Poem165

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو     خورشيد    تابـنده    بنـمود    پـشـت
هوا   شد   سياه   و   زمين   شد  درشـت
سياووش    لشـکر    بـه    جيحون   کـشيد
بـه   مژگان   هـمي  از  جگر  خون  کـشيد
چو    آمد    بـه   ترمذ   درون   بام   و   کوي
بـسان    بـهاران    پر    از    رنـگ    و    بوي
چـنان   بد   همـه   شـهرها   تا   بـه   چاچ
تو   گـفـتي   عروسيسـت   باطوق   و   تاج
بـه     هر     مـنزلي     ساخـتـه    خوردني
خورشـهاي        زيبا        و       گـسـتردني
چـنين     تا    بـه    قـچـقار    باشي    براند
فرود     آمد     آنـجا     و     چـندي    بـماند
چو       آگاهي       آمد       پذيره       شدند
هـمـه     سرکـشان     با     تـبيره    شدند
ز     خويشان     گزين    کرد    پيران    هزار
پذيره       شدن       را       برآراسـت      کار
بياراسـتـه          چار         پيل         سـپيد
سـپـه     را     هـمـه     داد    يکـسر    نويد
يکي       برنـهاده       ز      پيروزه      تـخـت
درفـشـنده      مـهدي      بـسان     درخـت
سرش    ماه    زرين   و   بومـش   بـنـفـش
بـه       زر      بافـتـه      پرنيايي      درفـش
ابا      تـخـت      زرين     سـه     پيل     دگر
صد        از        ماه‌رويان       زرين       کـمر
سـپاهي   بران   سان   که  گفتي  سپـهر
بياراسـت     روي     زمين    را    بـه    مـهر
صد      اسـپ     گرانـمايه     با     زين     زر
بـه     ديبا     بياراسـتـه     سر    بـه    سر
سياووش        بـشـنيد       کامد       سـپاه
پذيره      شدن      را      بياراسـت      شاه
درفـش         سـپـهدار         پيران        بديد
خروشيدن      پيل     و     اسـپان     شـنيد
بـشد     تيز     و    بـگرفـتـش    اندر    کـنار
بـپرسيدش         از        نامور        شـهريار
بدو      گـفـت      کاي     پـهـلوان     سـپاه
چرا    رنـجـه    کردي    روان    را    بـه   راه
هـمـه    بردل   انديشـه   اين   بد   نخست
کـه    بيند    دو    چشمـم   ترا   تـندرسـت
بـبوسيد      پيران      سر      و     پاي     او
هـمان       خوب       چـهر       دلاراي      او
چـنين     گـفـت     کاي     شـهريار    جوان
مراگر      بـخواب      اين      نـمودي     روان
سـتايش    کـنـم    پيش    يزدان   نخسـت
چو     ديدم    ترا    روشـن    و    تـندرسـت
ترا       چون       پدر      باشد      افراسياب
هـمـه     بـنده    باشيم    زين    روي    آب
ز    پيوسـتـگان   هـسـت   بيش   از   هزار
پرسـتـندگانـند               با              گوشوار
تو     بي‌کام     دل     هيچ    دم    بر    مزن
ترا    بـنده    باشد    هـمي    مرد    و    زن
مراگر       پذيري       تو      با      پير      سر
ز       بـهر      پرسـتـش      بـبـندم      کـمر
برفـتـند    هر    دو   بـه   شادي   بـه   هـم
سـخـن    ياد    کردند    بر    بيش    و   کـم
هـمـه     ره    ز    آواي    چـنـگ    و    رباب
هـمي   خـفـتـه   را   سر   برآمد   ز  خواب
هـمي  خاک  مشکين  شد  از مشک و زر
هـمي       اسـپ       تازي      برآورد      پر
سياوش   چو   آن   ديد  آب  از  دو  چـشـم
