Poem169

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

شـبي    قيرگون   ماه   پنـهان   شده
بـه  خواب  اندرون  مرغ  و  دام  و دده
چـنان   ديد   سالار  پيران  بـه  خواب
کـه   شمـعي   برافروختي   ز  آفتاب
سياوش  بر  شمع  تيغي  به  دسـت
بـه    آواز   گفـتي   نشايد   نشسـت
کزين   خواب   نوشين   سر  آزاد  کـن
ز    فرجام    گيتي    يکي    ياد   کـن
کـه   روز   نوآيين  و  جشني  نوسـت
شـب    سور    آزاده    کيخسروسـت
سپـهـبد    بـلرزيد   در   خواب   خوش
بجنـبيد    گلـهـشر    خورشيد    فش
بدو   گـفـت   پيران   کـه  برخيز  و  رو
خرامـنده     پيش     فرنـگيس     شو
سياووش  را  ديدم  اکنون  بـه  خواب
درخـشان‌تر    از    بر   سپـهر   آفـتاب
کـه  گفتي  مرا  چند  خسپي  مپاي
بـه   جشن   جهانجوي  کيخسرو  آي
هـمي   رفـت   گلشهر  تا  پيش  ماه
جدا   گـشـتـه   بود   از  بر  ماه  شاه
بديد   و  به  شادي  سبک  بازگشـت
هـمانـگاه     گيتي     پرآواز     گشـت
بيامد   بـه   شادي  به  پيران  بگفـت
کـه  اينت  به  آيين  خور  و  ماه جفت
يکي   اندر   آي   و   شگـفـتي  بـبين
بزرگي      و     راي     جـهان     آفرين
تو    گويي    نـشايد    مـگر    تاج    را
و   گر   جوشـن   و   ترگ   و  تاراج  را
سـپـهـبد       بيامد      بر      شـهريار
بـسي   آفرين   کرد   و   بردش   نـثار
بران   برز   و   بالا  و  آن  شاخ  و  يال
تو   گويي   برو   برگذشتـسـت  سال
ز   بـهر   سياوش   دو   ديده   پر   آب
هـمي    کرد   نـفرين   بر   افراسياب
چـنين    گـفـت    با    نامدار   انجمـن
کـه  گر  بگسلد  زين  سخن جان من
نـمانـم   کـه   يازد   بدين  شاه  چنگ
مرا   گر   سـپارد   به   چنگ   نهـنـگ
بدانگـه    کـه   بنمود   خورشيد   چهر
بـه   خواب   اندر  آمد  سر  تيره  مـهر
چو     بيدار    شد    پـهـلوان    سـپاه
دمان    اندر    آمد   بـه   نزديک   شاه
هـمي   ماند   تا  جاي  پردخـت  شد
بـه    نزديک   آن   نامور   تـخـت   شد
بدو    گـفـت   خورشيد   فش   مهـترا
جـهاندار     و    بيدار    و    افـسونـگرا
بـه   در   بر   يکي  بنده  بـفزود  دوش
تو   گفتي  ورا  مايه  دادسـت  هوش
نـماند   ز  خوبي  جز  از  تو  به  کـس
تو  گويي  که  برگاه شاهست و بـس
اگر      تور      را      روز     باز     آمدي
بـه     ديدار     چـهرش    نياز    آمدي
فريدون     گردسـت     گويي    بـجاي
به  فر  و به چهر و به دست و به پاي
بر    ايوان   چـنو   کـس   نـبيند   نـگار
بدو      تازه      شد     فره     شـهريار
از      انديشـه      بد      بـپرداز      دل
برافراز       تاج       و       برفراز      دل
چـنان    کرد   روشـن   جـهان   آفرين
کزو  دور  شد  جـنـگ  و  بيداد  و کين
روانـش   ز   خون   سياوش   بـه  درد
برآورد    بر    لـب    يکي    باد    سرد
پـشيمان   بـشد  زان  کجا  کرده  بود
بـه     گـفـتار     بيهوده     آزرده     بود
بدو   گفـت   مـن   زين  نوآمد  بـسي
