Poem181

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

بـنام     خداوند     خورشيد     و     ماه
کـه   دل   را   بـنامـش   خرد   داد  راه
خداوند    هـسـتي   و   هم   راسـتي
نـخواهد    ز    تو    کژي    و   کاسـتي
خداوند    بـهرام    و    کيوان   و   شيد
ازويم       نويد       و       بدويم      اميد
سـتودن    مر    او   را   ندانـم   هـمي
از   انديشـه   جان   برفشانم   هـمي
ازو    گـشـت    پيدا    مـکان   و   زمان
پي    مور    بر   هـسـتي   او   نـشان
ز    گردنده   خورشيد   تا   تيره   خاک
دگر   باد   و   آتـش   هـمان   آب  پاک
بـهـسـتي     يزدان     گواهي     دهند
روان        ترا        آشـنايي        دهـند
ز     هرچ     آفريدسـت     او     بي‌نياز
تو     در     پادشاهيش     گردن    فراز
ز  دسـتور  و  گنجور  و  از  تاج و تخـت
ز  کـمي  و  بيشي  و  از  ناز  و  بخـت
هـمـه    بي‌نيازسـت   و   ما   بنده‌ايم
بـفرمان     و    رايش    سرافـگـنده‌ايم
شـب   و   روز  و  گردان  سپـهر  آفريد
خور  و  خواب  و  تـندي  و  مـهر  آفريد
جز     او     را    مدان    کردگار    بـلـند
کزو    شادماني    و    زو    مسـتـمـند
شگفـتي  بگيتي  ز رستم بس است
کزو   داسـتان  بر  دل  هرکس  اسـت
سر   مايه   مردي   و  جنـگ  ازوسـت
خردمـندي  و  دانش  و سنگ ازوست
بـخـشـکي   چو   پيل   و   بدريا  نهنگ
خردمـند   و   بينادل   و   مرد   سـنـگ
کـنون     رزم    کاموس    پيش    آوريم
ز     دفـتر     بـگـفـتار    خويش    آوريم
چو      لـشـکر      بيامد     براه     چرم
کـلات     از     بر     و    زير    آب    ميم
هـمي      ياد      کردند      رزم     فرود
پـشيماني    و    درد    و    تيمار    بود
هـمـه  دل  پر  از  درد  و  از  بيم  شاه
دو   ديده  پر  از  خون  و  تـن  پر  گـناه
چـنان    شرمـگين    نزد   شاه   آمدند
جـگر    خـسـتـه    و   پر   گناه   آمدند
برادرش    را    کـشـتـه    بر   بي‌گـناه
بدشـمـن    سـپرده    نـگين    و   کلاه
همـه   يکـسره   دست   کرده   بکش
برفتـند     پيشـش     پرسـتار     فـش
بديشان   نگـه   کرد   خسرو   بخشـم
دلـش  پر  ز درد و پر از خون دو چشم
بيزدان    چـنين    گـفـت   کاي   دادگر
تو   دادي   مرا  هوش  و  راي  و  هـنر
هـمي   شرم   دارم  من  از  تو  کـنون
تو  آگـه‌تري  بي‌شک  از  چـند  و چون
وگرنـه        بـفرمودمي       تا       هزار
زدندي        بـميدان        پيکار        دار
تـن   طوس   را   دار  بودي  نشـسـت
هرانکـس  کـه  با  او  ميان  را  ببست
ز     کين     پدر    بودم    اندر    خروش
دلـش  داشتم  پر  غم  و  درد و جوش
کـنون   کينـه   نو   شد   ز   کين  فرود
سر      طوس      نوذر     بـبايد     درود
بگفـتـم    کـه   سوي   کلات   و   چرم
مرو     گر    فـشانـند    بر    سر    درم
کزان   ره   فرودسـت  و  با  مادرسـت
سپهـبد   نژادسـت   و   کنداور   است
دمان      طوس      نامدار     ناهوشيار
چرا    برد    لـشـکر    بـسوي    حـصار
کـنون       لاجرم      کردگار      سـپـهر
ز   طوس   و   ز   لـشـکر   بـبريد  مـهر
بد    آمد    بـگودرزيان    بر    ز    طوس
کـه  نـفرين  برو  باد  و  بر  پيل و کوس
هـمي    خلـعـت    و   پندها   دادمش
بـجـنـگ         برادر         فرسـتادمـش
جـهانـگير    چون    طوس   نوذر   مـباد
چـنو    پـهـلوان    پيش    لشکر    مباد
دريغ      آن     فرود     سياوش     دريغ
کـه  با  زور  و  دل  بود  و  با  گرز و تيغ
بـسان    پدر    کشتـه   شد   بي‌گـناه
بدسـت    سـپـهدار    مـن    با   سپاه
بـگيتي   نـباشد   کم   از  طوس  کس
کـه   او  از  در  بند  چاهست  و  بـس
نـه  در  سرش  مغز  و نه در تنش رگ
چـه  طوس  فرومايه  پيشم  چه سگ
ز        خون       برادر       بـکين       پدر
هـمي  گشت  پيچان  و  خسته  جگر
سـپـه   را   همـه   خوار   کرد  و  براند
ز  مژگان  هـمي  خون  برخ  برفـشاند
در     بار     دادن    بريشان    بـبـسـت
روانـش      بـمرگ     برادر     بخـسـت
بزرگان       ايران       بـماتـم       شدند
دليران      بدرگاه      رسـتـم      شدند
بـپوزش    کـه    اين   بودني   کار   بود
کرا       بود      آهـنـگ      رزم      فرود
بدانگـه   کـجا  کشته  شد  پور  طوس
سر سرکشان خيره گشت از فسوس
هـمان      نيز      داماد      او      ريونيز
نـبود    از    بد    بـخـت    مانـند    چيز
کـه    دانـسـت    نام    و    نژاد    فرود
کـجا   شاه   را   دل  بـخواهد  شـخود
تو  خواهشگري  کن که برناست شاه
مـگر    سر    بـپيچد    ز   کين   سـپاه
نـه        فرزند       کاوس‌کي       ريونيز
بجـنـگ   اندرون   کشته   شد  زار  نيز
کـه   کهـتر   پسر   بود  و  پرخاشجوي
دريغ     آنـچـنان     خـسرو     ماهروي
چـنين   اسـت  انجام  و  فرجام  جنگ
يکي    تاج    يابد    يکي    گور    تـنـگ
***
چو    تاج    خور    روشـن    آمد    پديد
سـپيده     ز     خـم     کـمان    بردميد
سـپـهـبد      بيامد      بـنزديک     شاه
ابا       او      بزرگان      ايران      سـپاه
بديشان   چـنين   گفت   شاه   جـهان
کـه    هرگز   پي   کين   نـگردد   نـهان
ز   تور   و   ز  سلـم  اندر  آمد  سـخـن
ازان    کين    پيشين    و   رزم   کـهـن
چـنين    نـنـگ    بر   شاه   ايران   نبود
زمين     پر     ز    خون    دليران    نـبود
هـمـه     کوه     پر     خون     گودرزيان
بزنار       خونين       بـبـسـتـه      ميان
هـمان   مرغ   و   ماهي  بريشان  بزار
بـگريد      بدريا      و      بر     کوهـسار
از    ايران    هـمـه    دشـت    تورانيان
سر و دست و پايست و پشت و ميان
شـما   را   همه   شادمانيسـت   راي
بکينـه   نجنـبد   هـمي   دل   ز   جاي
دليران    همـه   دسـت   کرده   بکـش
بـپيش        خداوند        خورشيدفـش
همـه    همگـنان   خاک   دادند   بوس
چو  رهام  و گرگين, چو گودرز و طوس
چو      خراد      با      زنـگـه     شاوران
دگر     بيژن     و     گيو    و    کـنداوران
کـه   اي   شاه   نيک‌اخـتر   و  شيردل
بـبرده    ز    شيران    بشـمـشير   دل
هـمـه   يک   بيک   پيش   تو   بـنده‌ايم
ز     تـشوير    خـسرو    سرافگـنده‌ايم
اگر    جـنـگ    فرمان    دهد   شـهريار
هـمـه      سرفـشانيم      در      کارزار
سپـهدار   پـس   گيو   را   پيش  خواند
بـتـخـت        گرانـمايگان        برنـشاند
فراوانـش     بـسـتود     و    بنواختـش
بـسي   خلعـت   و   نيکوي  ساختش
بدو    گـفـت   کاندر   جهان   رنج   مـن
تو   بردي   و   بي‌بهري  از  گـنـج  مـن
نـبايد   کـه  بي  راي  تو  پيل  و  کوس
سوي   جنـگ   راند   سپـهدار   طوس
بتـندي    مکـن   سهمـگين   کار   خرد
کـه    روشـن‌روان    باد    بـهرام    گرد
ز   گـفـتار   بدگوي   وز   نام   و   نـنـگ
جـهان   کرد  بر  خويشتن  تار  و  تنـگ
درم    داد   و   روزي‌دهان   را   بـخواند
بـسي    با    سپهـبد   سخنـها   براند
هـمان    راي   زد   با   تهـمـتـن   بران
چـنين    تا    رخ   روز   شد   در   نـهان
چو  خورشيد  بر  زد  سنان  از نـشيب
شـتاب    آمد    از    رفـتـن   با   نـهيب
سـپـهـبد      بيامد      بـنزديک     شاه
ابا    گيو    گودرز    و    چـندي   سـپاه
بدو      داد      شاه      اخـتر     کاويان
بران   سان   کـه   بودي  برسـم  کيان
ز    اخـتر   يکي   روز   فرخ   بـجـسـت
کـه  بيرون  شدن  را  کي  آيد  درست
هـمي  رفت  با  کوس  خسرو بدشت
بدان    تا    سپـهـبد    بدو    برگذشـت
يکي   لشـکري   هـمـچو   کوه   سياه
گذشـتـند     بر     پيش    بيدار    شاه
پـس    لـشـکر   اندر   سپهدار   طوس
بيامد    بر    شـه    زمين    داد    بوس
برو   آفرين   کرد   و   بر   شد   خروش
جـهان   آمد   از  بانگ  اسپان  بـجوش
يکي   ابر   بـسـت   از   بر   گرد  سـم
برآمد         خروشيدن        گاو        دم
ز   بـس   جوشن   و  کاوياني  درفـش
شده   روي   گيتي   سراسر  بنـفـش
تو  خورشيد  گفتي  به  آب اندر اسـت
سـپـهر   و  ستاره  بخواب  اندر  است
نـهاد     از     بر     پيل    پيروزه    مـهد
هـمي  رفـت  زين  گونه  تا  رود  شهد
***
هيوني        بـکردار        باد        دمان
بدش    نزد    پيران   هـم   اندر   زمان
کـه   مـن   جنـگ   را   گردن   افراخته
سوي    رود   شـهد   آمدم   ساخـتـه
چو  بشنيد پيران غمي گشت سخت
فروبـسـت     بر    پيل    ناکام    رخـت
برون     رفـت    با    نامداران    خويش
گزيده       دلاور      سواران      خويش
کـه  ايران  سپه  را  ببيند  که چيست
سرافراز  چندست  و با طوس کيست
رده     برکـشيدند    زان    سوي    رود
فرسـتاد       نزد      سـپـهـبد      درود
وزين    روي    لـشـکر    بياورد   طوس
درفـش   هـمايون   و   پيلان   و  کوس
سـپـهدار    پيران    يکي   چرپ   گوي
ز     ترکان     فرسـتاد     نزديک    اوي
بگفـت  آنـک  من  با  فرنگيس  و شاه
چـه    کردم    ز   خوبي   بـهر   جايگاه
ز     درد     سياوش    خروشان    بدم
چو    بر    آتـش    تيز    جوشان    بدم
کـنون     بار    ترياک    زهر    آمدسـت
مرا    زو   همـه   رنج   بـهر   آمدسـت
دل  طوس  غـمـگين  شد  از  کار اوي
بـپيچيد    زان    درد    و    پيکار    اوي
چـنين   داد   پاسـخ   که   از   مـهر  تو
فراوان    نـشانـسـت    بر    چـهر    تو
سر   آزاد   کـن   دور   شو   زين  ميان
بـبـند    اين    در    بيم    و    راه   زيان
بر    شاه    ايران    شوي    با   سـپاه
مـکافات    يابي   بـه   نيکي   ز   شاه
بايران        ترا        پـهـلواني        دهد
هـمان     افـسر     خـسرواني    دهد
چو     ياد     آيدش    خوب    کردار    تو
دلـش    رنـجـه    گردد    ز    تيمار   تو
چـنين   گفـت  گودرز  و  گيو  و  سران
بزرگان      و      تيمارکـش     مـهـتران
سراينده      پاسـخ     آمد     چو     باد
بـنزديک        پيران       ويسـه       نژاد
بگفـت     آنـچ    بـشـنيد    با    پهلوان
ز    طوس    و   ز   گودرز   روشـن‌روان
چـنين  داد  پاسخ  که  من روز و شب
بياد     سپـهـبد    گـشايم    دو    لـب
شوم    هرچ    هسـتـند    پيوند    مـن
خردمـند     کو     بشـنود    پـند    مـن
بايران    گذارم    بر   و   بوم   و   رخـت
سر   نامور   بـهـتر   از   تاج   و  تـخـت
وزين    گفتـتـها    بود    مغزش   تـهي
هـمي    جـسـت    نو    روزگار   بـهي
***
هيوني     برافگـند    هـنـگام    خواب
فرسـتاد          نزديک         افراسياب
کزايران   سـپاه  آمد  و  پيل  و  کوس
هـمان  گيو  و  گودرز و رهام و طوس
فراوان        فريبـش        فرسـتاده‌ام
ز     هر     گونـه‌اي    بـندها    داده‌ام
سـپاهي     ز     جـنـگاوران    برگزين
کـه   بر   زين  شتابـش  بيايد  ز  کين
مـگر    بومـشان    از    بنـه   برکـنيم
بتـخـت   و   بگنـج   آتش   اندر   زنيم
وگر    نـه   ز   کين   سياوش   سـپاه
نياسايد   از   جنـگ   هرگز  نـه  شاه
چو   بشـنيد   افراسياب  اين  سخـن
سران   را   بخواند  از  همه  انجـمـن
يکي   لشکري   ساخـت   افراسياب
کـه    تاريک    شد   چشمـه   آفـتاب
دهـم    روز    لشـکر   بـپيران   رسيد
سـپاهي    کزو    شد   زمين   ناپديد
چو    لـشـکر    بياسود    روزي   بداد
سـپـه     برگرفـت    و    بنـه    برنهاد
ز    پيمان    بـگرديد    وز    ياد   عـهد
بيامد    دمان    تا   لـب   رود   شـهد
طـلايه      بيامد      بـنزديک     طوس
کـه    بربـند   بر   کوهـه   پيل   کوس
کـه   پيران   نداند  سخـن  جز  فريب
چو   داند  که  تنـگ  اندر  آمد  نـهيب
درفـش    جـفا    پيشـه    آمد    پديد
سـپـه   بر   لـب   رود   صف  برکشيد
بياراسـت    لشـکر   سپهدار   طوس
بـهامون   کـشيدند   پيلان   و   کوس
دو   رويه   سـپاه   اندر  آمد  چو  کوه
سواران     ترکان     و     ايران    گروه
چـنان   شد   ز   گرد   سـپاه  آفـتاب
کـه    آتـش    برآمد    ز    درياي   آب
درخـشيدن   تيغ  و  ژوپين  و  خشت
تو  گفتي  شب  اندر هوا لاله کشت
ز   بـس   ترگ   زرين   و   زرين  سـپر
ز    جوشـن    سواران    زرين    کـمر
برآمد    يکي    ابر   چون   سـندروس
زمين   گشـت  از  گرد  چون  آبـنوس
سر      سروران     زير     گرز     گران
چو   سـندان  شد  و  پتک  آهنـگران
ز  خون رود گفتي ميستان شدست
ز  نيزه  هوا  چون  نيستان شدسـت
بـسي    سر    گرفـتار    دام   کمـند
بـسي    خوار   گشته   تن   ارجمـند
کفن  جوشن و بستر از خون و خاک
تـن     نازديده     بـشـمـشير     چاک
زمين   ارغوان   و   زمان   سـندروس
سـپـهر    و    سـتاره   پرآواي   کوس
اگر    تاج    جويد    جـهانـجوي    مرد
وگر      خاک      گردد     بروز     نـبرد
بـناکام     مي‌رفـت     بايد    ز    دهر
چـه   زو   بهر  ترياک  يابي  چـه  زهر
ندانـم   سرانجام   و  فرجام  چيست
برين   رفتـن   اکنون   ببايد   گريسـت
***
يکي     نامداري    بد    ارژنـگ    نام
بابر    اندر    آورده    از   جـنـگ   نام
برآورد      از     دشـت     آورد     گرد
از   ايرانيان   جست   چـندي   نـبرد
چو   از   دور   طوس   سپـهـبد  بديد
بـغريد   و   تيغ   از   ميان   برکـشيد
بـپور   زره   گفـت   نام  تو  چيسـت
ز   ترکان   جنـگي   ترا  يار  کيسـت
بدو    گفـت   ارژنـگ   جنگي   منـم
سرافراز    و   شير   درنـگي   مـنـم
کـنون  خاک  را  از  تو  رخشان کنم
باوردگـه       برسرافـشان       کـنـم
چو    گـفـتار    پور   زره   شد   بـبـن
سـپـهدار   ايران  شنيد  اين  سخن
بـپاسـخ    نديد    ايچ    راي   درنـگ
هـمان   آبداري   که  بودش  بچنـگ
بزد    بر    سر   و   ترگ   آن   نامدار
تو   گفـتي   تـنـش   سر  نياورد  بار
برآمد  ز  ايران  سپـه  بوق  و  کوس
کـه    پيروز    بادا    سرافراز   طوس
غـمي  گشت  پيران  ز  توران سپاه
ز     ترکان     تـهي    ماند    آوردگاه
دليران       توران       و      کـنداوران
کـشيدند   شمـشير   و   گرز   گران
کـه  يکسر  بکوشيم  و  جنگ  آوريم
جـهان   بر   دل   طوس  تنـگ  آوريم
چنين  گفت  هومان  که امروز جنگ
بـسازيد   و   دل   را   مداريد   تـنـگ
گر    ايدونـک    زيشان   يکي   نامور
ز    لـشـکر    برارد   بـه   پيکار   سر
پذيره      فرسـتيم     گردي     دمان
بـبينيم    تا    بر    کـه   گردد   زمان
وزيشان    بتـندي    نـجوييد    جنـگ
بـبايد    يک    امروز    کردن    درنـگ
بدانگـه   کـه   لشکر  بجنبد  ز  جاي
تـبيره       برآيد       ز       پرده‌سراي
هـمـه    يکـسره    گرزها   برکشيم
يکي    از    لـب   رود   برتر   کـشيم
بانـبوه    رزمي    بـسازيم    سخـت
اگر   يار   باشد   جـهاندار  و  بـخـت
***
باسـپ    عـقاب   اندر   آورد   پاي
برانگيخـت  آن  بارگي  را  ز  جاي
تو   گفـتي   يکي   باره  آهنسـت
وگر   کوه   البرز   در  جوشنـسـت
بـه   پيش  سپاه  اندر  آمد  بجنگ
يکي خشت رخشان گرفته بچنگ
بجـنـبيد   طوس   سپهبد  ز  جاي
جـهان   پر   شد  از  نالـه  کر  ناي
بهومان چنين گفت کاي شوربخت
ز    پاليز    کين    برنيامد   درخـت
نـمودم   بارژنـگ   يک   دست  برد
کـه  بود  از  شما  نامبردار  و  گرد
تو    اکـنون   همانا   بـکين   آمدي
که  با  خشت بر پشت زين آمدي
بـجان   و  سر  شاه  ايران  سـپاه
که  بي‌جوشن و گرز و رومي کلاه
بـجـنـگ    تو    آيم    بسان   پلنگ
کـه   از   کوه  يازد  بنخچير  چنـگ
بـبيني    تو    پيکار    مردان    مرد
چو    آورد    گيرم   بدشـت   نـبرد
چـنين  پاسخ  آورد  هومان  بدوي
که بيشي نه خوبست بيشي مجوي
گر   ايدونـک   بيچاره‌اي   را   زمان
بدسـت   تو  آمد  مشو  در  گـمان
بجنـگ    مـن    ارژنـگ    روز   نبرد
کـجا   داشتي  خويشتن  را  بمرد
دليران     لـشـکر     ندارند    شرم
نـجوشد  يکي  را  برگ  خون  گرم
کـه   پيکار   ايشان   سپهبد  کـند
برزم   اندرون   دستشان  بد  کـند
کـجا     بيژن     و     گيو    آزادگان
جـهانـگير      گودرز     کـشوادگان
تو   گر   پهلواني   ز  قلـب  سـپاه
چرا    آمدسـتي    بدين    رزمـگاه
خردمـند      بيگانـه     خواند     ترا