بـباريد    و    ز   انديشـه   آمد   به   خـشـم
کـه      ياد      آمدش      بوم     زابـلـسـتان
بياراسـتـه        تا        بـه        کابـلـسـتان
هـمان    شـهر    ايرانـش    آمد    بـه    ياد
هـمي    برکـشيد    از    جـگر    سرد    باد
ز    ايران    دلـش   ياد   کرد   و   بـسوخـت
بـه     کردار     آتـش     رخـش    برفروخـت
ز      پيران     بـپيچيد     و     پوشيد     روي
سـپـهـبد    بديد    آن    غـم    و   درد   اوي
بدانـسـت      کاو     را     چـه     آمد     بياد
غـمي   گـشـت   و  دندان  به  لب  بر  نهاد
بـه      قـچـقار      باشي      فرود      آمدند
نـشـسـتـند     و     يکـبار     دم    بر    زدند
نـگـه      کرد      پيران      بـه      ديدار     او
نـشـسـت    و    بر   و   يال   و   گـفـتار   او
بدو   در   دو  چشمـش  هـمي  خيره  ماند
هـمي    هر    زمان    نام    يزدان    بـخواند
بدو      گـفـت      کاي      نامور      شـهريار
ز       شاهان       گيتي       توي       يادگار
سـه   چيزسـت   بر   تو   کـه   اندر  جـهان
کـسي     را     نـباشد    ز    تـخـم    مـهان
يکي       آنـک       از      تـخـمـه      کيقـباد
هـمي      از      تو     گيرند     گويي     نژاد
و       ديگر       زباني       بدين       راسـتي
بـه          گـفـتار         نيکو         بياراسـتي
سـه   ديگر   کـه   گويي   کـه   از  چـهر  تو
بـبارد      هـمي     بر     زمين     مـهر     تو
چـنين     داد     پاسـخ    سياووش    بدوي
کـه     اي     پير    پاکيزه    و    راسـت‌گوي
خـنيده    بـه    گيتي    بـه    مـهر    و    وفا
ز     آهرمـني     دور     و     دور    از    جـفا
گر    ايدونـک    با    مـن   تو   پيمان   کـني
شـناسـم     کـه     پيان    مـن    مشکـني
گر     از     بودن     ايدر     مرا     نيکويسـت
برين      کرده      خود      نـبايد      گريسـت
و      گر     نيسـت     فرماي     تا     بـگذرم
نـمايي          ره         کـشوري         ديگرم
بدو    گـفـت    پيران    کـه    مـنديش   زين
چو     اندر     گذشـتي     ز     ايران    زمين
مـگردان      دل      از      مـهر      افراسياب
مـکـن       هيچ‌گونـه       برفـتـن      شـتاب
پراگـنده     نامـش    بـه    گيتي    بديسـت
وليکـن    جز    اينـسـت    مرد    ايزديسـت
خرد     دارد     و    راي    و    هوش    بـلـند
بـه      خيره      نيايد      بـه      راه      گزند
مرا    نيز    خويشيسـت   با   او   بـه   خون
همـش      پهلوانـم      همـش     رهنـمون
هـمانا     برين     بوم     و    بر    صد    هزار
بـه     فرمان    مـن    بيش    باشد    سوار
هـمـم   بوم  و  بر  هست  و  هم  گوسفند
هـم   اسـپ   و   سليح  و  کمان  و  کمـند
مرا      بي‌نيازيسـت      از     هر     کـسي
نهـفـتـه     جزين     نيز     هستـم    بـسي
فداي    تو    بادا    هـمـه    هرچ    هـسـت
گر   ايدونـک   سازي  به  شادي  نشسـت
پذيرفـتـم        از        پاک        يزدان       ترا
بـه     راي     و     دل     هوشـمـندان     ترا
کـه      بر      تو     نيايد     ز     بدها     گزند
نداند       کـسي       راز       چرخ       بـلـند
مـگر    کز    تو    آشوب   خيزد   بـه   شـهر
