Poem172

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو   خورشيد   برزد  سر  از  کوهـسار
بـگـسـترد        ياقوت       بر       جويبار
تهمتـن    همـه    خواستـه   گرد   کرد
ببخـشيد    يکـسر    بـه    مردان   مرد
خروش      آمد      و      نالـه      کرناي
تهمتـن   برانگيخـت   لشـکر   ز   جاي
نـهادند      سر      سوي      افراسياب
هـمـه   رخ   ز   کين   سياوش  پر  آب
پـس   آگاهي   آمد   به   پرخاشـجوي
کـه   رستـم   به   توران  در  آورد  روي
بـه    پيران    چـنين   گفـت   کايرانيان
بدي     را    ببـسـتـند    يکـسر    ميان
کـنون   بوم   و  بر  جملـه  ويران  شود
بـه      کام      دليران      ايران     شود
کـسي    نزد    رسـتـم    برد    آگـهي
ازين       کودک       شوم      بي‌فرهي
هـم   آنـگـه   برندش   به  ايران  سپاه
يکي      ناسزا      برنـهـندش      کـلاه
نوندي     برافـگـن    هـم    اندر    زمان
بر        شوم        پي‌زاده        بدگـمان
کـه  با  مادر  آن  هر  دو  تن را به هـم
بيارد    بـگويد   سخـن   بيش   و   کـم
نوندي            بيامد           بـبردندشان
شدند   آن  دو  بيچاره  چون  بيهـشان
بـه       نزديک       افراسياب       آمدند
پر    از   درد   و   تيمار   و   تاب   آمدند
وز    آن    جايگـه    شاه   توران   زمين
بياورد     لـشـکر     بـه    درياي    چين
تهمتـن   نشسـت   از   بر   تخت  اوي
بـه   خاک   اندر  آمد  سر  بخـت  اوي
يکي   داسـتاني   بگفت   از  نخسـت
که  پرمايه  آنکس  که دشمن نجست
چو   بدخواه   پيش   آيدت  کشتـه  بـه
گر    آواره    از   پيش   برگـشـتـه   بـه
از   ايوان   همـه   گنج   او  بازجـسـت
بـگـفـتـند     با     او    يکايک    درست
غـلامان    و    اسـپ   و   پرستـندگان
هـمان    مايه‌ور    خوب    رخ   بـندگان
در     گـنـج     دينار     و    پرمايه    تاج
هـمان   گوهر   و  ديبه  و  تـخـت  عاج
يکايک   ز   هر  سو  به  چـنـگ  آمدش
بـسي   گوهر   از   گنج  گنـگ  آمدش
سپـه  سر  به  سر  زان  توانگر  شدند
ابا   ياره   و   تـخـت   و   افـسر  شدند
يکي   طوس  را  داد  زان  تـخـت  عاج
هـمان  ياره  و  طوق  و  منـشور  چاچ
ورا   گـفـت   هر   کس   کـه  تاب  آورد
وگر         نام         افراسياب         آورد
هـمانـگـه   سرش   را   ز  تن  دور  کن
ازو    کرگـسان    را   يکي   سور   کـن
کـسي    کاو   خرد   جويد   و   ايمـني
نيازد       سوي      کيش      آهرمـني
چو    فرزند   بايد   کـه   داري   بـه   ناز
ز   رنـج   ايمـن   از   خواستـه   بي‌نياز
تو   درويش   را   رنـج   مـنـماي   هيچ
هـمي   داد   و   بر   داد  دادن  بـسيچ
که  گيتي  سپنجست و جاويد نيست
فري   برتر   از   فر  جـمـشيد  نيسـت
سـپـهر     بـلـندش     بـه     پا     آوريد
جـهان      را      جزو     کدخدا     آوريد
يکي        تاج        پرگوهر       شاهوار
دو    تا    ياره    و    طوق   با   گوشوار
سـپيجاب   و  سغدش  بـه  گودرز  داد
بـسي   پـند   و   منـشور  آن  مرز  داد
سـتودش     فراوان     و    کرد    آفرين
که چون تو کسي نيست ز ايران زمين
بزرگي    و    فر    و    بـلـندي    و   داد
هـمان   بزم   و   رزم   از  تو  داريم  ياد
ترا    با    هـنر    گوهرسـت    و    خرد
روانـت    هـمي    از   تو   رامـش   برد
روا    باشد    ار   پـند   مـن   بـشـنوي
کـه         آموزگار         بزرگان        توي
سـپيجاب        تا        آب        گـلزريون
ز     فرمان     تو    کـس    نيايد    برون
فريبرز       کاووس       را       تاج      زر
فرسـتاد   و   دينار   و   تخـت   و  کـمر
