Poem22

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

از   آن  پـس  برآمد  ز  ايران  خروش
پديد آمد از هر سويي جنگ و جوش
سيه   گشت  رخشنده  روز  سـپيد
گسـسـتـند     پيوند     از    جمشيد
برو      تيره      شد      فره     ايزدي
بـه     کژي     گراييد    و    نابـخردي
پديد   آمد  از  هر  سويي  خـسروي
يکي    نامـجويي    ز    هر   پـهـلوي
سـپـه   کرده   و   جنگ   را  ساخته
دل    از    مـهر   جمشيد   پرداخـتـه
يکايک     ز     ايران     برآمد    سـپاه
سوي      تازيان      برگـفـتـند      راه
شـنودند    کانـجا    يکي   مهترست
پر   از   هول  شاه  اژدها  پيکرسـت
سواران    ايران   همـه   شاهـجوي
نـهادند    يکـسر   بـه   ضحاک   روي
بـه    شاهي    برو   آفرين   خواندند
ورا    شاه    ايران    زمين    خواندند
کي    اژدهافـش    بيامد    چو    باد
بـه   ايران   زمين  تاج  بر  سر  نـهاد
از    ايران    و   از   تازيان   لـشـکري
گزين   کرد  گرد  از  همـه  کـشوري
سوي   تخت   جمشيد  بنـهاد  روي
چو   انگـشـتري   کرد   گيتي  بروي
چو   جمـشيد  را  بخت  شد  کـندرو
بـه    تـنـگ   اندر   آمد   جهاندار   نو
برفـت   و   بدو   داد   تخـت  و  کـلاه
بزرگي   و  ديهيم  و  گنـج  و  سـپاه
چو  صدسالش اندر جهان کس نديد
برو    نام    شاهي    و    او    ناپديد
صدم   سال  روزي  بـه  درياي  چين
پديد    آمد    آن    شاه   ناپاک   دين
نـهان    گشـتـه   بود   از   بد   اژدها
نيامد    بـه    فرجام   هـم   زو   رها
چو   ضحاکـش  آورد  ناگه  به  چنـگ
يکايک      ندادش     زماني     درنـگ
بـه  ارش  سراسر  بـه  دو  نيم  کرد
جـهان    را   ازو   پاک   بي‌بيم   کرد
شد  آن تخت شاهي و آن دستگاه
زمانـه    ربودش    چو    بيجاده   کاه
ازو  بيش  بر  تخت  شاهي  کـه بود
بران   رنـج  بردن  چـه  آمدش  سود
گذشـتـه     برو    ساليان    هفتـصد
پديد    آوريده    هـمـه    نيک   و   بد
چـه    بايد    هـمـه    زندگاني   دراز
چو   گيتي   نخواهد  گـشادنـت  راز
هـمي   پروراندت  با  شـهد  و  نوش
جز    آواز   نرمـت   نيايد   بـه   گوش
يکايک  چو  گيتي  که  گسترد  مـهر
نـخواهد   نـمودن   بـه   بد  نيز  چهر
بدو   شاد   باشي   و   نازي   بدوي
هـمان   راز   دل  را  گـشايي  بدوي
يکي      نـغز     بازي     برون     آورد
بـه  دلـت  اندرون  درد  و  خون  آورد
دلـم  سير  شد  زين  سراي  سپنج
خدايا    مرا    زود    برهان    ز   رنـج