بياميزي      از      دور      ترياک      و     زهر
سياووش      بدان     گـفـتـها     رام     شد
برافروخـت     و     اندر     خور    جام    شد
بـخوردن      نـشـسـتـند      يک     با     دگر
سياوش    پـسر    گـشـت    و   پيران   پدر
برفـتـند       با       خـنده       و      شادمان
بـه     ره    بر    نـجـسـتـند    جايي    زمان
چـنين    تا    رسيدند    در    شـهر    گـنـگ
کزان       بود       خرم       سراي      درنـگ
پياده       بـه       کوي      آمد      افراسياب
از    ايوان    ميان   بـسـتـه   و   پر   شـتاب
سياوش      چو      او      را     پياده     بديد
فرود    آمد   از   اسـپ   و   پيشـش   دويد
گرفـتـند      مر      يکدگر      را      بـه      بر
بـسي   بوس   دادند   بر   چـشـم   و   سر
ازان     پـس    چـنين    گـفـت    افراسياب
کـه   گردان   جـهان   اندر   آمد   بـه  خواب
ازين   پـس   نـه   آشوب   خيزد   نه  جنـگ
بـه     آبـشـخور    آيند    ميش    و    پلـنـگ
برآشـفـت        گيتي       ز       تور       دلير
کـنون   روي   گيتي   شد  از  جـنـگ  سير
دو    کـشور    سراسر    پر    از   شور   بود
جـهان     را    دل    از    آشـتي    کور    بود
بـه      تو      رام      گردد     زمانـه     کـنون
برآسايد     از    جـنـگ    وز    جوش    خون
کـنون      شـهر      توران      ترا      بـنده‌اند
هـمـه     دل     بـه     مـهر     تو    آگـنده‌اند
مرا   چيز   با   جان   هـمي   پيش  تـسـت
سپهـبد  بـه  جان  و  به  تن  خويش تست
سياوش      برو      آفرين     کرد     سـخـت
کـه     از    گوهر    تو    مـگر    داد    بـخـت
سـپاس      از      خداي      جـهان     آفرين
کزويسـت     آرام     و     پرخاش    و    کين
سـپـهدار    دسـت    سياوش    به   دست
بيامد    بـه    تخـت    مـهي   بر   نشسـت
بـه   روي   سياوش   نگـه   کرد   و   گـفـت
کـه  اين  را  به  گيتي کسي نيست جفت
نـه     زين‌گونـه     مردم    بود    در    جـهان
چـنين    روي    و    بالا    و    فر   و   مـهان
ازان   پـس   بـه   پيران   چنين   گـفـت   رد
کـه    کاووس    تـندسـت    و    اندک   خرد
کـه    بـشـکيبد    از    روي    چونين   پـسر
چـنين      برز      بالا     و     چـندين     هـنر
مرا       ديده       از       خوب      ديدار      او
بـماندسـت     دل     خيره     از     کار     او
کـه     فرزند    باشد    کـسي    را    چـنين
دو        ديده       بـگرداند       اندر       زمين
از        ايوانـها       پـس       يکي       برگزيد
هـمـه        کاخ        زربفـتـها       گـسـتريد
يکي      تـخـت      زرين      نـهادند      پيش
هـمـه      پايها      چون      سر     گاوميش
بـه         ديباي        چيني        بياراسـتـند
فراوان          پرسـتـندگان          خواسـتـند
بـفرمود     پـس     تا     رود     سوي    کاخ
بـباشد     بـه     کام     و     نـشيند     فراخ
سياوش    چو    در    پيش    ايوان    رسيد
سر     طاق     ايوان    بـه    کيوان    رسيد
بيامد    بران    تـخـت    زر    بر   نـشـسـت
هـشيوار    جان    اندر    انديشـه    بـسـت
چو        خوان       سـپـهـبد       بياراسـتـند
