Poem426

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو   بنشـسـت   بر   گاه  شاه  اردشير
بياراسـت     آن     تـخـت    شاپور    پير
کـمر    بـسـت   و   ايرانيان   را   بـخواند
بر      پايه      تـخـت      زرين      نـشاند
چـنين    گـفـت    کز    دور   چرخ   بلـند
نـخواهـم   کـه   باشد   کسي  را  گزند
جـهان    گر    شود   رام   با   کام   مـن
بـبينـند       تيزي       و       آرام      مـن
ور    ايدونـک    با    ما    نـسازد   جـهان
بـسازيم      ما      با     جـهان     جـهان
برادر     جـهان    ويژه    ما    را    سـپرد
ازيرا      کـه      فرزند     او     بود     خرد
فرسـتـم         روان         ورا         آفرين
کـه   از   بدسگالان  بشسـت  او  زمين
چو      شاپور     شاپور     گردد     بـلـند
شود    نزد    او   گاه   و   تاج   ارجـمـند
سـپارم    بدو    گاه    و   تاج   و   سـپاه
کـه   پيمان   چـنين   کرد   شاپور  شاه
مـن    اين    تـخـت    را    پايکار    وي‌ام
هـمان       از      پدر      يادگار      وي‌ام
شـما      يکـسره      داد      ياد     آوريد
بـکوشيد     و     آيين     و     داد    آوريد
چـنان  دان  که  خورديم و بر ما گذشت
چو   مردي   همه  رنج  ما  باد  گـشـت
چو ده سال گيتي همي داشت راست
بـخورد  و  ببخشيد  چيزي  که خواست
نجسـت  از  کسي  باژ  و  ساو  و خراج
هـمي   رايگان  داشـت  آن  گاه  و  تاج
مر     او     را     نـکوکار    زان    خواندند
کـه    هرکـس    تـن‌آسان    ازو   ماندند
چو   شاپور   گـشـت   از  در  تاج  و  گاه
مر   او   را   سپرد  آن  خجسـتـه  کـلاه
نـگـشـت   آن   دلاور   ز   پيمان  خويش
بـه  مردي  نگه  داشت  سامان خويش