Poem200

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو  خورشيد  شد  بر  سر  کوه زرد
نـماند     آن    زمان    روزگار    نـبرد
شـب    آمد    يکي    پرده   آبـنوس
بـپوشيد    بر    چـهره    سـندروس
چو خورشيد ازان کوشش آگاه شد
ز   برج   کـمان   بر   سر   گاه  شد
بـبد   چشمه  روز  چون  سندروس
ز  هر  سو  برآمد  دم  ناي  و کوس
چکاچاک  برخاست  از  هر دو روي
ز خون شد همه رزمگه جوي جوي
بيامد    سـبـک   قيصر   از   ميمنـه
دو    داماد    را    کرد    پيش   بـنـه
ابر    ميمـنـه    پور   قيصر   سـقيل
ابر   ميسره  قيصر  و  کوس  و  پيل
دهاده    برآمد   ز   هر   دو   سـپاه
تو   گفـتي  برآويخـت  با  شيد  ماه
بجنـبيد   گشتاسپ  از  پيش  صف
يکي   باره   زير  اژدهايي  بـه  کـف
چـنين    گفـت   الياس   با   انجمن
کـه  قيصر  همي  باژ  خواهد ز من
چو   بر   در  چـنين  اژدها  باشدش
ازيرا     مـنـش     بابـها     باشدش
چو  گشتاسپ  الياس  را ديد گفت
کـه    اکـنون   هنرها   نبايد   نهفت
برانگيختـند   اسـپ   هر  دو  سوار
ابا    نيزه    و    تير    جوشـن   گذار
ازان  لشکر  الياس بگشاد شست
کـه  گشتاسپ  را برکند کار پست
بزد  نيزه  گشتاسپ  بر  جوشنـش
بخسـت   آن   زمان  کارزاري  تنش
بيفگـندش   از  باره  برسان  مست
بيازيد  و  بگرفت  دستش به دست
ز   پيش   سواران   کشانـش  بـبرد
بياورد    و    نزديک    قيصر   سـپرد
بياورد    لشـکر   بـه   پيش   سـپاه
بـه    کردار   باد   اندر   آمد   ز   راه
ازيشان  چه  مايه  گرفت و بکشت
بکشتـند  مر  هرک  آمد  به مشت
چو   رومي  پـس‌اندر  هـم‌آواز  شد
چو  گشتاسپ  زان  جايگه باز شد
بر     قيصر    آمد    سـپـه    تاخـتـه
بـه    پيروزي    و   گردن   افراخـتـه
ز  لشکر  چو  قيصر  بديدش بـه راه
ز   شادي  پذيره  شدش  با  سـپاه
سر  و  چشـم  آن  نامور  بوس داد
جـهان‌آفرين    را   هـمي   کرد   ياد
وزان    جايگـه    بازگشـتـند    شاد
سپـهـبد     کـلاه     کيان     برنـهاد
هـمـه   روم   با   هديه   و   با  نـثار
برفـتـند       شادان      بر      نامدار