هـشيوار     ديوانـه     خواند     ترا
تو     شو    اخـتر    کاوياني    بدار
سـپـهـبد     نيايد    سوي    کارزار
نگـه  کن  که  خلعت کرا داد شاه
ز  گردان  که  جويد  نگين  و  کـلاه
بـفرماي    تا   جنـگ   شير   آورند
زبردسـت   را   دسـت   زير   آورند
اگر  تو شوي کشته بر دست من
بد    آيد    بدان    نامدار   انـجـمـن
سـپاه  تو  بي‌يار  و  بيجان  شوند
اگر    زنده   مانـند   پيچان   شوند
و ديگر که گر بشنوي گفت راست
روان   و   دلم  بر  زبانـم  گواسـت
کـه  پر  درد  باشـم  ز  مردان مرد
کـه   پيش   مـن   آيند   روز   نـبرد
پـس   از  رستم  زال  سام  سوار
نديدم    چو    تو   نيز   يک   نامدار
پدر    بر    پدر   نامـبردار   و   شاه
چو   تو   جنگـجويي   نيايد  سـپاه
تو  شو  تا  ز لشکر يکي نامـجوي
بيايد     بروي     اندر    آريم    روي
بدو  گفت  طوس اي سرافراز مرد
سپهـبد   منـم   هم   سوار   نبرد
تو  هـم  نامداري  ز  توران  سـپاه
چرا      راي      کردي      باوردگاه
دلـت   گر   پذيرد   يکي  پـند  مـن
بـجويي    بدين    کار    پيوند   مـن
کزين   کينـه   تا   زنده  ماند  يکي
نياسود    خواهد   سـپاه   اندکي
تو با خويش وپيوند و چندين سوار
همـه   پـهـلوان   و   همه   نامدار
بـخيره   مده   خويشتن   را   بـباد
بـبايد    کـه   پـند   من   آيدت   ياد
سزاوار کشتن هرآنکس که هست
بـمان   تا  بيازند  بر  کينه  دسـت
کزين   کينـه   مرد   گنهـکار   هيچ
رهايي    نيابد    خرد    را    مـپيچ
مرا   شاه   ايران  چـنين  داد  پـند
کـه   پيران   نبايد   کـه   يابد  گزند
کـه   او   ويژه   پروردگار   منسـت
جـهانديده   و   دوستدار   منسـت
بـه  بيداد  بر  خيره  با  او  مـکوش
نگـه  کن  که  دارد  بپند  تو  گوش
چنين  گفت هومان به بيداد و داد
چو   فرمان   دهد  شاه  فرخ  نژاد
بران     رفـت     بايد     بـبيچارگي
سـپردن     بدو     دل    بيکـبارگي
هـمان  رزم  پيران  نه بر آرزوست
کـه  او  راد و آزاده و نيک خوست
بدين گفت و گوي اندرون بود طوس
که شد گيو را روي چون سندروس
ز    لـشـکر    بيامد    بـکردار    باد
چنين  گفت  کاي  طوس فرخ نژاد
فريبـنده   هومان   ميان  دو  صـف
بيامد   دمان   بر  لـب  آورده  کـف
کـنون  با  تو  چندين  چه گويد براز
ميان  دو  صف  گفـت  و گوي دراز
سخن  جز  بشمشير  با او مگوي
مـجوي  از  در  آشتي  هيچ  روي
چو بشنيد هومان برآشفت سخت
چـنين   گفـت  با  گيو  بيدار  بخت
ايا    گـم   شده   بـخـت   آزادگان
کـه   گـم   باد   گودرز  کشوادگان
فراوان   مرا   ديده‌اي   روز  جـنـگ
باوردگـه     تيغ    هـندي    بچنـگ
کس  از تخم کشواد جنگي نماند
کـه   منـشور   تيغ   مرا   برنخواند
ترا  بخت  چون  روي  آهرمنسـت
بـخان   تو  تا  جاودان  شيونسـت
اگر من شوم کشته بر دست طوس
نـه   برخيزد  آيين  گوپال  و  کوس
بـجايسـت    پيران    و   افراسياب
بـخواهد  شدن  خون  من  رود آب
نـه  گيتي  شود  پاک  ويران ز من
سـخـن   راند   بايد   بدين  انجمن
وگر   طوس   گردد   بدستـم  تـباه
يکي   ره   نيابـند   ز  ايران  سـپاه
تو    اکـنون    بـمرگ   برادر   گري
چـه   با  طوس  نوذر  کني  داوري
بدو گفت طوس اين چه آشفتنست
بدين  دشت  پيکار  تو  با  منسـت
بيا    تا    بـگرديم   و   کين   آوريم
بجـنـگ   ابروان   پر  ز  چين  آوريم
بدو گفت هومان که دادست مرگ
سري  زير  تاج  و  سري  زير ترگ
اگر   مرگ   باشد   مرا   بي‌گـمان
باوردگـه     بـه    کـه    آيد    زمان
بدسـت   سواري   که  دارد  هـنر
سپهـبدسر   و   گرد  و  پرخاشخر
گرفـتـند    هر    دو   عـمود   گران
همي حمله برد آن برين اين بران
ز  مي گشت گردان و شد روز تار
يکي   ابر   بـسـت   از   بر   کارزار
تو  گفتي  شـب آمد بريشان بروز
نهان  گشت  خورشيد گيتي فروز
ازان    چاک   چاک   عـمود   گران
سرانـشان  چو  سندان  آهنگران
بابر   اندرون  بانگ  پولاد  خاسـت
بدرياي  شهد  اندرون  باد خاست
ز  خون  بر  کف  شير کفـشير بود
همه  دشت پر بانگ شمشير بود
خـم    آورد   رويين   عـمود   گران
شد  آهن  به  کردار چاچي کمان
تو گفتي که سنگ است سر زير ترگ
سيه  شد  ز  خـم يلان روي مرگ
گرفتـند   شمشير   هندي  بچنگ
فرو  ريخت  آتش  ز پولاد و سنـگ
ز    نيروي   گردنـکـشان   تيغ   تيز
خـم  آورد  و  در  زخم  شد ريز ريز
همـه  کام  پرخاک  و پر خاک سر
گرفـتـند     هر    دو    دوال    کـمر
ز  نيروي  گردان  گران  شد رکيب
يکي   را  نيامد  سر  اندر  نـشيب
سپـهـبد     ترکـش    آورد    چنگ
کـمان  را  بزه  کرد  و  تيغ  خدنـگ
بران      نامور     تيرباران     گرفـت
چپ و راست جنگ سواران گرفت
ز    پولاد    پيکان    و    پر   عـقاب
سـپر   کرد  بر  پيش  روي  آفـتاب
جهان چون ز شب رفته دو پاس گشت
همه روي کشور پر الماس گشت
ز تير خدنگ اسپ هومان بخست
تـن  بارگي  گشت  با خاک پست
سـپر  بر  سر  آورد  و  ننمود روي
نگه داشت هومان سر از تير اوي
چو    او   را   پياده   بران   رزمـگاه
بديدند     گفـتـند    توران    سـپاه
که  پردخت  ماند  کنون جاي اوي
بـبردند      پرمايه      بالاي     اوي
چو هومان بران زين توزي نشست
يکي  تيغ  بگرفت  هندي  بدسـت
کـه  آيد  دگر  باره  بر  جنگ طوس
شد از شب جهان تيره چون آبنوس
هـمـه      نامداران     پرخاشجوي
يکايک     بدو    در    نـهادند    روي
چو  شد  روز تاريک و بيگاه گشت
ز  جنگ  يلان  دست کوتاه گشت
بـپيچيد    هومان    جنگي   عـنان
سپهـبد  بدو  راست  کرده  سنان
بـنزديک   پيران   شد   از   رزمـگاه
خروشي   برآمد   ز  توران  سـپاه
ز  تو  خشم  گردنکـشان  دور  باد
درين   جنـگ  فرجام  ما  سور  باد
کـه  چون  بود  رزم تو اي نامجوي
چو  با  طوس  روي  اندر آمد بروي
همه  پاک  ما  دل پر از خون بديم
جز  ايزد  نداند  کـه  ما  چون بديم
بلشکر  چنين  گفت  هومان شير
کـه   اي   رزم   ديده   سران  دلير
چو روشن شود تيره شب روز ماست
که  اين  اختر  گيتي افروز ماست
شـما   را   همـه   شادکامي  بود
مرا    خوبي    و    نيکـنامي    بود
ز  لشکر  همي برخروشيد طوس
شـب   تيره  تا  گاه  بانگ  خروس
همي گفت هومان چه مرد منست
کـه   پيل  ژيان  هم  نبرد  منست
***
چو   چرخ   بـلـند   از   شـبـه   تاج  کرد
شـمامـه        پراگـند        بر       لاژورد
طـلايه    ز    هر    سو   برون   تاخـتـند
بـهر     پرده‌اي     پاسـبان     ساخـتـند
چو   برزد  سر  از  برج  خرچـنـگ  شيد
جـهان  گشت  چون  روي رومي سپيد
تـبيره     برآمد     ز     هر    دو    سراي
جـهان    شد    پر    از   نالـه   کر   ناي
هوا   تيره   گـشـت   از   فروغ  درفـش
طـبر  خون  و  شبگون  و  زرد و بنفـش
کـشيده   هـمـه   تيغ  و  گرز  و  سنان
هـمـه    جـنـگ   را   گرد   کرده   عنان
تو   گفـتي   سـپـهر   و   زمان  و  زمين
بـپوشد       هـمي       چادر      آهـنين
بـپرده     درون     شد     خور     تابـناک
ز   جوش   سواران   و  از  گرد  و  خاک
ز    هراي    اسـپان    و    آواي    کوس
هـمي   آسـمان   بر   زمين  داد  بوس
سـپـهدار    هومان   دمان   پيش   صف
يکي   خشـت   رخشان   گرفته   بکـف
هـمي  گفـت  چون  من  برايم  بجوش
برانـگيزم    اسـپ    و    برارم    خروش
شـما     يک    بيک    تيغـها    برکـشيد
سـپرهاي   چيني   بـسر   در   کـشيد
مـبينيد    جز    يال    اسـپ   و   عـنان
نـشايد     کـمان     و     نـبايد    سـنان
عـنان    پاک    بر   يال   اسـپان   نـهيد
بدانـسان    کـه   آيد   خوريد   و   دهيد
بـپيران    چـنين    گفـت   کاي   پهلوان
تو     بـگـشاي     بـند     سـليح    گوان
ابا     گـنـج     دينار     جفـتي     مـکـن
ز    بـهر    سـليح    ايچ    زفتي   مـکـن
کـه         امروز         گرديم        پيروزگر
بيابد      دل      از      اخـتر     نيک     بر
وزين   روي   لشـکر   سـپـهدار   طوس
بياراسـت    برسان    چـشـم   خروش
بروبر         يلان        آفرين        خواندند
ورا        پـهـلوان        زمين       خواندند
کـه       پيروزگر       بود      روز      نـبرد
ز      هومان      ويسـه      برآورد     گرد
سپهـبد      بـگودرز     کـشواد     گفـت
کـه   اين   راز   بر   کس   نبايد  نهـفـت
اگر      لـشـکر      ما      پذيره     شوند
سواران       بدخواه       چيره      شوند
همـه    دسـت    يکـسر   بيزدان   زنيم
مـني     از     تـن    خويش    بـفـگـنيم
مـگر     دسـت     گيرد     جـهاندار    ما
وگر    نـه    بد   اسـت   اخـتر   کار   ما
کـنون      نامداران      زرينـه      کـفـش
بـباشيد       با       کاوياني       درفـش
ازين     کوه     پايه     مـجـنـبيد     هيچ
نـه   روز   نـبرد   است   و   گاه  بـسيچ
هـمانا   کـه   از   ما  بهر  يک  دويسـت
فزونـسـت   بدخواه   اگر  بيش  نيست
بدو      گـفـت     گودرز     اگر     کردگار
بـگرداند        از       ما       بد       روزگار
بـه   بيشي   و   کمي   نباشد  سخـن
دل     و     مـغز    ايرانيان    بد    مـکـن
اگر     بد     بود    بـخـشـش    آسـمان
بـپرهيز     و     بيشي     نـگردد    زمان
تو     لـشـکر    بياراي    و    از    بودني
روان    را    مـکـن    هيچ   بـشـخودني
بياراسـت    لشـکر    سپـهدار    طوس
بـپيلان   جـنـگي   و   مردان   و   کوس
پياده     سوي    کوه    شد    با    بـنـه
سـپـهدار        گودرز       بر       ميمـنـه
رده      برکـشيده      هـمـه     يکـسره
چو      رهام      گودرز      بر      ميسره
ز       ناليدن       کوس       با       کرناي
هـمي    آسـمان   اندر   آمد   ز   جاي
دل    چرخ    گردان    بدو    چاک    شد
هـمـه    کام    خورشيد   پرخاک   شد
چـنان  شد  که  کس روي هامون نديد
ز    بـس    گرد    کز    رزمـگـه   بردميد
بـباريد      الـماس      از      تيره     ميغ
هـمي   آتـش   افروخت  از  گرز  و  تيغ
سـنانـهاي    رخـشان   و   تيغ   سران
درفـش    از    بر    و    زير    گرز    گران
هوا   گـفـتي   از   گرز   و  از  آهنسـت
زمين   يکـسر  از  نعل  در  جوشنسـت
چو  درياي خون شد همه دشت و راغ
جـهان  چون  شب  و  تيغها چون چراغ
ز     بـس     نالـه     کوس    با    کرناي
هـمي  کـس  ندانست  سر  را  ز  پاي
سپـهـبد   بـه   گودرز   گفت   آن  زمان
کـه     تاريک    شد    گردش    آسـمان
مرا    گفـتـه   بود   اين   ستاره‌شـناس
کـه  امروز  تا  شب  گذشته  سه پاس
ز    شـمـشير   گردان   چو   ابر   سياه
هـمي      خون      فـشاند      باوردگاه
سرانـجام      ترسـم      کـه      پيروزگر
نـباشد     مـگر     دشمـن    کينـه    ور
چو  شيدوش  و رهام و گستهـم و گيو
زره‌دار       خراد       و       برزين       نيو
ز     صـف    در    ميان    سـپاه    آمدند
جـگر    خسـتـه    و    کينه‌خواه   آمدند
بابر    اندر    آمد    ز    هر    سو    غريو
بـسان     شـب     تار    و    انـبوه    ديو
وزان     روي     هومان     بـکردار    کوه
بياورد      لشـکر      همـه     هـمـگروه
وزان     پـس     گزيدند     مردان     مرد
کـه    بردشـت    سازند    جاي    نـبرد
گرازه      سر      گيوگان      با      نـهـل
دو         گرد        گرانـمايه        شيردل
چو      رهام     گودرز     و     فرشيدورد
چو  شيدوش  و  لهاک  شد  هـم نـبرد
ابا        بيژن        گيو        کـلـباد       را
کـه   بر   هـم   زدي   آتـش   و   باد  را
ابا       شـطرخ       نامور       گيو       را
دو        گرد       گرانـمايه       نيو       را
چو  گودرز  و  پيران  و  هومان  و طوس
نـبد    هيچ    پيدا   درنـگ   و   فـسوس
چـنين   گفـت   هومان   که   امروز  کار
نـبايد    کـه    چون    دي    بود    کارزار
هـمـه    جان    شيرين    بکف   برنـهيد
چو   مـن   برخروشـم   دميد   و   دهيد
تـهي     کرد     بايد     ازيشان     زمين
نـبايد    کـه    آيند    زين    پـس   بـکين
بـپيش    اندر    آمد    سـپـهدار   طوس
پياده     بياورد     و     پيلان    و    کوس
صـفي      برکـشيدند      پيش     سوار
سـپردار      و     ژوپين‌ور     و     نيزه‌دار
مجنـبيد   گفـت   ايچ   از  جاي  خويش
سـپر     با     سـنان     اندراريد    پيش
بـبينيم      تا      اين      نـبرده     سران
چـگونـه         گزارند         گرز        گران
***
ز     ترکان     يکي     بود     بازور    نام
بافـسوس   بـهر   جاي  گسترده  کام
بياموخـتـه       کژي       و       جادوي
بدانـسـتـه    چيني    و    هم   پهلوي
چـنين   گفـت   پيران   بافسون   پژوه
کز     ايدر    برو    تا    سر    تيغ    کوه
يکي    برف   و   سرما   و   باد   دمان
بريشان     بياور     هـم     اندر    زمان
هوا     تيره‌گون     بود     از    تير    ماه
هـمي   گـشـت   بر   کوه   ابر   سياه
چو    بازور    در   کوه   شد   در   زمان
برآمد     يکي     برف    و    باد    دمان
هـمـه   دسـت   آن   نيزه‌داران  ز  کار
فروماند       از      برف      در      کارزار
ازان     رسـتـخيز     و     دم    زمـهرير
خروش     يلان     بود    و    باران    تير
بـفرمود    پيران    کـه   يکسر   سـپاه
يکي    حمـلـه   سازيد   زين   رزمـگاه
چو   بر  نيزه  بر  دستـهاشان  فـسرد
نياراسـت   بنـمود   کس   دست   برد
وزان     پـس    برآورد    هومان    غريو
يکي     حـمـلـه    آورد    برسان    ديو
بکشـتـند    چـندان    ز   ايران   سپاه
کـه    درياي   خون   گـشـت   آوردگاه
در  و  دشت  گشتـه پر از برف و خون
سواران       ايران       فـتاده      نـگون
ز   کشتـه   نـبد   جاي   رفتن  بجنـگ
ز  برف  و  ز  افگنده  شد  جاي  تـنـگ
سيه گشت در دشت شمشير و دست
بروي   اندر   افتاده   برسان   مـسـت
نـبد    جاي    گردش    دران    رزمـگاه
شده   دسـت   لشکر   ز  سرما  تـباه
سـپـهدار    و   گردنکـشان   آن   زمان
گرفـتـند      زاري     سوي     آسـمان
کـه  اي  برتر  از دانش و هوش و راي
نـه  در  جاي  و  بر جاي و نه زير جاي
هـمـه        بـنده       پرگـناه       توايم
بـه       بيچارگي       دادخواه      توايم
ز    افـسون    و    از    جادوي   برتري
جـهاندار      و     بر     داوران     داوري
تو    باشي   به   بيچارگي   دسـتـگير
تواناتر       از      آتـش      و      زمـهرير
ازين    برف    و   سرما   تو   فريادرس
نداريم     فريادرس     جز     تو    کـس
بيامد     يکي     مرد     دانـش     پژوه
برهام      بـنـمود      آن      تيغ     کوه
کـجا     جاي     بازور     نـسـتوه    بود
بر   افـسون   و   تنـبـل  بران  کوه  بود
بـجـنـبيد       رهام       زان      رزمـگاه
برون   تاخـت   اسپ  از  ميان  سـپاه
زره     دامـنـش    را    بزد    بر    کـمر
پياده      برآمد      بران      کوه      سر
چو    جادو    بديدش   بيامد   بـجـنـگ
عـمودي    ز    پولاد    چيني   بچـنـگ
چو     رهام     نزديک     جادو    رسيد
سـبـک   تيغ   تيز   از   ميان  برکـشيد
بيفگـند     دستـش    بشمـشير    تيز
يکي   باد   برخاست  چون  رسـتـخيز
ز      روي     هوا     ابر     تيره     بـبرد
فرود     آمد     از     کوه     رهام    گرد
يکي   دسـت   با   زور  جادو  بدسـت
بـهامون   شد   و   بارگي  برنشسـت
هوا  گشت  زان  سان که از پيش بود
فروزنده     خورشيد     را    رخ    نـمود
پدر   را   بگفـت   آنـچ  جادو  چـه  کرد
چـه      آورد     بر     ما     بروز     نـبرد
بديدند     ازان    پـس    دليران    شاه
چو    درياي   خون   گـشـتـه   آوردگاه
همـه    دشـت    کشتـه    ز   ايرانيان
تـن       بي‌سران       سر      بي‌تـنان
چـنين    گـفـت    گودز   آنگه   بطوس
کـه   نـه  پيل  ماند  و  نه  آواي  کوس
همـه     يکـسره     تيغـها    برکـشيم
براريم   جوش   ار  کشـند  ار  کـشيم
هـمانا   کـه   ما   را   سر   آمد   زمان
نـه   روز   نبردسـت   و   تير  و  کـمان
بدو  گفت  طوس  اي  جـهانديده  مرد
هوا   گشـت  پاک  و  بـشد  باد  سرد
چرا    سر    هـمي    داد    بايد   بـباد
چو     فريادرس     فره    و    زور    داد
