Poem176

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو   از   لـشـگر   آگـه  شد  افراسياب
برو      تيره      شد      تابـش     آفـتاب
بزد   کوس   و  ناي  و  سپـه  برنـشاند
ز     ايوان     بـه    کردار    آتـش    براند
دو    مـنزل   يکي   کرد   و   آمد   دوان
هـمي   تاخـت   برسان   تير  از  کمان
بياورد       لـشـکر       بران       رزمـگاه
کـه     آورد     کـلـباد    بد    با    سـپاه
هـمـه     مرز    لشـکر    پراگـنده    ديد
بـه   هر   جاي  بر  مردم  افـگـنده  ديد
بـپرسيد    کاين    پـهـلوان    با   سـپاه
کي    آمد    ز    ايران    بدين    رزمـگاه
نـبرد    آگـهي    کـس    ز   جنـگ‌آوران
که  بگذشت  زين  سان سپاهي گران
کـه     برد    آگـهي    نزد    آن    ديوزاد
کـه   کـس  را  دل  و  مغز  پيران  مـباد
اگر        خاک        بوديش       پروردگار
نديدي   دو   چـشـم   مـن  اين  روزگار
سـپـهرم    بدو    گفـت   کاسان   بدي
اگر    دل    ز   لـشـکر   هراسان   بدي
يکي    گيو   گودرز   بودسـت   و   بـس
سوار     ايچ     با     او    نديدند    کـس
سـتوه   آمد   از  چنگ  يک  تن  سـپاه
هـمي  رفـت  گيو  و  فرنگيس  و  شاه
سپـهـبد   چو   گفـت   سپهرم   شنيد
سـپاهي    ز    پيش    اندر   آمد   پديد
سـپـهدار    پيران    بـه    پيش   اندرون
سرو  روي  و  يالش  هـمـه  پر  ز خون
گـمان    برد    کاو    گيو    رايافـتـسـت
بـه   پيروزي   از   پيش   بشتافتـسـت
چو    نزديکـتر   شد   نـگـه   کرد   شاه
چـنان    خسـتـه    بد    پهلوان   سپاه
ورا   ديد   بر  زين  ببستـه  چو  سـنـگ
دو   دسـت  از  پس  پشت  با  پالهنـگ
بـپرسيد   و   زو   ماند   اندر   شگـفـت
غـمي  گشـت  و  انديشه  اندر  گرفت
بدو    گـفـت    پيران   کـه   شير   ژيان
نـه    درنده    گرگ   و   نـه   بـبر   بيان
نـباشد     چـنان     در     صـف    کارزار
کـجا    گيو    تـنـها    بد   اي   شـهريار
مـن  آن  ديدم  از  گيو  کز  پيل  و  شير
نـبيند        جـهانديده        مرد       دلير
بر   آن   سان   کجا  بردمد  روز  جـنـگ
ز   نفسـش   بـه   دريا   بسوزد  نهنـگ
نـخـسـت    اندر   آمد   بـه   گرز   گران
هـمي    کوفـت   چون   پتک   آهنگران
بـه  اسپ  و  به  گرز  و به پاي و رکيب
سوار   از   فراز   اندر   آمد   بـه  شيب
هـمانا    کـه    باران    نـبارد    ز    ميغ
فزون    زانـک    باريد    بر   سرش   تيغ
چو  اندر  گلستان  به  زين  بر  بخـفـت
تو  گفتي  که  گشتست  با کوه جفـت
سرانـجام    برگشـت    يکـسر    سپاه
بـجز   مـن   نشد  پيش  او  کينه  خواه
گريزان    ز    مـن    تاب    داده   کـمـند
بيفـگـند    و    آمد    ميانـم    بـه    بـند
پراگـنده   شد   دانـش   و  هوش  مـن
بـه  خاک  اندر  آمد  سر  و  دوش  مـن
از  اسپ  اندر  آمد  دو  دستم ببسـت
برافـگـند   بر  زين  و  خود  بر  نشست
زماني     سر     وپايم     اندر     کـمـند
بـه   ديگر   زمان   زير   سوگـند  و  بـند
بـه  جان  و  سر  شاه و خورشيد وماه
بـه   دادار   هرمزد   و   تخـت   و  کـلاه
مرا   داد   زين‌گونـه   سوگند   سـخـت
بـخوردم   چو  ديدم  که  برگشت  بخت
که  کس  را  نگويي که بگشاي دست
چـنين   رو   دمان   تا  بجاي  نشسـت
ندانـم    چـه    رازسـت    نزد    سپـهر
بـخواهد    بريدن    ز    ما    پاک    مـهر
چو     بشـنيد    گـفـتارش    افراسياب
بديده      ز     خـشـم     اندرآورد     آب
يکي    بانـگ   برزد   ز   پيشـش   براند
بـپيچيد     پيران    و    خامـش    بـماند
