Poem243

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

ازان       پـس       بـفرمود       تا       گرگـسار
بيامد             بر             نامور            شـهريار
بدادش       سـه       جام       دمادم       نـبيد
مي    سرخ    و    جام    از    گـل   شـنـبـليد
بدو      گـفـت      کاي      بد     تـن     بدنـهان
نـگـه       کـن       بدين       کردگار       جـهان
نـه   سيمرغ   پيدا   نـه   شير   و   نـه   گرگ
نـه      آن     تيز     چـنـگ     اژدهاي     بزرگ
بـه    مـنزل    کـه    انـگيزد    اين    بار    شور
بود       آب       و      جاي      گياي      سـتور
بـه     آواز     گـفـت     آن     زمان    گرگـسار
کـه        اي       نامور       فرخ       اسـفـنديار
اگر       باز      گردي      نـباشد      شـگـفـت
ز      بـخـت      تو      اندازه      بايد      گرفـت
ترا      يار      بود      ايزد      اي      نيکـبـخـت
بـه     بار     آمد     آن    خـسرواني    درخـت
يکي     کار     پيشـسـت     فردا    کـه    مرد
نينديشد            از            روزگار            نـبرد
نـه     گرز     و    کـمان    ياد    آيد    نـه    تيغ
نـه      بيند     ره     جـنـگ     و     راه     گريغ
بـه       بالاي      يک      نيزه      برف      آيدت
بدو        روز       شادي       شـگرف       آيدت
بـماني        تو        با        لـشـکر        نامدار
بـه     برف     اندر     اي     فرخ     اسـفـنديار
اگر         بازگردي         نـباشد        شـگـفـت
ز      گـفـتار     مـن     کين     نـبايد     گرفـت
هـمي     ويژه    در    خون    لـشـکر    شوي
بـه      تـندي      و      بدرايي      و      بدخوي
مرا    اين    درسـتـسـت    کز    باد   سـخـت
بريزد         بران         مرز         بار        درخـت
ازان      پـس     کـه     اندر     بيابان     رسي
يکي     مـنزل     آيد    بـه    فرسـنـگ    سي
هـمـه   ريگ   تفتـسـت   گر   خاک   و   شخ
برو      نـگذرد     مرغ     و     مور     و     مـلـخ
نـبيني     بـه     جايي     يکي     قـطره    آب
زمينـش      هـمي      جوشد      از     آفـتاب
نـه      بر      خاک     او     شير     يابد     گذر
نـه         اندر         هوا        کرگـس        تيزپر
نـه     بر     شـخ     و     ريگـش     برويد    گيا
زمينـش        روان       ريگ       چون       توتيا
براني      برين      گونـه      فرسـنـگ      چـل
نـه    با    اسـپ    تاو    و    نـه   با   مرد   دل
وزانـجا       بـه       رويين‌دژ       آيد       سـپاه
بـبيني           يک           مايه‌ور           جايگاه
زمينـش     بـه     کام     نياز     اندر     اسـت
وگر    باره    با    مـه    بـه    راز   اندر   اسـت
بـشد        بامـش        از        ابر        بارنده‌تر
کـه       بد       نامـش      از      ابر      برنده‌تر
ز        بيرون        نيابد       خورش       چارپاي
ز     لـشـکر     نـماند     سواري    بـه    جاي
از       ايران       و      توران      اگر      صدهزار
بيايند                 گردان                 خـنـجرگزار
نـشينـند         صد         سال        گرداندرش
هـمي       تيرباران       کـنـند       از       برش
فراوان     همانـسـت     و     کـمـتر     هـمان
چو     حـلـقـه‌سـت     بر    در    بد    بدگـمان
چو      ايرانيان      اين      بد      از     گرگـسار
شـنيدند      و      گـشـتـند      با     درد     يار
بـگـفـتـند          کاي          شاه         آزادمرد
بـگرد         بال         تا         تواني         مـگرد
اگر    گرگـسار    اين    سخنـها    که   گـفـت
چـنين    اسـت    اين    خود    نماند   نهـفـت
بدين        جايگـه        مرگ        را        آمديم
نـه        فرسودن        ترگ        را        آمديم
چـنين         راه         دشوار         بـگذاشـتي
بـلاي         دد        و        دام        برداشـتي