کـس     آمد     سياووش    را    خواسـتـند
ز   هر   گونـه‌اي   رفت   بر   خوان  سـخـن
هـمـه        شادماني        فـگـندند       بـن
چو      از      خوان      سالار     برخاسـتـند
نشسـتـنـگـه           مي           بياراسـتـند
برفـتـند       با       رود      و      رامـشـگران
بـباده       نشـسـتـند       يکـسر      سران
بدو      داد      جان     و     دل     افراسياب
هـمي    بي    سياوش    نيامدش    خواب
هـمي   خورد   مي   تا   جـهان   تيره  شد
سرميگـساران      ز     مي     خيره     شد
سياوش      بـه      ايوان     خراميد     شاد
بـه     مـسـتي    ز    ايران    نيامدش    ياد
بدان    شـب    هـم    اندر    بـفرمود   شاه
بدان     کـس     کـه     بودند    بر    بزمـگاه
چـنين     گـفـت     با     شيده    افراسياب
کـه   چون   سر   برآرد   سياوش   ز  خواب
تو     با     پـهـلوانان     و     خويشان    مـن
کـسي      کاو      بود     مـهـتر     انـجـمـن
بـه     شـبـگير    با    هديه    و    با    غـلام
گرانـمايه        اسـپان        زرين       سـتام
ز    لـشـکر   هـمي   هر   کسي   با   نـثار
ز         دينار        وز        گوهر        شاهوار
ازين‌گونـه        پيش        سياوش        روند
هـشيوار     و     بيدار     و    خامـش    روند
فراوان        سـپـهـبد        فرسـتاد       چيز
بدين    گونـه    يک   هفتـه   بـگذشـت   نيز
شـبي   با   سياوش   چنين   گـفـت  شاه
کـه      فردا     بـسازيم     هر     دو     پـگاه
کـه   با  گوي  و  چوگان  بـه  ميدان  شويم
زماني      بـتازيم      و      خـندان     شويم
ز    هر    کـس    شـنيدم   کـه   چوگان   تو
نـبينـند       گردان       بـه       ميدان       تو
تو      فرزند      مايي      و      زيباي      گاه
تو      تاج     کياني     و     پـشـت     سـپاه
بدو      گـفـت      شاها      انوشـه      بدي
روان      را      بـه     ديدار     توشـه     بدي
هـمي     از     تو    جويند    شاهان    هـنر
کـه     يابد     بـه     هرکار     بر     تو     گذر
مرا     روز     روشـن    بـه    ديدار    تـسـت
هـمي   از  تو  خواهم  بد  و  نيک  جـسـت
بـه    شـبـگير   گردان   بـه   ميدان   شدند
گرازان     و     تازان     و     خـندان    شدند
چـنين    گفـت   پـس   شاه   توران   بدوي
کـه     ياران     گزينيم     در     زخـم    گوي
تو    باشي    بدان‌روي    و    زين‌روي   مـن
بدو    نيم    هـم    زين    نـشان    انـجـمـن
سياوش     بدو     گـفـت     کاي    شـهريار
کـجا   باشدم   دسـت   و   چوگان  بـه  کار
برابر       نيارم       زدن       با      تو      گوي
بـه      ميدان      هـم‌آورد     ديگر     بـجوي
چو       هـسـتـم       سزاوار      يار      توام
برين       پـهـن       ميدان       سوار      توام
سـپـهـبد     ز     گـفـتار     او    شاد    شد
سخـن    گفـتـن    هر    کـسي    باد   شد
بـه    جان   و   سر   شاه   کاووس   گـفـت
کـه   با   مـن  تو  باشي  هم‌آورد  و  جفـت
هـنر     کـن     بـه    پيش    سواران    پديد
بدان       تا      نـگويند      کاو      بد      گزيد
کـنـند      آفرين      بر     تو     مردان     مـن
