Poem448

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چـنان  بد  که  روزي  به  نخچير  شير
هـمي    رفـت    با   چـند   گرد   دلير
بـشد   پير  مردي  عصايي  به  دست
بدو   گفـت   کاي  شاه  يزدان‌پرسـت
بـه   راهام   مرديسـت   پرسيم  و  زر
جـهودي       فريبـنده       و      بدگـهر
بـه       آزادگي       لنـبـک      آبـکـش
بـه   آرايش   خوان   و  گـفـتار  خوش
بـپرسيد   زان   کـهـتران   کاين   کيند
بـه   گـفـتار   اين   پير   سر   بر  چيند
چـنين    گـفـت   با   او   يکي   نامدار
کـه    اي    با    گـهر   نامور   شـهريار
سـقاايسـت     اين     لنبـک     آبکش
جوانـمرد  و  با  خوان  و  گفتار  خوش
بـه    يک    نيم   روز   آب   دارد   نـگاه
دگر    نيمـه   مهـمان   بـجويد   ز   راه
نـماند     بـه    فردا    از    امروز    چيز
نـخواهد   کـه  در  خانه  باشد  به  نيز
بـه   راهام   بي‌بر   جهوديست  زفـت
کـجا     زفـتي    او    نـشايد    نهفـت
درم    دارد    و    گـنـج    و   دينار   نيز
هـمان   فرش   ديبا   و  هرگونـه  چيز
مـناديگري       را       بـفرمود      شاه
کـه   شو   بانـگ   زن   پيش   بازارگاه
کـه   هرکـس   کـه   از   لنبک  آبکش
خرد   آب   خوردن   نـباشدش  خوش
هـمي   بود   تا   زرد   گشـت  آفـتاب
نشـسـت   از   بر  باره  بي‌زور  و  تاب
سوي    خانـه   لنـبـک   آمد   چو   باد
بزد   حـلـقـه   بر   درش   و   آواز   داد
کـه  من  سرکشي‌ام  ز  ايران  سپاه
چو  شـب  تيره  شد  بازماندم ز شاه
درين   خانـه   امشب   درنگـم   دهي
هـمـه    مردمي    باشد    و    فرهي
بـبد    شاد    لـنـبـک    ز    آواز    اوي
وزان    خوب    گـفـتار   دمـساز   اوي
بدو   گـفـت   زود  اندر  آي  اي  سوار
کـه    خـشـنود    باد   ز   تو   شـهريار
اگر   با   تو   ده   تـن   بدي   بـه  بدي
هـمـه  يک  به  يک  بر  سرم مه بدي
فرود     آمد     از     باره    بـهرامـشاه
هـمي   داشـت   آن  باره  لنبک  نگاه
بـماليد    شادان   بـه   چيزي   تنـش
يکي    رشتـه    بنـهاد    بر   گردنـش
چو   بنشسـت   بـهرام   لنبـک   دويد
يکي   شـهره   شطرنـج   پيش  آوريد
يکي     کاسـه     آورد    پر    خوردني
بياورد             هرگونـه            آوردني
بـه   بـهرام   گفت   اي  گرانمايه  مرد
بـنـه    مـهره    بازي    از   بـهر   خورد
بديد   آنـک   کلنـبـک   بدو   داد   شاه
بـخـنديد    و    بـنـهاد   بر   پيش   گاه
چو  نان  خورده  شد  ميزبان  در زمان
بياورد     جامي    ز    مي    شادمان
هـمي  خورد  بهرام  تا  گشت مست
بـه   خوردنـش   آنگـه   بيازيد   دست
شگفـت  آمد  او  را  ازان  جشن اوي
وزان   خوب   گـفـتار   وزان  تازه  روي
بخـفـت   آن   شـب   و   بامداد   پگاه
از    آواز   او   چشـم   بـگـشاد   شاه
چـنين   گفـت   لنبـک   به  بهرام  گور