سخنـها   شنيدستـم  از  هر  کسي
پرآشوب     جـنـگـسـت     زو    روزگار
هـمـه      ياد      دارم      ز      آموزگار
کـه    از    تـخـمـه    تور    وز   کيقـباد
يکي     شاه    سر    برزند    با    نژاد
جـهان   را   بـه   مـهر   وي   آيد   نياز
هـمـه    شـهر    توران   برندش   نماز
کـنون    بودني    هرچ    بايسـت   بود
ندارد   غـم   و  رنج  و  انديشـه  سود
مداريدش           اندرميان           گروه
بـه   نزد   شبانان  فرستش  بـه  کوه
بدان   تا   نداند   کـه   مـن  خود  کيم
بديشان     سـپرده     ز    بـهر    چيم
نياموزد    از    کـس    خرد    گر   نژاد
ز      کار     گذشـتـه     نيايدش     ياد
بگفـت   آنـچ   ياد  آمدش  زين  سخن
هـمـه   نو   شمرد  اين  سراي  کهن
چه سازي که چاره بدست تو نيست
درازست  در  کام و شست تو نيست
گر    ايدونـک    بد    بيني   از   روزگار
بـه     نيکي    هـمو    باشد    آموزگار
بيامد    بـه    در    پـهـلوان    شادمان
بدل   بر   هـمـه   نيک   بودش  گـمان
جـهان    آفرين    را    نيايش    گرفـت
بـه   شاه  جهان  بر  ستايش  گرفـت
پرانديشـه   بد   تا   بـه   ايوان   رسيد
کزان   رنـج   و  مهرش  چـه  آيد  پديد
شـبانان     کوه     قـلا     را     بـخواند
وزان   خرد   چـندي   سخـنـها   براند
کـه   اين   را   بداريد  چون  جان  پاک
نـبايد    کـه   بيند   ورا   باد   و   خاک
نـبايد     کـه    تـنـگ    آيدش    روزگار
اگر    ديده    و    دل   کـند   خواسـتار
شـبان    را    ببخـشيد   بـسيار   چيز
يکي     دايه    با    او    فرسـتاد    نيز
بريشان   سـپرد   آن   دل  و  ديده  را
جـهانـجوي      گرد     پـسـنديده     را
بدين   نيز   بگذشت   گردان   سـپـهر
بـه  خـسرو  بر  از  مهر  بخشود  چهر
چو   شد   هفـت  سالـه  گو  سرفراز
هـنر   با   نژادش   همي   گـفـت  راز
ز   چوبي   کـمان   کرد   وز   روده  زه
ز    هر    سو   برافـگـند   زه   را   گره
ابي    پر    و   پيکان   يکي   تير   کرد
بـه   دشـت   اندر  آهنگ  نخچير  کرد
چو ده‌ساله شد گشت گردي سترگ
بـه  زخـم  گراز  آمد  و  خرس  و گرگ
وزان  جايگـه  شد  به  شير  و  پلنـگ
هـم  آن  چوب  خميده  بد ساز جنگ
چـنين      تا     برآمد     برين     روزگار
بيامد        بـه        فرمان        آموزگار
شـبان  اندر  آمد  ز  کوه  و  ز  دشـت
بـناليد    و    نزديک    پيران    گذشـت
کـه   مـن   زين   سرافراز   شير  يلـه
سوي     پـهـلوان     آمدم    با    گـلـه
هـمي   کرد   نخـچير   آهو   نخسـت
بر   شير   و   جنگ  پلنگان  نجـسـت
کـنون   نزد   او   جـنـگ   شير   دمان
همانـسـت   و   نخـچير   آهو   همان
نـبايد       کـه      آيد      برو      برگزند
بياويزدم            پـهـلوان            بـلـند
چو   بشـنيد   پيران  بخنديد  و  گفـت
نـماند    نژاد    و    هـنر    در   نهـفـت
نشـسـت   از   بر   باره   دست  کش
بيامد       بر       خـسرو      شيرفـش