ازان   پـس   بـه   مغز   اندر  افگـند  باد
بـه   دشـنام   و   سوگند  لب  برگشاد
کـه    گر    گيو    و    کيخـسرو   ديوزاد
شوند     ابر     غرنده     گر     تيز     باد
فرود      آورمـشان      ز      ابر     بـلـند
بزد   دسـت   و   ز   گرز   بـگـشاد  بـند
ميانـشان    بـبرم    بـه   شمشير   تيز
بـه   ماهي   دهـم   تا   کـند   ريز   ريز
چو    کيخـسرو   ايران   بـجويد   هـمي
فرنـگيس    باري    چـه    پويد   هـمي
خود  و سرکشان سوي جيحون کشيد
هـمي  دامن  از چشم در خون کشيد
بـه    هومان    بـفرمود   کاندر   شـتاب
عـنان    را   بـکـش   تا   لـب   رود   آب
که چون گيو و خسرو ز جيحون گذشت
غـم   و   رنـج   ما   باد   گردد   بدشـت
نـشان     آمد     از    گفـتـه    راسـتان
کـه    دانا    بگـفـت    از   گه   باسـتان
کـه     از    تـخـمـه    تور    وز    کيقـباد
يکي    شاه    خيزد    ز   هر   دو   نژاد
کـه   توران   زمين   را   کند  خارسـتان
نـماند    برين   بوم   و   بر   شارسـتان
رسيدند   پـس   گيو  و  خـسرو  بر  آب
هـمي   بودشان   بر  گذشتن  شـتاب
گرفـتـند         پيگار         با        باژخواه
کـه    کشـتي    کدامسـت   بر   باژگاه
نوندي     کـجا     بادبانـش    نـکوسـت
بـه   خوبي  سزاوار  کيخسرو  اوسـت
چـنين   گفـت   با  گيو  پس  باج  خواه
کـه  آب  روان  را  چه  چاکر  چـه  شاه
هـمي    گر    گذر   بايدت   ز   آب   رود
فرسـتاد    بايد    بـه    کـشـتي    درود
بدو   گفـت   گيو   آنچ   خواهي  بـخواه
گذر   ده   کـه   تنـگ   اندر  آمد  سـپاه
بـخواهـم    ز   تو   باج   گـفـت   اندکي
ازين     چار    چيزت    بـخواهـم    يکي
زره   خواهـم   از   تو  گر  اسـپ  سياه
پرسـتار    و    گر    پور    فرخـنده   ماه
بدو   گـفـت   گيو   اي  گسستـه  خرد
سـخـن  زان  نشان  گوي  کاندر  خورد
بـه   هر   باژ   گر   شاه  شـهري  بدي
ترا    زين    جـهان    نيز    بـهري   بدي
کـه  باشي  که  شه را کني خواستار
چـنين     باد     پيمايي    اي    بادسار
وگر     مادر    شاه    خواهي    هـمي
بـه   باژ   افـسر   ماه  خواهي  هـمي
سـه    ديگر   چو   شبرنـگ   بـهزاد   را
کـه    کوتاه    دارد    بـه    تـگ   باد   را
چـهارم   چو   جسـتي   بـه  خيره  زره
کـه    آن    را    نداني    گره    تا    گره
نـگردد     چـنين     آهـن    از    آب    تر
نـه      آتـش     برو     بر     بود     کارگر
نـه   نيزه  نه  شمشير  هندي  نـه  تير
چـنين     باژ    خواهي    بدين    آب‌گير
کـنون    آب    ما   را   و   کـشـتي   ترا
بدين    گونـه    شاهي   درشـتي   ترا
بدو    گـفـت   گيو   ار   تو   کيخـسروي
نـبيني      ازين      آب      جز     نيکوي
فريدون    کـه    بـگذاشـت   اروند   رود
فرسـتاد     تـخـت     مـهي    را    درود
جـهاني   شد   او   را   سراسر   رهي
کـه    با   روشـني   بود   و   با   فرهي
چـه    انديشي   ار   شاه   ايران   توي
سرنامداران        و       شيران       توي
بـه   بد   آب   را   کي   بود   بر   تو  راه
کـه    با   فر   و   برزي   و   زيباي   گاه
اگر    مـن    شوم    غرقـه   گر   مادرت
گزندي     نـبايد     کـه    گيرت    سرت
ز     مادر     تو     بودي    مراد    جـهان
کـه    بيکار    بد   تخت   شاهنـشـهان
مرا     نيز     مادر     ز     بـهر    تو    زاد
ازين    کار    بر   دل   مـکـن   هيچ   ياد
کـه    مـن    بيگمانـم    که   افراسياب
بيايد      دمان     تا     لـب     رود     آب
مرا     برکـشد    زنده    بر    دار    خوار
