Poem177

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو   با   گيو   کيخـسرو   آمد   بـه   زم
جـهان  چـند  ازو  شاد  و  چندي  دژم
نوندي    بـه   هر   سو   برافـگـند   گيو
يکي    نامـه    از    شاه   وز   گيو   نيو
کـه    آمد    ز    توران   جـهاندار   شاد
سر        تـخـمـه       نامور       کيقـباد
فرسـتاده        بـخـتيار       و       سوار
خردمـند     و     بينادل    و    دوسـتدار
گزين      کرد      ازان     نامداران     زم
بگفـت   آنـچ   بشـنيد  از  بيش  و  کم
بدو    گـفـت   ايدر   برو   به   اصـفـهان
بر         نيو        گودرز        کـشوادگان
بـگويش   کـه   کيخـسرو   آمد   به  زم
کـه   بادي   نجـسـت   از   بر   او  دژم
يکي    نامـه    نزديک    کاووس    شاه
فرسـتاده‌اي    چسـت    بگرفـت    راه
هيونان      کـفـک      افـگـن      بادپاي
بجسـتـند    برسان    آتـش    ز   جاي
فرسـتاده       گيو       روشـن      روان
نـخـسـتين       بيامد      بر      پـهـلوان
پيامـش   هـمي   گفت   و   نامه  بداد
جـهان   پهـلوان   نامـه   بر   سر   نهاد
ز      بـهر      سياووش     بـباريد     آب
هـمي    کرد    نـفرين    بر   افراسياب
فرسـتاده    شد    نزد    کاووس    کي
ز      يال      هيونان      بـپالود     خوي
چو    آمد   بـه   نزديک   کاووس   شاه
ز    شادي    خروش    آمد   از   بارگاه
خـبر   شد  به  گيتي  کـه  فرزند  شاه
جـهانـجوي    کيخـسرو    آمد    ز   راه
سپهـبد    فرسـتاده   را   پيش   خواند
بران     نامـه     گيو     گوهر     فـشاند
جـهاني     بـه     شادي    بياراسـتـند
بـهر    جاي    رامشـگران    خواستـند
ازان   پـس   ز   کشور   مـهان   جـهان
برفـتـند     يکـسر     سوي     اصفـهان
بياراسـت       گودرز       کاخ       بـلـند
همـه      ديبـه     خـسرواني     فگـند
يکي    تخـت    بـنـهاد    پيکر    بـه   زر
بدو      اندرون     چـند     گونـه     گـهر
يکي     تاج     با     ياره     و    گوشوار
يکي     طوق     پر     گوهر     شاهوار
بـه   زر   و   بـه   گوهر  بياراسـت  گاه
چـنان    چون    بـبايد    سزاوار    شاه
سراسر   همـه   شهر   آيين   ببسـت
بياراسـت   ميدان   و   جاي  نشسـت
مـهان          سرافراز         برخاسـتـند
پذيره        شدن       را       بياراسـتـند
برفتـند     هشـتاد     فرسنـگ    پيش
پذيره    شدندش    بـه    آيين   خويش
چو   چشـم   سپهبد   برآمد  بـه  شاه
هـمان   گيو   را   ديد   با   او   بـه   راه
چو     آمد     پديدار     با     شاه     گيو
پياده      شدند     آن     سواران     نيو
فرو    ريخـت    از    ديدگان    آب    زرد
ز    درد    سياوش    بـسي   ياد   کرد
سـتودش     فراوان     و    کرد    آفرين
چـنين    گـفـت   کاي   شهريار   زمين
ز    تو   چـشـم   بدخواه   تو   دور   باد
روان     سياوش     پر     از     نور    باد
جـهاندار     يزدان     گواي     مـنـسـت
کـه    ديدار    تو    رهنـماي   منـسـت
سياووش     را     زنده     گر     ديدمي
بدين     گونـه     از    دل    نـخـنديدمي
بزرگان     ايران    هـمـه    پيش    اوي
يکايک      نـهادند     بر     خاک     روي
وزان    جايگـه    شاد    گـشـتـند    باز