بـفرمود   تا   پيش   او  شد  بـه  مـهر
نـگـه   کرد   پيران   بران   فر  و  چـهر
بـه    بر   در   گرفـتـش   زماني   دراز
هـمي    گـفـت    با    داور   پاک   راز
بدو    گـفـت    کيخـسرو    پاک    دين
بـه   تو   باد   رخـشـنده   توران  زمين
ازيرا    کـسي    کـت    نداند   هـمي
جز    از    مهربانـت    نـخواند   هـمي
شـبان‌زاده‌اي    را   چـنين   در   کـنار
بـگيري    و    از    کـس   نيايدت   عار
خردمـند   را   دل   برو   بر  بـسوخـت
بـه    کردار   آتش   رخش   برفروخـت
بدو     گـفـت    کاي    يادگار    مـهان
پـسـنديده     و     ناسـپرده     جـهان
کـه     تاج     سر    شـهرياران    توي
کـه    گويد   کـه   پور   شـبانان   توي
شـبان   نيسـت   از  گوهر  تو  کسي
و  زين  داستان  هست با من بـسي
ز  بهر  جوان  اسپ و بالاي خواسـت
هـمان   جامه   خسروآراي  خواست
بـه   ايوان   خراميد   با   او   بـه  هـم
روانـش     ز     بـهر     سياوش    دژم
هـمي      پرورانيدش      اندر      کـنار
بدو       شادمان      گردش      روزگار
بدين   نيز   بگذشت   چندي   سـپـهر
بـه  مغز  اندرون  داشت  با  شاه مهر
شـب   تيره   هـنـگام   آرام   و  خواب
کـس     آمد    ز    نزديک    افراسياب
بران    تيرگي    پـهـلوان    را   بـخواند
گذشتـه     سخـنـها     فراوان    براند
کز   انديشـه   بد   همه   شـب  دلـم
بـپيچيد    وز    غـم    همي   بگسلـم
ازين    کودکي   کز   سياوش   رسيد
تو    گـفـتي    مرا    روز   شد   ناپديد
نـبيره       فريدون      شـبان      پرورد
ز   راي   و  خرد  اين  کي  اندر  خورد
ازو   گر  نوشته  به  مـن  بر  بديسـت
نـشايد   گذشتـن   که  آن  ايزديست
چو    کار    گذشـتـه    نيارد   بـه   ياد
زيد   شاد   و   ما   نيز   باشيم   شاد
وگر     هيچ     خوي    بد    آرد    پديد
بـسان      پدر      سر     بـبايد     بريد
بدو   گفـت   پيران   که   اي  شـهريار
ترا     خود     نـبايد     کـس     آموزگار
يکي   کودکي   خرد   چون  بيهـشان
ز   کار   گذشتـه   چـه   دارد   نـشان
تو  خود  اين  مينديش و بد را مـکوش
چـه   گفت  آن  خردمند  بسيارهوش
کـه     پروردگار     از    پدر    برترسـت
اگر    زاده    را    مـهر   با   مادرسـت
نخسـتين   بـه   پيمان  مرا  شاد  کن
ز   سوگـند   شاهان   يکي   ياد  کـن
فريدون  بـه  داد  و  به  تخت  و  کـلاه
هـمي    داشـتي   راستي   را   نگاه
ز    پيران    چو    بـشينيد   افراسياب
سر   مرد   جـنـگي   درآمد   ز  خواب
يکي  سخت  سوگند  شاهانـه خورد
بـه    روز    سـپيد    و   شـب   لاژورد
بـه    دادار    کاو    اين   جـهان   آفريد
سـپـهر   و   دد   و  دام  و  جان  آفريد
کـه   نايد  بدين  کودک  از  من  ستـم
نـه     هرگز     برو    بر    زنـم    تيزدم
زمين   را   بـبوسيد   پيران   و  گـفـت
کـه  اي  دادگر  شاه  بي‌يار  و جفـت
برين    بـند    و   سوگـند   تو   ايمـنـم
کـنون    يافـت    آرام   جان   و   تـنـم