بدو    گـفـت    سالار   و   مـهـتر   توي
سياووش      رد      را      برادر      توي
ميان     را     بـه    کين    برادر    بـبـند
ز     فـتراک    مگـشاي    بـند    کمـند
بـه    چين   و   خـتـن   اندرآور   سـپاه
بـه  هر  جاي  از  دشمنان  کينـه‌خواه
مياساي       از       کين       افراسياب
ز  تـن  دور  کـن  خورد  و  آرام  و خواب
بـه   ماچين   و  چين  آمد  اين  آگـهي
که  بنشست  رستم  به شاهنشهي
هـمـه   هديه   ها   ساختند   و   نـثار
ز      دينار     و     ز     گوهر     شاهوار
تهمـتـن    بـه    جان    داد   زنهارشان
بديد       آن       روانـهاي      بيدارشان
وزان   پـس  به  نخچير  بـه  ايوز  و  باز
برآمد         برين        روزگاري        دراز
چـنان    بد   کـه   روزي   زواره   برفـت
بـه    نـخـچير    گوران    خراميد   تفت
يکي    ترک    تا   باشدش   رهـنـماي
بـه   پيش   اندر  افگـند  و  آمد  بـجاي
يکي   بيشه  ديد  اندران  پهن  دشـت
کـه   گـفـتي   برو   بر  نشايد  گذشت
ز  بـس  بوي  و  بس  رنـگ  و آب روان
هـمي   نو   شد   از  باد  گفـتي  روان
پـس   آن   ترک   خيره  زبان  برگـشاد
بـه    پيش    زواره    هـمي   کرد   ياد
کـه    نـخـچيرگاه    سياوش    بد   اين
برين   بود   مـهرش   بـه   توران   زمين
بدين    جايگـه    شاد    و   خرم   بدي
جز   ايدر   هـمـه   جاي   با  غـم  بدي
زواره   چو   بشـنيد   زو   اين   سـخـن
برو      تازه      شد      روزگار      کـهـن
چو   گفـتار  آن  ترکش  آمد  بـه  گوش
ز  اسپ  اندر  افتاد  و  زو  رفـت هوش
يکي   باز   بودش   بـه  چـنـگ  اندرون
رها  کرد  و  مژگان  شدش جوي خون
رسيدند       ياران      لـشـکر      بدوي
غـمي    يافـتـندش   پر   از   آب   روي
گرفـتـند      نـفرين     بران     رهنـماي
بـه   زخمـش   فگندند  هر  يک  ز  پاي
زواره   يکي   سخـت   سوگـند   خورد
فرو    ريخـت    از    ديدگان    آب    زرد
کزين  پس  نه  نخچير  جويم نـه خواب
نـپردازم        از       کين       افراسياب
نمانـم    کـه    رسـتـم    برآسايد   ايچ
هـمي    کينـه   را   کرد   بايد   بـسيچ
هـمانـگـه    چو    نزد    تهمتن   رسيد
خروشيد    چون    روي    او    را   بديد
بدو    گـفـت   کايدر   بـه   کين   آمديم
و    گر    لـب    پر    از    آفرين    آمديم
چو    يزدان   نيکي   دهـش   زور   داد
از     اخـتر     ترا     گردش    هور    داد
چرا    بايد    اين    کـشور    آباد    ماند
يکي   را   برين   بوم   و  بر  شاد  ماند
فرامـش    مـکـن    کين    آن   شهريار
کـه    چون    او    نـبيند    دگر    روزگار
برانـگيخـت    آن   پيلتـن   را   ز   جاي
تهمـتـن   هـم   آن  کرد  کاو  ديد  راي
هـمان   غارت   و  کشتن  اندر  گرفـت
همـه  بوم  و  بر  دست  بر  سر گرفت
ز  توران  زمين  تا  به  سـقـلاب  و  روم
نـماندند       يک      مرز      آباد      بوم
هـمي     سر     بريدند    برنا    و    پير
زن    و    کودک    خرد    کردند    اسير
برين   گونـه   فرسنـگ   بيش  از  هزار
برآمد     ز     کـشور     سراسر    دمار
هرآنـکـس   کـه   بد   مهتري   با   گهر
هـمـه   پيش   رفتـند   بر   خاک   سر
کـه    بيزار    گـشـتيم    ز    افراسياب
نـخواهيم    ديدار    او    را   بـه   خواب
ازان   خون   که   او  ريخـت  بر  بيگـناه
کـسي   را   نـبود   اندر   آن   روي  راه
کـنون      انجـمـن      گر     پراگـنده‌ايم
هـمـه    پيش   تو   چاکر   و   بـنده‌ايم
چو   چيره   شدي  بيگـنـه  خون  مريز
مکـن    چـنـگ    گردون    گردنده    تيز
ندانيم     ماکان     جـفاگر    کـجاسـت