مکـن   پيشدسـتي   تو   در  جنگ  ما
کـنـند   اين   دليران   خود   اهنـگ  ما
بـپيش       زمانـه       پذيره       مـشو
بـنزديک      بدخواه      خيره      مـشو
تو    در   قـلـب   با   کاوياني   درفـش
هـمي   دار   در   چنگ   تيغ   بنـفـش
سوي    ميمـنـه   گيو   و   بيژن   بهـم
نگـهـبانـش     بر     ميسره    گستهم
چو  رهام  و  شيدوش  بر  پيش صـف
گرازه     بـکين     برلـب    آورده    کـف
شوم   برکـشـم   گرز   کين   از  ميان
کـنـم     تـن     فدي    پيش    ايرانيان
ازين     رزمگـه     برنـگردانـم     اسـپ
مـگر   خاک   جايم  بود  چون  زرسـپ
اگر   مـن   شوم  کشته  زين  رزمـگاه
تو  برکـش  سوي  شاه  ايران  سـپاه
مرا     مرگ    نامي‌تر    از    سرزنـش
بـهر       جاي       بيغاره       بدکـنـش
چـنين   اسـت   گيتي   پرآزار   و  درد
ازو    تا    توان    گرد    بيشي   مـگرد
فزونيش        يک       روز       بـگزايدت
بـبودن            زماني            نيفزايدت
دگر     باره     بر     شد    دم    کرناي
خروشيدن    زنـگ   و   هـندي   دراي
ز       بانـگ       سواران      پرخاشـخر
درخـشيدن     تيغ     و     زخـم     تـبر
ز   پيکان   و   از   گرز   و  ژوپين  و  تير
زمين     شد     بـکردار     درياي    قير
همـه  دشـت  بي‌تن  سر  و  يال  بود
هـمـه    گوش   پر   زخـم   گوپال   بود
چو  شد  رزم  ترکان برين گونه سخت
نديدند       ايرانيان       روي      بـخـت
هـمي  تيره  شد  روي  اختر  درشت
دليران     بدشمـن    نـمودند    پشـت
چو   طوس   و  چو  گودرز  و  گيو  دلير
چو  شيدوش  و  بيژن  چو  رهام شير
هـمـه     برنـهادند     جان    را    بکـف
هـمـه   رزم   جستند   بر   پيش  صف
هرآنکـس  که  با  طوس  در  جنگ بود
هـمـه     نامدار     و     کـنارنـگ    بود
بـپيش   اندرون   خون  همي  ريختـند
يلان    از    پـس    پشـت   بگريخـتـند
يکي   موبدي   طوس   يل  را  بـخواند
پـس   پشـت  تو  گفت  جنگي  نماند
نـبايد      کـت      اندر     ميان     آورند
بـجان       سـپـهـبد       زيان       آورند
بـه  گيو  دلير  آن  زمان  طوس  گفـت
کـه  با  مغز  لشکر  خرد نيست جفت
کـه   ما   را   بدين   گونه   بگذاشـتـند
چـنين    روي    از   جنگ   برگاشـتـند
برو     بازگردان    سـپـه    را    ز    راه
ز    بيغاره    دشـمـن   و   شرم   شاه
بـشد   گيو  و  لشکر  همه  بازگشـت
پر  از  کشته  ديدند  هامون  و دشـت
سپهـبد    چـنين    گفـت   با   مهتران
کـه     اينـسـت     پيکار     جنـگ‌آوران
کـنون   چون   رخ   روز   شد  تيره‌گون
هـمـه   روي  کشور  چو  درياي  خون
يکي      جاي      آرام      بايد      گزيد
اگر    تيره    شـب   خود   توان   آرميد
مـگر    کشـتـه    يابد    بجاي    مغاک
يکي  بـسـتر  از  ريگ  و  چادر ز خاک
***
همـه    بازگشـتـند    يکـسر    ز    جنگ
ز  خويشان  روان  خسته  و  سر ز ننـگ
سر     از    کوه    برزد    هـمانـگاه    ماه
چو    بر    تـخـت    پيروزه,    پيروز   شاه
سـپـهدار     پيران    سـپـه    را    بخواند
هـمي    گـفـت   زيشان   فراوان   نماند
بدانـگـه      کـه     درياي     ياقوت     زرد
زند       موج       بر       کـشور       لاژورد
کـسي   را  که  زنده‌ست  بيجان  کـنيم
بريشان     دل     شاه     پيچان     کـنيم
برفـتـند        با        شادماني       زجاي
نـشـسـتـند      بر     پيش     پرده‌سراي
هـمـه   شـب   ز   آواي   چنگ   و  رباب
سـپـه   را   نيامد   بران   دشـت   خواب
وزين    روي    لشـکر   همه   مستـمـند
پدر      بر     پـسر     سوگوار     و     نژند
همـه  دشـت  پر  کشته  و  خسته  بود
بـخون    بزرگان    زمين    شسـتـه   بود
چـپ   و  راست  آوردگه  دسـت  و  پاي
نـهادن     ندانـسـت    کـس    پا    بجاي
همـه   شـب   همي  خسته  برداشتند
چو     بيگانـه     بد    خوار    بـگذاشـتـند
بر    خستـه    آتـش    همي   سوختـند
گسستـه      ببسـتـند     و     بردوختـند
فراوان     ز     گودرزيان    خـسـتـه    بود
بـسي  کشته  بود  و  بسي  بسته  بود
چو     بـشـنيد     گودرز     برزد    خروش
زمين   آمد   از   بانـگ   اسـپان  بـجوش
همـه    مهـتران    جامـه    کردند   چاک
بـسربر        پراگـند        گودرز        خاک
هـمي   گفـت   کاندر  جهان  کس  نديد
بـه  پيران  سر  اين  بد  که بر من رسيد
چرا      بايدم      زنده      با      پير     سر
بـخاک    اندر    افگـنده    چـندين   پـسر
ازان         روزگاري        کـجا        زاده‌ام
ز    خـفـتان    ميان    هيچ   نـگـشاده‌ام
بـفرجام     چـندين    پـسر    ز    انجمـن
ببينـم   چـنين   کشتـه   در   پيش   من
جدا   گشـتـه   از   من   چو   بـهرام   پور
چـنان      نامور     شير     خودکام     پور
ز    گودرز    چون   آگـهي   شد   بـطوس
مژه   کرد   پر   خون   و   رخ   سـندروس
خروشي        براورد        آنـگـه        بزار
فراوان      بـباريد      خون      در      کـنار
هـمي     گـفـت     اگر     نوذر    پاک‌تـن
نـکـشـتي   بـن   و   بيخ   من   بر  چمن
نـبودي    مرا    رنـج    و    تيمار   و   درد
غـم    کـشـتـه    و    گرم    دشت   نبرد
کـه   تا   مـن   کمر   بر   ميان  بستـه‌ام
بدل    خسـتـه‌ام    گر    بجان   رستـه‌ام
هم‌اکـنون    تـن    کشتـگان    را   بخاک
بـپوشيد    جايي    کـه    باشد    مـغاک
سران      بريده      سوي      تـن      بريد
بـنـه      سوي      کوه     هـماون     بريد
برانيم      لشـکر      هـمـه      هـمـگروه
سراپرده    و    خيمـه    بر    سوي   کوه
هيوني       فرسـتيم       نزديک      شاه
دلـش       برفروزد      فرسـتد      سـپاه
بدين      مـن      سواري      فرسـتاده‌ام
ورا      پيش      ازين     آگـهي     داده‌ام
مـگر     رسـتـم     زال     را    با    سـپاه
سوي     ما     فرسـتد    بدين    رزمـگاه
وگرنـه       ز       ما       نامداري       دلير
نـماند       باوردگـه      بر      چو      شير
سـپـه     برنـشاند     و     بنـه     برنـهاد
وزان    کشـتـنـگان    کرد    بـسيار    ياد
***
ازين  سان  همي رفت روز و شبان
پر   از   غـم   دل   و   ناچريده  لـبان
همـه  ديده  پر  خون  و  دل پر ز داغ
ز   رنـج   روان  گشتـه  چون  پر  زاغ
چو    نزديک    کوه   هـماون   رسيد
بران    دامـن   کوه   لشـکر   کـشيد
چـنين   گفـت   طوس  سپهبد  بگيو
کـه    اي    پر    خرد   نامـبردار   نيو
سـه  روزست  تا  زين نشان تاختي
بـخواب     و     بـخوردن    نپرداخـتي
بيا     و    بياسا    و    چيزي    بـخور
بارامـش    و    جامـه   بنـماي   سر
کـه  من  بي‌گمانم  که  پيران بجنگ
پـس    ما    بيايد   کـنون   بي‌درنـگ
کـسي   را  که  آسوده‌تر  زين  گروه
بـه   بيژن   بمان   و  تو  برشو  بـکوه
همه  خستگان  را سوي که کشيد
ز     آسودگان     لـشـکري     برگزيد
چنين گفت کين کوه سر جاي ماست
بـبايد   کنون  خويشتن  کرد  راست
طـلايه   ز   کوه   اندر   آمد   بدشـت
بدان   تا   بريشان  نـشايد  گذشـت
خروش    نگـهـبان    و    آواي   زنـگ
تو  گفتي  بجوش  آمد از کوه سنـگ
هـم‌آنـگـه    برآمد    ز    چرخ   آفتاب
جـهان   گشـت   برسان  درياي  آب
ز     درگاه     پيران    برآمد    خروش
چنان شد که برخيزد از خاک جوش
بـهومان  چنين  گفت  کاکنون بجنگ
نـبايد      هـمانا      فراوان      درنـگ
سواران   دشمـن   همه  کشتـه‌اند
وگر   خستـه   از  جنگ  برگشتـه‌اند
بزد  کوس  و  از دشت برخاست غو
هـمي   رفـت   پيش   سپه  پيشرو
رسيدند      ترکان     بدان     رزمـگاه
همـه   رزمگـه   خيمه  بد  بي‌سپاه
بـشد   نزد   پيران   يکي   مژده‌خواه
کـه  کس  نيست ايدر ز ايران سپاه
ز   لشـکر   بـشادي   برآمد  خروش
بـفرمان      پيران     نـهادند     گوش
سپهـبد   چـنين   گفت   با   بخردان
کـه     اي    نامور    پرهـنر    موبدان
چـه  سازيم  و  اين را چه دانيد راي
که  اکنون  ز دشمن تهي ماند جاي
سواران    لـشـکر   ز   پير   و   جوان
هـمـه     تيز    گفـتـند    با    پهلوان
کـه  لشکر  گريزان  شد  از پيش ما
شکـسـت   آمد   اندر   بدانديش  ما
يکي  رزمگاهسـت  پر  خون و خاک
ازيشان  نه  هنگام بيم است و باک
بـبايد    پي    دشمـن   اندر   گرفـت
ز  مولش  سزد  گر  بماني شگفـت
گريزان      ز      باد      اندرآيد     باب
بـه    آيد    ز   موليدن   ايدر   شـتاب
چـنين  گفت  پيران که هنگام جنگ
شود  سست  پاي  شتاب از درنـگ
سـپاهي      بـکردار      درياي     آب
شدسـت   انجمن  پيش  افراسياب
بـمانيم     تا     آن     سـپاه     گران
بيايند      گردان      و     جـنـگ‌آوران
ازان    پـس   بايران   نـمانيم   کـس
چـنين  است  راي  خردمند  و  بس
بدو   گفـت  هومان  که  اي  پهـلوان
مرنـجان   بدين   کار   چـندين   روان
سپاهي  بدان  زور و آن جوش و دم
شدي    روي    دريا    ازيشان   دژم
کـنون   خيمـه  و  گاه  و  پرده‌سراي
همـه  مانده  برجاي  و  رفته ز جاي
چـنان  دان  که رفتن ز بيچارگيست
نـمودن    بـما    پشت   يکبارگيست
نـمانيم    تا    نزد    خـسرو    شوند
بدرگاه    او    لـشـکري    نو    شوند
ز    زابلسـتان   رستـم   آيد   بجنـگ
زياني   بود   سهمـگين   زين  درنـگ
کـنون    ساخـتـن    بايد    و   تاختن
فـسونـها     و     نيرنگـها    ساختـن
چو   گودرز   را   با  سـپـهدار  طوس
درفـش   هـمايون  و  پيلان  و  کوس
همـه    بي‌گـماني    بچنـگ    آوريم
بد    آيد    چو    ايدر    درنـگ    آوريم
چـنين    داد    پاسـخ   بدو   پهـلوان
کـه   بيداردل   باش   و  روشـن‌روان
چنان  کن که نيک‌اختر و راي تست
کـه   چرخ   فلک   زير  بالاي  تسـت
پـس    لـشـکر    اندر    گرفتـند   راه
سـپـهدار    پيران   و   توران   سـپاه
بـه   لهاک   فرمود  کاکنون  مايست
بـگردان   عنان  با  سواري  دويست
بدو   گفـت   مگشاي  بـند  از  ميان
بـبين       تا       کـجايند       ايرانيان
هـمي   رفـت   لـهاک   برسان   باد
ز  خواب  و  ز  خوردن  نـکرد  ايچ  ياد
چو  نيمي  ز تيره شب اندر گذشت
طـلايه    بديدش    بـتاريک    دشـت
خروش   آمد   از  کوه  و  آواي  زنـگ
نديد     ايچ    لـهاک    جاي    درنـگ
بـنزديک      پيران     بيامد     ز     راه
بدو    آگـهي   داد   ز   ايران   سـپاه
کـه    ايشان   بـکوه   هـماون   درند
همـه   بسـتـه   بر   پيش  راه  گزند
بـهومان    بـفرمود   پيران   کـه   زود
عـنان    و    رکيبـت    بـبايد   بـسود
بـبر    چـند    بايد   ز   لشـکر   سوار
ز       گردان      گردنـکـش      نامدار
کـه   ايرانيان   با   درفـش  و  سـپاه
گرفـتـند      کوه      هـماون      پـناه
ازين   رزم   رنـج   آيد   اکـنون  بروي
خرد    تيز    کـن    چاره   کار   جوي
گر    آن   مرد   با   کاوياني   درفـش
بياري,   شود  روي  ايشان  بنفـش
اگر     دسـتيابي    بشـمـشير    تيز
درفـش   و   همه   نيزه   کـن  ريزريز
مـن   اينـک   پس‌اندر  چو  باد  دمان
بيايم     نـسازم    درنـگ    و    زمان
گزين  کرد  هومان  ز  لـشـکر  سوار
سـپردار   و   شمشيرزن  سي‌هزار
چو    خورشيد   تابنده   بـنـمود   تاج
بـگـسـترد    کافور    بر    تخت   عاج
پديد    آمد    از    دور    گرد    سـپاه
غو     ديده‌بان     آمد     از    ديده‌گاه
کـه   آمد   ز   ترکان  سـپاهي  پديد
بابر     سيه     گردشان     برکـشيد
چو  بشنيد  جوشن  بـپوشيد طوس
برآمد    دم    بوق    و   آواي   کوس
سواران    ايران    همـه    هـمـگروه
رده     برکـشيدند    بر    پيش    کوه
چو   هومان   بديد   آن  سـپاه  گران
گراييدن      گرز     و     تيغ     سران
چنين  گفت  هومان بگودرز و طوس
کز   ايران   برفـتيد   با  پيل  و  کوس
سوس   شـهر   ترکان  بکين  آختـن
بدان   روي   لشـکر   برون   تاخـتـن
کـنون   برگزيدي   چو   نخـچير   کوه
شدسـتي   ز   گردان  توران  سـتوه
نيايدت  زين  کار  خود  شرم  و ننـگ
خور  و  خواب  و آرام بر کوه و سنگ
چو    فردا    برآيد    ز    کوه    آفـتاب
کـنـم   زين   حـصار   تو   درياي   آب
بداني   که  اين  جاي  بيچارگيسـت
برين    کوه    خارا   بـبايد   گريسـت
هيوني     بـپيران     فرسـتاد     زود
کـه    انديشـه    ما    دگرگونـه   بود
دگرگونـه      بود     آنـچ     انداخـتيم
بريشان   هـمي   تاختن   ساخـتيم
همه کوه يکسر سپاهست و کوس
درفش  از پس پشت گودرز و طوس
چنان  کن  که  چون بردمد چاک روز
پديد    آيد    از    چرخ    گيتي   فروز
تو   ايدر   بوي   ساخـتـه   با  سـپاه
شده  روي  هامون  ز  لشـکر سياه
فرسـتاده     نزديک     پيران    رسيد
بـجوشيد  چون  گفت  هومان شنيد
بيامد   شـب   تيره   هنـگام   خواب
هـمي    راند    لشـکر   بـکردار   آب
***
چو    خورشيد    زان    چادر    قيرگون
غـمي    شد    بدريد    و    آمد    برون
سپـهـبد      بـکوه     هـماون     رسيد
ز     گرد    سـپـه    کوه    شد    ناپديد
بـهومان    چـنين    گفـت   کز   رزمگاه
مجـنـب   و   مجنـبان   از   ايدر  سپاه
شوم        تا       سـپـهدار       ايرانيان
چـه      دارد      بـپا      اخـتر     کاويان
بـکوه     هـماون    کـه    دادش    نويد
بدين   بودن   اکـنون   چـه   دارد  اميد
بيامد       بـنزديک       ايران       سـپاه
سري    پر    ز    کينـه    دلي   پرگـناه
خروشيد      کاي     نامـبردار     طوس
خداوند    پيلان    و    گوپال    و   کوس
کـنون    ماهيان   اندر   آمد   به   پـنـج
کـه   تا   تو   هـمي  رزم  جويي  برنـج
ز     گودرزيان     آن     کـجا     مـهـترند
بدان    رزمگاهـت    هـمـه    بي‌سرند
تو   چون   غرم   رفتسـتي   اندر  کـمر
پر   از   داوري   دل   پر   از  کينـه  سر
گريزان   و   لـشـکر   پـس   اندر  دمان
بدام    اندر    آيي    هـمي   بي‌گـمان
چـنين   داد   پاسـخ   سرافراز   طوس
کـه   مـن   بر  دروغ  تو  دارم  فسوس
پي   کين   تو   افـگـندي   اندر  جـهان
ز     بـهر     سياوش     ميان     مـهان
برين    گونـه    تا   چـند   گويي   دروغ
دروغـت      بر      ما      نـگيرد     فروغ
عـلـف    تـنـگ    بود    اندران    رزمگاه
ازان    بر    هـماون   کـشيدم   سـپاه
کـنون    آگـهي    شد    بشاه   جـهان
بيايد      زمان      تا     زمان     ناگـهان
بزرگان     لـشـکر     شدند     انجـمـن
چو   دسـتان   و   چون  رستم  پيلتـن
چو    جـنـبيدن   شاه   کردم   درسـت
نـمانـم   بـتوران   بر   و   بوم  و  رست
کـنون    کامدي    کار    مردان    بـبين
نـه    گاه   فريبـسـت   و   روز   کـمين
چو   بشـنيد  پيران  ز  هر  سو  سـپاه
فرسـتاد    و    بـگرفـت    بر   کوه   راه
بـهر     سو    ز    توران    بيامد    گروه
سـپاه    انجـمـن    کرد   بر   گرد   کوه
بريشان   چو   راه   علـف   تـنـگ  شد
سـپـهـبد    سوي   چاره   جنگ   شد
چـنين    گـفـت   هومان   بپيران   گرد
کـه    ما    را   پي   کوه   بايد   سـپرد
يکي      جـنـگ      سازيم     کايرانيان
نـبـندند    ازين    پـس    بکينـه    ميان
بدو   گفـت  پيران  که  بر  ماسـت  باد
نـکردسـت    با    باد   کـس   رزم   ياد
ز      جـنـگ      پياده     بـپيچيد     سر
شود       تيره       ديدار       پرخاشـخر
چو   راه   علـف   تنـگ  شد  بر  سـپاه
کـسي     کوه     خارا     ندارد     نـگاه
هـمـه     لـشـکر     آيد     بزنـهار     ما
ازين      پـس      نـجويند     پيکار     ما
بريشان  کنون  جاي  بخشايش است
نـه   هـنـگام   پيکار   و   آرايش  است
***
رسيد  اين  سگالش بگودرز و طوس
سر سرکشان خيره گشت از فسوس
چـنين   گفـت   با  طوس  گودرز  پير
کـه  ما  را  کنون  جنـگ  شد  ناگزير
سه روز ار بود خوردني بيش نيست
ز  يکسو  گشاده رهي پيش نيست
نـه  خورد  و  نه  چيز  و نه بار و بنـه
چـنين   چـند   باشد  سپه  گرسنه
کنون  چون  شود روي خورشيد زرد
پديد      آيد      آن      چادر      لاژورد
بـبايد       گزيدن       سواران      مرد
ز   بالا   شدن  سوي  دشـت  نـبرد
بـسان  شبيخون  يکي  رزم  سخت
بـسازيم   تا   چون   بود   يار  بـخـت
اگر   يک   بيک  تن  بکشـتـن  دهيم
