Poem210

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

همان چون بگفت اين سخن شهريار
زرير      سـپـهدار      و      اسـفـنديار
کـشيدند   شمـشير   و   گفتند   اگر
کـسي   باشد   اندر  جهان  سربسر
کـه   نپـسـندد   او   را   به  دين‌آوري
سر     اندر    نيارد    بـه    فرمانـبري
نيايد       بدرگاه       فرخـنده      شاه
نـبـندد   ميان   پيش   رخشنده   گاه
نـگريد     ازو     راه    و    دين    بـهي
مرين    دين   بـه   را   نـباشد   رهي
بـه  شمشير  جان  از  تنش بر کنيم
سرش   را   بـه   دار   برين  بر  کـنيم
سـپـهدار    ايران    کـه   نامش   زرير
نـبرده     دليري    چو    درنده    شير
بـه    شاه    جـهان   گفـت   آزاده‌وار
کـه    دسـتور   باشد   مرا   شـهريار
کـه  پاسـخ  کنم  جادو  ارجاسپ  را
پسـند  آمد  اين  شاه  گشتاسپ  را
بدو   گفـت   برخيز   و  پاسخ  کنـش
نـکال      تـگينان      خلـخ      کـنـش
زرير      گرانـمايه      و      اسـفـنديار
چو    جاماسـپ    دسـتور   ناباک‌دار
ز  پيشـش  برفتند  هر  سه  به هـم
شده   سر  پر  از  کين  و  دلـها  دژم
نوشتـند   نامه   به  ارجاسپ  زشت
هـم   اندر   خور  آن  کجا  او  نوشـت
زريز   سپهـبد   گرفتش   به   دسـت
چـنان   هم  گشاده  ببردش  نبست
سوي   شاه   برد   و  برو  بر  بـخواند
جهانـجوي   گشتاسپ   خيره  بماند
ز      دانا     سـپـهـبد     زرير     سوار
ز   جاماسـپ   و   ز   فرخ  اسفـنديار
ببسـت  و  نوشت  اندرو  نام  خويش
فرسـتادگان   را   همـه  خواند  پيش
بـگيريد   گـفـت   اين   و  زي  او  بريد
نـگر   زين   سپـس   راه  را  نسـپريد
کـه   گر   نيستي  اندر  اسـتا  و  زند
فرسـتاده     را     زينـهار     از    گزند
ازين      خواب      بيدارتان     کردمي
هـمان    زنده    بر    دارتان   کردمي
چـنين   تا   بدانستي   آن   گرگـسار
کـه     گردن     نيازد     ابا    شـهريار
بينداخـت      نامـه      بگـفـتا     رويد
مرين    را   سوي   ترک   جادو   بريد
بـگوييد     هوشـت    فراز    آمدسـت
بـه  خون  و  به  خاکت  نياز آمدست
زده    باد    گردنـت    خسـتـه   ميان
بـه   خاک  اندرون  ريخته  استـخوان
درين  ماه  ار  ايدونـک  خواهد خداي
بـپوشـم    بـه    رزم    آهنينه   قباي
بـه   توران   زمين   اندر   آرم   سـپاه
کنـم     کـشور     گرگـساران     تـباه