شگـفـتـه     شود     روي     خـندان    مـن
سياوش    بدو    گـفـت    فرمان    تراسـت
سواران    و    ميدان    و   چوگان   تراسـت
سـپـهـبد       گزين       کرد      کـلـباد      را
چو     گرسيوز     و    جـهـن    و    پولاد    را
چو     پيران     و     نسـتيهـن    جـنـگـجوي
چو    هومان    کـه    بردارد    از   آب   گوي
بـه       نزد      سياووش      فرسـتاد      يار
چو     رويين     و     چون     شيده     نامدار
دگر           اندريمان           سوار          دلير
چو    ارجاسـپ   اسـپ   افگـن   نره   شير
سياوش    چـنين    گفـت   کاي   نامـجوي
ازيشان     کـه     يارد     شدن    پيش‌گوي
هـمـه     يار     شاهـند    و    تنـها    مـنـم
نـگـهـبان         چوگان         يکـتا        مـنـم
گر      ايدونـک      فرمان     دهد     شـهريار
بيارم      بـه      ميدان     ز     ايران     سوار
مرا      يار      باشـند      بر     زخـم     گوي
بران   سان   کـه   آيين   بود   بر   دو   روي
سپـهـبد     چو     بـشـنيد     زو    داسـتان
بران    داسـتان    گشـت    هـم   داسـتان
سياوش      از      ايرانيان     هـفـت     مرد
گزين         کرد         شايسـتـه        کارکرد
خروش     تـبيره     ز     ميدان     بـخاسـت
هـمي   خاک   با   آسمان  گشت  راسـت
از     آواي     سـنـج     و     دم    کره    ناي
تو    گـفـتي    بـجـنـبيد    ميدان    ز   جاي
سياووش      برانـگيخـت      اسـپ     نـبرد
چو   گوي   اندر  آمد  بـه  پيشـش  بـه  گرد
بزد   هـم   چـنان   چون  بـه  ميدان  رسيد
بران   سان   کـه   از   چـشـم   شد  ناپديد
بـفرمود         پـس         شـهريار        بـلـند
کـه     گويي     بـه     نزد    سياوش    برند
سياوش     بران     گوي     بر    داد    بوس
برآمد       خروشيدن      ناي      و      کوس
سياوش    بـه    اسـپي   دگر   برنشسـت
بيانداخـت   آن   گوي   خسرو   بـه  دسـت
ازان    پـس    بـه    چوگان    برو   کار   کرد
چـنان    شد    کـه    با    ماه    ديدار    کرد
ز      چوگان      او      گوي      شد     ناپديد
تو    گفـتي    سپـهرش    همي   برکـشيد
ازان     گوي     خـندان     شد     افراسياب
سر        نامداران       برآمد       ز       خواب
بـه       آواز       گـفـتـند       هرگز      سوار
نديديم       بر       زين       چـنين       نامدار
ز     ميدان     بـه     يکـسو     نـهادند    گاه
بيامد      نـشـسـت      از      برگاه      شاه
سياووش    بنـشـسـت   با   او   به   تخـت
بـه   ديدار   او   شاد   شد   شاه   سـخـت
بـه   لشـگر   چـنين   گفت   پس   نامجوي
کـه   ميدان   شـما   را   و  چوگان  و  گوي
هـمي    ساخـتـند    آن   دو   لشکر   نـبرد
برآمد     هـمي     تا    بـه    خورشيد    گرد
چو      ترکان      بـه     تـندي     بياراسـتـند
هـمي      بردن      گوي     را     خواسـتـند
ربودند          ايرانيان          گوي          پيش
بـماندند       ترکان      ز      کردار      خويش
سياووش    غـمي    گـشـت    ز    ايرانيان
سـخـن     گـفـت     بر     پـهـلواني     زبان
کـه       ميدان      بازيسـت      گر      کارزار
برين      گردش     و     بـخـشـش     روزگار
