Poem173

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چـنان  ديد  گودرز  يک  شب به خواب
کـه    ابري    برآمد    ز    ايران    پرآب
بران   ابر   باران   خجسـتـه   سروش
بـه  گودرز  گفتي  که  بگشاي  گوش
چو  خواهي  که  يابي  ز  تنـگي  رها
وزين      نامور      ترک      نر      اژدها
بـه    توران   يکي   نامداري   نوسـت
کـجا   نام   آن   شاه   کيخسروسـت
ز    پشـت   سياوش   يکي   شـهريار
هـنرمـند      و      از     گوهر     نامدار
ازين     تـخـمـه    از    گوهر    کيقـباد
ز     مادر     سوي     تور    دارد    نژاد
چو    آيد    بـه    ايران    پي   فرخـش
ز   چرخ   آنچ  پرسد  دهد  پاسـخـش
ميان     را    بـبـندد    بـه    کين    پدر
کـند     کـشور     تور     زير     و     زبر
بـه   درياي   قلزم  بـه  جوش  آرد  آب
نـخارد     سر     از    کين    افراسياب
همـه   سالـه   در   جوشن  کين  بود
شـب   و  روز  در  جـنـگ  بر  زين  بود
ز     گردان     ايران    و    گردنـکـشان
نيابد   جز   از   گيو  ازو  کـس  نـشان
چـنين   اسـت   فرمان  گردان  سپهر
بدو    دارد   از   داد   گـسـترده   مـهر
چو    از    خواب    گودرز    بيدار   شد
نيايش     کـنان    پيش    دادار    شد
بـماليد     بر     خاک    ريش    سـپيد
ز     شاه     جـهاندار     شد     پراميد
چو  خورشيد  پيدا  شد  از پشـت زاغ
برآمد      بـه     کردار     زرين     چراغ
سپهـبد   نشسـت   از  بر  تخت  عاج
بياراسـت   ايوان   بـه   کرسي  ساج
پر   انديشـه  مر  گيو  را  پيش  خواند
وزان   خواب   چندي   سخـنـها  براند
بدو    گـفـت    فرخ    پي    و   روز   تو
هـمان     اخـتر     گيتي     افروز    تو
تو    تا    زادي    از   مادر   بـه   آفرين
پر    از    آفرين   شد   سراسر   زمين
بـه   فرمان  يزدان  خجسته  سروش
مرا   روي   بـنـمود   در   خواب  دوش
نشـسـتـه   بر  ابري  پر  از  باد  و  نم
بشسـتي   جهان  را  سراسر  ز  غم
مرا ديد و گفت اين همه غم چراست
جـهاني  پر  از  کين و بي‌نم چراست
ازيرا   کـه   بي‌فر   و   برزسـت   شاه
ندارد    هـمي    راه    شاهان   نـگاه
چو    کيخـسرو   آيد   ز   توران   زمين
سوي  دشمـنان  افگند  رنـج  و  کين
نـبيند    کـس   او   را   ز   گردان   نيو
مـگر      نامور      پور      گودرز      گيو
چـنين   کرد   بخشش   سپهر   بلـند
کـه   از   تو   گشايد  غم  و  رنـج  بـند
هـمي   نام  جستي  ميان  دو  صـف
کـنون   نام   جاويدت   آمد   بـه   کـف
کـه  تا  در  جهان  مردمست و سخن
چـنين    نام    هرگز    نـگردد    کـهـن
زمين    را   هـمان   با   سپهر   بـلـند
بـه  دست  تو  خواهد  گشادن  ز  بند
بـه  رنجست  گنج  و  به نامست رنج
هـمانا   کـه   نامـت   به   آيد   ز  گنج
اگر       جاودانـه      نـماني      بـجاي
هـمي  نام  به  زين  سپنجي سراي
جـهان     را    يکي    شـهريار    آوري
درخـت     وفا     را    بـه    بار    آوري
بدو    گـفـت    گيو   اي   پدر   بـنده‌ام
بـکوشـم    بـه    راي    تو   تا   زنده‌ام
خريدارم    اين    را    گر    آيد   بـجاي
بـه   فرخـنده   نام   و   پي  رهنـماي
بـه   ايوان  شد  و  ساز  رفتن  گرفـت
ز   خواب   پدر   مانده  اندر  شـگـفـت
چو   خورشيد   رخـشـنده   آمد   پديد
زمين    شد    بـسان   گل   شنـبـليد
بيامد       کـمربـسـتـه      گيو      دلير
يکي     بارکـش     بادپايي    بـه    زير
بـه   گودرز   گفت  اي  جهان  پهـلوان
دلير    و    سرافراز   و   روشـن   روان
کـمـندي   و   اسـپي   مرا   يار   بس
نـشايد    کـشيدن   بدان   مرز   کـس
چو     مردم     برم    خواسـتار    آيدم
ازان      پـس     مـگر     کارزار     آيدم
مرا  دشت  و کوهست يک چند جاي
مـگر    پيشـم    آيد   يکي   رهنـماي
بـه    پيرزو    بخـت    جـهان    پهـلوان
نيايم   جز   از   شاد  و  روشـن  روان
تو    مر    بيژن    خرد    را    در   کـنار
بـپرور       نـگـهدارش       از      روزگار
ندانـم     کـه     ديدار    باشد    جزين
کـه   داند   چـنين   جز  جـهان  آفرين
تو    پدرود    باش    و    مرا    ياد   دار
روان    را    ز    درد    مـن    آزاد    دار
چو   شويي   ز  بهر  پرسـتـش  رخان
بـه   مـن   بر  جهان  آفرين  را  بخوان
مـگر      باشدم     دادگر     رهـنـماي
بـه     نزديک     آن    نامور    کدخداي
بـه   فرمان   بياراسـت   و   آمد  برون
پدر   دل  پر  از  درد  و  رخ  پر  ز  خون
پدر    پير    سر    بود    و    برنا    دلير
دهـن   جنـگ   را  باز  کرده  چو  شير
ندانـسـت     کاو     باز     بيند    پـسر
ز    رفـتـن    دلـش    بود   زير   و   زبر