Poem209

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

بـپيچيد   و   نامه   بکردش  نـشان
بدادش   بدان  هر  دو  گردنکـشان
بـفرمودشان   گفت  به  خرد  بويد
بـه   ايوان   او  با  هـم  اندر  شويد
چو  او  را  ببينيد  بر  تـخـت  و  گاه
کنيد  آن  زمان  خويشتن را دو تاه
بر    آيين   شاهان   نـمازش   بريد
بر   تاج   و   بر  تـخـت  او  مـگذريد
چو  هر  دو  نـشينيد در پيش اوي
سوي   تاج   تابـنده‌ش   آريد  روي
گزاريد       پيغام       فرخـش      را
ازو    گوش   داريد   پاسـخـش   را
چو  پاسخ  ازو  سر  بسر بشـنويد
زمين  را  بـبوسيد  و  بيرون  شويد
چو  از  پيش  او  کينه‌ور  بيدرفـش
سوي  بلخ بامي کشيدش درفش
ابا  يار خود خيره سر نام خواست
کـه  او  بفگند  آن  نکو  راه  راست
چو  از  شهر  توران  به  بلـخ آمدند
بـه    درگاه    او   بر   پياده   شدند
پياده    برفـتـند    تا    پيش    اوي
براين     آسـتانـه     نـهادند    روي
چو    رويش    بديدند    بر   گاه   بر
چو  خورشيد  و  تير  از  بر  ماه  بر
نيايش    نـمودند    چون    بـندگان
بـه   پيش   گزين  شاه  فرخندگان
بدادندش    آن    نامـه    خـسروي
نوشـتـه    درو    بر    خط   يبـغوي
چو  شاه  جهان  نامـه  را  باز  کرد
برآشـفـت   و   پيچيدن   آغاز   کرد
بـخواند  آن  زمان  پير جاماسپ را
کـجا   راهـبر   بود   گشتاسپ   را
گزينان     ايران     و    اسـپـهـبدان
گوان    جـهان    ديده    و   موبدان
بخواند آن همه آذران پيش خويش
بياورد    اسـتا    و    بـنـهاد   پيش
پيمـبرش   را  خواند  و  موبدش  را
زرير      گزيده     سـپـهـبدش     را
زرير      سـپـهـبد     برادرش     بود
کـه   سالار   گردان  لشکرش  بود
جـهان   پـهـلوان   بود   آن   روزگار
کـه   کودک   بد   اسفـنديار  سوار
پـناه   سپـه   بود  و  پشت  سپاه
سپـهدار     لشـکر    نگـهدار    گاه
جـهان  از  بدي  ويژه  او  داشـتي
بـه   رزم  اندرون  نيژه  او  داشتي
جهانـجوي   گفـتا   بـه   فرخ   زرير
بـه  فرخنده  جاماسپ  و  پور دلير
کـه  ارجاسپ  سالار  ترکان  چين
يکي  نامه کردست زي من چنين
بديشان  نمود آن سخنهاي زشت
کـه  نزديک  او  شاه ترکان نوشت
چـه   بينيد   گـفـتا   بدين   اندرون
چه  گوييد  کاين  را سرانجام چون
که  ناخوش بود دوستي با کسي
کـه   مايه  ندارد  ز  دانش  بـسي
مـن    از   تخـمـه   ايرج   پاک   زاد
وي   از   تـخـمـه   تور   جادو   نژاد
چـگونـه    بود   در   ميان   آشـتي
وليکـن     مرا     بود     پـنداشـتي
کسي  کش  بود نام و ماند بسي
سخـن  گفت  بايدش  با هرکسي