Poem250

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

دبير     جـهانديده     را     پيش     خواند
ازان    چاره    و   چـنـگ   چـندي   براند
بر     تخـت     بـنـشـسـت    فرخ    دبير
قلم خواست و قرطاس و مشک و عبير
نخسـتين   کـه   نوک   قلم  شد  سياه
گرفـت      آفرين      بر      خداوند     ماه
خداوند     کيوان     و    ناهيد    و    هور
خداوند       پيل       و      خداوند      مور
خداوند         پيروزي         و        فرهي
خداوند      ديهيم     و     شاهـنـشـهي
خداوند      جان      و      خداوند      راي
خداوند       نيکي‌ده       و      رهـنـماي
ازو   جاودان   کام   گـشـتاسـپ   شاد
بـه    مينو   هـمـه   ياد   لهراسـپ   باد
رسيدم   بـه   راهي   بـه   توران   زمين
کـه      هرگز     نـخوانـم     برو     آفرين
اگر      برگـشايم      سراسر     سـخـن
سر    مرد    نو   گردد   از   غـم   کـهـن
چـه     دسـتور    باشد    مرا    شـهريار
بـخوانـم         برو         نامـه         کارزار
بـه    ديدار    او    شاد   و   خرم   شوم
ازين     رنـج     ديرينـه    بي‌غـم    شوم
وزان   چاره‌هايي   کـه   من   ساخـتـم
کـه     تا    دل    ز    کينـه    بـپرداخـتـم
بـه  رويين  دژ  ارجاسپ  و  کهرم  نماند
جز   از   مويه   و   درد   و  ماتـم  نـماند
کـسي    را    ندادم   بـه   جان   زينـهار
گيا       در       بيابان       سرآورد      بار
هـمي  مغز  مردم  خورد  شير  و  گرگ
جز    از    دل   نـجويد   پلـنـگ   سـترگ
فلـک   روشـن   از   تاج  گشتاسپ  باد
زمين    گلـشـن    شاه   لهراسـپ   باد
چو    بر    نامـه    بر    مـهر   اسـفـنديار
نـهادند    و    جسـتـند    چـندي   سوار
هيونان       کـفـک‌افـگـن       و      تيزرو
بـه      ايران      فرسـتاد      سالار     نو
بـماند     از     پي     پاسـخ    نامـه    را
بکـشـت     آتـش     مرد    بدکامـه    را
بـسي    برنيامد    کـه    پاسـخ   رسيد
يکي    نامـه    بد    بـند    بد   را   کـليد
سر    پاسـخ   نامـه   بود   از   نخسـت
کـه    پاينده    بادآنـک   نيکي   بجسـت
خرد     يافـتـه    مرد    يزدان    شـناس
بـه   نيکي   ز  يزدان  شناسد  سـپاس
دگر    گـفـت    کز    دادگر   يک   خداي
بـخواهيم      کو     باشدت     رهـنـماي
درخـتي    بکشتـم    بـه    باغ   بهشت
کزان      بارورتر      فريدون      نـکـشـت
برش    سرخ    ياقوت   و   زر   آمدسـت
هـمـه   برگ   او   زيب  و  فر  آمدسـت
بـماناد     تا     جاودان     اين     درخـت
ترا    باد    شادان    دل    و   نيک‌بـخـت
يکي    آنـک    گـفـتي    کـه    کين   نيا
بـجـسـتـم    پر    از    چاره    و    کيميا
دگر    آنـک    گـفـتي   ز   خون   ريختـن
بـه    تـنـها    بـه    رزم    اندر    آويختـن
تـن        شـهرياران        گرامي       بود
کـه   از   کوشـش   سخـت   نامي  بود
نـگـهدار     تـن     باش     و     آن    خرد
کـه   جان   را   بـه   دانـش  خرد  پرورد
سـه  ديگر  که  گفتي  به  جان  زينـهار
ندادم    کـسي    را   ز   چـندان   سوار
هميشـه   دلـت   مـهربان   باد   و  گرم
پر   از   شرم   جان   لـب  پر  آواي  نرم
مـبادا     ترا     پيشـه    خون    ريخـتـن
نـه     بي‌کينـه     با     مهـتر    آويخـتـن
بـه  کين  برادرت  بي  سي  و  هشـت
از    اندازه    خون   ريخـتـن   درگذشـت
و     ديگر     کزان     پير    گـشـتـه    نيا
ز     دل     دور     کرده    بد    و    کيميا
چو   خون  ريختـندش  تو  خون  ريخـتي
چو      شيران      جـنـگي     برآويخـتي
هـميشـه   بدي   شاد   و   بـه   روزگار
روان       را       خرد      بادت      آموزگار
نيازسـت     ما     را     بـه     ديدار     تو
بدان      پر      خرد     جان     بيدار     تو
چـه    نامـه    بـخواني   بنه   بر   نشان
بدين     بارگاه     آي     با     سرکـشان
هيون      تـگاور      ز     در     بازگـشـت
هـمـه    شـهر    ايران    پرآواز   گشـت
سوار      هيونان      چو      باز      آمدند
بـه      نزد      تـهـمـتـن     فراز     آمدند