  کـنار
دهـم   زر   کـه   تا  خاک  بيرون  برد
وزين    خانـه    تو   بـه   هامون   برد
بدو  گفت  من  کس ندارم کـه خاک
بروبد      برد     ريزد     اندر     مـغاک
تو  پيمان  که  کردي  بـه  کژي  مـبر
نـبايد      کـه     خوانـمـت     بيدادگر
چو   بشـنيد  بهرام  ازو  اين  سخـن
يکي    تازه    انديشـه    افگـند   بـن
يکي    خوب   دسـتار   بودش   حرير
بـه  موزه  درون  پر  ز  مشک  و عبير
برون  کرد  و  سرگين  بدو  کرد  پاک
بينداخـت    با    خاک    اندر   مـغاک
بـه   راهام   را   گـفـت   کاي  پارسا
گر       آزاديم       بـشـنود       پادشا
ترا     از     جـهان    بي‌نيازي    دهد
بر      مـهـتران      سرفرازي      دهد