وگر     تاج     گردنـکـشان     برنـهيم
چـنين     اسـت     فرجام     آوردگاه
يکي   خاک   يابد   يکي  تاج  و  گاه
ز  گودرز  بشنيد  طوس  اين  سخـن
سرش  گشت  پردرد  و  کين  کهـن
ز  يک  سوي  لشکر  به بيژن سـپرد
دگر   سو   بـشيدوش   و  خراد  گرد
درفـش    خجستـه    بگستهم   داد
بـسي    پـند   و   اندرزها   کرد   ياد
خود  و  گيو  و گودرز و چندي سران
نـهادند        بر        يال        گرزگران
بـسوي    سـپـهدار    پيران    شدند
چو   آتـش   بقلـب   سپـه   بر  زدند
چو  درياي  خون  شد  همه رزمـگاه
خروشي   برآمد   بـلـند   از   سـپاه
درفـش    سپـهـبد    بدو   نيم   شد
دل    رزمـجويان    پر    از   بيم   شد
چو   بشنيد  هومان  خروش  سـپاه
نشسـت  از  بر  تازي  اسپي سياه
بيامد   ز  لشکر  بسي  کشتـه  ديد
بـسي  بيهش  از  رزم  برگشته ديد
فرو  ريخـت  از  ديده  خون  بر  برش
يکي   بانـگ   زد   تند   بر  لشـکرش
چـنين    گـفـت   کايدر   طلايه   نبود
شـما   را   ز   کين   ايچ  مايه  نـبود
بـهر  يک  ازيشان  ز  ما سيصدست
باوردگـه   خواب   و   خفتن  بدسـت
هـلا     تيغ    و    گوپالـها    برکـشيد
سـپرهاي   چيني   بسر  در  کشيد
ز    هر   سو   بريشان   بـگيريد   راه
کـنون   کز   بره   بر  کـشد  تيغ  ماه
رهايي    نـبايد    کـه    يابـند    هيچ
بدين  سان  چه  بايد درنگ و بـسيچ
برآمد           خروشيدن          کرناي
بـهر   سو   برفـتـند   گردان  ز  جاي
گرفـتـندشان    يکـسر    اندر   ميان
سواران     ايران    چو    شير    ژيان
چـنان  آتش  افروخت  از  ترگ و تيغ
کـه  گفـتي  همي  گرز  بارد  ز ميغ
شـب  تار  و  شمشير  و  گرد سپاه
سـتاره   نـه   پيدا   نه   تابـنده   ماه
ز   جوشـن   تو   گفتي  بـبار  اندرند
ز      تاري      بدرياي     قار     اندرند
بلشکر  چنين  گفت هومان که بس
ازين   مهـتران   مفگنيد   ايچ   کـس
هـمـه   پيش   من   دستگير   آوريد
نـبايد    کـه    خستـه    بـتير    آوريد
چـنين    گفـت   لشکر   ببانگ   بلند
کـه  اکنون  به  بيچارگي  دست بند
دهيد    ار    بـگرز   و   بژوپين   دهيد
سران  را  ز  خون  تاج  بر  سر نـهيد
چـنين  گفت  با  گيو  و  رهام طوس
که شد جان ما بي‌گمان بر فسوس
مـگر      کردگار      سـپـهر      بـلـند
رهاند   تـن   و   جان   ما   زين  گزند
اگر    نـه    بچـنـگ    عـقاب   اندريم
وگر      زير      درياي     آب     اندريم
يکي  حمله  بردند  هر  سه به هـم
چو    برخيزد    از   جاي   شير   دژم
نديدند   کـس   يال   اسپ  و  عـنان
ز   تنـگي  بچشم  اندر  آمد  سـنان
چـنين    گـفـت    هومان   باواز   تيز
کـه  نه  جاي  جنگست  و  راه  گريز
برانـگيخـت    از   جايتان   بخـت   بد
کـه   تا   بر   تن  بدکـنـش  بد  رسد
سـه  جنگ  آور  و  خوار  مايه سپاه
بـماندند     يکـسر     بدين    رزمـگاه
فراوان    ز    رسـتـم    گرفـتـند   ياد
کـجا   داد  در  جنـگ  هر  جاي  داد
ز   شيدوش,   وز   بيژن   گسـتـهـم
بـسي   ياد  کردند  بر  بيش  و  کـم
کـه  باري  کسي  را  ز  ايران  سپاه
بدي      يارمان      اندرين     رزمـگاه
نـه   ايدر   به  پيکار  و  جنـگ  آمديم
کـه    خيره    بـکام    نهنـگ   آمديم
دريغ   آن   در   و   گاه   شاه  جـهان
کـه   گيرند   ما   را   کـنون   ناگـهان
تهمتـن   بـه   زاولستانست   و  زال
شود   کار  ايران  کـنون  تال  و  مال
هـمي   آمد   آواي   گوپال  و  کوس
بلشکر  همي  دير شد گيو و طوس
چنين گفت شيدوش و گستهم شير
کـه    شد    کار   پيکار   سالار   دير
بـه   بيژن   گرازه   همي  گفـت  باز
کـه   شد   کار   سالار  لشـکر  دراز
هوا    قير    گون   و   زمين   آبـنوس
هـمي  آمد  از  دشـت  آواي  کوس
برفـتـند     گردان    بر    آواي    اوي
ز  خون  بود بر دشت هر جاي جوي
ز   گردان   نيو   و   ز   نيروي  چـنـگ
تو    گـفـتي   برآمد   ز   دريا   نهنـگ
بدانـسـت   هومان   که   آمد  سوار
هـمـه   گرزور   بود   و   شمشيردار
چو   دانـسـت   کامد  ورا  يار  طوس
هـمي   برخروشيد   برسان   کوس
سبک  شد  عنان و گران شد رکيب
بلـندي   که  دانست  باز  از  نشيب
يکي    رزم    کردند    تا    چاک   روز
چو   پيدا  شد  از  چرخ  گيتي  فروز
سپـه   بازگشتـند   يکسر   ز   جنگ
کـشيدند   لشـکر   سوي  کوه  تنگ
بـگردان   چنين  گفت  سالار  طوس
کـه  از  گردش  مهر  تا  زخـم  کوس
سواري   چـنين   کز   شـما  ديده‌ام
ز     کـنداوران     هيچ    نـشـنيده‌ام
يکي  نامه  بايد  که  زي  شه کـنيم
ز   کارش   همه  جمله  آگـه  کـنيم
چو    نامـه   بنزديک   خـسرو   رسد
بدلـش    اندرون   آتـشي   نو   رسد
بياري         بيايد        گو        پيلـتـن
ز    شيران   يکي   نامدار   انـجـمـن
بـپيروزي     از     رزم     گرديم     باز
بديدار        کيخـسرو       آيد       نياز
سـخـن  هرچ  رفت  آشکار  و  نهان
بـگويم      بـپيروز      شاه      جـهان
بـخوبي     و    خشـنودي    شـهريار
بـباشد      بـکام      شـما      روزگار
چنانـچون    کـه   گفتند   برساختند
نوندي     بـنزديک     شـه    تاخـتـند
دو    لشـکر    بـخيمـه   فرود   آمدند
ز      پيکار      يکـباره     دم     برزدند
طـلايه   برون   آمد   از  هر  دو  روي
بدشـت    از    دليران   پرخاشـجوي
چو   هومان   رسيد  اندران  رزمـگاه
ز   کشتـه  نديد  ايچ  بر  دشـت  راه
بـه  پيران  چنين  گفت  کامروز  گرد
نـه    بر    آرزو   گـشـت   گاه   نـبرد
چو     آسوده     گردند    گردان    ما
سـتوده    سواران    و    مردان    ما
يکي  رزم  سازم  که خورشيد و ماه
نديدسـت    هرگز    چـنان   رزمـگاه
***
ازان   پـس   چو   آمد   بخـسرو   خـبر
کـه    پيران    شد    از    رزم    پيروزگر
سپهـبد      بـکوه     هـماون     کـشيد
ز   لـشـکر   بـسي   گرد   شد   ناپديد
در        کاخ        گودرز       کـشوادگان
تـهي    شد    ز    گردان    و    آزادگان
سـتاره    بر    ايشان    بـنالد    هـمي
بـبالينـشان     خون     بـپالد     هـمي
ازيشان  جهان پر ز خاک است و خون
بـلـند    اخـتر    طوس    گشته   نگون
بـفرمود        تا       رسـتـم       پيلـتـن
خرامد        بدرگاه        با       انـجـمـن
برفـتـند     ز    ايران    همـه    بـخردان
جـهانديده        و        نامور       موبدان
سر       نامداران       زبان      برگـشاد
ز    پيکار    لـشـکر    بـسي   کرد   ياد
برستـم   چـنين   گفت   کاي  سرفراز
بـترسـم     کـه    اين    دولـت    ديرياز
هـمي     برگرايد     بـسوي     نـشيب
دلـم     شد    ز    کردار    او    پرنـهيب
توي      پروارنـنده     تاج     و     تـخـت
فروغ    از   تو   گيرد   جـهاندار   بـخـت
دل   چرخ   در  نوک  شمشير  تـسـت
سـپـهر   و   زمان  و  زمين  زير  تست
تو   کـندي   دل   و   مـغز   ديو  سـپيد
زمانـه      بـمـهر      تو      دارد     اميد
زمين    گرد    رخـش   ترا   چاکرسـت
زمان   بر  تو  چون  مـهربان  مادرسـت
ز    تيغ    تو    خورشيد    بريان    شود
ز     گرز     تو     ناهيد     گريان    شود
ز    نيروي    پيکان    کـلـک    تو   شير
بروز    بـلا    گردد    از    جـنـگ    سير
تو     تا     برنـهادي     بـمردي     کـلاه
نـکرد    ايچ    دشـمـن    بايران    نـگاه
کـنون  گيو  و  گودرز  و  طوس و سران
فراوان        ازين       مرز       کـنداوران
هـمـه   دل   پر  از  خون  و  ديده  پرآب
گريزان        ز        ترکان       افراسياب
فراوان    ز    گودرزيان    کـشـتـه   مرد
شده    خاک    بسـتر   بدشـت   نـبرد
هرانـکـس   کزيشان   بجان   رسته‌اند
بـکوه     هـماون     همـه    خستـه‌اند
هـمـه    سر   نـهاده   سوي   آسمان
سوي     کردگار     مـکان     و     زمان
کـه       ايدر      بـبايد      گو      پيلـتـن
بـنيروي     يزدان     و     فرمان     مـن
شـب   تيره   کين   نامـه   بر   خواندم
بـسي    از   جـگر   خون   برافـشاندم
نگفتـم  سه  روز  اين  سخن  را بکس
مـگر      پيش      دادار     فرياد     رس
کـنون    کار   ز   اندازه   اندر   گذشـت
دلـم   زين  سخن  پر  ز  تيمار  گشـت
اميد    سـپاه    و    سپهـبد   بتـسـت
کـه  روشن  روان  بادي  و  تن درست
سرت   سـبز   باد   و   دلـت  شادمان
تـن     زال     دور     از     بد    بدگـمان
ز    مـن    هرچ    بايد   فزوني   بـخواه
ز  اسـپ  و  سليح  و  ز  گنج  و سـپاه
برو   با   دلي   شاد   و  رايي  درسـت
نـشايد  گرفت  اين  چنين کار سست
بپاسـخ   چـنين   گفت   رستم  بشاه
کـه   بي   تو   مـبادا   نـگين   و   کـلاه
کـه   با   فر   و   برزي  و  باراي  و  داد
ندارد    چو    تو    شاه    گردون    بياد
شنيدسـت    خـسرو   که   تا   کيقباد
کـلاه      بزرگي      بـسر     بر     نـهاد
بايران    بـکين    مـن    کمر   بستـه‌ام
بارام      يک      روز      نـنـشـسـتـه‌ام
بيابان    و    تاريکي    و   ديو   و   شير
چـه    جادو    چـه    از   اژدهاي   دلير
هـمان     رزم     توران     و     مازندران
شـب      تيره     و     گرزهاي     گران
هـم   از   تشنـگي   هـم   ز   راه  دراز
گزيدن     در     رنـج     بر     جاي    ناز
چـنين  درد  و  سختي  بسي  ديده‌ام
کـه    روزي    ز    شادي   نـپرسيده‌ام
تو   شاه  نو  آيين  و  مـن  چون  رهي
ميان  بستـه‌ام  چون  تو  فرمان دهي
شوم    با   سـپاهي   کـمر   بر   ميان
بـگردانـم      اين      بد      ز     ايرانيان
ازان    کـشـتـگان    شاه   بي‌درد   باد
رخ       بدسـگالان      او      زرد      باد
ز    گودرزيان   خود   جگر   خـسـتـه‌ام
کـمر   بر   ميان   سوگ   را  بسـتـه‌ام
چو    بـشـنيد    کيخـسرو    آواز   اوي
برخ   برنـهاد   از   دو   ديده   دو   جوي
بدو    گـفـت    بي‌تو    نخواهـم   زمان
نـه  اورنـگ  و  تاج  و  نه  گرز  و  کمان
فـلـک     زير    خـم    کـمـند    تو    باد
سر     تاجداران     بـه    بـند    تو    باد
ز   دينار   و   گـنـج   و   ز   تاج  و  گـهر
کـلاه    و   کـمان   و   کمـند   و   کـمر
بياورد       گـنـجور      خـسرو      کـليد
سر         بدره‌هاي        درم        برديد
هـمـه   شاه   ايران  به  رستم  سپرد
چـنين     گـفـت    کاي    نامدار    گرد
جـهان  گنج  و  گنجور  شمشير تست
سر    سروران    جـهان    زير   تـسـت
تو        با        گرزداران       زاولـسـتان
دليران      و      شيران     کابـلـسـتان
هـمي      رو      بـکردار     باد     دمان
مـجوي    و   مفرماي   جستـن   زمان
ز   گردان   شـمـشير  زن  سي  هزار
ز     لـشـکر     گزين     از    در    کارزار
فريبرز      کاوس      را      ده     سـپاه
کـه  او  پيش  رو  باشد  و  کينـه خواه
تهـمـتـن   زمين   را   ببوسيد  و  گفت
کـه  با  من  عنان  و  رکيبست  جفـت
سران    را   سر   اندر   شـتاب   آوريم
مـبادا    کـه    آرام    و    خواب    آوريم
سـپـه     را    درم    دادن    آغاز    کرد
بدشـت    آمد   و   رزم   را   ساز   کرد
فريبرز     را     گـفـت    برکـش    پـگاه
سـپاه     اندرآور    بـه    پيش    سـپاه
نـبايد    کـه    روز   و   شبان   بـغـنوي
مـگر    نزد    طوس    سپـهـبد   شوي
بـگويي   کـه   در   جنگ   تندي  مکـن
فريب   زمان   جوي   و  کـندي  مـکـن
مـن      اينـک     بـکردار     باد     دمان
بيايم       نـجويم      بره      بر      زمان
چو      گرگين     ميلاد     کار     آزماي
سـپـه   را   زند   بر   بد   و   نيک  راي
چو    خورشيد   تابـنده   بنـمود   چـهر
بـسان    بـتي    با    دلي    پر    زمـهر
بر        آمد        خروشيدن        کرناي
تهمـتـن      بياورد      لـشـکر     زجاي
پر    انديشـه    جان    جـهاندار    شاه
دو     فرسـنـگ    با    او    بيامد    براه
دو   مـنزل   همي   کرد  رستـم  يکي
نياسود     روز     و     شـبان     اندکي
***
شـبي   داغ   دل   پر  ز  تيمار  طوس
بـخواب   اندر   آمد   گـه   زخـم  کوس
چـنان   ديد   روشن   روانش   بـخواب
کـه   رخشـنده  شمعي  برآمد  ز  آب
بر  شمـع  رخشان  يکي  تخـت  عاج
سياوش   بران   تـخـت   با  فر  و  تاج
لـبان   پر   ز   خـنده   زبان   چرب‌گوي
سوي طوس کردي چو خورشيد روي
کـه    ايرانيان    را    هـم    ايدر    بدار
کـه     پيروزگر     باشي     از    کارزار
بـگو   در   زيان   هيچ   غمگين  مـشو
کـه    ايدر    يکي    گلستانـسـت   نو
بزير    گـل    اندر   هـمي   مي‌خوريم
چـه  دانيم  کين  باده  تا  کي  خوريم
ز   خواب   اندر   آمد   شده  شاد  دل
ز   درد   و   غمان   گـشـتـه  آزاد  دل
بـگودرز    گـفـت   اي   جهان   پهلوان
يکي    خواب    ديدم    بروشـن   روان
نگـه   کـن   که  رستم  چو  باد  دمان
بيايد      بر     ما     زمان     تا     زمان
بـفرمود       تا       برکـشيدند       ناي
بـجـنـبيد    بر   کوه   لشـکر   ز   جاي
بـبـسـتـند      گردان      ايران     ميان
برافراخـتـند           اخـتر          کاويان
بياورد     زان     روي    پيران    سـپاه
شد   از   گرد   خورشيد  تابان  سياه
از      آواز     گردان     و     باران     تير
همي چشم خورشيد شد خيره خير
دو   لـشـکر   بروي   اندر   آورده  روي
ز  گردان  نشد  هيچ  کس  جنگـجوي
چـنين  گفت  هومان  بپيران که جنگ
هـمي  جست  بايد  چه جويي درنگ
نـه    لشـکر   بدشـت   شکار   اندرند
کـه    اسـپان    ما    زير    بار    اندرند
بدو   گـفـت   پيران   که   تندي  مکـن
نـه   روز   شتابسـت   و   گاه  سخـن
سـه  تـن  دوش  با  خوار  مايه سپاه
برفـتـند       بيگاه       زين       رزمـگاه
چو  شيران  جنگي  و  ما  چون  رمـه
کـه    از    کوهـسار   اندر   آيد   دمـه
همـه  دشـت  پر  جوي  خون  يافتيم
سر       نامداران      نـگون      يافـتيم
يکي    کوه   دارند   خارا   و   خـشـک
هـمي  خار  بويند  اسپان  چو مشک
بـمان   تا  بران  سنـگ  پيچان  شوند
چو    بيچاره    گردند    بيجان    شوند
گـشاده     نـبايد     کـه     داريد    راه
دو   رويه  پـس  و  پيش  اين  رزمـگاه
چو    بي‌رنـج   دشمن   بچنـگ   آيدت
چو    بـشـتابيش    کار    تنـگ   آيدت
چرا    جـسـت    بايد   هـمي   کارزار
طـلايه  برين  دشت  بـس  صد  سوار
بـباشيم   تا   دشـمـن  از  آب  و  نان
شود   تنـگ   و   زنهار   خواهد  بـجان
مـگر   خاک‌گر   سـنـگ   خارا   خورند
چو    روزي    سرآيد   خورند   و   مرند
سوي   خيمـه   رفتـند   زان   رزمـگاه
طـلايه     بيامد    بـه    پيش    سـپاه
گـشادند     گردان     سراسر     کـمر
بـخوان    و    بـخوردن    نـهادند    سر
بلـشـکر    گـه   آمد   سپهدار   طوس
پر  از  خون دل و روي چون سندروس
بـگودرز  گفت  اين  سخن تيره گشت
سر    بخـت   ايرانيان   خيره   گشـت
هـمـه   گرد   بر   گرد  ما  لشکرست
خور      بارگي      خارگر     خاورسـت
سپـه   را  خورش  بس  فراوان  نماند
جز  از  گرز  و  شمشير  درمان نـماند
بشبـگير      شمـشيرها      برکـشيم
هـمـه    دامـن    کوه   لشکر   کشيم
اگر      اخـتر      نيک      ياري      دهد
بريشان       مرا      کامـگاري      دهد
ور     ايدون     کـجا     داور    آسـمان
بـشـمـشير    بر    ما    سرآرد   زمان
ز   بخـش   جهان‌آفرين   بيش  و  کـم
نـباشد     مـپيماي     بر    خيره    دم
مرا     مرگ    خوشـتر    بـنام    بـلـند
ازين    زيسـتـن   با   هراس   و   گزند
برين     برنـهادند     يکـسر     سـخـن
کـه   سالار   نيک   اختر   افگـند   بـن
چو  خورشيد  برزد  ز  خرچنگ  چنـگ
بدريد      پيراهـن      مـشـک      رنـگ
بـه    پيران   فرسـتاده   آمد   ز   شاه
کـه   آمد   ز  هر  جاي  بي‌مر  سـپاه
سـپاهي  کـه  درياي  چين  را  ز گرد
کـند      چون     بيابان     بروز     نـبرد
نخسـتين    سـپـهدار    خاقان   چين
کـه   تختـش   هـمي   برنتابد   زمين
تـنـش   زور   دارد   چو  صد  نره  شير
سر     ژنده     پيل     اندر    آرد    بزير
يکي     مـهـتر     از     ماورالـنـهر    بر
کـه   بـگذارد   از   چرخ   گردنده   سر
بـبالا     چو     سرو    و    بديدار    ماه