بـه   ابرسـت   گر   در  دم  اژدهاسـت
چو     بشـنيد    گـفـتار    آن    انجمـن
بـپيچيد              بينادل             پيلـتـن
سوي    مرز    قـچـغار    باشي    براند
سران    سـپـه    را   سراسر   بـخواند
شدند    انجـمـن    پيش   او   بـخردان
بزرگان         و        کارآزموده        ردان
که  کاووس  بي‌دست  و بي فر و پاي
نشستـسـت    بر   تخت   بي‌رهنماي
گر    افراسياب    از    رهي   بي‌درنـگ
يکي   لشـکر  آرد  به  ايران  به  جنـگ
بيابد     بران     پير     کاووس    دسـت
شود   کام   و  آرام  ما  جمله  پـسـت
يکايک    هـمـه    فام    کين    توخـتيم
هـمـه     شـهر    آباد    او    سوخـتيم
کـجا   ساليان   اندر   آمد   بـه  شـش
کـه  نگذشـت  بر  ما  يکي  روز  خوش
کـنون    نزد   آن   پير   خـسرو   شويم
چو   رزم   اندر   آيد   هـمـه   نو  شويم
چو   دل   بر   نـهي   بر  سراي  کـهـن
کـند    ناز   و   ز   تو   بـپوشد   سـخـن
تهمـتـن    بران    گشـت   همداستان
کـه   فرخـنده   موبد   زد  اين  داستان
چـنين    گـفـت    خرم    دل   رهنماي
که  خوبي  گزين  زين سپنجي سراي
بـنوش   و   بـناز   و   بـپوش   و   بـخور
ترا     بـهره    اينـسـت    زين    رهـگذر
سوي   آز   منگر  که  او  دشمنـسـت
دلـش      برده     جان     آهرمـنـسـت
نگه  کن  که  در خاک جفت تو کيست
برين  خواسته  چند  خواهي گريسـت
تهمـتـن    چو   بشـنيد   شرم   آمدش
برفـتـن     يکي     راي    گرم    آمدش
نـگـه  کرد  ز  اسپان  به  هر  سو  گله
کـه    بودند    بر   دشـت   ترکان   يلـه
غـلام     و     پرسـتـندگان    ده    هزار
بياورد           شايسـتـه          شـهريار
هـمان   نافـه   مشک  و  موي  سمور
ز     در     سـپيد    و    ز    کيمال    بور
بـه  رنـگ  و  به  بوي  و  بـه  ديبا  و  زر
شد     آراسـتـه    پـشـت    پيلان    نر
ز   گـسـتردنيها   و   از   بيش   و   کـم
ز     پوشيدنيها     و     گـنـج    و    درم
ز   گنـج   سـليح   و  ز  تاج  و  ز  تخـت
بـه   ايران  کشيدند  و  بربست  رخـت
ز   توران   سوي   زابلـسـتان   کـشيد
بـه   نزديک   فرخنده   دستان  کـشيد
سوي  پارس شد طوس و گودرز و گيو
سـپاهي    چـنان    نامـبردار    و    نيو
نـهادند    سر    سوي    شاه    جـهان
هـمـه        نامداران       فرخ       نـهان
وزان   پـس   چو   بـشـنيد   افراسياب
کـه   بگذشـت   رستم  بران  روي  آب
شد   از   باختر   سوي   درياي  گـنـگ
دلي   پر  ز  کينـه  سري  پر  ز  جـنـگ
هـمـه    بوم    زير    و   زبر   کرده   ديد
مـهان   کشـتـه   و   کهتران  برده  ديد
نه  اسپ  و نه گنج و نه تاج و نه تخت
نـه    شاداب    در   باغ   برگ   درخـت
جـهاني      بـه      آتـش     برافروختـه
هـمـه    کاخـها    کـنده    و    سوخته
ز      ديده      بـباريد     خونابـه     شاه
چـنين    گـفـت    با    مهـتران    سپاه
کـه  هر  کس  که  اين  را فرامش کند
هـمي    جان    بيدار    خامـش   کـند
همـه  يک  به  يک  دل  پر از کين کنيد
سـپر    بـسـتر    و   تيغ   بالين   کـنيد
بـه   ايران   سـپـه   رزم  و  کين  آوريم
بـه    نيزه    خور    اندر    زمين    آوريم
بـه  يک  رزم  اگر  باد  ايشان  بجسـت
نـبايد   چـنين   کردن   انديشه   پست
برآراسـت    بر    هر    سوي   تاخـتـن
نديد       ايچ       هـنـگام      پرداخـتـن
هـمي   سوخـت   آباد   بوم  و  درخت
بـه   ايرانيان   بر  شد  آن  کار  سخـت
ز  باران  هوا  خشک  شد هفـت سال
دگرگونـه   شد  بخت  و  برگشت  حال
شد  از  رنج  و  سختي  جـهان پر نياز
برآمد          برين         روزگار         دراز