Poem178

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو      آگاهي      آمد     بـه     آزادگان
بر         پير         گودرز        کـشوادگان
کـه    طوس   و   فريبرز   گشـتـند   باز
نيارسـت      رفـتـن      بر      دژ     فراز
بياراسـت    پيلان    و    برخاسـت   غو
بيامد         سـپاه        جـهاندار        نو
يکي       تـخـت      زرين      زبرجدنـگار
نـهاد    از    بر    پيل   و   بـسـتـند   بار
بـه   گرد   اندرش   با   درفش  بنـفـش
بـه   پا   اندرون   کرده   زرينه   کـفـش
جـهانـجوي   بر   تخت   زرين  نشست
به  سر  برش  تاجي و گرزي به دست
دو   ياره   ز   ياقوت   و   طوقي  بـه  زر
بـه    زر    اندرون   نـقـش   کرده   گـهر
هـمي    رفـت    لشـکر   گروها   گروه
کـه  از  سم  اسپان زمين شد چو کوه
چو  نزديک  دژ  شد  همي برنشسـت
بـپوشيد    درع   و   ميان   را   ببـسـت
نويسـنده‌اي   خواست   بر  پشت  زين
يکي      نامـه      فرمود      با      آفرين
ز      عنـبر     نوشـتـند     بر     پـهـلوي
چـنان    چون    بود    نامـه   خـسروي
کـه    اين    نامـه    از    بـنده    کردگار
جـهانـجوي         کيخـسرو         نامدار
کـه    از    بـند    آهرمـن   بد   بجسـت
بـه  يزدان  زد  از  هر  بدي  پاک دست
کـه     اويسـت    جاويد    برتر    خداي
خداوند     نيکي     ده     و    رهـنـماي
خداوند    بـهرام    و    کيوان    و    هور
خداوند       فر       و       خداوند      زور
مرا      داد      اورند      و      فر     کيان
تـن    پيل    و    چـنـگال    شير    ژيان
جـهاني  سراسر  به  شاهي مراست
در    گاو    تا    برج    ماهي   مراسـت
گر   اين   دژ   بر   و   بوم  آهرمـنـسـت
جـهان   آفرين  را  به  دل  دشمنسـت
بـه    فر    و   بـه   فرمان   يزدان   پاک
سراسر   بـه   گرز  اندر  آرم  بـه  خاک
و   گر   جاودان  راست  اين  دسـتـگاه
مرا    خود    بـه    جادو   نـبايد   سـپاه
چو      خـم      دوال      کـمـند      آورم
سر     جاودان     را    بـه    بـند    آورم
وگر  خود  خجسته  سروش  اندرسـت
بـه   فرمان   يزدان   يکي   لشکرسـت
هـمان   مـن   نـه   از   دست  آهرمنم
کـه   از   فر   و   برزست  جان  و  تـنـم
بـه    فرمان    يزدان   کـند   اين   تـهي
کـه    اينـسـت    پيمان    شاهنشهي
يکي   نيزه  بگرفت  خسرو  به  دسـت
هـمان   نامـه   را  بر  سر  نيزه  بست
بـسان     درفـشي     برآورد    راسـت
بـه   گيتي   بجز   فر  يزدان  نخواسـت
بـفرمود     تا     گيو    با    نيزه    تـفـت
بـه   نزديک   آن   بر   شده  باره  رفـت
بدو     گـفـت     کاين    نامـه    پندمـند
بـبر     سوي     ديوار    حـصـن    بـلـند
بـنـه    نامـه    و    نام    يزدان   بـخوان
بـگردان   عـنان   تيز   و   لختي  مـمان
بـشد   گيو   نيزه   گرفته   بـه   دسـت
پر    از    آفرين    جان   يزدان   پرسـت
چو     نامـه    بـه    ديوار    دژ    برنـهاد
بـه    نام    جـهانـجوي    خـسرو    نژاد
ز    دادار    نيکي    دهـش    ياد    کرد
پـس    آن    چرمـه    تيزرو    باد    کرد
شد       آن      نامـه      نامور      ناپديد
خروش    آمد    و    خاک    دژ   بردميد
هـمانـگـه    بـه    فرمان    يزدان   پاک
ازان       باره       دژ       برآمد      تراک
تو   گفـتي   که   رعدست   وقت  بـهار
خروش  آمد  از  دشـت  و  ز  کوهـسار
جـهان  گشت  چون  روي زنگي سياه
چـه    از   باره   دژ   چـه   گرد   سـپاه
تو    گـفـتي    برآمد    يکي    تيره   ابر
هوا     شد     بـه    کردار    کام    هژبر
برانگيخـت    کيخـسرو    اسپ   سياه
چـنين     گـفـت    با    پهـلوان    سپاه
کـه    بر    دژ   يکي   تير   باران   کـنيد
هوا     را     چو     ابر    بـهاران    کـنيد
برآمد     يکي     ميغ     بارش    تـگرگ
تـگرگي    کـه    بردارد    از    ابر   مرگ
ز  ديوان  بسي  شد  به  پيکان هـلاک
بـسي   زهره   کفته   فتاده  بـه  خاک
ازان    پـس    يکي   روشـني   بردميد
شد   آن   تيرگي  سر  بـه  سر  ناپديد
جـهان   شد   بـه   کردار   تابـنده   ماه
بـه      نام      جـهاندار     پيروز     شاه
برآمد       يکي       باد       با       آفرين
هوا   گـشـت   خـندان   و   روي  زمين
برفـتـند     ديوان     بـه    فرمان    شاه
در      دژ      پديد     آمد     از     جايگاه