جـهانـگير   و   نازان   بدو   تاج  و  گاه
سر     سرافرازان    و    کاموس    نام
برآرد    ز    گودرز    و   از   طوس   نام
ز    مرز   سـپيجاب   تا   دشـت   روم
سـپاهي    کـه   بود   اندر   آباد   بوم
فرسـتادم      اينـک     سوي     کارزار
برآرند    از    طوس   و   خـسرو   دمار
چو    بـشـنيد   پيران   بتوران   سـپاه
چـنين   گفـت   کاي  سرفرازان  شاه
بدين     مژده    شاه    پير    و    جوان
هـمـه   شاد   باشيد   و   روشن‌روان
بـبايد   کـنون   دل   ز  تيمار  شسـت
بايران   نـمانـم   بر   و   بوم  و  رسـت
سر  از  رزم  و از رنج و کين خواستـن
برآسود      وز      لـشـکر     آراسـتـن
بايران   و  توران  و  بر  خـشـک  و  آب
نـبينـند       جز       کام       افراسياب
ز    لـشـکر    بر    پـهـلوان   پيش   رو
بـمژده     بيامد     هـمي     نو     بـنو
بـگـفـتـند      کاي      نامور     پهـلوان
هـميشـه   بزي   شاد  و  روشن‌روان
بديدار      شاهان      دلـت     شاددار
روانـت      ز      انديشـه     آزاد     دار
ز   کـشـمير   تا   برتر   از   رود  شـهد
درفـش  و  سپاهست  و پيلان و مهد
نـخـسـت   اندر   آيم   ز  خاقان  چين
که  تاجش سپهرست و تختش زمين
چو  منـشور  جنگي  کـه  با  تيغ اوي
بـخاک    اندر    آيد    سر   جنـگـجوي
دلاور     چو    کاموس    شـمـشيرزن
کـه  چشمش  نديدست هرگز شکن
هـمـه      کارهاي      شـگرف     آورد
چو   خـشـم   آورد   باد   و  برف  آورد
چو    خـشـنود    باشد    بـهار    آردت
گـل     و     سـنـبـل     جويبار    آردت
ز   سـقـلاب   چون   کـندر  شير  مرد
چو     پيروز     کاني    سـپـهر    نـبرد
چو  سگسار  غرچه چو شنگل ز هند
هوا    پردرفـش    و    زمين    پر   پرند
چـغاني   چو   فرطوس   لشـکر   فروز
گـهار        گـهاني       گو       گردسوز
شـميران   شگـني   و   گردوي   وهر
پراگـنده     بر     نيزه     و    تيغ    زهر
تو   اکـنون   سرافراز   و  رامـش  پذير
کزين    مژده   بر   نا   شود   مرد   پير
ز   لـشـکر   توي   پهـلو   و   پيش   رو
هـميشـه   بزي   شاد  و  فرمانت  نو
دل  و  جان  پيران  پر از خنده گشـت
تو  گفتي  مگر  مرده  بد  زنده گشـت
بـهومان  چـنين  گفت  پيران  که  من
پذيره    شوم    پيش    اين   انـجـمـن
کـه     ايشان    ز    راه    دراز    آمدند
پرانديشـه      و      رزمـساز      آمدند
ازين      آمدن      بي‌نيازند     سـخـت
خداوند     تاج‌اند    و    زيباي    تـخـت
ندارند     سر     کـم     ز     افراسياب
کـه  با  تخت  و  گنج‌اند و با جاه و آب
شوم   تا   ببينـم   کـه  چـند  و  چيند
سپـهـبد    کدامـند    و   گردان   کيند
کـنـم    آفرين    پيش    خاقان    چين
وگر    پيش   تختش   بـبوسـم   زمين
بـبينـم       سرافراز       کاموس      را
برابر    کنـم   شـنـگـل   و   طوس   را
چو    باز    آيم    ايدر    بـبـندم    ميان
برآرم     دم     و     دود     از    ايرانيان
اگر     خود     ندارند     پاياب    جـنـگ
بريشان   کـنـم   روز   تاريک   و  تنـگ
هرانکس  که  هستند  زيشان سران
کـنـم     پاي    و    گردن    بـبـندگران
فرسـتـم        بـنزديک        افراسياب
نـه   آرام   جويم   بدين  بر  نـه  خواب
ز  لشکر  هر  آنکس  که  آيد  بدسـت
سرانـشان   بـبرم   بشمشير   پست
بـسوزم   دهـم   خاک   ايشان   بـباد
نـگيريم    زان    بوم    و    بر   نيز   ياد
سـه   بـهره   ازان   پس  برانم  سپاه
کـنـم    روز    بر    شاه   ايران   سياه
يکي   بـهره   زيشان   فرستم   ببلـخ
بايرانيان      بر     کـنـم     روز     تـلـخ
دگر    بـهره    بر   سوي   کابلـسـتان
بکابـل     کـشـم     خاک    زابلستان
سوم    بـهره   بر   سوي   ايران   برم
ز    ترکان    بزرگان    و    شيران   برم
زن   و   کودک   خرد   و   پير  و  جوان
نـمانـم    کـه    باشد   تني   با   روان
بر    و    بوم    ايران    نـمانـم   بـجاي
کـه  مه  دست  بادا  ازيشان مه پاي
کـنون    تا   کـنـم   کارها   را   بـسيچ
شـما   جنـگ   ايشان   مجوييد  هيچ
بفـگـت   اين  و  دل  پر  ز  کينه  برفت
هـمي  پوست  بر تنش گفتي بکفت
بلکـشر   چـنين   گفت   هومان   گرد
کـه    دلرا    ز    کينـه   نـبايد   سـترد
دو   روز  اين  يکي  رنج  بر  تـن  نـهيد
دو     ديده     بـکوه     هـماون    نـهيد
نـبايد   کـه   ايشان   شبي  بي‌درنگ
گريزان    برانـند    ازين    جاي   تـنـگ
کـنون  کوه  و  رود  و در و دشت و راه
جـهاني     شود     پردرفـش    سـپاه
***
چو   پيران   بـنزديک   لـشـکر   رسيد
در   و  دشت  از  سـم  اسـپان  نديد
جـهان   پر   سراپرده   و   خيمـه  بود
زده  سرخ  و  زرد  و  بنفـش  و  کـبود
ز     ديباي     چيني    و    از    پرنيان
درفـشي   ز   هر   پرده‌اي   در  ميان
فروماند  و  زان  کارش  آمد  شگفـت
بـسي   با   دل  انديشه  اندر  گرفـت
کـه   تا   اين   بهشتست  يا  رزمـگاه
سپـهر   برينـسـت   گر   تاج   و   گاه
بيامد       بـنزديک       خاقان      چين
پياده       بـبوسيد       روي       زمين
چو   خاقان  بديدش  بـه  بر  درگرفـت
بـماند   از   بر  و  يال  پيران  شگفـت
بـپرسيد     بـسيار     و     بنواخـتـش
بر     خويش    نزديک    بنـشاخـتـش
بدو   گفـت   بـخ   بخ   که  با  پهـلوان
نشينـم   چـنين  شاد  و  روشن‌روان
بـپرسيد   زان  پس  کز  ايران  سـپاه
کـه   دارد   نـگين   و  درفش  و  کـلاه
کدامسـت   جنـگي   و   گردان  کيند
نشسـتـه   برين   کوه   سر  بر  چيند
چـنين    داد    پاسـخ    بدو   پـهـلوان
کـه   بيدار   دل   باش  و  روشـن‌روان
درود     جـهان    آفرين    بر    تو    باد
کـه   کردي  بپرسش  دل  بنده  شاد
ببـخـت   تو   شادانم   و   تن  درست
روانـم   همي  خاک  پاي  تو  جست
از     ايرانيان     هرچ    پرسيد    شاه
نه  گنج  و  سپاهست و نه تاج و گاه
بي‌اندازه   پيکار   جستند   و   جـنـگ
ندارند   از   جنگ   جز   خاره  سـنـگ
چو  بي‌کام  و  بي‌نام و بي‌تـن شدند
گريزان      بـکوه      هـماون     شدند
سپـهدار   طوس   است  مردي  دلير
بـهامون     نـترسد    ز    پيکار    شير
بزرگان      چو     گودرز     کـشوادگان
چو    گيو    و   چو   رهام   ز   آزادگان
بـبـخـت     سرافراز     خاقان     چين
سپهـبد    نـبيند    سـپـه    را   جزين
بدو   گفـت   خاقان   که  نزديک  مـن
بـباش     و    بياور    يکي    انـجـمـن
يک   امروز   با   کام  دل  مي  خوريم
غـم       روز       ناآمده       نـشـمريم
بياراسـت    خيمـه    چو    باغ   بـهار
بهشتسـت   گفـتي   برنـگ   و   نگار
***
چو   بر   گنـبد   چرخ  رفـت  آفـتاب
دل  طوس  و  گودرز  شد پر شـتاب
کـه   امروز   ترکان  چرا  خامـش‌اند
براي   بداند,   ار  ز  مي  بيهـش‌اند
اگر    مسـتـمـندند    گر    شادمان
شدم   در   گـمان   از   بد  بدگـمان
اگرشان   بـه   پيکار   يار  آمدسـت
چـنان  دان  که  بد  روزگار آمدست
تو   ايرانيان   را  همه  کشـتـه  گير
وگر   زنده   از   رزم   برگشـتـه  گير
مـگر    رسـتـم   آيد   بدين   رزمگاه
وگرنـه   بد   آيد   بـما   زين   سـپاه
سـتودان   نيابيم   يک  تن  نـه  گور
بـکوبـندمان     سر    بنعـل    ستور
بدو   گفت  گيو  اي  سپـهدار  شاه
چـه  بودت  که  انديشه  کردي تباه
از   انديشـه   ما  سخن  ديگرسـت
ترا     کردگار     جـهان     ياورسـت
بـسي    تخـم    نيکي   پراگنده‌ايم
جـهان    آفرين    را    پرسـتـنده‌ايم
و    ديگر    ببـخـت   جـهاندار   شاه
خداوند  شمشير  و  تخت  و  کـلاه
ندارد    جـهان   آفرين   دسـت   ياز
کـه    آيد    بـبدخواه    ما    را   نياز
چو    رستـم   بيايد   بدين   رزمـگاه
بديها    سرآيد    هـمـه   بر   سـپاه
نـباشد   ز   يزدان   کـسي   نااميد
وگر  شـب  شود  روي  روز  سـپيد
بيک   روز   کز  ما  نجستند  جـنـگ
مکـن  دل  ز  انديشه  بر خيره تنگ
نـبـسـتـند    بر    ما    در    آسمان
بـپايان    رسد    هر    بد    بدگـمان
اگر     بخـشـش     کردگار     بـلـند
چـنانـسـت     کايد     بـمابر    گزند
بـه    پرهيز    و    انديشـه    نابـکار
نـه    برگردد    از    ما    بد    روزگار
يکي   کـنده   سازيم  پيش  سـپاه
چنانـچون  بود  رسم  و  آيين  و راه
همـه   جنـگ   را   تيغها   برکشيم
دو  روز  دگر  ار  کشـند  ار  کـشيم
بـبينيم     تا    چيسـت    آغازشان
برهـنـه   شود   بي‌گمان   رازشان
از    ايران    بيايد    هـمان    آگـهي
درخشان  شود  شاخ  سرو سهي
***
سـپـهدار    گودرز    بر   تيغ   کوه
برآمد    برفـت    از    ميان    گروه
چو  خورشيد تابان ز گنبد بگشت
ز  بالا  همي سوي خاور گذشت
بزاري   خروش   آمد   از  ديده‌گاه
کـه   شد  کار  گردان  ايران  تـباه
سوي  باختر  گشت گيتي ز گرد
سراسر    بـسان   شـب   لاژورد
شد از خاک خورشيد تابان بنفش
ز بس پيل و بر پشت پيلان درفش
غو  ديده  بشنيد  گودرز  و  گفـت
کـه  جز  خاک  تيره  نداريم جفت
رخش  گشت ز اندوه برسان قير
چنان  شد کجا خسته گردد بتير
چـنين   گفـت   کز   اختر   روزگار
مرا   بـهره   کين   آمد   و   کارزار
ز  گيتي  مرا شور بختيست بـهر
پراگـنده    بر   جاي   ترياک   زهر
نـبيره    پـسر   داشتم   لشکري
شده    نامـبردار    هر   کـشوري
بکين  سياوش  همه کشته شد
ز  من  بخت  بيدار  برگشتـه شد
ازين     زندگاني     شدم    نااميد
سيه  شد  مرا بخت و روز سپيد
نزادي     مرا    کاشـکي    مادرم
نگشـتي   سپـهر   بلند   از   برم
چـنين   گفت  با  ديده‌بان  پهلوان
کـه   اي  مرد  بينا  و  روشن‌روان
نگـه  کـن  بتوران  و  ايران  سپاه
کـه     آرام     دارند    از    آوردگاه
درفـش  سپهدار  ايران  کجاست
نگه کن چپ لشکر و دست راست
بدو  ديده‌بان گفت کز هر دو روي
نه بينم همي جنبش و گفت‌وگوي
ازان  کار  شد  پـهـلوان  پر  ز درد
فرود   ريخـت  از  ديدگان  آب  زرد
بناليد  و  گفت اسپ را زين کنيد
ازين  پس  مرا خشت بالين کنيد
شوم  پر  کنم چشـم و آغوش را
بـگيرم   بـبر   گيو  و  شيدوش  را
هـمان    بيژن   گيو   و   رهام   را
سواران   جـنـگي   و  خودکام  را
بـه   پدرود  کردن  رخ  هر  کسي
ببوسـم   بـبارم  ز  مژگان  بسي
نـهادند   زين   بر   سمند  چـمان
خروش  آمد  از ديده هم در زمان
کـه  اي  پهلوان  جهان شادباش
ز  تيمار  و  درد  و  غـم  آزاد باش
کـه  از  راه  ايران  يکي  تيره گرد
پديد    آمد    و   روز   شد   لاژورد
فراوان   درفـش  از  ميان  سـپاه
برآمد      بـکردار      تابـنده     ماه
بـپيش   اندرون  گرگ  پيکر  يکي
يکي   ماه   پيکر   ز   دور   اندکي
درفـشي    بديد   اژدها   پيکرش
پديد   آمد   و  شير  زرين  سرش
بدو   گفـت   گودرز  انوشـه  بدي
ز   ديدار   تو   دور   چـشـم   بدي
چو   گفـتارهاي   تو   آيد   بـجاي
بدين سان که گفتي بپاکيزه راي
ببخشمت  چندان  گرانمايه  چيز
کزان    پـس   نيازت   نيايد   بـنيز
وزان  پس چو روزي بايران شويم
بـنزديک    شاه    دليران    شويم
ترا   پيش   تختـش   برم  ناگـهان
سرت   برفرازم   بـجاه   از  مـهان
چو    باد    دمـنده   ازان   جايگاه
برو   سوي   سالار  ايران  سـپاه
همه  هرچ  ديدي  بديشان بگوي
سبک باش و از هر کسي مژده جوي
بدو   ديده‌بان  گفـت  کز  ديده‌گاه
نـشايد  شدن  پيش  ايران سپاه
چو بينم که روي زمين تار گشت
برين  ديده  گه  ديده بيکار گشت
بـکردار    سيمرغ   ازين   ديده‌گاه
برم   آگهي   سوي  ايران  سـپاه
چـنين   گفت  با  ديده‌بان  پهلوان
کـه  اکنون  نگه  کن بروشن روان
دگر    باره   بنـگر   ز   کوه   بـلـند
که  ايشان  بنزديک ما کي رسند
چـنين  داد  پاسخ  که  فردا  پگاه
بـکوه   هـماون   رسد   آن  سپاه
چنان شاد شد زان سخن پهلوان
چو   بيجان   شده  باز  يابد  روان
وزان    روي   پيران   بـکردار   گرد
هـمي  راند  لشکر  بدشت  نبرد
سواري   بـمژده   بيامد   ز  پيش
بگفت آن کجا رفته بد کم و بيش
چو بشنيد هومان بخنديد و گفت
که شد بي‌گمان بخت بيدار جفت
خروشي   بشادي  ازان  رزمـگاه
بابر   اندر   آمد   ز   توران   سـپاه
بزرگان   ايران   پر  از  داغ  و  درد
رخان  زرد  و  لـبـها  شده  لاژورد
باندرز    کردن    همه    هـمـگروه
پراگـنده   گشتـند   بر   گرد   کوه
بـهر   جاي   کرده   يکي  انجمـن
هـمي  مويه  کردند  بر  خويشتن
کـه   زار  اين  دليران  خـسرونژاد
کزيشان     بايران     نـگيرند    ياد
کفنـها   کـنون   کام   شيران  بود
زمين    پر   ز   خون   دليران   بود
سـپـهدار    با   بيژن   گيو   گفـت
که  برخيز  و بگشاي راز از نهفت
برو    تا    سر    تيغ    کوه   بـلـند
ببين  تا  کيند و چه و چون و چند
هـمي  بر  کدامين  ره  آيد سپاه
کـه  دارد  سراپرده  و تخت و گاه
بـشد    بيژن    گيو   تا   تيغ   کوه
برآمد    بي‌انـبوه    دور   از   گروه
ازان  کوه  سر  کرد  هر سو نـگاه
درفـش  سواران  و  پيل  و سپاه
بيامد    بـسوي    سپهـبد   دوان
دل از غم پر از درد و خسته روان
بدو گفت چندان سپاهست و پيل
که روي زمين گشت برسان نيل
درفش و سنان را خود اندازه نيست
خور از گرد بر آسمان تازه نيست
اگر  بشمري  نيسـت  انداز  و مر
هـمي  از  تبيره  شود  گوش  کر
سپهـبد   چو  بشنيد  گفتار  اوي
دلش  گشت پر درد و پر آب روي
سران   سپه  را  همـه  گرد  کرد
بسي  گرم  و  تيمار لشکر بخورد
چـنين   گفت   کز  گردش  روزگار
نبينـم    هـمي   جز   غم   کارزار
بسي  گشته‌ام  بر فراز و نشيب
برويم    نيامد    ازينـسان   نـهيب
کـنون   چاره   کار  ايدر  يکيسـت
اگر  چه سليح و سپاه اندکيست
بسازيم و امشب شبيخون کنيم
زمين را ازيشان چو جيحون کنيم
اگر    کـشـتـه    آييم   در   کارزار
نـکوهـش    نيابيم    از   شـهريار
نـگويند    بي   نام   گردي   بـمرد
مـگر   زير   خاکـم   ببايد   سـپرد
بدين   رام  گشتند  يکسر  سـپاه
هرانکـس  که  بود  اندران رزمگاه
چو شد روي گيتي چو درياي قير
نـه   ناهيد  پيدا  نه  بـهرام  و  تير
بيامد  دمان  ديده‌بان پيش طوس
دوان و شده روي چون سندروس
چـنين  گفت  کاي  پهلوان  سپاه
از  ايران  سـپاه  آمد  از  نزد شاه
سپهـبد    بـخـنديد    با    مهتران
کـه   اي   نامداران   و  کـنداوران
چو  يار  آمد  اکنون نسازيم جنگ
گـهي  با  شتابيم  و  گه با درنگ
بـنيروي      يزدان     گو     پيلـتـن
بياري     بيايد     بدين    انـجـمـن
ازان  ديده‌بان  گشت  روشن‌روان
هـمـه   مژده  دادند  پير  و  جوان
طـلايه  فرستاد  بر  دشت  جنگ
خروش  آمد  از  کوه و آواي زنـگ
***
چو   خورشيد  بر  چرخ  گنـبد  کـشيد
شـب    تار    شد   از   جـهان   ناپديد
يکي    انـجـمـن    کرد    خاقان   چين
بديبا       بياراسـت       روي       زمين
بـپيران   چـنين   گفت   کامروز   جنگ
بـسازيم     و    روزي    نـبايد    درنـگ
يکي      با      سرافراز     گردنـکـشان
خـنيده    سواران    دشمـن    کـشان
بـبينيم            کايرانيان           برچيند
بدين     رزمـگـه     اندرون     با    کيند
چـنين   گفت  پيران  که  خاقان  چين
خردمـند     شاهيسـت     با     آفرين
بران   رفـت  بايد  که  او  را  هواسـت
کـه  راي  تو  بر  ما  همه پادشاسـت
وزان     پـس    برآمد    ز    پرده‌سراي
خروشيدن       کوس       با       کرناي
سنانـهاي  رخشان  و  جوشان سپاه
شده   روي   کشور  ز  لـشـکر  سياه
ز     پيلان    نـهادند    بر    پـنـج    زين
بياراسـت      ديگر      بديباي      چين
زبرجد       نـشانده      بزين      اندرون
ز       ديباي      زربـفـت      پيروزه‌گون
بزرين     رکيب     و     جـناغ    پـلـنـگ
بزرين   و   سيمين   جرسـها  و  زنـگ
ز     افـسر     سر     پيلـبان     پرنـگار
هـمـه   پاک   با   طوق  و  با  گوشوار
هوا   شد   ز   بـس   پرنياني  درفـش
چو  بازار  چين  سرخ  و  زرد و بنفـش
سـپاهي   برفـت   اندران  دشت  رزم
کزيشان   هـمي   آرزو  خواسـت  بزم
زمين   شد   بکردار   چـشـم   خروس
ز  بس  رنـگ  و  آرايش  و پيل و کوس
برفـتـند    شاهان    لشـکر    ز   جاي
هوا     پر     شد     از     نالـه    کرناي
چو   از   دور   طوس   سـپـهـبد   بديد
سـپاه    آنـچ    بودش   رده   برکـشيد
بـبـسـتـند      گردان      ايران     ميان