کـه   شـب  بي  نوا  بد  همانا  ستور
يک   امروز  مهمان  مـن  باش  وبـس
وگر    يار    خواهي    بـخوانيم   کـس
بياريم    چيزي   کـه   بايد   بـه   جاي
يک   امروز   با   ما  بـه  شادي  بـپاي
چـنين    گـفـت    با   آبکش   شهريار
کـه     امروز     چـندان     نداريم    کار
کـه    ناچار    ز    ايدر    بـبايد    شدن
هـم   اينـجا   به  نزد  تو  خواهم  بدن
بـسي    آفرين    کرد    لنـبـک   بروي
ز     گـفـتار     او    تازه‌تر    کرد    روي
بـشد   لنـبـک   و   آب  چندي  کشيد
خريدار        آبـش        نيامد        پديد
غـمي  گشت  و  پيراهنش  درکشيد
يکي    آبـکـش   را   به   بر   برکـشيد
بـها   بـسـتد   و   گوشت   بخريد  زود
بيامد   سوي  خانـه  چون  باد  و  دود
بپـخـت  و  بخوردند  و  مي  خواستند
يکي     مجـلـس     ديگر     آراسـتـند
بيود  آن  شب  تيره  با مي به دسـت
هـمان    لنبـک    آبکـش   مي‌پرست
چو  شـب  روز  شد  تيز  لنبک  برفـت
بيامد     بـه    نزديک    بـهرام    تـفـت
بدو    گـفـت    روز    سيم   شادباش
ز  رنـج  و  غم  و  کوشـش  آزاد  باش
بزن   دسـت   با   مـن  يک  امروز  نيز
چـنان  دان  که  بخشيده‌اي زر و چيز
بدو   گفـت   بـهرام   کين   خود  مـباد
کـه   روز   سـه   ديگر  نـباشيم  شاد
برو   آبـکـش   آفرين   خواند   و  گفـت
کـه  بيداردل  باش  و  با  بخت  جفـت
بـه   بازار   شد  مشک  و  آلـت  بـبرد
گروگان    بـه   پرمايه   مردي   سـپرد
خريد    آنـچ    بايسـت   و   آمد   دوان
بـه    نزديک    بـهرام    شد   شادمان
بدو   گـفـت   ياري   ده   اندر   خورش
کـه   مرد   از   خورشها  کـند  پرورش
ازو   بسـتد   آن   گوشت   بـهرام  زود
بريد    و    بر   آتـش   خورشـها   فزود
چو  نان  خورده شد مي‌گرفتند و جام
نخـسـت    از   شهنـشاه   بردند   نام
چو مي خورده شد خواب را جاي کرد
بـه   بالين   او   شـمـع   بر   پاي  کرد
بـه   روز   چهارم   چو   بفروخـت  هور
شد    از    خواب    بيدار   بـهرام   گور
بـشد    ميزبان   گـفـت   کاي   نامدار
بـبودي    درين    خانـه   تـنـگ   و   تار
بدين    خانـه   اندر   تـن‌آسان   نـه‌اي
گر   از   شاه   ايران   هراسان  نـه‌اي
دو     هـفـتـه    بدين    خانـه    بي‌نوا
بـباشي    گر    آيد    دلـت    را    هوا
برو       آفرين       کرد       بـهرامـشاه
کـه  شادان  و  خرم  بدي سال و ماه
سـه   روز   اندرين  خانـه  بوديم  شاد
کـه    شاهان    گيتي    گرفـتيم   ياد
بـه    جايي    بـگويم    سخنـهاي   تو
کـه   روشـن  شود  زو  دل  و  راي  تو
کـه     اين    ميزباني    ترا    بر    دهد
چو  افزون  دهي  تخت  و افـسر دهد
بيامد   چو   گرد  اسـپ  را  زين  نـهاد
بـه   نخچيرگـه  رفت  زان  خانه  شاد
هـمي   کرد  نخچير  تا  شـب  ز  کوه
برآمد    سبـک    بازگـشـت   از   گروه