کـس      از     نامداران     و     شاهان     گرد
چـنين          رنـجـها         برنيارد         شـمرد
کـه     پيش     تو     آمد    بدين    هـفـتـخوان
برين      بر      جـهان      آفرين     را     بـخوان
چو        پيروزگر        بازگردي        بـه        راه
بـه    دل    شاد   و   خرم   شوي   نزد   شاه
بـه     راهي     دگر    گر    شوي    کينـه‌ساز
هـمـه       شـهر       توران      برندت      نـماز
بدين    سان    کـه    گويد   هـمي   گرگـسار
تـن        خويش        را       خوارمايه       مدار
ازان    پـس    کـه   پيروز   گـشـتيم   و   شاد
نـبايد      سر      خويش      دادن     بـه     باد
چو     بـشـنيد     اين‌گونـه    زيشان    سخـن
شد    آن    تازه    رويش    ز    گردان    کـهـن
شـما    گـفـت    از    ايران   بـه   پـند   آمديد
نـه       از       بـهر       نام       بـلـند      آمديد
کـجاآن     همـه     خـلـعـت    و    پـند    شاه
کـمرهاي      زرين     و     تـخـت     و     کـلاه
کـجا   آن   همـه   عـهد   و   سوگند   و   بـند
بـه      يزدان      و      آن     اخـتر     سودمـند
کـه    اکـنون   چـنين   سسـت   شد   پايتان
بـه       ره      بر      پراگـنده      شد      رايتان
شـما        بازگرديد        پيروز        و       شاد
مرا      کام     جز     رزم     جـسـتـن     مـباد
بـه        گـفـتار        اين        ديو       ناسازگار
چـنين          سرکـشيديد          از         کارزار
از     ايران     نـخواهـم     برين     رزم    کـس
پـسر       با       برادر       مرا       يار       بـس
جـهاندار          پيروز          يار          مـنـسـت
سر       اخـتر       اندر       کـنار       مـنـسـت
بـه      مردي      نـبايد     کـسي     هـمرهـم
اگر     جان     سـتانـم     وگر     جان    دهـم
بـه    دشمـن    نـمايم    هـنر   هرچ   هست
ز     مردي     و     پيروزي     و    زور    دسـت
بيابيد          هـم          بي‌گـمان         آگـهي
ازين          نامور          فر         شاهـنـشـهي
کـه   با   دژ   چـه   کردم  بـه  دسـتان  و  زور
بـه       نام       خداوند      کيوان      و      هور
چو         ايرانيان        برگـشادند        چـشـم
بديدند       چـهر      ورا      پر      ز      خـشـم
برفـتـند          پوزش‌کـنان         نزد         شاه
کـه     گر     شاه     بيند     بـبـخـشد    گـناه
فداي      تو      بادا      تـن      و      جان     ما
برين        بود        تا       بود       پيمان       ما
ز        بـهر       تـن       شاه       غـمـخواره‌ايم
نـه     از     کوشـش    و    جـنـگ    بيچاره‌ايم
ز      ما      تا      بود      زنده      يک      نامدار
نـپيچيم      يک      تـن      سر      از      کارزار
سپـهـبد     چو     بـشـنيد    زيشان    سخـن
بـپيچيد          زان         گـفـتـهاي         کـهـن
بـه      ايرانيان      آفرين     کرد     و     گـفـت
کـه     هرگز     نـماند     هـنر     در    نـهـفـت
گر           ايدونـک           گرديم           پيروزگر
ز         رنـج         گذشـتـه         بيابيم        بر
نـگردد       فرامـش      بـه      دل      رنـجـتان
نـماند        تـهي        بي‌گـمان       گـنـجـتان
هـمي    راي    زد    تا   جـهان   شد   خـنـک
برفـت       از       بر       کوه      باد      سـبـک
برآمد       ز       درگاه       شيپور      و      ناي
سـپـه       برگرفـتـند      يکـسر      ز      جاي
بـه        کردار       آتـش       هـمي       راندند
جـهان‌آفرين         را         بـسي        خواندند
سـپيده     چو     از     کوه     سر     برکـشيد
شـب     آن    چادر    شـعر    در    سرکـشيد
چو     خورشيد     تابان     نـهان    کرد    روي
هـمي   رفـت   خون   در   پس   پشـت  اوي
بـه      مـنزل     رسيد     آن     سـپاه     گران
هـمـه           گرزداران          و          نيزه‌وران
بـهاري      يکي      خوش‌مـنـش     روز     بود