فروزنده     شد    بـخـت    گردن    فراز
بـبوسيد   چـشـم   و   سر   گيو  گفت
کـه   بيرون  کشيدي  سپهر  از  نهفت
گزارنده     خواب     و    جـنـگي    توي
گـه      چاره      مرد     درنـگي     توي
سوي       خانـه       پـهـلوان      آمدند
هـمـه   شاد   و   روشـن  روان  آمدند
بـبودند   يک   هفتـه   با  مي  بدسـت
بياراسـتـه     بزمـگاه     و     نشسـت
بـه  هشتم  سوي  شهر کاووس شاه
هـمـه      شاددل      برگرفـتـند      راه
چو     کيخـسرو     آمد     بر    شـهريار
جـهان  گشـت  پر  بوي  و  رنگ  و نگار
بر     آيين    جـهاني    شد    آراسـتـه
در     و    بام    و    ديوار    پرخواسـتـه
نشستـه   بـه   هر   جاي   رامشگران
گـلاب   و   مي  و  مشـک  با  زعـفران
همـه  يال  اسپان  پر  از مشک و مي
درم     با    شـکر    ريخـتـه    زير    پي
چو   کاووس   کي  روي  خـسرو  بديد
سرشکـش  ز  مژگان  به  رخ  بر چکيد
فرود  آمد  از  تخـت  و  شد  پيش اوي
بـماليد   بر  چشم  او  چشـم  و  روي
جوان      جـهانـجوي     بردش     نـماز
گرازان    سوي    تـخـت    رفـتـند    باز
فراوان     ز     ترکان    بـپرسيد    شاه
هـم   از   تخـت   سالار   توران  سـپاه
چـنين   پاسـخ   آورد   کان   کـم   خرد
بـه   بد   روي   گيتي   همي  بـسـپرد
مرا   چـند   ببـسود   و  چندي  بگفـت
خرد    با    هـنر   کردم   اندر   نـهـفـت
بـترسيدم     از     کار     و    کردار    او
بـپيچيدم     از     رنـج     و    تيمار    او
اگر     ويژه     ابري     شود     در     بار
کـشـنده    پدر    چون   بود   دوسـتدار
نـخواند     مرا     موبد     از    آب    پاک
کـه   بپرسـتـم   او   را   پدر  زير  خاک
کـنون   گيو   چندي  به  سختي  بـبود
بـه   توران   مرا  جست  و  رنـج  آزمود
اگر     نيز     رنـجي     نـبودي     جزين
کـه    با   مـن   بيامد   ز   توران   زمين
سرافراز     دو     پـهـلوان    با    سـپاه
پـس   ما   بيامد   چو   آتـش   بـه   راه
مـن  آن  ديدم  از  گيو  کز  پيل مسـت
نـبيند    بـه   هندوستان   بت   پرست
گـماني    نـبردم    کـه    هرگز    نهنگ
ز   دريا   بران   سان  برآيد  بـه  جـنـگ
ازان  پـس  کـه  پيران  بيامد  چو  شير
ميان    بـسـتـه    و   بادپايي   بـه   زير
بـه    آب    اندر    آمد   بسان   نـهـنـگ
کـه  گفتي  زمين  را  بسوزد  به جنگ
بينداخـت    بر    يال    او    بر    کـمـند
سر    پـهـلوان    اندر    آمد    بـه   بـند
بخواهشـگري    رفـتـم    اي   شهريار
وگرنـه   بـه   کـندي   سرش   را  ز  بار
بدان   کاو   ز   درد   پدر  خـسـتـه  بود
ز   بد   گفـتـن   ما   زبان   بسـتـه  بود
چـنين   تا  لب  رود  جيحون  به  جنـگ
نياسود         با        گرزه        گاورنـگ
سرانجام  بگذاشت  جيحون  به خشم
بـه   آب   و   کشتي   نيفگند  چـشـم
کـسي   را   که   چون  او  بود  پهـلوان
بود   جاودان   شاد   و   روشـن   روان
يکي   کاخ   کـشواد   بد   در   صـطـخر
کـه     آزادگان     را    بدو    بود    فـخر
چو    از    تخـت   کاووس   برخاسـتـند
بـه     ايوان     نو     رفـتـن    آراسـتـند
هـمي     رفـت    گودرز    با    شـهريار
چو     آمد     بدان    گـلـشـن    زرنـگار
بر      اورنـگ      زرينـش      بـنـشاندند