چو       ميدان       سرآيد      بـتابيد      روي
بديشان         سـپاريد        يک‌بار        گوي
سواران        عـنانـها        کـشيدند       نرم
نـکردند    زان   پـس   کسي   اسـپ   گرم
يکي         گوي         ترکان        بينداخـتـند
بـه      کردار      آتـش     هـمي     تاخـتـند
سـپـهـبد      چو      آواز      ترکان     شـنود
بدانـسـت     کان     پـهـلواني     چـه    بود
چـنين    گفـت   پـس   شاه   توران   سپاه
کـه    گفتـسـت   با   مـن   يکي   نيک‌خواه
کـه  او  را  ز  گيتي  کسي  نيست  جفـت
بـه   تير  و  کمان  چون  گشايد  دو  سفـت
سياوش     چو     گـفـتار    مـهـتر    شـنيد
ز       قربان       کـمان       کي      برکـشيد
سپـهـبد     کـمان     خواسـت    تا    بنگرد
يکي       برگرايد       کـه       فرمان       برد
کـمان    را    نـگـه    کرد    و   خيره   بـماند
بـسي         آفرين         کياني         بـخواند
بـه      گرسيوز      تيغ      زن      داد     مـه
کـه    خانـه    بـمال    و    در    آور   بـه   زه
بـکوشيد      تا      بر      زه      آرد     کـمان
نيامد       برو       خيره       شد      بدگـمان
ازو    شاه    بسـتد    بـه    زانو   نشـسـت
بـماليد    خانـه    کـمان    را    بـه    دسـت
بـه   زه   کرد  و  خندان  چنين  گفـت  شاه
کـه    اينـت    کـماني    چو   بايد   بـه   راه
مرا        نيز        گاه        جواني       کـمان
چـنين    بود    و   اکـنون   دگر   شد   زمان
بـه  توران  و  ايران  کس  اين  را  به  چنـگ
نيارد      گرفتـن     بـه     هـنـگام     جـنـگ
بر    و    يال    و    کـتـف    سياوش    جزين
نـخواهد    کـمان    نيز    بر    دشـت    کين
نـشاني        نـهادند        بر        اسـپريس
سياوش    نـکرد    ايچ   با   کـس   مـکيس
نـشـسـت     از     بر     بادپايي    چو    ديو
برافـشارد       ران       و       برآمد       غريو
يکي      تير      زد      بر      ميان      نـشان
نـهاده       بدو       چـشـم       گردنـکـشان
خدنـگي        دگر        باره        با       چارپر
بينداخـت      از      باد     و     بـگـشاد     پر
نـشانـه      دوباره      بـه      يک      تاخـتـن
مـغربـل         بـکرد         اندر        انداخـتـن
عـنان    را    بـپيچيد    بر   دسـت   راسـت
بزد    بار   ديگر   بران   سو   کـه   خواسـت
کـمان    را    بـه    زه    بر   بـباز   و   فـگـند
بيامد            بر           شـهريار           بـلـند
فرود     آمد     و     شاه    برپاي    خاسـت
برو      آفرين      ز      آفرينـنده      خواسـت
وزان       جايگـه      سوي      کاخ      بـلـند
برفـتـند      شادان      دل      و      ارجـمـند
نـشـسـتـند     خوان     و    مي    آراستـند
کـسي     کاو     سزا    بود    بنـشاسـتـند
ميي    چـند    خوردند   و   گـشـتـند   شاد
بـه        نام       سياووش       کردند       ياد
بـخوان   بر   يکي   خلعـت   آراسـت   شاه
از   اسـپ   و   سـتام   و  ز  تخـت  و  کـلاه
هـمان      دسـت      زر      جامـه      نابريد
کـه   اندر   جـهان   پيش   ازان  کـس  نديد
ز         دينار         وز         بدرهاي        درم
ز    ياقوت    و    پيروزه    و    بيش    و   کـم