بياورد         گيو        اخـتر        کاويان
از     آوردگـه     تا     سر     تيغ     کوه
سـپـه    بود   از   ايران   گروها   گروه
چو  کاموس  و  منـشور و خاقان چين
چو   بيورد   و   چون  شـنـگـل  بافرين
نـظاره       بـکوه      هـماون      شدند
نـه   بر   آرزو   پيش   دشـمـن  شدند
چو    از    دور   خاقان   چين   بـنـگريد
خروش      سواران      ايران     شـنيد
پـسـند   آمدش   گفت   کاينت  سپاه
سوران     رزم     آور     و     کينـه‌خواه
سـپـهدار     پيران     دگرگونـه    گفت
هـنرهاي     مردان    نـشايد    نهفـت
سـپـهدار     کو    چاه    پوشد    بـخار
برو      اسـپ     تازد     بروز     شـکار
ازان    بـه   کـه   بر   خيره   روز   نـبرد
هـنرهاي    دشکـن    کـند    زير   گرد
نديدم      سواران     و     گردنـکـشان
بـگردي    و    مردانـگي   زين   نـشان
بـپيران    چـنين   گفت   خاقان   چين
کـه  اکنون  چه  سازيم بر دشت کين
ورا   گـفـت   پيران   کز   اندک  سـپاه
نـگيرند        ياد       اندرين       رزمـگاه
کـشيدي   چـنين   رنـج   و   راه   دراز
سـپردي   و   ديدي   نـشيب   و  فراز
بـمان   تا   سـه   روز  اندرين  رزمـگاه
بـباشيم    و    آسوده    گردد   سـپاه
سپـه  را  کنم  زان  سپس به دو نيم
سرآمد    کـنون    روز    پيکار   و   بيم
بـتازند        شـبـگير        تا       نيمروز
نـبرده           سواران          گيتي‌فروز
بژوپين    و    خـنـجر   بـتير   و   کـمان
هـمي     رزم     جويند    با    بدگـمان
دگر       نيمـه      روز      ديگر      گروه
بـکوشـند    تا    شـب    برآيد   ز   کوه
شـب    تيره    آسودگان   را   بجـنـگ
برم    تا    بريشان   شود   کار   تـنـگ
نـمانـم     کـه     آرام     گيرند     هيچ
سواران   مـن   با   سـپاه   و   بـسيچ
بدو  گفت  کاموس  کين  راي نيسـت
بدين   مولش  اندر  مرا  جاي  نيسـت
بدين   مايه  مردم  بدين  گونه  جـنـگ
چـه   بايد   بدين  گونه  چندين  درنـگ
بـسازيم      يکـبار      و     جـنـگ‌آوريم
بريشان    در    و    کوه   تـنـگ   آوريم
بايران      گذاريم     ز     ايدر     سـپاه
نـمانيم   تخـت  و  نه  تاج  و  نه  شاه
بر   و   بومـشان   پاک   و  يران  کـنيم
نـه   جنـگ  يلان  جنگ  شيران  کنيم
زن   و   کودک   خرد   و   پير  و  جوان
نـه   شاه   و   کنارنگ   و  نه  پـهـلوان
بايران    نـمانـم   بر   و   بوم   و   جاي
نـه   کاخ   و  نـه  ايوان  و  نـه  چارپاي
بـبد   روز   چندين  چه  بايد  گذاشـت
غـم   و  درد  و  تيمار  بيهوده  داشـت
يک    امـشـب   گـشاده   مداريد   راه
کـه    ايشان    برانـند    زين    رزمـگاه
چو     باد     سـپيده     دمان     بردمد
سپـه   جمـلـه   بايد   که   اندر   چمد
تـلي    کشـتـه    بيني    ببالاي   کوه
تو     فردا     ز    گردان    ايران    گروه
بدانـسان     کـه    ايرانيان    سربـسر
ازين    پي    نـبينـند    جز    مويه   گر
بدو  گفت  خاقان  جزين  راي نيسـت
بـگيتي   چو  تو  لشکر  آراي  نيسـت
هـمـه    نامدارن   بدين   هم   سخـن
کـه   کاموس   شيراوژن   افگـند   بـن
برفـتـند      وز      جاي     برخاسـتـند
همـه   شـب  همي  لشکر  آراستند
***
چو    خورشيد    بر   گـنـبد   لاژورد
سراپرده‌اي    زد    ز    ديباي    زرد
خروشي   بـلـند   آمد   از  ديده‌گاه
بـگودرز     کاي     پـهـلوان    سـپاه
سـپاه    آمد   و   راه   نزديک   شد
ز    گرد   سـپـه   روز   تاريک   شد
بجـنـبيد   گودرز   از   جاي  خويش
بياورد      پوينده     بالاي     خويش
سوي    گرد   تاريک   بـنـهاد   روي
هـمي  شد  خليده  دل و راه‌جوي
بيامد   چو   نزديک   ايشان   رسيد
درفـش      فريبرز      کاوس      ديد
کـه   او   بد   بايران  سپـه  پيش‌رو
پـسـنديده    و   خويش   سالار   نو
پياده   شد   از   اسـپ   گودرز  پير
هـمان    لشـکر   افروز   دانش‌پذير
گرفـتـند     مر     يکدگر    را    کـنار
خروشي    برآمد   ز   هر   دو   بزار
فريبرز   گـفـت   اي   سپـهدار   پير
هميشـه    بجنـگ    اندري   ناگزير
ز   کين   سياوش   تو   داري  زيان
دريغا          سواران          گودرزيان
ازيشان     ترا    مزد    بـسيار    باد
سر   بخـت  دشمن  نگونـسار  باد
سپاس  از  خداوند  خورشيد و ماه
کـه    ديدم    ترا   زنده   بر   جايگاه
ازيشان      بـباريد     گودرز     خون
کـه   بودند   کشته  بـخاک  اندرون
بدو   گفـت   بنگر  که  از  بخـت  بد
هـمي  بر  سرم  هر زمان بد رسد
درين   جنـگ   پور   و   نبيره  نـماند
سـپاه   و   درفش   و  تبيره  نـماند
فرامـش    شدم    کار    آن   کارزار
کنونـسـت   رزم   و   کنونست  کار
سپاهست چندان برين دشت و راغ
که  روي  زمين  گشت چون پر زاغ
همـه  لشکر  طوس  با  اين  سپاه
چو   تيره   شبانـسـت   با  نور  ماه
ز  چين  و  ز سقلاب وز هـند و روم
ز     ويران     گيتي    و    آباد    بوم
هـمانا    نـماندسـت    يک    جانور
مـگر   بستـه  بر  جنگ  ما  بر  کمر
کنون  تا نگويي که رستم کجاست
ز  غمها  نگردد  مرا  پشت راسـت
فريبرز  گفت  از  پس  مـن  ز  جاي
بيامد   نـبودش   جز   از   رزم  راي
شـب   تيره   را   تا  سـپيده  دمان
بيايد      بره     بر     نـجويد     زمان
کـنون    مـن   کـجا   گيرم   آرامگاه
کـجا   رانـم  اين  خوار  مايه  سپاه
بدو  گفت  گودرز  رستم چه گفـت
کـه   گـفـتار   او   را  نشايد  نهفت
فريبرز   گفـت   اي  جـهانديده  مرد
تهـمـتـن    نـفرمود    ما    را    نبرد
بـباشيد    گـفـت    اندران   رزمگاه
نـبايد   شدن   پيش   روي   سـپاه
بـبايد      بدان      رزمـگاه      آرميد
يکي   تا   درفـش   مـن   آيد   پديد
برفـت   او   و   گودرز   با  او  برفـت
براه     هـماون     خراميد     تـفـت
***
چو   لـشـکر   پديد   آمد  از  ديده‌گاه
بـشد   ديده‌بان  پيش  توران  سـپاه
کز  ايران  يکي  لشکر  آمد  بدشـت
ازان   روي  سوي  هماون  گذشـت
سپهـبد   بـشد   پيش  خاقان  چين
کـه   آمد   سـپاهي   ز  ايران  زمين
ندانيم  چندست  و  سالار  کيسـت
چه سازيم و درمان اين کار چيست
بدو    گـفـت    کاموس   رزم   آزماي
بـجايي   کـه  مهتر  تو  باشي  بپاي
بزرگان           درگاه          افراسياب
سـپاهي      بـکردار      درياي     آب
تو  داني  چه  کردي  بدين  پنـج ماه
برين   دشـت   با  خوار  مايه  سـپاه
کنون چون زمين سربسر لشکرست
چو   خاقان   و  منشور  کنداورسـت
بـمان     تا     هـنرها     پديد    آوريم
تو   در   بـسـتي   و  ما  کـليد  آوريم
گر  از  کابل  و  زابـل  و  ماي و هـند
شود   روي   گيتي  چو  رومي  پرند
هـمانا    بـه    تنـها   تـن   من   نيند
نـگويي    کـه    ايرانيان   خود   کيند
تو    ترساني    از    رسـتـم    نامدار
نخـسـتين    ازو    مـن   برآرم   دمار
گرش    يک    زمان   اندر   آرم   بدام
نـمانـم    کـه    ماند    بگيتيش   نام
تو   از  لشکر  سيستان  خستـه‌اي
دل  خويش  در  جنگشان  بستـه‌اي
يکي   بار   دسـت   مـن   اندر  نـبرد
نگـه  کن  که  برخيزد  از  دشت گرد
بداني  که  اندر  جهان  مرد کيسـت
دليران   کدامـند   و   پيکار  چيسـت
بدو   گـفـت   پيران   کانوشـه   بدي
هـميشـه   ز   تو   دور   دست  بدي
بـپيران   چـنين   گفت  خاقان  چين
کـه   کاموس   را   راه   دادي  بـکين
بـکردار    پيش    آورد   هرچ   گـفـت
کـه  با  کوه  يارست  و  با پيل جفت
از   ايرانيان   نيست  چندين  سخـن
دل    جنگـجويان   چـنين   بد   مکـن
بايران       نـمانيم      يک      سرفراز
برآريم    گرد    از    نـشيب   و   فراز
هرانکـس  که  هستند  با  جاه و آب
فرسـتيم        نزديک        افراسياب
هـمـه    پاي    کرده    به    بـندگران
وزيشان    فـگـنده    فراوان    سران
بايران      نـمانيم      برگ      درخـت
نه  گاه و نه شاه و نه تاج و نه تخت
بـخـنديد     پيران     و     کرد    آفرين
بران     نامداران    و    خاقان    چين
بلشـکر    گـه   آمد   دلي   شادمان
برفـتـند    ترکان    هـم    اندر   زمان
چو   هومان  و  لـهاک  و  فرشيدورد
بزرگان     و     شيران     روز     نـبرد
بـگـفـتـند    کامد    ز    ايران   سپاه
يکي   پيش   رو  با  درفـشي  سياه
ز      کارآگـهان      نامداري      دمان
برفـت    و   بيامد   هـم   اندر   زمان
فريبرز     کاوس     گفتـند    هـسـت
سـپاهي  سرافراز  و  خسروپرست
چو  رستم  نباشد  ازو  باک نيسـت
دم   او   برين   زهر   ترياک   نيسـت
ابا      آنـک     کاموس     روز     نـبرد
هـمي    پيلـتـن    را    ندارد    بـمرد
مـبادا    کـه    او   آيد   ايدر   بجـنـگ
وگر    چـند   کاموس   گردد   نهـنـگ
نه رستم نه از سيستان لشکرست
فريبرز   را   خاک  و  خون  ايدرسـت
چنين  گفت  پيران که از تخت و گاه
شدم  سير  و  بيزارم  از  هور  و ماه
که  چون من شنيدم کز ايران سپاه
خراميد     و     آمد    بدين    رزمـگاه
بـشد  جان  و  مـغز  سرم  پر  ز درد
برآمد    يکي    از    دلـم   باد   سرد
بدو  گفت  کلباد  کين  درد  چيسـت
چرا  بايد  از طوس و رستم گريست
ز  بس گرز و شمشير و پيل و سپاه
ميان   اندرون   باد   را   نيسـت  راه
چـه  ايرانيان  پيش  ما  در چه خاک
ز کيخسرو و طوس و رستم چه باک
پراگـنده     گشـتـند    ازان    جايگاه
سوي   خيمـه   خويش   کردند   راه
ازان  پس  چو  آگاهي آمد به طوس
کـه  شد  روي  کشور پر آواي کوس
از      ايران      بيامد     گو     پيلـتـن
فريبرز     کاوس    و    آن    انـجـمـن
بـفرمود      تا     برکـشيدند     کوس
ز   گرد   سپه   کوه  گشـت  آبـنوس
ز     کوه    هـماون    برآمد    خروش
زمين  آمد  از  بانگ  اسپان  بـجوش
سپـهـبد    بريشان    زبان    برگشاد
ز     مازندران     کرد     بـسيار     ياد
کـه  با  ديو  در  جنگ رستم چه کرد
بريشان     چـه     آورد     روز    نـبرد
سـپاه    آفرين   خواند   بر   پـهـلوان
کـه   بيدار  دل  باش  و  روشـن‌روان
بدين  مژده  گر ديده‌خواهي رواست
کـه  اين  مژده  آرايش  جان ماست
کـنون   چون   تهمتن   بيامد  بجنـگ
ندارند    پا   اين   سپـه   با   نـهـنـگ
يکايک    بران    گونـه   رزمي   کـنيم
کـه   اين   ننگ  از  ايرانيان  بفگـنيم
درفـش    سرافراز    خاقان    و   تاج
سـپرهاي   زرين   و  آن  تخـت  عاج
هـمان      افـسر      پيلـبانان      بزر
سـنانـهاي    زرين    و    زرين   کـمر
هـمان   زنـگ   زرين  و  زرين  جرس
کـه  اندر  جهان  آن  نديدست  کس
هـمان    چـتر   کز   دم   طاوس   نر
برو      بافتسـتـند     چـندان     گـهر
جزين   نيز   چـندي   بچـنـگ   آوريم
چو  جان  را  بکوشيم و جنـگ آوريم
بلشـکر   چـنين   گفت  بيدار  طوس
که هم با هراسيم و هم با فسوس
همـه   دامـن   کوه   پر   لشکرست
سر     نامداران     بـبـند    اندرسـت
چو    رسـتـم   بيايد   نکوهش   کـند
مـگر   کين  سخن  را  پژوهش  کـند
کـه   چون   مرغ  پيچيده  بودم  بدام
هـمـه    کار    ناکام   و   پيکار   خام
سپهـبد  همان  بود  و  لشکر همان
کـسي   را   نديدم   ز   گردان  دمان
يکي   حمـلـه   آريم   چون  شير  نر
شوند    از   بـن   که   مـگر   زاسـتر
سپه  گفت  کين  برتري خود مجوي
سخن  زين  نشان هيچ گونه مگوي
کزين    کوه   کـس   پيشـتر   نـگذرد
مـگر    رسـتـم    اين   رزمگه   بنگرد
بـباشيم    بر    پيش    يزدان   بـپاي
کـه   اويسـت   بر   نيکوي  رهنماي
بـفرمان     دارنده     هور     و     ماه
تهـمـتـن      بيايد     بدين     رزمـگاه
چـه   داري   دژم   اخـتر   خويش  را
درم   بـخـش   و   دينار   درويش   را
بـشادي    ز    گردان    ايران    گروه
خروشي     برآمد    ز    بالاي    کوه
چو  خورشيد  زد پنجه بر پشـت گاو
ز    هامون    برآمد    خروش   چـکاو
ز    درگاه    کاموس   برخاسـت   غو
کـه  او  بود  اسپ  افگن  و  پيش رو
سـپاه  انجمن  کرد  و  جوشن  بداد
دلـش  پر  ز  رزم  و  سرش  پر  ز باد
زره      بود     در     زير     پيراهـنـش
کـلـه   ترگ   بود   و   قبا  جوشنـش
بايران    خروش    آمد    از   ديده‌گاه
کزين   روي   تنـگ   اندر  آمد  سـپاه
درفـش      سپـهـبد      گو     پيلتـن
پديد    آمد    از    دور    با    انـجـمـن
وزين   روي   ديگر   ز   توران   سـپاه
هوا    گـشـت    برسان   ابر   سياه
سپهـبد  سوراي  چو  يک  لخت کوه
زمين  گشته  از  نعل اسپش ستوه
يکي   گرز  هـمـچون  سر  گاوميش
سـپاه  از  پس  و  نيزه‌دارانش پيش
همي  جوشد  از گرز آن يال و کفت
سزد   گر   بماني  ازو  در  شگـفـت
وزين   روي   ايران  سـپـهدار  طوس
بابر      اندر      آورد     آواي     کوس
خروشيدن         ديده‌بان        پـهوان
چو  بشنيد  شد شاد و روشـن‌روان
ز    نزديک    گودرز    کـشواد   تـفـت
سواري       بـنزد      فريبرز      رفـت
کـه  توران  سپه  سوي جنگ آمدند
رده    برکـشيدند    و    تـنـگ   آمدند
تو  آن  کن  که از گوهر تو سزاسـت
کـه   تو  مهتري  و  پدر  پادشاسـت
کـه    گرد    تهـمـتـن   برآمد   ز   راه
هـم    اکـنون   بيايد   بدين   رزمـگاه
فريبرز     با     لـشـکري     گرد    نيو
بيامد   بـپيوسـت   با   طوس  و  گيو
بر      کوه      لـشـکر      بياراسـتـند
درفـش       خجستـه      بپيراستـند
چو  با  ميسره  راست  شد  ميمنـه
هـمان  ساقـه  و  قلب  و  جاي بنه
برآمد           خروشيدن          کرناي
سپـه  چون  سپهر  اندر  آمد ز جاي
چو  کاموس  تنگ  اندر  آمد  بجـنـگ
بـهامون    زماني    نـبودش    درنـگ
سـپـه     را     بـکردار     درياي    آب
کـه  از  کوه  سيل  اندر  آيد  شـتاب
بياورد    و    پيش    هـماون    رسيد
هوا    نيلـگون    شد    زمين   ناپديد
چو  نزديک  شد  سر سوي کوه کرد
پر   از  خـنده  رخ  سوي  انـبوه  کرد
که اين لشکري گشن و کنداورست
نه  پيران  و  هومان و آن لشکرست
کـه    داريد   ز   ايرانيان   جنـگـجوي
کـه   با   مـن   بروي  اندر  آرند  روي
بـبينيد        بالا       و       برز       مرا
برو    بازوي    و    تيغ    و    گرز   مرا
چو  بشنيد  گيو  اين  سخـن بردميد
برآشـفـت  و  تيغ  از  ميان  برکشيد
چو   نزديک‌تر   شد  بکاموس  گـفـت
کـه  اين  را  مگر ژنده پيلست جفت
کـمان   برکـشيد   و   بزه   بر   نـهاد
ز    دادار    نيکي   دهـش   کرد   ياد
بـکاموس      بر     تيرباران     گرفـت
کـمان   را   چو   ابر   بـهاران  گرفـت
چو  کاموس  دست و گشادش بديد
بزير      سـپر     کرد     سر     ناپديد
بـنيزه       درآمد       بـکردار      گرگ
چو   شيري   برافراز  پيلي  سـترگ
چو    آمد    بـنزديک    بدخواه    اوي
يکي    نيزه    زد   بر   کـمرگاه   اوي
چو   شد  گيو  جـنـبان  بزين  اندرون
ازو      دور      شد      نيزه     آبـگون
سـبـک   تيغ   را   برکـشيد   از  نيام
خروشيد  و  جوشيد  و  برگفـت  نام
بـه    پيش    سوار    اندر   آمد   دژم
بزد    تيغ    و   شد   نيزه   او   قـلـم
ز   قلـب  سپه  طوس  چون  بنـگريد
نـگـه   کرد   و   جنـگ   دليران   بديد
بدانسـت   کو  مرد  کاموس  نيست
چـنو  نيزه‌ور  نيز  جز  طوس  نيست
خروشان    بيامد   ز   قـلـب   سـپاه
بياري     بر    گيو    شد    کينـه‌خواه
عـنان    را   بـپيچيد   کاموس   تنـگ
ميان   دو   گرد   اندر   آمد   بـجـنـگ
ز   تـگ   اسپ   طوس  دلاور  بـماند
سـپـهـبد    برو    نام   يزدان   بخواند
بـه      نيزه     پياده     بـه     آوردگاه
هـمي   گشـت  با  او  بپيش  سپاه
دو    گرد    گرانـمايه   و   يک   سوار
کـشاني   نـشد   سير   زان   کارزار
برين  گونـه  تا  تيره  شد  جاي  هور
هـمي  بود  بر  دشت هر گونه شور
چو   شد   دشت   بر  گونـه  آبـنوس
پراگـنده   گشتند  کاموس  و  طوس
سوي   خيمـه  رفتـند  هر  دو  گروه
يکي  سوي دشت و دگر سوي کوه
***
چو گردون تهي شد ز خورشيد و ماه
طـلايه   برون  شد  ز  هر  دو  سـپاه
ازان   ديده   گه  ديده,  بگـشاد  لـب
که شد دشت پر خاک و تاريک شب
پر   از   گفتـگويسـت  هامون  و  راغ
ميان     يلان     نيز    چـندين    چراغ
هـمانا      کـه     آمد     گو     پيلـتـن
دمان    و   ز   زابـل   يکي   انـجـمـن
چو    بشـنيد   گودرز   کشواد   تفـت
شـب    تيره   از   کوه   خارا   برفـت