برو      بر     بـسي     آفرين     خواندند
بـبـسـتـند       گردان      ايران      کـمر
بـجز    طوس    نوذر   کـه   پيچيد   سر
کـه   او  بود  با  کوس  و  زرينه  کفـش
هـم   او   داشـتي   کاوياني   درفـش
ازان     کار     گودرز    شد    تيز    مـغز
بر      او      پيامي      فرسـتاد      نـغز
پيمـبر         سرافراز        گيو        دلير
کـه  چنگ  يلان  داشت  و بازوي شير
بدو    گـفـت   با   طوس   نوذر   بـگوي
کـه    هـنـگام   شادي   بهانه   مجوي
بزرگان      و      گردان     ايران     زمين
هـمـه     شاه     را     خواندند    آفرين
چرا   سر   کـشي   تو  بـه  فرمان  ديو
نـبيني     هـمي    فر    گيهان    خديو
اگر     تو    بـپيچي    ز    فرمان    شاه
مرا    با    تو    کين   خيزد   و   رزمـگاه
فرسـتاده      گيوسـت     پيغام     مـن
بـه      دسـتوري      نامدار     انـجـمـن
ز    پيش    پدر   گيو   بـنـمود   پـشـت
دلـش    پر    ز    گـفـتارهاي   درشـت
بيامد    بـه    طوس    سپهبد   بگـفـت
کـه  اين  راي  را  با  تو  ديوست جفت
چو   بشنيد  پاسخ  چـنين  داد  طوس
کـه  بر  ما  نه  خوبست کردن فسوس
بـه    ايران   پـس   از   رستم   پيلـتـن
سرافرازتر    کـس    منـم    ز   انجمـن
نـبيره        مـنوچـهر        شاه       دلير
کـه    گيتي   بـه   تيغ   اندر   آورد   زير
هـمان   شير   پرخاشجويم  به  جنـگ
بدرم    دل    پيل    و    چـنـگ   پـلـنـگ
هـمي   بي   مـن   آيين  و  راي  آوريد
جـهان    را    بـه    نو   کدخداي   آوريد
نـباشـم     بدين     کار    هـمداسـتان
ز   خـسرو   مزن   پيش  من  داسـتان
جـهاندار      کز      تـخـم      افراسياب
نـشانيم   بـخـت   اندر   آيد   به  خواب
نـخواهيم    شاه    از    نژاد   پـشـنـگ
فـسيلـه    نـه    نيکو    بود   با   پلنـگ
تو   اين   رنجها  را  کـه  بردي  برسـت
کـه   خسرو   جوانست  و  کندآورست
کـسي     کاو    بود    شـهريار    زمين
هـنر    بايد    و   گوهر   و   فر   و   دين
فريبرز        کاووس        فرزند       شاه
سزاوارتر   کـس   بـه   تخت   و   کـلاه
بـهرسو     ز     دشـمـن     ندارد    نژاد
همـش  فر  و  برزست و هم نام و داد
دژم    گيو    برخاسـت    از    پيش   او
کـه   خام  آمدش  دانـش  و  کيش  او
بيامد    بـه    گودرز    کـشواد    گـفـت
کـه  فر  و  خرد  نيست با طوس جفت
دو   چشمش  تو  گويي  نبيند  هـمي
فريبرز         را        برگزيند        هـمي
برآشـفـت   گودرز   و   گفت  از  مـهان
هـمي   طوس   کـم   باد  اندر  جـهان
نـبيره  پسر  داشت  هفتاد  و  هشت
بزد  کوس  ز  ايوان  به  ميدان گذشـت
سواران    جـنـگي    ده    و   دو   هزار
برون    رفـت    بر   گـسـتوان‌ور   سوار
وزان     رو    بيامد    سـپـهدار    طوس
ببـسـتـند     بر    کوهـه    پيل    کوس
بـبـسـتـند      گردان      ايران      ميان
بـه     پيش     سـپاه     اخـتر    کاويان
چو   گودرز   را   ديد  و  چـندان  سـپاه
کزو   تيره   شد  روي  خورشيد  و  ماه
يکي    تـخـت    بر   کوهـه   ژنده   پيل
ز     پيروزه     تابان    بـه    کردار    نيل
جـهانـجوي       کيسـخرو      تاج      ور
نشسـتـه   بران   تخت  و  بسته  کمر
بـه   گرد   اندرش  ژنده‌پيلان  دويسـت