بـه    دژ   در   شد   آن   شاه   آزادگان
ابا         پير        گودرز        کـشوادگان
يکي   شـهر   ديد   اندر   آن   دژ   فراخ
پر   از   باغ   و   ميدان  و  ايوان  و  کاخ
بدانـجاي     کان     روشـني     بردميد
سر       باره       دژ       بـشد      ناپديد
بـفرمود       خـسرو      بدان      جايگاه
يکي    گـنـبدي    تا    بـه    ابر    سياه
درازي    و    پـهـناي    او    ده   کـمـند
بـه     گرد    اندرش    طاقـهاي    بـلـند
ز   بيرون  دو  نيمي  تـگ  تازي  اسـپ
برآورد      و      بـنـهاد     آذرگـشـسـپ
نـشـسـتـند     گرد     اندرش    موبدان
سـتاره‌شـناسان     و    هـم    بخردان
دران   شارسـتان   کرد  چندان  درنـگ
کـه   آتشـکده  گشت  با  بوي  و  رنگ
چو   يک  سال  بگذشت  لـشـکر  براند
بـنـه    بر    نـهاد    و    سپه   برنـشاند
چو   آگاهي   آمد   بـه   ايران   ز  شاه
ازان    ايزدي    فر    و    آن   دسـتـگاه
جـهاني    فرو    ماند    اندر   شگـفـت
کـه   کيخـسرو   آن   فر  و  بالا  گرفـت
همـه   مـهـتران   يک   به   يک  با  نثار
برفـتـند       شادان       بر       شـهريار
فريبرز      پيش      آمدش     با     گروه
از     ايران     سـپاهي    بـکردار    کوه
چو   ديدش   فرود   آمد   از   تـخـت  زر
بـبوسيد         روي         برادر         پدر
نـشاندش    بر    تـخـت    زر   شـهريار
کـه    بود    از    در    ياره    و   گوشوار
هـمان    طوس    با   کاوياني   درفـش
هـمي  رفت  با  کوس  و  زرينه  کفش
بياورد      و      پيش      جـهاندار     برد
زمين   را   بـبوسيد   و   او   را   سـپرد
بدو  گفت  کاين  کوس  و  زرينه کفـش
بـه    نيک   اخـتري   کاوياني   درفـش
ز   لشـکر   بـبين   تا   سزاوار  کيسـت
يکي    پـهـلوان   از   در   کار   کيسـت
ز     گـفـتارها     پوزش     آورد     پيش
بـپيچيد     زان    بيهده    راي    خويش
جـهاندار           پيروز          بـنواخـتـش
بـخـنديد    و    بر    تخـت   بنشاختـش
بدو    گـفـت    کين   کاوياني   درفـش
هـم   آن   پهـلواني   و   زرينه   کفـش
نـبينـم    سزاي    کـسي    در   سپاه
ترا   زيبد   اين   کار   و   اين  دسـتـگاه
ترا    پوزش    اکـنون    نيايد    بـه    کار
نـه    بيگانـه‌اي    خواسـتي    شهريار
چو   پيروز   برگـشـت   شير   از   نـبرد
دل    و    ديده    دشـمـنان   تيره   کرد
سوي    پـهـلو    پارس    بـنـهاد    روي
جوان   بود   و   بيدار   و   ديهيم   جوي
چو   زو   آگـهي   يافـت   کاووس   کي
کـه    آمد    ز    ره   پور   فرخـنده   پي
پذيره     شدش     با     رخي    ارغوان
ز    شادي    دل   پير   گـشـتـه   جوان
چو    از    دود    خـسرو    نيا   را   بديد
بـخـنديد    و    شادان   دلـش   بردميد
پياده    شد    و    برد   پيشـش   نـماز
بـه     ديدار     او     بد     نيا    را    نياز
بـخـنديد   و   او   را   بـه  بر  در  گرفـت
نيايش        سزاوار       او       برگرفـت
وزانـجا     سوي     کاخ     رفـتـند    باز
بـه    تـخـت    جـهاندار    ديهيم    ساز
چو   کاووس  بر  تخت  زرين  نشـسـت
گرفت آن زمان دست خسرو به دست
بياورد   و   بـنـشاند   بر   جاي  خويش
ز   گنـجور   تاج   کيان  خواسـت  پيش
بـبوسيد    و   بـنـهاد   بر   سرش   تاج
بـه  کرسي  شد  از  نامور  تخـت  عاج
ز     گـنـجـش     زبرجد     نـثار     آوريد
بـسي       گوهر       شاهوار       آوريد
بـسي    آفرين    بر   سياوش   بـخواند
کـه  خـسرو  به  چهره  جز  او را نماند
ز         پـهـلو         برفـتـند        آزادگان
سـپـهـبد      سران     و     گرانـمايگان
بـه     شاهي     برو    آفرين    خواندند
هـمـه     زر     و    گوهر    برافـشاندند
جـهان   را  چنين  است  ساز  و  نـهاد
ز   يک   دسـت  بسـتد  بـه  ديگر  بداد
بدرديم     ازين     رفـتـن    اندر    فريب
زماني     فراز     و     زماني     نـشيب
اگر     دل    توان    داشـتـن    شادمان
بـه     شادي    چرا    نـگذراني    زمان
بـه  خوشي  بناز  و  به  خوبي  ببخش
مـکـن   روز   را   بر  دل  خويش  رخش
ترا    داد    و    فرزند    را    هـم    دهد
درخـتي    کـه    از    بيخ    تو   برجـهد
نـبيني  که  گنجش  پر  از خواستست
جـهاني    بـه    خوبي    بياراستسـت
کـمي   نيسـت   در   بخشـش   دادگر
فزوني     بـخوردسـت     انده     مـخور