پديد   آمد   آن   اژدهافـش   درفـش
شـب   تيره‌گون  کرد  گيتي  بنفـش
چو    گودرز    روي    تـهـمـتـن   بديد
شد    از   آب   ديده   رخـش   ناپديد
پياده  شد  از  اسپ و رستم هـمان
پياده      بيامد      چو      باد     دمان
گرفـتـند     مر     يکدگر     را     کـنار
ز    هر    دو    برآمد   خروشي   بزار
ازان            نامدارن            گودرزيان
کـه   از  کينه  جستن  سرآمد  زمان
بدو    گـفـت    گودرز   کاي   پهـلوان
هـشيوار   و   جنگي  و  روشـن‌روان
هـمي  تاج  و  گاه  از  تو  گيرد فروغ
سـخـن   هرچ   گويي   نباشد  دروغ
تو    ايرانيان    را    ز    مام    و    پدر
بـهي  هـم  ز  گنج  و  ز  تخت و گهر
چـنانيم   بي‌تو   چو   ماهي   بـخاک
بتـنـگ   اندرون  سر  تن  اندر  هلاک
چو    ديدم   کـنون   خوب   چـهر   ترا
هـمين   پرسـش   گرم   و  مـهر  ترا
مرا   سوگ   آن   ارجمـندان   نـماند
ببـخـت   تو   جز  روي  خندان  نماند
بدو  گفت  رستم  کـه  دل  شاد  دار
ز   غـمـهاي   گيتي   سر   آزاد   دار
کـه  گيتي  سراسر  فريبست  و بند
گـهي   سودمـندي   و  گاهي  گزند
يکي   را   ببسـتر   يکي   را  بجـنـگ
يکي   را   بـنام   و   يکي   را  بنـنـگ
هـمي  رفت  بايد کزين چاره نيست
مرا   نيز   از   مرگ   پـتياره   نيسـت
روان     تو     از     درد    بي‌درد    باد
هـمـه      رفـتـن     ما     باورد     باد
ازان  پس  چو  آگاه شد طوس و گيو
ز      ايران     نـبرده     سواران     نيو
کـه   رستـم  به  کوه  هماون  رسيد
مر    او    را   جـهانديده   گودرز   ديد
برفـتـند   چون   باد   لشـکر  ز  جاي
خروش      آمد     و     نالـه     کرناي
چو    آمد    درفـش    تهـمـتـن   پديد
شـب   تيره   لشکر   برستـم  رسيد
سـپاه    و    سپـهـبد   پياده   شدند
ميان   بستـه   و   دلگـشاده   شدند
خروشي    برآمد    ز   لـشـکر   بدرد
ازان    کشـتـگان    زير   خاک   نـبرد
دل  رستم  از  درد  ايشان  بخسـت
بـکينـه    بـنوي    ميان    را   ببست
بـناليد    ازان    پـس    بدرد    سـپاه
چو    آگـه    شد    از    کار    آوردگاه
بسي  پندها  داد  و گفت اي سران
بـپيش    آمد    امروز    رزمي   گران
چـنين  اسـت  آغاز  و  فرجام  جنگ
يکي    تاج    يابد   يکي   گور   تـنـگ
سراپرده      زد      گرد      گيتي‌فروز
پـس    پـشـت    او    لشکر   نيمروز
بـکوه    اندرون    خيمه‌ها   ساختـند
درفـش       سپهـبد       برافراخـتـند
نـشـسـت   از   بر   تخت   بر   پيلتن
بزرگان     لـشـکر     شدند    انجمـن
ز  يک  دست بنشسـت گودرز و گيو
بدسـت   دگر   طوس   و  گردان  نيو
فروزان   يکي   شمع   بـنـهاد   پيش
سخن  رفت  هر  گونه بر کم و بيش
ز    کار    بزرگان   و   جـنـگ   سـپاه
ز  رخشـنده  خورشيد  و گردنده ماه
فراوان     ازان    لـشـکر    بي‌شـمار
بـگـفـتـند       با       مـهـتر      نامدار
ز  کاموس  و  شنگـل  ز خاقان چين
ز   منـشور   جنـگي   و  مردان  کين
ز  کاموس  خود  جاي  گفتار نيسـت
کـه   ما   را   بدو  راه  ديدار  نيسـت
درختيسـت  بارش  همه  گرز  و  تيغ
نـترسد   اگر   سـنـگ   بارد   ز   ميغ
ز     پيلان     جـنـگي     ندارد    گريز
سرش  پر  ز  کينست و دل پر ستيز
ازين   کوه   تا   پيش   درياي   شـهد
درفش  و  سپاهست و پيلان و مهد
اگر    سوي    ما    پـهـلوان    سـپاه
نـکردي    گذر    کار    گشـتي   تـباه
سـپاس       از      خداوند      پيروزگر
ک   او   آورد  رنج  و  سخـتي  بـسر
تـن   ما   بـتو   زنده   شد  بي‌گـمان
نـبد    هيچ    کـس   را   اميد   زمان
ازان   کشتـگان   يک   زمان  پهـلوان
هـمي     بود    گريان    و    تيره‌روان
ازان  پس  چنين  گفـت کز چرخ ماه
برو    تا    سر    تيره    خاک    سياه
نـبيني   مـگر   گرم  و  تيمار  و  رنـج
برينـسـت    رسـم    سراي   سپنج
گزافـسـت    کردار    گردان    سپـهر
گهي زهر و جنگست و گه نوش و مهر
اگر   کشتـه   گر  مرده  هم  بـگذريم
سزد   گر   بـچون   و   چرا   نـنـگريم
چـنان   رفـت   بايد   کـه   آيد   زمان
مـشو     تيز    با    گردش    آسـمان
جـهاندار        پيروزگر        يار       باد
سر   بخـت   دشمن   نگونـسار   باد
ازين   پـس   همه   کينـه   باز  آوريم
جـهان      را     بايران     نياز     آوريم
بزرگان      هـمـه     خواندند     آفرين
کـه    بي‌تو   مـبادا   زمان   و   زمين
هـميشـه    بدي   نامبردار   و   شاد
در      شاه      پيروز     بي‌تو     مـباد
***
چو    از   کوه   بـفروخـت   گيتي   فروز
دو    زلـف   شـب   تيره   بـگرفـت   روز
ازان      چادر     قير     بيرون     کـشيد
بدندان    لـب   ماه   در   خون   کـشيد
تـبيره     برآمد     ز    هر    دو    سراي
برفـتـند     گردان     لـشـکر    ز    جاي
سـپـهدار    هومان   بـه   پيش   سپاه
بيامد    هـمي    کرد   هر   سو   نـگاه
کـه    ايرانيان   را   کـه   يار   آمدسـت
کـه   خرگاه   و   خيمه  بکار  آمدسـت
ز      يپروزه      ديبا      سراپرده      ديد
فراوان     بـگرد     اندرش     پرده    ديد
درفـش    و    سـنان   سپهبد   بـپيش
هـمان     گردش    اخـتر    بد    بـپيش
سراپرده‌اي       ديد       ديگر       سياه
درفـشي     درفـشان     بـکردار     ماه
فريبرز     کاوس     با    پيل    و    کوس
فراوان    زده    خيمـه    نزديک   طوس
بيامد    پر    از    غـم   بپيران   بـگـفـت
کـه   شد   روز   با  رنج  بسيار  جـفـت
کز   ايران   ده  و  دار  و  بانـگ  خروش
فراوان   ز  هر  شـب  فزون  بود  دوش
بتنـها      برفـتـم     ز     خيمـه     پـگاه
بـلـشـکر     بـهر     جاي    کردم    نگاه
از    ايران    فراوان    سـپاه   آمدسـت
بياري      برين      رزمـگاه      آمدسـت
ز     ديبا     يکي     سـبز    پرده‌سراي
يکي     اژدهافـش    درفـشي    بـپاي
سـپاهي      بـگرد     اندرش     زابـلي
سـپردار      و     با     خـنـجر     کابـلي
گمانـم   کـه   رستـم   ز   نزديک  شاه
بياري        بيامد        بدين       رزمـگاه
بدو    گـفـت    پيران    کـه   بد   روزگار
اگر      رسـتـم      آيد     بدين     کارزار
نـه   کاموس   ماند   نـه   خاقان   چين
نـه   شنگـل   نـه   گردان  توران  زمين
هم‌انـگـه   ز   لشـکر   گه   اندر  کشيد
بيامد        سـپـهدار       را       بـنـگريد
وزانـجا    دمان    سوي   کاموس   شد
بـنزديک    مـنـشور    و   فرطوس   شد
کـه    شـبـگير    ز   ايدر   برفتم   پـگاه
بگشتـم    هـمـه    گرد    ايران   سپاه
بياري      فراوان      سـپاه     آمدسـت
بـسي    کينـه‌ور    رزمـخواه   آمدست
گـمانـم     کـه     آن    رستـم    پيلتـن
کـه   گفتـم   همي  پيش  اين  انجمن
برفـت    از    در    شاه    ايران   سـپاه
بياري        بيامد        بدين       رزمـگاه
بدو    گـفـت   کاموس   کاي   پر   خرد
دلـت     يکـسر     انديشـه     بد     برد
چـنان   دان  که  کيخسرو  آمد  بجنـگ
مـکـن   خيره   دل   را  بدين  کار  تنـگ
ز  رستم  چه  راني  تو  چندين سخـن
ز     زابلـسـتان    ياد    چـندين    مکـن
درفـش    مرا    گر   بـبيند   به   چـنـگ
بدرياي    چين    بر    خروشد   نـهـنـگ
برو   لـشـکر   آراي   و   برکش   سـپاه
درفـش         اندر        آور        باوردگاه
چو   مـن   با   سپاه  اندر  آيم  بجـنـگ
نـبايد    کـه   باشد   شـما   را   درنـگ
بـبيني     تو     پيکار     مردان     کـنون
شده  دشت  يکـسر  چو  درياي  خون
دل  پهـلوان  زان  سخن  شاد  گشـت
ز    انديشـه    رسـتـم    آزاد    گشـت
سـپـه   را  همه  ترگ  و  جوشن  بداد
هـمي     کرد    گـفـتار    کاموس    ياد
وزان     جايگـه    پيش    خاقان    چين
بيامد        بيوسيد        روي        زمين
بدو     گـفـت    شاها    انوشـه    بدي
روانرا         بديدار        توشـه        بدي
بريدي     يکي    راه    دشوار    و    دور
خريدي    چـنين   رنـج   ما   را   بـسور
بدين       سام       بازرم       افراسياب
گذشـتي   بـه   کشتي   ز  درياي  آب
سـپاه  از  تو  دارد همي پشت راست
چـنان  کـن  که  از  گوهر  تو  سزاست
بياراي      پيلان      بزنـگ     و     دراي
جـهان     پر    کـن    از    نالـه    کرناي
مـن    امروز   جـنـگ   آورم   با   سـپاه
تو   با   پيل   و   با   کوس  در  قـلـبـگاه
نـگـه      دار     پـشـت     سـپاه     مرا
بابر        اندر        آور        کـلاه       مرا
چـنين   گفـت   کاموس   جنگي   بمن
کـه   تو   پيش‌رو   باش   زين   انجـمـن
بـسي    سخـت    سوگـندهاي    دراز
بـخورد   و   بر   آهيخـت   گرز   از   فراز
کـه   امروز   من   جز  بدين  گرز  جنـگ
نـسازم    وگر    بارد    از    ابر   سـنـگ
چو     بـشـنيد     خاقان    بزد    کرناي
تو  گفـتي  کـه  کوه  اندر  آمد  ز  جاي
ز    بانـگ    تـبيره    زمين    و   سـپـهر
بـپوشيد     کوه     و     بيفـگـند    مـهر
بـفرمود    تا    مـهد    بر   پـشـت   پيل
ببسـتـند  و  شد  روي  گيتي  چو  نيل
بيامد       گرازان       بـقـلـب      سـپاه
شد   از   گرد   خورشيد   تابان   سياه
خروشيدن    زنـگ    و    هـندي   دراي
هـمي   دل   برآورد   گـفـتي   ز   جاي
ز   بـس   تخت   پيروزه  بر  پشـت  پيل
درفـشان       بـکردار       درياي      نيل
بچـشـم    اندرون    روشـنايي    نماند
هـمي      باروان      آشـنايي     نـماند
پر  از  گرد  شد  چشم  و  کام سـپـهر
تو    گـفـتي   بـقير   اندر   اندود   چـهر
چو    خاقان    بيامد    بـقـلـب    سـپاه
بـچرخ    اندرون    ماه    گـم    کرد   راه
ز   کاموس   چون   کوه   شد   ميمـنـه
کـشيدند    بر    سوي    هامون    بـنـه
سوي     ميسره    نيز    پيران    برفـت
برادرش    هومان    و    کـلـباد    تـفـت
چو  رستم  بديد  آنک  خاقان  چـه کرد
بياراسـت     در    قـلـب    جاي    نـبرد
چـنين  گفت  رستم  که  گردان سپهر
بـبينيم     تا    بر    کـه    گردد    بـمـهر
چـگونـه      بود     بخشـش     آسـمان
کرا      زين     بزرگان     سرآيد     زمان
درنـگي        نـبودم       براه       اندکي
دو   مـنزل   همي  کرد  رخشـم  يکي
کـنون   سـم   اين   بارگي   کوفتسـت
ز     راه     دراز     اندر     آشوفـتـسـت
نيارم       برو      کرد      نيرو      بـسي
شدن  جنگ  جويان  به  پيش  کـسي
يک    امروز    در   جـنـگ   ياري   کـنيد
برين     دشـمـنان     کامـگاري    کـنيد
کـه  گردان  سپهر  جهان  يار  ماسـت
مـه   و   مهر   گردون   نگهدار  ماسـت
بـفرمود    تا    طوس   بربـسـت   کوس
بياراسـت   لشکر   چو  چشم  خروس
سـپـهـبد    بزد   ناي   و   رويينه   خـم
خروش       آمد      و      نالـه      گاودم
بياراسـت       گودرز       بر       ميمـنـه
فرسـتاد      بر      کوه      خارا      بـنـه
فريبرز         کاوس         بر        ميسره
جـهان   چون   نيستان  شده  يکـسره
بـقـلـب    اندرون    طوس    نوذر   بپاي
زمين     شد     پر     از    نالـه    کرناي
جـهان    شد    بـگرد    اندرون    ناپديد
کـسي   از   يلان   خويشـتـن   را  نديد
بـشد     پيلـتـن    تا    سر    تيغ    کوه
بديدار      خاقان      و      توران     گروه
سـپـه    ديد    چـندانـک    درياي   روم
ازيشان   نـمودي  چو  يک  مـهره  موم
کـشاني  و  شگني  و  سقلاب و هند
چـغاني   و   رومي  و  وهري  و  سـند
جـهاني   شده  سرخ  و  زرد  و  سياه
دگرگونـه     جوشـن     دگرگون    کـلاه
زباني      دگرگون      بـهر     گوشـه‌اي
درفـش     نوآيين     و     نو    توشـه‌اي
ز    پيلان    و   آرايش   و   تـخـت   عاج
هـمان   ياره  و  افـسر  و  طوق  و  تاج
جـهان   بود   يکسر   چو   باغ  بهشـت
بديدار    ايشان    شده   خوب   زشـت
بران   کوه  سر  ماند  رستم  شگـفـت
بـبر    گشتـن    انديشـه    اندر   گرفت
کـه   تا   چون   نمايد   بـما  چرخ  مـهر
چـه   بازي   کـند   پير   گشته  سپـهر
فرود   آمد   از   کوه   و   دل   بد   نـکرد
گذر    بر    سـپاه    و   سپـهـبد   نـکرد
هـمي   گفـت   تا   من   کمر  بسته‌ام
بيک   جاي   يک   سال   ننشسـتـه‌ام
فراوان    سـپـه    ديده‌ام    پيش   ازين
ندانـم   کـه   لشـکر   بود   بيش   ازين
بـفرمود       تا       برکـشيدند      کوس
بـجـنـگ    اندر    آمد   سپهدار   طوس
ازان   کوه  سر  سوي  هامون  کـشيد
هـمي  نيزه  از  کينه  در  خون کـشيد
بيک   نيمـه   از   روز   لشـکر  گذشـت
کـشيدند  صف  بر  دو  فرسنگ  دشت
ز     گرد    سـپـه    روشـنايي    نـماند
ز   خورشيد   شـب   را  جدايي  نـماند
ز   تير   و   ز  پيکان  هوا  تيره  گـشـت
هـمي   آفـتاب   اندران   خيره   گشت
خروش   سواران  و  اسـپان  ز  دشـت
ز   بـهرام   و   کيوان  همي  برگذشـت
ز     جوش    سواران    و    زخـم    تـبر
هـمي     سـنـگ     خارا     برآورد    پر
هـمـه  تيغ  و  ساعد  ز  خون  بود لعل
خروشان    دل    خاک   در   زير   نـعـل
دل     مرد     بددل     گريزان     ز    تـن
دليان     ز     خـفـتان     بريده     کـفـن
برفـتـند     ازان     جاي     شيران     نر
عـقاب          دلاور          برآورد         پر
نـماند   ايچ   با   روي   خورشيد   رنـگ
بـجوش  آمده  خاک  بر  کوه  و  سنـگ
بلشـکر    چـنين   گفت   کاموس   گرد
کـه    گر    آسـمان   را   بـبايد   سـپرد
هـمـه   تيغ   و   گرز   و   کـمـند   آوريد
بايرانيان      تـنـگ      و      بـند     آوريد
جـهانـجوي   را   دل   بجنگ   اندرست
وگرنـه   سرش   زير   سنگ  اندرسـت
***
دليري    کـجا   نام   او   اشـکـبوس
هـمي  بر  خروشيد  بر  سان کوس
بيامد    کـه    جويد   ز   ايران   نـبرد
سر    هـم    نـبرد   اندر   آرد   بـگرد
بـشد   تيز   رهام   با   خود   و  گـبر
هـمي    گرد    رزم   اندر   آمد   بابر
برآويخـت     رهام    با    اشـکـبوس
برآمد  ز  هر  دو  سپـه بوق و کوس
بران      نامور      تيرباران      گرفـت
کمانـش    کـمين    سواران   گرفت
جـهانـجوي     در     زير    پولاد    بود
بخـفـتانـش   بر   تير   چون  باد  بود
نـبد     کارگر    تير    بر    گـبر    اوي
ازان    تيزتر   شد   دل   جـنـگـجوي
بـگرز   گران  دست  برد  اشکـبوس
زمين   آهـنين  شد  سپهر  ابـنوس
برآهيخـت       رهام      گرز      گران
غـمي  شد  ز  پيکار  دست  سران
چو  رهام  گشت از کشاني سـتوه
بـپيچيد  زو  روي  و  شد سوي کوه
ز  قلب  سپاه  اندر  آشفـت  طوس
بزد    اسـپ    کايد   بر   اشـکـبوس
تهمتـن  برآشفت  و  با  طوس گفت
کـه  رهام  را  جام  باده‌ست  جفت
بـمي    در   هـمي   تيغ‌بازي   کـند
ميان       يلان      سرفرازي      کـند
چرا  شد کنون روي چون سندروس
سواري   بود   کمتر   از  اشـکـبوس
تو    قـلـب   سـپـه   را   بايين   بدار
مـن    اکـنون    پياده    کنـم   کارزار
کـمان    بزه    را    بـباز    و    فـگـند
بـبـند    کـمر    بر    بزد    تير    چـند
خروشيد    کاي    مرد   رزم   آزماي
هـم   آوردت   آمد   مـشو  باز  جاي
کـشاني   بخـنديد   و   خيره   بماند
عـنان  را  گران  کرد  و  او  را بخواند
بدو  گفت  خندان که نام تو چيست
تن  بي‌سرت  را که خواهد گريست
تهمتـن   چـنين  داد  پاسخ  که  نام
چه  پرسي کزين پس نبيني تو کام
مرا    مادرم    نام    مرگ    تو    کرد
زمانـه    مرا    پـتـک   ترگ   تو   کرد
کـشاني    بدو    گـفـت    بي‌بارگي
بکشـتـن    دهي    سر    بيکبارگي
تهمتـن   چـنين   داد   پاسخ  بدوي
کـه   اي   بيهده   مرد  پرخاشـجوي
پياده    نديدي    کـه    جـنـگ   آورد
سر   سرکـشان   زير   سنـگ  اورد
بـشـهر   تو  شير  و  نهنگ  و  پلنگ
سوار   اندر   آيند   هر  سه  بجـنـگ
هـم   اکـنون   ترا   اي  نبرده  سوار
پياده           بياموزمـت           کارزار
پياده    مرا    زان   فرسـتاد   طوس
کـه  تا  اسپ  بستانم  از اشکبوس
کـشاني   پياده   شود  همچو  مـن
ز   دو  روي  خندان  شوند  انجـمـن
پياده  بـه  از  چون  تو  پانـصد  سوار
بدين    روز    و   اين   گردش   کارزار
کـشاني   بدو   گفت   با  تو  سـليح
نبينـم  همي  جز  فسوس  و  مزيح