تو  گفتي به گيتي جز آن جاي نيست
همي  تافت  زان  تخت خسرو چو ماه
ز    ياقوت   رخـشـنده   بر   سر   کـلاه
غـمي  شد  دل  طوس  و انديشه کرد
کـه    امروز   اگر   مـن   بـسازم   نـبرد
بـسي   کشتـه   آيد   ز  هر  دو  سپاه
ز    ايران   نـه   برخيزد   اين   کينـه‌گاه
نـباشد     جز     از     کام     افراسياب
سر    بـخـت    ترکان   برآيد   ز   خواب
بديشان    رسد   تخت   شاهنـشـهي
سرآيد      بـه      ما     روزگار     مـهي
خردمـند     مردي     و     جوينده    راه
فرسـتاد      نزديک      کاووس      شاه
کـه  از  ما  يکي  گر  برين دشت جنگ
نـهد     بر     کـمان    پر    تير    خدنـگ
يکي    کينـه    خيزد    کـه   افراسياب
هم  امشب  همي  آن ببيند به خواب
چو    بشـنيد   زين‌گونـه   گفـتار   شاه
بـفرمود      تا      بازگردد      بـه      راه
بر     طوس     و     گودرز    کـشوادگان
گزيده             سرافراز             آزادگان
کـه     بر     درگـه    آيند    بي‌انـجـمـن
چـنان   چون   بـبايد   به   نزديک   مـن
بـشد   طوس   و   گودرز   نزديک  شاه
زبان     برگـشادند     بر     پيش     گاه
بدو   گـفـت   شاه   اي   خردمـند   پير
مـنـه    زهر    برنده    بر    جام    شير
بـنـه   تيغ   و   بگشاي   ز  آهـن  ميان
نـبايد      کزين      سود     دارد     زيان
چـنين  گفت  طوس  سپهبد  به  شاه
کـه  گر  شاه  سير  آيد  از  تخت و گاه
بـه    فرزند    بايد    کـه    ماند   جـهان
بزرگي    و    ديهيم   و   تـخـت   مـهان
چو      فرزند     باشد     نـبيره     کـلاه
چرا     برنـهد     برنـشيند     بـه     گاه
بدو    گـفـت   گودرز   کاي   کـم   خرد
ترا     بـخرد     از    مردمان    نـشـمرد
بـه  گيتي  کسي  چون  سياوش نبود
چـنو   راد   و   آزاد   و   خامـش   نـبود
کـنون   اين   جهانجوي  فرزند  اوسـت
همويست  گويي  به چهر و به پوست
گر     از     تور     دارد    ز    مادر    نژاد
هـم   از   تخم  شاهي  نـپيچد  ز  داد
بـه   توران   و  ايران  چنو  نيو  کيسـت
چـنين   خام  گفتارت  از  بهر  چيسـت
دو   چشمـت   نبيند   همي  چـهر  او
چـنان    برز   و   بالا   و   آن   مـهر   او
به  جيحون  گذر کرد و کشتي نجست
بـه     فر    کياني    و    راي    درسـت
بـسان      فريدون     کز     اروند     رود
گذشـت   و   به   کشـتي  نيامد  فرود
ز      مردي      و      از     فره     ايزدي
ازو   دور  شد  چشـم  و  دسـت  بدي
تو      نوذر     نژادي     نـه     بيگانـه‌اي
پدر     تيز     بود     و     تو     ديوانـه‌اي
سـليح   مـن   ار   با   منستي   کـنون
بر  و  يالت  آغشته  گشـتي  بـه خون
بدو   گفـت  طوس  اي  جـهانديده  پير
سـخـن    گوي    ليکـن   همه   دلپذير
اگر   تيغ  تو  هست  سـندان  شـکاف
سـنانـم    بـه    درد    دل    کوه   قاف
وگر  گرز  تو  هست  با  سـنـگ  و تاب
خدنـگـم        بدوزد        دل       آفـتاب
و    گر    تو    ز    کـشواد    داري   نژاد
مـنـم   طوس   نوذر   مـه   و   شاهزاد
بدو    گـفـت    گودرز    چندين   مـگوي
کـه    چـندين    نـبينـم   ترا   آب   روي
بـه  کاووس  گفت  اي  جـهاندار  شاه
تو   دل   را   مـگردان   ز   آيين   و   راه
دو    فرزند    پرمايه    را    پيش   خوان
