Poem219

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو    اسـفـنديار    آن    گو   تهمتـن
خداوند   اورنـگ   با   سهـم   و   تـن
ازان     کوه    بـشـنيد    بانـگ    پدر
بـه  زاري  به  پيش  اندر  افگند سر
خراميده   نيزه   به   چـنـگ   اندرون
ز   پيش   پدر   سر   فـگـنده   نـگون
يکي   ديزه‌يي   بر   نشسته   بـلـند
بـسان   يکي   ديو   جستـه  ز  بـند
بدان   لشـکر   دشمـن   اندر   فـتاد
چـنان  چون  در  افتد  به گلبرگ باد
همي کشت ازيشان و سر مي‌بريد
ز  بيمش  همي  مرد  هرکـش بديد
چو     بـسـتور     پور     زرير     سوار
ز    خيمـه   خراميد   زي   اسـپ‌دار
يکي       اسـپ       آسوده      تيزرو
جـهـنده    يکي    بود    آگـنده    خو
طـلـب     کرد    از    اسـپ‌دار    پدر
نـهاد    از    بر    او    يکي    زين   زر
بياراسـت    و   برگستوران   برفگـند
بـه  فـتراک  بر  بست  پيچان  کمند
بـپوشيد   جوشن   بدو  بر  نشست
ز   پنـهان   خراميد  نيزه  به  دسـت
ازين    سان    خراميد    تا   رزمـگاه
سوي   باب   کشـتـه   بـپيمود   راه
هـمي    تاخـت    آن    باره   تيزگرد
همي  آخت کينه همي کشت مرد
از   آزادگان   هرک   ديدي   بـه   راه
بـپرسيدي      از      نامدار     سـپاه
کـجا     اوفتادسـت     گفـتي    زرير
پدر      آن      نـبرده     سوار     دلير
يکي    مرد    بد    نام    او   اردشير
سواري     گرانـمايه     گردي    دلير
بـپرسيد     ازو     راه     فرزند    خرد
سوي    بابـکـش   راه   بنـمود   گرد
فگندسـت     گـفـتا     ميان    سپاه
بـه    نزديکي    آن    درفـش   سياه
برو    زود   کانـجا   فـتادسـت   اوي
مـگر    باز    بينيش   يک   بار   روي
پـس   آن   شاهزاده  برانگيخت  بور
همي کشت گرد و همي کرد شور
بدان    تاخـتـن    تا    بر    او   رسيد
چو  او  را  بدان  خاک  کشـتـه  بديد
بديدش   مر   او  را  چو  نزديک  شد
جـهان     فروزانـش     تاريک     شد
برفتـش  دل  و  هوش وز پشت زين
فـگـند  از  برش  خويشتن  بر  زمين
هـمي   گفـت  کاي  ماه  تابان  من
چراغ   دل   و   ديده   و   جان   مـن
بران    رنـج   و   سخـتي   بـپرورديم
کـنون   چون   برفتي  بکه  اسپرديم
ترا   تا   سپه   داد  لـهراسـپ  شاه
و  گشتاسپ  را  داد  تخت  و  کـلاه
هـمي   لشـکر   و  کشور  آراستي
هـمي   رزم  را  به  آرزو  خواسـتي
کـنون  کت  به  گيتي برافروخت نام
شدي  کشته  و  نارسيده  بـه  کام
شوم   زي   برادرت   فرخـنده   شاه
فرود   آي   گويمـش   از   خوب  گاه
کـه  از  تو  نـه  اين  بد  سزاوار  اوي
برو   کينـش   از  دشمـنان  بازجوي
زماني  برين  سان  هـمي  بود  دير
پـس    آن   باره   را   اندر   آورد   زير
هـمي  رفـت  با  بانگ  تا  نزد  شاه
کـه   بنشستـه   بود   از  بر  رزمگاه
شه  خسروان  گفت  کاي جان باب
چرا   کردي   اين   ديدگان  پر  ز  آب
کيان  زاده  گفت  اي جهانـگير شاه
نـبيني   کـه   بابم  شد  اکنون  تباه
پـس  آنگاه  گفت  اي جهانگير شاه
برو     کينـه     باب     مـن    بازخواه
بماندسـت  بابم  بران  خاک خشک
سيه   ريش  او  پروريده  به  مشـک
چواز  پور  بشنيد  شاه  اين  سخـن
سياهـش   بـبد   روز   روشن  ز  بن
جـهان   بر   جهانـجوي   تاريک  شد
تـن     پيل     واريش     باريک    شد
بياريد        گـفـتا        سياه        مرا
نـبردي      قـبا      و      کـلاه      مرا
کـه   امروز   مـن   از  پي  کين  اوي
برانم  ازين  دشمنان  خون به جوي
يکي    آتـش   انـگيزم   اندر   جـهان
کزانـجا   بـه   کيوان   رسد   دود  آن
چو    گردان    بديدند    کز    رزمـگاه
ازان       تيره       آوردگاه       سـپاه
کـه    خـسرو    بـسيچيد    آراستن
همي رفت خواهد به کين خواستن
نـباشيم       گفتـند      همداسـتان
کـه  شاهنشه  آن  کدخداي  جهان
بـه  رزم  اندر  آيد  به  کين خواستن
چرا    بايد    اين   لشـکر   آراسـتـن
گرانـمايه   دستور  گفتش  به  شاه
نـبايدت      رفـتـن     بدان     رزمـگاه
بـه    بـسـتور   ده   باره   برنشست
مر  او  را سوي رزم دشمن فرست
کـه     او     آورد     باز     کين     پدر
ازان   کـش   تو   باز   آوري   خوب‌تر