Poem168

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو   از   سروبن  دور  گشـت  آفـتاب
سر    شـهريار    اندرآمد   بـه   خواب
چه خوابي که چندين زمان برگذشت
نـجـنـبيند    و    بيدار   هرگز   نگشت
چو  از  شاه  شد  گاه و ميدان تـهي
مـه  خورشيد  بادا  مه  سرو  سهي
چـپ  و  راست  هر  سو بتابم همي
سر   و   پاي   گيتي   نيابـم   هـمي
يکي    بد   کـند   نيک   پيش   آيدش
جـهان   بنده  و  بخت  خويش  آيدش
يکي   جز   به  نيکي  جهان  نـسـپرد
هـمي     از     نژندي     فرو     پژمرد
مدار    ايچ    تيمار   با   او   بـه   هـم
بـه  گيتي  مکـن  جان  و  دل  را دژم
ز    خان    سياوش    برآمد    خروش
جـهاني   ز   گرسيوز  آمد  بـه  جوش
ز   سر   ماهرويان   گسسته  کـمـند
خراشيده    روي    و    بـمانده    نژند
هـمـه    بـندگان    موي    کردند   باز
فرنـگيس     مشـکين     کمـند    دراز
بريد   و  ميان  را  به  گيسو  ببـسـت
بـه    فـندق   گـل   ارغوانرا   بخست
بـه      آواز      بر     جان     افراسياب
هـمي   کرد  نفرين  و  مي‌ريخت  آب
خروشـش  به  گوش  سپهبد  رسيد
چو   آن   نالـه   و  زار  نـفرين  شـنيد
بـه   گرسيوز   بدنشان   شاه   گفـت
کـه   او  را  به  کوي  آوريد  از  نهفـت
ز   پرده   بـه   درگـه  بريدش  کـشان
بر        روزبانان       مردم       کـشان
بدان     تا     بـگيرند     موي    سرش
بدرند      بر     بر     هـمـه     چادرش
زنـندش   هـمي  چوب  تا  تخم  کين
بريزد      برين     بوم     توران     زمين
نـخواهـم    ز   بيخ   سياوش   درخت
نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت
هـمـه      نامداران      آن     انـجـمـن
گرفـتـند    نـفرين    برو   تـن   به   تن
کـه  از  شاه  و  دستور  وز  لشـکري
ازين‌گونـه     نـشيند    کـس    داوري
بيامد   پر   از   خون  دو  رخ  پيلـسـم
روان   پر   ز   داغ   و  رخان  پر  ز  نـم
بـه    نزديک    لـهاک    و    فرشيدورد
سراسر   سخنـها   هـمـه   ياد   کرد
کـه    دوزخ   بـه   از   بوم   افراسياب
نـبايد   بدين   کـشور   آرام   و   خواب
بـتازيم     و     نزديک    پيران    شويم
بـه    تيمار   و   درد   اسيران   شويم
سـه   اسـپ   گرانمايه   کردند   زين
هـمي    برنوشتـند    گفـتي    زمين
بـه   پيران   رسيدند  هر  سـه  سوار
رخان   پر   ز  خون  هـمـچو  ابر  بـهار
برو    بر    شـمردند   يکسر   سـخـن
کـه   بخـت   از   بديها  چه  افگند  بن
يکي   زاريي   خاسـت  کاندر  جـهان
نـبيند   کـسي   از   کهان   و   مـهان
سياووش  را  دست بسته چو سنگ
فـگـندند      در     گردنـش     پالهنـگ
بـه   دشتـش   کشيدند  پر  آب  روي
پياده    دوان    در   بـه   پيش   گروي
تـن    پيل   وارش   بران   گرم   خاک
فـگـندند   و   از   کس   نـکردند   باک
يکي   تشـت   بنهاد  پيشـش  گروي
بـپيچيد    چون   گوسفندانـش   روي
بريد    آن    سر   شاهوارش   ز   تـن
فگـندش  چو  سرو  سهي  بر  چمن
همـه  شـهر  پر  زاري  و  ناله گشت
به چشم اندرون آب چون ژاله گشت
چو   پيران   بـه   گفتار  بـنـهاد  گوش
ز  تخت  اندرافتاد  و  زو  رفـت  هوش
هـمي  جامه  را  بر  برش  کرد چاک
همي  کند موي و همي ريخت خاک
بدو    پيلسـم    گفـت   بشـتاب   زود
کـه  دردي  بدين  درد و سختي فزود
فرنـگيس    رانيز    خواهـند    کشـت
مـکـن   هيچ‌گونـه   برين   کار   پشت
بـه    درگاه    بردند    مويش   کـشان
بر        روزبانان       مردم       کـشان
جـهاني     بدو     کرده    ديده    پرآب