فرنـگيس    را    با    تو    اي    شـهريار
بـه    آب    افـگـند   ماهيان‌تان   خورند
وگر     زير     نـعـل    اندرون    بـسـپرند
بدو   گفـت  کيخسرو  اينست  و  بـس
پـناهـم       بـه       يزدان       فريادرس
فرود       آمد       از      باره      راه‌جوي
بـماليد    و    بـنـهاد    بر    خاک   روي
هـمي   گفـت   پشت   و   پناهم  توي
نـماينده      راي      و      راهـم     توي
درسـتي   و   پسـتي   مرا  فر  تسـت
روان     و    خرد    سايه    پر    تـسـت
بـه      آب     اندرون     دلـفزايم     توي
بـه   خشـکي   همان   رهنمايم   توي
بـه   آب   اندر   افگـند   خـسرو   سياه
چو   کـشـتي   هـمي   راند   تا  باژگاه
پـس     او    فرنـگيس    و    گيو    دلير
نـترسد   ز   جيحون   و   زان   آب  شير
بدان   سو  گذشتند  هر  سه  درسـت
جهانـجوي  خسرو  سر  و تن بشست
بدان    نيسـتان    در    نيايش   گرفـت
جـهان    آفرين    را   سـتايش   گرفـت
چو    از    رود    کردند   هر   سـه   گذر
نگهـبان   کشـتي   شد   آسيمه   سر
بـه  ياران  چنين  گفت  کاينت شگفت
کزين    برتر    انديشـه   نـتوان   گرفـت
بـهاران     و     جيحون     و    آب    روان
سـه   جوشنور  و  اسپ  و  برگستوان
بدين     ژرف     دريا     چـنين     بـگذرد
خرمـندش      از     مردمان     نـشـمرد
پـشيمان  شد  از  کار  و  گفتار خويش
تـبـه    ديد    ازان    کار    بازار   خويش
بياراست  کشتي به چيزي که داشت
ز      باد      هوا     بادبان     برگذاشـت
بـه   پوزش   برفـت   از   پس   شـهريار
چو      آمد      بـه      نزديکي      رودبار
هـمـه    هديه    ها    نزد   شاه   آوريد
کـمان     و    کـمـند    و    کـلاه    آوريد
بدو   گـفـت   گيو   اي   سـگ  بي‌خرد
توگـفـتي   کـه   اين   آب   مردم  خورد
چـنين     مايه    ور    پرهـنر    شـهريار
هـمي   از   تو  کشتي  کند  خواسـتار
ندادي      کـنون      هديه     تو     مـباد
بود    روز    کاين    روزت   آيد   بـه   ياد
چـنان    خوار    برگـشـت    زو   رودبان
کـه   جان   را  همي  گفـت  پدرودمان
چو      آمد      بـه      نزديکي      باژگاه
هـم    آنـگـه    ز   توران   بيامد   سـپاه
چو     نزديک     رود     آمد    افراسياب
نديد   ايچ   مردم   نـه   کـشـتي   برآب
يکي    بانـگ    زد    تـند    بر    باژخواه
کـه   چون   يافـت  اين  ديو  بر  آب  راه
چـنين    داد   پاسـخ   که‌اي   شـهريار
پدر     باژبان     بود     و     مـن    باژدار
نديدم    نـه    هرگز    شـنيدم    چـنين
کـه  کردي  کسي  ز  آب جيحون زمين
بـهاران    و    اين    آب    با    موج    تيز
چو    اندر    شوي   نيسـت   راه   گريز
چـنان    برگذشـتـند   هر   سه   سوار
تو   گفـتي   هوا  داشت  شان  برکـنار
ازان       پـس      بـفرمود      افراسياب
کـه  بشتاب  و  کشتي  برافگن  به آب
بدو   گفـت   هومان   که  اي  شـهريار
برانديش    و   آتـش   مـکـن   در   کـنار
تو   با   اين   سواران  بـه  ايران  شوي
هـمي    در    دم    گاوشيدان    شوي
چو    گودرز   و   چون   رستـم   پيلـتـن
چو  طوس  و  چو  گرگين  و آن انجمـن
هـمانا    کـه    از    گاه    سير    آمدي
کـه    ايدر   بـه   چنـگال   شير   آمدي
ازين  روي  تا  چين  و  ماچين تراسـت
خور  و  ماه  و  کيوان  و  پروين تراسـت
تو    توران    نـگـه‌دار    و    تخت   بـلـند
ز    ايران    کـنون   نيسـت   بيم   گزند
پر   از   خون  دل  از  رود  گـشـتـند  باز
برآمد          برين          روزگار         دراز