وزانـجا     بر     خـسرو     آمد    دمان
رخي     ارغوان    و    دلي    شادمان
بدو   گـفـت   کز   دل   خرد   دور  کـن
چو   رزم   آورد   پاسخـش  سور  کـن
مرو    پيش    او    جز   بـه   ديوانـگي
مـگردان    زبان    جز    بـه   بيگانـگي
مـگرد    ايچ    گونـه    بـه    گرد   خرد
يک     امروز     بر    تو    مـگر    بـگذرد
بـه    سر    بر   نـهادش   کـلاه   کيان
ببسـتـش    کياني    کـمر   بر   ميان
يکي    باره‌گام    زن    خواسـت   نـغز
برو   بر   نشـسـت  آن  گو  پاک  مـغز
بيامد       بـه       درگاه       افراسياب
جـهاني     برو     ديده     کرده    پرآب
روارو     برآمد     کـه    بـشـگاي    راه
کـه     آمد    نوآيين    يکي    پيشـگاه
هـمي  رفت  پيش  اندرون  شاه گرد
سـپـهدار     پيران     ورا    پيش    برد
بيامد       بـه       نزديک      افراسياب
نيا   را   رخ   از   شرم   او   شد  پرآب
بران   خـسروي  يال  و  آن  چنـگ  او
بدان   شاخ   و   آن   فر  و  اورنـگ  او
زماني    نـگـه    کرد    و    نيکو   بديد
هـمي   گشـت   رنگ   رخش   ناپديد
تـن   پهـلوان   گشت   لرزان   چو  بيد
ز  جان  جوان  پاک  بگسـسـت  اميد
زماني    چـنان    بود   بگـشاد   چـهر
زمانـه    بـه   دلـش   اندر   آورد   مهر
بـپرسيد      کاي     نورسيده     جوان
چـه    آگاه    داري    ز    کار    جـهان
بر   گوسفـندان   چه   گردي   هـمي
زمين   را  چه  گونه  سـپردي  هـمي
چـنين  داد  پاسخ  که  نخچير نيست
مرا   خود   کـمان   و   پر  تير  نيسـت
بـپرسيد        بازش        ز       آموزگار
ز    نيک    و    بد    و   گردش   روزگار
بدو   گفـت   جايي   که  باشد  پلنـگ
بدرد        دل        مردم        تيزچـنـگ
سـه  ديگر  بپرسيدش  از  مام  و باب
ز  ايوان  و  از  شـهر  وز خورد و خواب
چـنين   داد   پاسخ   کـه  درنده  شير
نيارد     سـگ     کارزاري     بـه     زير
بـخـنديد    خـسرو    ز    گفـتار    اوي
سوي    پهـلوان    سـپـه    کرد   روي
بدو   گـفـت   کاين   دل  ندارد  بـجاي
ز  سر  پرسمـش  پاسـخ  آرد  ز  پاي
نيايد     هـمانا    بد    و    نيک    ازوي
نـه   زينـسان   بود  مردم  کينه  جوي
رو  اين  را  به  خوبي  بـه  مادر سـپار
بـه    دسـت    يکي    مرد    پرهيزگار
گـسي  کن  به  سوي سياووش گرد
مـگردان     بدآموز     را     هيچ     گرد
ز  اسـپ  و  پرستنده  و  بيش  و کـم
بده    هرچ    بايد    ز    گـنـج   و   درم
سـپـهـبد    برو    کرد   لختي   شتاب
برون    بردش    از    پيش   افراسياب
بـه    ايوان    خويش   آمد   افروخـتـه
خرامان    و    چشـم   بدي   دوخـتـه
هـمي    گـفـت    کز    دادگر   کردگار
درخـت   نو   آمد   جـهان   را   بـه  بار
در     گـنـجـهاي     کـهـن     کرد    باز
ز   هر   گونـه‌اي   شاه   را  کرد  ساز
ز    دينار    و    ديبا    و   تيغ   و   گـهر
ز   اسـب   و  سليح  و  کـلاه  و  کـمر
هـم    از    تـخـت   وز   بدرهاي   درم