سزاوار    گاهـند    و    هر    دو   جوان
بـبين   تا   ز   هر  دو  سزاوار  کيسـت
کـه    با    برز    و   با   فره   ايزديسـت
بدو    تاج   بـسـپار   و   دل   شاد   دار
چو    فرزند    بيني    هـمي   شـهريار
بدو  گفت  کاووس  کاين  راي  نيسـت
کـه  فرزند  هر  دو  به  دل  بر يکيسـت
يکي   را  چو  مـن  کرده  باشـم  گزين
دل   ديگر   از   مـن   شود   پر   ز  کين
يکي   کار   سازم  کـه  هر  دو  ز  مـن
نـگيرند       کين      اندرين      انـجـمـن
دو   فرزند   ما   را   کـنون  بر  دو  خيل
بـبايد       شدن       تا      در      اردبيل
بـه   مرزي   کـه   آنجا   دژ  بهمنسـت
هـمـه    سالـه    پرخاش   آهرمنست
برنجـسـت   ز   آهرمن   آتش   پرست
نـباشد   بران   مرز  کس  را  نشسـت
ازيشان   يکي   کان   بـگيرد   بـه   تيغ
ندارم     ازو     تـخـت    شاهي    دريغ
چو  بشنيد  گودرز  و طوس اين سخـن
کـه     افـگـند    سالار    هـشيار    بن
برين    هر   دو   گشتند   هـمداسـتان
ندانـسـت   ازين   به   کسي  داستان
برين    يک    سخـن   دل   بياراسـتـند
ز       پيش      جـهاندار      برخاسـتـند
چو   خورشيد   برزد  سر  از  برج  شير
سـپـهر   اندر   آورد   شب   را  بـه  زير
فريبرز      با      طوس      نوذر     دمان
بـه    نزديک    شاه   آمدند   آن   زمان
چـنين  گفـت  با  شاه  هشيار  طوس
کـه  مـن  با  سپهبد  برم  پيل  و کوس
هـمان   مـن   کشم   کاوياني  درفش
رخ   لعـل   دشمن  کنم  چون  بنفـش
کـنون   همچـنين   من   ز  درگاه  شاه
بـنـه      برنهـم      برنشانـم      سـپاه
پـس   اندر  فريبرز  و  کوس  و  درفـش
هوا   کرده   از   سم   اسپان  بنـفـش
چو     فرزند     را    فر    و    برز    کيان
بـباشد       نـبيره       نـبـندد       ميان
بدو  گـفـت  شاه  ار  تو  راني  ز  پيش
زمانـه      نـگردد     ز     آيين     خويش
براي     خداوند     خورشيد     و     ماه
توان   ساخـت   پيروزي   و   دسـتـگاه
فريبرز    را    گر   چـنين   اسـت   راي
تو   لشـکر  بياراي  و  منـشين  ز  پاي
بـشد    طوس    با    کاوياني   درفـش
بـه   پا   اندرون   کرده   زرينه   کـفـش
فريبرز        کاووس       در       قـلـبـگاه
به  پيش  اندرون  طوس و پيل و سپاه
چو   نزديک   بـهـمـن   دژ   اندر   رسيد
زمين   همـچو   آتش   هـمي   بردميد
بـشد   طوس   با   لشکري  جنگـجوي
بـه   تـندي   سوي   دژ   نـهادند   روي
سر      باره      دژ      بد      اندر     هوا
نديدند      جـنـگ     هوا     کـس     روا
سـنانـها   ز   گرمي   همي  برفروخت
ميان    زره    مرد   جنـگي   بـسوخـت
جهان سر به سر گفتي از آتش است
هوا    دام   آهرمـن   سرکـش   اسـت
سـپـهـبد     فريبرز     را    گفـت    مرد
بـه   چيزي   چو  آيد  به  دشـت  نـبرد
بـه   گرز   گران   و   بـه  تيغ  و  کـمـند
بـکوشد    کـه   آرد   بـه   چيزي   گزند
بـه    پيرامـن   دژ   يکي   راه   نيسـت
ز  آتش  کسي  را دل اي شاه نيست
ميان    زير   جوشـن   بـسوزد   هـمي
تـن       بارکـش       برفروزد      هـمي
بگشـتـند    يک    هفتـه   گرد   اندرش
بديده         نديدند        جاي        درش
بـه   نوميدي   از   جنگ   گشـتـند  باز
نيامد      بر      از      رنـج     راه     دراز