ز       کردار       بدگوهر      افراسياب
کـه  اين  هول  کاريست  بادرد  و بيم
کـه   اکـنون   فرنگيس  را  بر  دو  نيم
زنـند     و    شود    پادشاهي    تـباه
مر   او   را  نـخواند  کـسي  نيز  شاه
ز      آخر     بياورد     پـس     پـهـلوان
ده    اسـپ    سوار    آزموده    جوان
خود    و   گرد   رويين   و   فرشيدورد
برآورد       زان      راه      ناگاه      گرد
بدو   روز   و  دو  شـب  بدرگـه  رسيد
درنامور       پرجـفا       پيشـه      ديد
فرنـگيس    را    ديد   چون   بيهـشان
گرفـتـه      ورا      روزبانان      کـشان
بـه   چـنـگال   هر  يک  يکي  تيغ  تيز
ز     درگاه     برخواسـتـه    رسـتـخيز
هـمانـگاه     پيران    بيامد    چو    باد
کـسي  کش  خرد بوي گشتند شاد
چو  چشم  گرامي  بـه  پيران  رسيد
شد   از   خون   ديده   رخـش  ناپديد
بدو  گفـت  با  من  چه  بد  ساخـتي
چرا     خيره    بر    آتـش    انداخـتي
ز  اسـپ  اندر  افتاد  پيران  بـه  خاک
همـه   جامـه   پهـلوي   کرده   چاک
بـفرمود         تا         روزبانان         در
زماني     ز     فرمان     بـتابـند    سر
بيامد      دمان      پيش     افراسياب
دل  از  درد  خسـتـه  دو  ديده  پر آب
بدو    گـفـت    شاها    انوشـه   بدي
روان    را    بـه    ديدار   توشـه   بدي
چـه   آمد   ز  بد  بر  تو  اي  نيکـخوي
کـه    آوردت    اين    روز    بد   آرزوي
چرا   بر   دلـت   چيره  شد  راي  ديو
بـبرد   از   رخـت   شرم  گيهان  خديو
بـه   کشـتي   سياووش   را  بي‌گناه
بـه  خاک  اندر  انداخـتي  نام  و  جاه
بـه   ايران   رسد   زين   بدي  آگـهي
کـه  شد  خشک  پاليز  سرو  سهي
بـسا       تاجداران       ايران      زمين
کـه   با   لـشـکر   آيند   پردرد  و  کين
جـهان     آرميده    ز    دسـت    بدي
شده        آشـکارا        ره        ايزدي
فريبـنده    ديوي   ز   دوزخ   بجـسـت
بيامد    دل   شاه   ترکان   بـخـسـت
بران     اهرمـن    نيز    نـفرين    سزد
کـه    پيچد    روانـت   سوي   راه   بد
پـشيمان   شوي   زين  بـه  روز  دراز
بـپيچي    زماني   بـه   گرم   و   گداز
ندانـم  کـه  اين  گفتن  بد  ز  کيست
و   زين   آفرينـنده   را   راي  چيسـت
چو    ديوانـه    از    جاي   برخاسـتي
چـنين    خيره    بد    را    بياراسـتي
کـنون  زو  گذشتي  به  فرزند خويش
رسيدي   بـه   پيچاره   پيوند   خويش
نـجويد     هـمانا     فرنـگيس    بخـت
نـه  اورنگ  شاهي  نه تاج و نه تخت
بـه    فرزند    با    کودکي   در   نـهان
درفـشي   مکن  خويشتن  در  جهان
کـه   تا   زنده‌اي   بر   تو   نـفرين  بود
پـس    از    زندگي   دوزخ   آيين   بود
اگر   شاه   روشـن   کـند   جان  مـن
فرسـتد     ورا    سوي    ايوان    مـن
گر  ايدونک  انديشه زين کودک است
همانا  که  اين درد و رنج اندک است
بـمان    تا    جدا    گردد    از    کالـبد
بـپيش     تو     آرم     بدو    ساز    بد
بدو  گفت  زينسان  که  گفتي بـساز
مرا    کردي    از    خون    او   بي‌نياز
سـپـهدار    پيران    بدان   شاد   شد
از     انديشـه     و    درد    آزاد    شد
بيامد    بـه    درگاه    و   او   را   بـبرد
بـسي    نيز    بر    روزبانان    شـمرد
بي‌آزار    بردش    بـه   سوي   خـتـن
خروشان   همـه   درگـه   و   انجمـن
چو   آمد   بـه   ايوان  گلشهر  گـفـت
کـه   اين   خوب   رخ  را  ببايد  نهفـت
تو    بر    پيش    اين    نامور    زينـهار
بـباش      و      بدارش      پرسـتاروار
برين   نيز   بـگذشـت   يک  چـند  روز
گران    شد   فرنـگيس   گيتي   فروز