Poem446

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو   بر   تخت   بنشسـت  بـهرام  گور
برو     آفرين     کرد    بـهرام    و    هور
پرسـتـش      گرفـت     آفرينـنده     را
جـهاندار     و    بيدار    و    بينـنده    را
خداوند         پيروزي        و        برتري
خداوند       افزوني       و       کـمـتري
خداوند      داد      و      خداوند     راي
کزويسـت   گيتي   سراسر   بـه  پاي
ازان پس چنين گفت کاين تاج و تخت
ازو      يافتـم     کافريدسـت     بـخـت
بدو  هستـم  اميد  و  هـم  زو  هراس
وزو     دارم     از     نيکويها     سـپاس
شـما    هـم   بدو   نيز   نازش   کـنيد
بـکوشيد     تا    عـهد    او    نشـکـنيد
زبان            برگـشادند            ايرانيان
کـه   بـسـتيم   ما   بندگي   را   ميان
کـه   اين   تاج   بر  شاه  فرخـنده  باد
هـميشـه   دل   و   بخت  او  زنده  باد
وزان    پـس    هـمـه   آفرين   خواندند
هـمـه   بر   سرش   گوهر   افشاندند
چـنين   گفت   بهرام  کاي  سرکشان
ز    نيک    و    بد    روز   ديده   نـشان
هـمـه    بـندگانيم    و   ايزد   يکيست
پرسـتـش   جز  او  را  سزاوار  نيست
ز      بد      روز      بي‌بيم     داريمـتان
بـه      بدخواه     حاجـت     نياريمـتان
بگـفـت   اين   و   از   پيش  برخاستند
برو         آفرين         نو         آراسـتـند
شـب    تيره    بودند   با   گـفـت‌وگوي
چو   خورشيد   بر   چرخ  بـنـمود  روي
بـه   آرام   بنشـسـت   بر   گاه   شاه
برفـتـند            ايرانيان            بارخواه
چـنين    گـفـت    بـهرام    با   مهتران
کـه    اين   نيکـنامان   و   نيک‌اخـتران
بـه   يزدان   گراييم   و   رامـش  کـنيم
بـتازيم   و   دل   زين   جـهان   برکـنيم
بگفـت  اين  و  اسپ  کيان  خواستند
کيي         بارگاهـش        بياراسـتـند
سه  ديگر چو بنشست بر تخت گفت
کـه    رسـم   پرستـش   نبايد   نهفت
بـه   هـسـتي   يزدان   گوايي   دهيم
روان     را     بدين    آشـنايي    دهيم
بهشتسـت   و  هم  دوزخ  و  رستخيز
ز   نيک   و   ز   بد   نيسـت   راه  گريز
کـسي   کو   نـگرود   به   روز   شـمار
مر    او    را   تو   بادين   و   دانا   مدار
بـه   روز   چـهارم   چو  بر  تخـت  عاج
بـسر    بر   نـهاد   آن   پسـنديده   تاج
چـنين  گفـت  کز  گنج  من  يک  زمان
نيم     شاد     کز     مردم     شادمان
نيم     خواسـتار     سراي     سـپـنـج
نـه   از   بازگشتـن   به   تيمار  و  رنـج
کـه   آنـسـت   جاويد   و   اين   ره‌گذار
تو     از     آز    پرهيز    و    انده    مدار
بـه  پنجـم  چنين  گفت  کز  رنج  کس
نيم    شاد    تا    باشدم   دسـت‌رس
بـه   کوشـش   بجوييم   خرم  بهشت
خنـک   آنـک  جز  تخم  نيکي  نکشت
ششـم   گفـت   بر   مردم   زيردست
مـبادا   کـه   هرگز   بجويم   شکست
جـهان   را  ز  دشمن  تن‌آسان  کـنيم
بدانديشـگان     را     هراسان    کـنيم
به هفتم چو بنشست گفت اي مهان
خردمـند    و    بيدار   و   ديده   جـهان
چو    با   مردم   زفـت   زفـتي   کـنيم
هـمي    با   خردمـند   جفتي   کـنيم
هرانـکـس   کـه   با   ما   نسازند  گرم
بدي   بيش   ازان   بيند   او   کز  پدرم
هرانـکـس    کـه    فرمان   ما   برگزيد
غـم   و   درد  و  رنجش  نبايد  کـشيد
به  هشتم  چو  بنشست فرمود شاه
جوانوي     را     خواندن     از     بارگاه
بدو    گـفـت    نزديک    هر    مـهـتري
بـه    هر   نامداري   و   هر   کـشوري
يکي   نامـه   بـنويس   با  مـهر  و  داد
کـه   بـهرام  بنشست  بر  تخت  شاد
خداوند     بـخـشايش     و     راسـتي
گريزنده      از     کژي     و     کاسـتي
کـه  با  فر  و  برزست  و  با مـهر و داد
نـگيرد     جز     از     پاک    دادار    ياد
پذيرفـتـم    آن    را    کـه   فرمان   برد
گـناه   آن   سـگالد   کـه   درمان   برد?
نشسـتـم    برين    تـخـت    فرخ   پدر
بر        آيين        طـهـمورث        دادگر
بـه    داد    از    نياکان   فزوني   کـنـم
شـما   را   بـه   دين   رهنموني  کنـم
جز  از  راستي  نيست  با  هرکـسي
اگر    چـند    ازو    کژي    آيد   بـسي
بران      دين      زردشـت     پيغـمـبرم
ز       راه      نياکان      خود      نـگذرم
نهـم   گفـت   زردشت  پيشين  بروي
بـه     راهيم     پيغمـبر    راسـت‌گوي
هـمـه    پادشاهيد   بر   چيز   خويش
نـگـهـبان    مرز    و    نگهـبان    کيش
بـه    فرزند   و   زن   نيز   هـم   پادشا
خـنـک      مردم     زيرک     و     پارسا
نـخواهيم     آگـندن     زر    بـه    گنـج
کـه   از   گنـج   درويش  ماند  به  رنـج
گر      ايزد      مرا      زندگاني      دهد
برين       اخـتران      کامراني      دهد
يکي    رامـشي    نامـه    خوانيد   نيز
کزان    جاودان    ارج    يابيد    و   چيز
ز    ما    بر   هـمـه   پادشاهي   درود
بـه   ويژه   که  مـهرش  بود  تار  و  پود
نـهادند      بر     نامـه‌ها     بر     نـگين
فرسـتادگان     خواسـت     با    آفرين
برفـتـند       با       نامـه‌ها       موبدان
سواران        بينادل       و       بـخردان