ز   گـسـتردنيها   و   از   بيش   و  کـم
گسي  کردشان سوي آن شارستان
کـجا   جملگي   گشته  بد  خارستان
فرنـگيس   و   کيخسرو   آنـجا  رسيد
بـسي   مردم   آمد   ز  هر  سو  پديد
بديده     سـپردند     يک    يک    زمين
زبان       دد       و       دام       پرآفرين
هـمي  گفت  هرکس  که بودش هنر
سـپاس     از    جـهان    داور    دادگر
کزان    بيخ    برکـنده    فرخ    درخـت
ازين‌گونـه    شاخي    برآورد   سخـت
ز   شاه   کيان   چـشـم   بد  دور  باد
روان     سياوش     پر     از    نور    باد
همـه  خاک  آن  شارستان شاد شد
گيا    بر    چـمـن    سرو    آزاد    شد
ز  خاکي  کـه  خون  سياوش  بـخورد
بـه   ابر   اندر   آمد   درخـتي   ز   گرد
نـگاريده      بر      برگـها      چـهر     او
هـمـه   بوي   مشک  آمد  از  مهر  او
بدي     مـه    نـشان    بـهاران    بدي
پرسـتـشـگـه       سوگواران       بدي
چـنين   اسـت   کردار   اين  گنده  پير
سـتاند     ز    فرزند    پـسـتان    شير
چو  پيوسته  شد  مهر  دل  بر جـهان
بـه   خاک   اندر   آرد  سرش  ناگـهان
تو   از   وي   بـجز  شادماني  مـجوي
بـه   باغ   جـهان   برگ   انده   مـبوي
اگر   تاج   داري   و  گر  دسـت  تـنـگ
نـبيني      هـمي      روزگار      درنـگ
مرنجان  روان  کاين  سراي تو نيست
بـجز   تـنـگ   تابوت   جاي  تو  نيست
نـهادن    چـه   بايد   بخوردن   نـشين
بر       اميد       گـنـج       جـهان‌آفرين
چو  آمد  به  نزديک  سر  تيغ شسـت
مده  مي که از سال شد مرد مست
بـجاي    عـنانـم    عـصا    داد    سال
پراگـنده   شد  مال  و  برگشـت  حال
هـمان   ديده‌بان   بر   سر   کوهـسار
نـبيند      هـمي     لشـکر     شـهريار
کـشيدن    ز    دشمـن   نداند   عـنان
مـگر    پيش   مژگانـش   آيد   سـنان
گراينده               تيزپاي               نوند
همان  شست  بدخواه کردش به بند
هـمان  گوش  از  آواي او گشت سير
همـش   لحـن  بلبل  هم  آواي  شير
چو   برداشتم  جام  پنجاه  و  هشـت
نـگيرم    بـجز   ياد   تابوت   و   تشـت
دريغ آن گل و مشک و خوشاب سي
هـمان        تيغ       برنده       پارسي
نـگردد    هـمي   گرد   نـسرين   تذرو
گـل    نارون   خواهد   و   شاخ   سرو
هـمي   خواهـم   از   روشن   کردگار
کـه   چـندان   زمان   يابـم   از  روزگار
کزين       نامور       نامـه       باسـتان
بـمانـم    بـه    گيتي   يکي   داستان
کـه  هر  کس  که  اندر سخن داد داد
ز   مـن   جز   بـه   نيکي   نـگيرند  ياد
بدان    گيتيم    نيز   خواهشـگرسـت
کـه  با  تيغ  تيزست  و  با  افسرست
مـنـم     بـنده     اهـل     بيت    نـبي
سراينده       خاک       پاي       وصي
برين    زادم    و    هـم   برين   بـگذرم
چـنان   دان   کـه   خاک   پي  حيدرم
ابا    ديگران    مر    مرا   کار   نيسـت
بدين   اندرون   هيچ   گفـتار   نيسـت
بـه    گفـتار    دهـقان    کنون   بازگرد
نـگر    تا    چـه   گويد   سراينده   مرد