دل‌افروز           يا           گيتي‌افروز           بود
سراپرده        و       خيمـه       فرمود       کي
بياراسـت        خوان       و       بياورد       مي
هـم‌اندر        زمان       تـندباري       ز       کوه
برآمد      کـه     شد     نامور     زان     سـتوه
جـهان    سربـسر    گـشـت    چون    پر   زاغ
ندانـسـت     کـس     باز     هامون     ز    زاغ
بياريد          از          ابر          تاريک         برف
زميني     پر    از    برف    و    بادي    شـگرف
سه روز و سه شب هم بدان سان به دشت
دم       باد      ز      اندازه      اندر      گذشـت
هوا     پود     گـشـت    ابر    چون    تار    شد
سـپـهـبد        ازان       کار       بيچار       شد
بـه       آواز       پيش      پـشوتـن      بـگـفـت
کـه   اين   کار   ما   گشـت   با   درد   جـفـت
بـه      مردي      شدم      در      دم      اژدها
کـنون         زور         کردن        نيارد        بـها
هـمـه       پيش      يزدان      نيايش      کـنيد
بـخوانيد      و      او     را     سـتايش     کـنيد
مـگر       کاين      بـلاها      ز      ما      بـگذرد
کزين   پـس   کـسي  مان  به  کس  نشـمرد
پـشوتـن       بيامد       بـه      پيش      خداي
کـه      او      بود     بر     نيکويي     رهـنـماي
نيايش          ز          اندازه          بـگذاشـتـند
هـمـه      در     زمان     دسـت     برداشـتـند
هـمانـگـه       بيامد      يکي      باد      خوش
بـبرد    ابر    و    روي    هوا    گـشـت    کـش
چو     ايرانيان     را     دل     آمد    بـه    جاي
بـبودند      بر      پيش      يزدان      بـه     پاي
سراپرده        و        خيمـه‌ها        گـشـتـه‌تر
ز    سرما    کـسي    را    نـبد    پاي    و    پر
هـمانـجا      بـبودند      گردان      سـه      روز
چـهارم      چو      بـفروخـت      گيتي     فروز
سـپـهـبد        گرانـمايگان        را        بـخواند
بـسي         داسـتانـهاي         نيکو        براند
چـنين       گـفـت       کايدر       بـمانيد      بار
مداريد             جز             آلـت             کارزار
هرانکـس     کـه     هستـند     سرهنگ‌فـش
کـه     باشد     ورا     باره    صد    آب    کـش
بـه      پـنـجاه      آب     و     خورش     برنـهيد
دگر        آلـت        گـسـترش       بر       نـهيد
فزوني        هـم        ايدر        بـمانيد        بار
مـگر         آنـچ         بايد         بدان        کارزار
بـه       نيروي       يزدان       بيابيم      دسـت
بدان        بدکـنـش        مردم       بـت‌پرسـت
چو      نوميد      گردد     ز     يزدان     کـسي
ازو          نيک‌بـخـتي          نيايد          بـسي
ازان        دژ        يکايک        توانـگر       شويد
هـمـه    پاک    با    گـنـج    و   افـسر   شويد
چو      خور      چادر     زرد     بر     سرکـشيد
بـبد       باخـتر       چون      گـل      شـنـبـليد
بـنـه          برنـهادند          گردان          هـمـه
برفـتـند            با            شـهريار           رمـه
چو    بـگذشـت   از   تيره   شـب   يک   زمان
خروش       کـلـنـگ       آمد      از      آسـمان
برآشـفـت         ز        آوازش        اسـفـنديار
پيامي          فرسـتاد         زي         گرگـسار
کـه    گـفـتي    بدين    منزلـت    آب   نيست
هـمان    جاي    آرامـش   و   خواب   نيسـت
کـنون    ز    آسـمان   خاسـت   بانگ   کلنـگ
دل      ما     چرا     کردي     از     آب     تـنـگ
چـنين     داد     پاسـخ     کز     ايدر     سـتور
نيابد        مـگر       چـشـمـه       آب       شور
دگر       چـشـمـه       آب‌يابي       چو      زهر
کزان    آب    مرغ    و    ددان    راسـت    بـهر
چـنين      گـفـت      سالار      کز     گرگـسار
يکي         راهـبر         ساخـتـم        کينـه‌دار
ز       گـفـتار       او      تيز      لـشـکر      براند
جـهاندار      نيکي      دهـش      را     بـخواند