بدو  گفـت  رستم  که  تير  و کـمان
بـبين  تا  هم  اکنون  سراري  زمان
چو   نازش   باسـپ   گرانـمايه  ديد
کـمان   را   بزه  کرد  و  اندر  کـشيد
يکي   تير   زد   بر   بر   اسـپ  اوي
کـه   اسـپ   اندر  آمد  ز  بالا  بروي
بخـنديد      رسـتـم     باواز     گفـت
که  بنشين  به پيش گرانمايه جفت
سزدگر     بداري    سرش    درکـنار
زماني       برآسايي      از      کارزار
کـمان   را  بزه  کرد  زود  اشکـبوس
تـني   لرز   لرزان  و  رخ  سـندروس
برستـم      برآنـگـه      بـباريد     تير
تهمـتـن   بدو   گفـت   برخيره   خير
هـمي  رنجـه  داري  تن  خويش  را
دو    بازوي    و   جان   بدانديش   را
تهمتـن   بـه   بـند   کمر   برد  چنگ
گزين   کرد   يک   چوبـه  تير  خدنـگ
يکي   تير   الـماس   پيکان   چو  آب
نـهاده      برو      چار     پر     عـقاب
کـمان   را   بـماليد   رستم   بچنـگ
بـشـسـت   اندر   آورد   تير   خدنگ
برو راست خم کرد و چپ کرد راست
خروش از خم چرخ چاچي بخاست
چو   سوفارش   آمد  بپهـناي  گوش
ز    شاخ    گوزنان    برآمد    خروش
چو  بوسيد  پيکان  سرانگشت اوي
گذر   کرد   بر   مـهره   پـشـت  اوي
بزد   بر   بر   و   سينـه   اشـکـبوس
سپهر  آن  زمان  دست او داد بوس
قـضا   گفـت   گير  و  قدر  گفت  ده
فلک  گفت  احسنت  و مه گفت زه
کـشاني  هم  اندر  زمان  جان بداد
چـنان  شد  که  گفتي  ز  مادر نزاد
نـظاره    بريشان   دو   رويه   سـپاه
کـه     دارند    پيکار    گردان    نـگاه
نـگـه   کرد  کاموس  و  خاقان  چين
بران   برز   و  بالا  و  آن  زور  و  کين
چو  برگشت  رستم  هـم اندر زمان
سواري    فرسـتاد    خاقان    دمان
کزان    نامور    تير    بيرون    کـشيد
هـمـه  تير  تا  پر  پر  از  خون کشيد
همـه   لـشـکر   آن   تير   برداشتند
سراسر    همـه    نيزه    پنداشتـند
چو   خاقان   بدان   پر   و  پيکان  تير
نـگـه   کرد   برنا   دلش   گشت  پير
بپيران چنين گفت کين مرد کيست
ز   گردان   ايران   ورا   نام  چيسـت
تو   گفـتي   که   لخـتي  فرومايه‌اند
ز    گردنکـشان    کـمـترين    پايه‌اند
کـنون  نيزه  با  تير  ايشان  يکيست
دل   شير  در  جنگشان  اندکيسـت
هـمي  خوار  کردي سراسر سخن
جز  آن  بد  که گفتي ز سر تا به بن
بدو   گفـت   پيران  کز  ايران  سـپاه
ندانـم    کـسي    را    بدين    پايگاه
کـجا    تير    او   بـگذرد   بر   درخـت
ندانـم    چـه   دارد   بدل   شوربخت
از   ايرانيان   گيو   و   طوس‌اند  مرد
کـه    با    فر    و    برزند   روز   نـبرد
برادرم  هومان  بـسي  پيش طوس
جـهان     کرد    بر    گونـه    آبـنوس
بايران  ندانم  که  اين  مرد  کيسـت
بدين  لشکر  او  را هم آورد کيسـت
شوم     بازپرسـم     ز    پرده‌سراي
بيارند      ناکام      نامـش      بـجاي
***
بيامد    پر    انديشـه    و    روي   زرد
بـپرسيد       زان       نامداران      مرد
بـپيران    چـنين   گفت   هومان   گرد
کـه   دشـمـن   ندارد   خردمند   خرد
بزرگان          ايران         گـشاده‌دلـند
تو  گويي  که  آهن  همي  بگسـلـند
کـنون    تا    بيامد   از   ايران   سـپاه
هـمي    برخروشـند    زان    رزمـگاه
بدو   گفـت   پيران   که  هر  چـند  يار
بيايد    بر    طوس    از    ايران   سوار
چو  رستم  نباشد  مرا  باک  نيسـت
ز  گرگين  و  بيژن  دلم  چاک نيسـت
سـپـه   را   دو   رزم   گرانست  پيش
بـجويند  هر  کـس  بدين  نام  خويش
وزان   جايگـه   پيش   کاموس   رفـت
بـنزديک   منـشور   و   فرطوس  تفت
چـنين   گفـت   کامروز   رزمي  بزرگ
برفـت   و   پديد   آمد  از  ميش  گرگ
بـبينيد     تا     چاره     کار    چيسـت
بران    خستـگيها   بر   آزار   چيسـت
چـنين   گفت  کاموس  کامروز  جنگ
چـنان   بد   کـه  نام  اندر  آمد  بننـگ
برزم  اندرون  کشته  شد  اشکـبوس
وزو  شادمان  شد  دل  گيو  و  طوس
دلـم   زان   پياده   بـه   دو   نيم  شد
کزو    لـشـکر   ما   پر   از   بيم   شد
بـبالاي   او   بر   زمين   مرد   نيسـت
بدين  لشکر  او  را  هم  آورد  نيسـت
کـمانـش   تو   ديدي  و  تير  ايدرست
بزور    او    ز    پيل    ژيان    برترسـت
هـمانا   کـه   آن   سگزي   جنگجوي
کـه  چندين  همي  برشمردي  ازوي
پياده      بدين     رزمـگاه     آمدسـت
بياري      ايران     سـپاه     آمدسـت
بدو   گفـت   پيران  که  او  ديگرسـت
سواري    سرافراز    و   کـنداورسـت
بـترسيد     پـس     مرد     بيدار    دل
کـجا   بسـتـه   بود   اندران   کار   دل
ز   پيران   بـپرسيد   کان   شير   مرد
چـگونـه      خرامد     بدشـت     نـبرد
ز   بازو   و  برزش  چـه  داري  نـشان
چـه     گويد    باورد    با    سرکـشان
چـگونـسـت    مردي   و   ديدار   اوي
چـگونـه    شوم    مـن    بپيکار   اوي
گرا   يدونـک   اويسـت   کامد   ز   راه
مرا         رفـت        بايد        باوردگاه
بدو  گفـت  پيران  که  اين  خود مـباد
کـه    او    آيد    ايدر    کـند   رزم   ياد
يکي   مرد   بيني   چو  سرو  سـهي
بديدار     با     زيب     و     با    فرهي
بـسا     رزمـگاها     کـه     افراسياب
ازو   گـشـت   پيچان   و   ديده   پرآب
يکي   رزمسازست  و  خسروپرسـت
نخست او برد سوي شمشير دست
بـکين       سياوش      کـند      کارزار
کـجا     او     بـپروردش     اندر    کـنار
ز    مردان    کـنـند   آزمايش   بـسي
سـليح       ورا       برنـتابد      کـسي
نـه   برگيرد   از   جاي  گرزش  نهنـگ
اگر    بفـگـند   بر   زمين   روز   جنـگ
زهي  بر  کـمانـش  بر  از  چرم  شير
يکي   تير   و   پيکان   او   ده   سـتير
برزم      اندر      آيد      بـپوشد     زره
يکي    جوشـن   از   بر   بـبـندد   گره
يکي   جامـه   دارد   ز   چرم   پلـنـگ
بـپوشد    بر    و    اندر   آيد   بـجـنـگ
هـمي      نام     بـبربيان     خواندش
ز   خفـتان  و  جوشـن  فزون  داندش
نـسوزد    در   آتـش   نـه   از   آب   تر
شود    چون    بـپوشد    برآيدش    پر
يکي     رخـش    دارد    بزير    اندرون
تو   گفـتي   روان  شد  که  بيسـتون
همي  آتش  افروزد  از خاک و سنگ
نيارامد    از    بانـگ    هنگام   جـنـگ
ابا     اين     شـگـفـتي    بروز    نـبرد
سزد    گر   نداري   تو   او   را   بـمرد
چو   بشـنيد  کاموس  بـسيار  هوش
بپيران  سپرد آن زمان چشم و گوش
هـمانا   خوش   آمدش   گفـتار   اوي
برافروخـت     زان    کار    بازار    اوي
بـپيران   چـنين   گفت   کاي   پهلوان
تو   بيدار   دل   باش   و   روشـن‌روان
ببين  تا چه خواهي ز سوگند سخت
کـه    خوردند   شاهان   بيدار   بخـت
خورم  من  فزون  زان  کـنون  پيش تو
کـه  روشن  شود  زان دل و کيش تو
کـه   زين   را  نبردارم  از  پـشـت  بور
بـنيروي     يزدان     کيوان     و    هور
مـگر   بخـت   و  راي  تو  روشن  کنم
بريشان   جهان  چشم  سوزن  کنـم
بـسي    آفرين   خواند   پيران   بدوي
کـه   اي  شاه  بينادل  و  راست‌گوي
بدين  شاخ و اين يال و بازوي و کفت
هـنرمـند    باشي    ندارم    شگفـت
بـکام    تو    گردد    هـمـه    کار    ما
نـماندسـت      بـسيار      پيکار     ما
وزان   جايگـه   گرد   لشکر   بگشـت
بـهر   خيمـه   و   پرده‌اي   برگذشـت
بگفت  اين  سخن  پيش خاقان چين
هـمي  گفت  با  هر کسي همچنين
***
ز  خورشيد  چون شد جهان لعل فام
شـب   تيره  بر  چرخ  بگذاشـت  گام
دليران     لـشـکر     شدند    انجـمـن
کـه    بودند    دانا    و    شـمـشيرزن
بـخرگاه       خاقان      چين      آمدند
هـمـه   دل  پر  از  رزم  و  کين  آمدند
چو  کاموس  اسپ  افگـن  شير  مرد
چو   منـشور   و   فرطوس  مرد  نـبرد
شـميران  شگني  و  شنگل  ز  هند
ز  سقـلاب  چون  کندر  وشاه  سـند
هـمي   راي  زد  رزم  را  هر  کـسي
از  ايران  سخن گفت هر کس بسي
ازان  پس  بران  رايشان شد درست
که يکسر بخون دست بايست شست
برفـتـند    هر    کـس   بارام   خويش
بخفـتـند   در   خيمه  با  کام  خويش
چو  باريک  و  خميده شد پشـت ماه
ز     تاريک     زلـف     شـبان     سياه
بـنزديک  خورشيد  چون  شد درست
برآمد   پر   از   آب  رخ  را  بـشـسـت
سـپاه    دو   کـشور   برآمد   بـجوش
بـچرخ     بـلـند    اندر    آمد    خروش
چـنين  گفت  خاقان  که  امروز جنگ
نـبايد   کـه   چون   دي  بود  با  درنگ
گـمان    برد   بايد   کـه   پيران   نـبود
نـه    بي    او    نـشايد   نـبرد   آزمود
همـه    همگـنان    رزمـساز    آمديم
بياري       ز       راه      دراز      آمديم
گر   امروز   چون   دي   درنـگ   آوريم
هـمـه    نام    را    زير   نـنـگ   آوريم
و    ديگر    کـه    فردا    ز   افراسياب
سـپاس   اندر   آرام  جوييم  و  خواب
يکي    رزم    بايد    همـه   هـمـگروه
شدن    پيش   لـشـکر   بـکردار   کوه
ز     مـن     هديه    و    برده    زابـلي
بيابيد         با         شاره        کابـلي
ز   ده  کشور  ايدر  سرافراز  هـسـت
بـخواب  و  به  خوردن  نبايد  نشست
بزرگان    ز    هر    جاي   برخاسـتـند
بـخاقان    چين    خواهش   آراستـند
کـه  بر  لشکر  امروز  فرمان  تراست
همـه  کشور  چين  و  توران  تراست
يک    امروز    بـنـگر    بدين    رزمـگاه
کـه   شـمـشير   بارد   ز   ابر   سياه
وزين      روي      رسـتـم      بايرانيان
چـنين   گفت   کاکنون  سرآمد  زمان
اگر  کشته  شد  زين  سـپاه  اندکي
نـشد  بيش  و کم از دو سيصد يکي
چـنين    يکـسره   دل   مداريد   تنـگ
نخواهـم   تـن   زنده   بي‌نام   و  ننگ
همـه   لـشـکر   ترک   از   اشکبوس
برفتـند   رخـساره   چون   سندروس
کـنون  يکـسره  دل  پر  از  کين  کنيد
بروهاي   جنـگي   پر  از  چين  کـنيد
کـه  من  رخش  را  بستم امروز نعل
بـخون   کرد   خواهم   سر  تيغ  لعـل
بـسازيد      کامروز      روز      نوسـت
زمين   سربسر   گنج  کيخسروسـت
ميان      را      بـبـنديد     کز     کارزار
هـمـه     تاج     يابيد     با     گوشوار
بزرگان       برو       خواندند       آفرين
کـه    از   تو   فروزد   کـلاه   و   نـگين
بـپوشيد     رستـم     سـليح     نـبرد
باوردگـه        رفـت       با       داروبرد
زره    زير    بد    جوشـن   اندر   ميان
ازان      پـس      بـپوشيد      بـبربيان
گرانـمايه    مـغـفر    بـسر    بر   نهاد
هـمي  کرد  بدخواهش  از  مرگ  ياد
بـنيروي    يزدان   ميان   را   ببـسـت
نشست از بر رخش چون پيل مست
ز   بالاي   او  آسمان  خيره  گـشـت
زمين  از  پي  رخش  او  تيره گشـت
***
برآمد  ز  هر  دو  سـپـه  بوق  و  کوس
زمين    آهـنين   شد   سپـهر   آبـنوس
جـهان  لرز  لرزان  شد  و  دشت و کوه
زمين   شد   ز   نعل   سـتوران  سـتوه
وزين     روي     کاموس    بر    ميمـنـه
پـس   پـشـت   او   ژنده   پيل   و  بنـه
ابر     ميسره     لـشـکر    آراي    هـند
زره‌دار     با     تيغ     و    هـندي    پرند
بـقـلـب    اندرون   جاي   خاقان   چين
شده   آسـمان   تار   و   جنـبان  زمين
وزين       رو      فريبرز      بر      ميسره
چو     خورشيد     تابان    ز    برج    بره
سوي     ميمـنـه    پور    کـشواد    بود
کـه    کتفـش   هـمـه   زير   پولاد   بود
بـقـلـب    اندرون    طوس   نوذر   بپاي
بـه    پيش   سـپـه   کوس   با   کرناي
هـمي    دود    آتـش    برآمد    ز    آب
نـبيند    چـنين    رزم   جنگي   بـخواب
برآمد   ز   هر   سوي  لـشـکر  خروش
هـمي    پيل    را    زان    بدريد   گوش
نخـسـتين   کـه   آمد   ميان   دو  صف
ز    خون   جـگر   بر   لـب   آورده   کـف
سـپـهـبد      سرافراز     کاموس     بود
کـه  با  لشـکر  و  پيل  و  با  کوس  بود
هـمي   برخروشيد   چون  پيل  مست
يکي      گرزه     گام     پيکر     بدسـت
کـه   آن   جنگـجوي   پياده   کجاسـت
کـه   از  نامداران  چنين  رزم  خواست
کـنون         گر         بيايد         باوردگاه
تـهي     ماند     از     تير     او    جايگاه
ورا       ديده       بودند      گردان      نيو
چو   طوس   سرافراز   و   رهام  و  گيو
کـسي   را   نيامد   هـمي   رزم   راي
ز    گردان    ايران    تـهي   ماند   جاي
کـه   با   او  کسي  را  نبد  تاو  جـنـگ
دليران   چو   آهو   و   او  چون  پـلـنـگ
يکي      زابـلي      بود      الواي     نام
سـبـک   تيغ   کين   برکـشيد   از  نيام
کـجا     نيزه     رسـتـم    او    داشـتي
پـس    پـشـت    او    هيچ   نگذاشتي
بـسي     رنـج     برده     بـکار     عـنان
بياموخـتـه    گرز    و    تير    و   سـنان
برنـج    و    بسخـتي    جگر   سوختـه
ز      رسـتـم      هـنرها      بياموخـتـه
بدو   گفـت   رستـم   کـه   بيدار   باش
باورد     اين     ترک     هـشيار     باش
مـشو   غرق  ز  آب  هـنرهاي  خويش
نـگـه‌دار     بر    جايگـه    پاي    خويش
چو     قـطره     بر     ژرف    دريا    بري
بديوانـگي        ماند       اين       داوري
شد    الواي    آهـنـگ    کاموس    کرد
کـه      جويد     باورد     با     او     نـبرد
نـهادند            آوردگاهي            بزرگ
کـشاني       بيامد       بـکردار      گرگ
بزد     نيزه     و    برگرفـتـش    ز    زين
بينداخـت       آسان      بروي      زمين
عـنان   را   گران   کرد  و  او  را  بنـعـل
هـمي   کوفـت   تا  خاک  او  کرد  لعل
***
تهـمـتـن   ز   الواي   شد   دردمند
ز   فـتراک   بگشاد   پيچان   کمـند
چو  آهنگ  جنگ  سران  داشـتي
کمـندي   و   گرزي  گران  داشتي
بيامد   بـغريد   چون   پيل   مسـت
کمـندي   بـبازو   و   گرزي  بدست
بدو   گفـت  کاموس  چـندين  مدم
بـنيروي   اين   رشته  شصت  خم
چنين  پاسخ  آورد  رستم که شير
چو    نـخـچير    بيند    بـغرد    دلير
نخسـتين  برين  کينه  بستي کمر
ز    ايران   بـکـشـتي   يکي   نامور
کـنون   رشتـه   خواني  کمند  مرا
بـبيني   هـمي   تنـگ   و  بند  مرا
زمانـه    ترا    از    کـشاني    براند
چو  ايدر  بدت  خاک  جايت  نـماند
برانـگيخـت   کاموس   اسپ   نبرد
هـم    آورد   را   ديد   با   دارو   برد
بينداخـت      تيغ      پرند      آورش
همي خواست از تن بريدن سرش
سر   تيغ   بر   گردن  رخـش  خورد
بـبريد       بر      گـسـتوان      نـبرد
تـن   رخـش   را   زان   نيامد  گزند
گو   پيلتـن   حلقه  کرد  آن  کمـند
بينداخـت   و   افگندش  اندر  ميان
برانـگيخـت    از   جاي   پيل   ژيان
بزين   اندر   آورد   و   کردش   دوال
عـقابي  شده  رخش  با  پر  و بال
سوار   از   دليري   بيفـشارد   ران
گران شد رکيب و سبک شد عنان
همي خواست کان خم خام کمند
بـنيرو   ز   هـم   بگسلاند   ز   بـند
شد از هوش کاموس و نگسست خام
گو   پيلـتـن   رخـش   را   کرد   رام
عـنان   را   بيچيد   و   او  را  ز  زين
نـگون   اندر   آورد   و   زد  بر  زمين
بيامد     ببستـش     بخـم    کمـند
بدو  گفت  کاکـنون  شدي بي‌گزند
ز  تو  تنبل  و  جادوي  دور گـشـت
روانـت    بر    ديو   مزدور   گـشـت
سرآمد   بـتو   بر   همـه   روز  کين
نـبيني   زمين   کـشاني   و   چين
گـمان  تو  آن  بد  که  هنگام جنگ
کسي چون تو نگرفت خنجر بچنگ
مـبادا    کـه    کين   آورد   سرفراز
کـه  بس  زود  بيند  نشيب  و فراز
دو دست از پس پشت بستش چو سنگ
بخـم    کـمـند    اندر    آورد   چنگ
بيامد     خرامان     بايران     سـپاه
بزير    کـش   اندر   تـن   کينـه‌خواه
بگردان  چنين  گفت  کين رزمجوي
ز  بـس  زور  و  کين  اندر آمد بروي
چـنين  است  رسم  سراي  فريب
گـهي  در  فراز  و  گهي در نشيب
بايران  همي  شد  که  ويران کـند
کـنام    پلـنـگان    و   شيران   کند
بـه   زابلسـتان   و   به   کابلستان
نـه  ايوان  بود  نيز  و  نه  گلسـتان
نيندازد     از     دسـت    گوپال    را
مـگر    گـم   کـند   رستم   زال   را
کفن  شد  کنون مغفر و جوشنش
ز   خاک  افسر  و  گرد  پيراهـنـش
شـما  را  بکشتن  چگونست  راي
که  شد  کار کاموس جنگي ز پاي
بيفـگـند   بر   خاک   پيش   سران
ز     لشـکر     برفـتـند     کـنداوران
تنـش   را   بشمشير  کردند  چاک
بخون غرقه شد زير او سنگ و خاک
بـمردي    نـبايد   شد   اندر   گمان
کـه   بر  تو  درازست  دست  زمان
بـپايان  شد  اين  رزم  کاموس گرد
همي  شد که جان آورد جان ببرد