پرسـتار      بـسيار      و     چـندي     غـلام
يکي     پر     ز     ياقوت    رخـشـنده    جام
بـفرمود        تا       خواسـتـه       بـشـمرند
هـمـه      سوي      کاخ     سياوش     برند
ز   هر   کـش  بـه  توران  زمين  خويش  بود
ورا        مـهرباني        برو       بيش       بود
بـه   خويشان   چـنين  گفت  کاو  را  همـه
شـما    خيل    باشيد    هـم    چون   رمـه
بدان     شاهزاده     چـنين    گـفـت    شاه
کـه    يک    روز    با   مـن   بـه   نـخـچيرگاه
گر    آيي   کـه   دل   شاد   و   خرم   کـنيم
روان    را    بـه    نـخـچير    بي‌غـم    کـنيم
بدو     گـفـت     هرگـه    کـه    راي    آيدت
بران     سو    کـه    دل    رهـنـماي    آيدت
برفـتـند         روزي        بـه        نـخـچيرگاه
هـمي    رفـت    با    يوز    و   با   باز   شاه
سـپاهي     ز     هرگونـه     با    او    برفـت
از     ايران     و    توران    بـنـخـچير    تـفـت
سياوش    بـه    دشـت   اندرون   گور   ديد
چو      باد     از     ميان     سـپـه     بردميد
سـبـک   شد   عـنان   و   گران  شد  رکيب
هـمي     تاخـت    اندر    فراز    و    نـشيب
يکي    را    بـه    شـمـشير    زد   بدو   نيم
دو    دسـتـش    ترازو    بد    و   گور   سيم
بـه     يک     جو    ز    ديگر    گرانـتر    نـبود
نـظاره     شد     آن     لـشـکر    شاه    زود
بگـفـتـند        يکـسر       همـه       انجمـن
کـه     اينـت     سرافراز    و    شـمـشيرزن
بـه       آواز      گـفـتـند      يک      با      دگر
کـه    ما    را   بد   آمد   ز   ايران   بـه   سر
سر     سروران     اندر     آمد    بـه    تـنـگ
سزد     گر     بـسازيم    با    شاه    جـنـگ
سياوش     هيمدون     بـه     نـخـچير    بور
هـمي   تاخـت   و   افگند   در  دشـت  گور
بـه   غار  و  به  کوه  و  به  هامون  بـتاخـت
بـشـمـشير    و    تير    و    بـنيزه    بياخـت
بـه    هر    جايگـه    بر    يکي    توده    کرد
سـپـه     را     ز     نـخـچير     آسوده    کرد
وزان      جايگـه      سوي      ايوان      شاه
هـمـه       شاد      دل      برگرفـتـند      راه
سپـهـبد    چـه    شادان   چه   بودي   دژم
بـجز     با     سياوش    نـبودي    بـه    هـم
ز    جـهـن    و    ز   گرسيوز   و   هرک   بود
بـه   کـس   راز   نگـشاد   و   شادان   نـبود
مـگر    با    سياوش    بدي   روز   و   شـب
ازو     برگـشادي     بـه    خـنده    دو    لـب
برين     گونـه     يک     سال     بـگذاشـتـند
غـم     و     شادماني     بـهـم     داشـتـند
سياوش     يکي     روز     و    پيران    بـهـم
نشسـتـند   و   گفـتـند   هر   بيش   و   کم
بدو     گـفـت    پيران    کزين    بوم    و    بر
چـناني      کـه     باشد     کـسي     برگذر
بدين    مـهرباني    کـه    بر   تـسـت   شاه
بـه     نام     تو     خـسـپد     بـه     آرامـگاه
چـنان     دان    کـه    خرم    بـهارش    توي
نـگارش      تويي      غـمـگـسارش     تويي
بزرگي       و       فرزند       کاووس      شاه
سر   از   بـس   هـنرها   رسيده   بـه   ماه
پدر     پير     سر     شد     تو     برنا     دلي
نـگر     سر     ز     تاج     کيي    نـگـسـلي
بـه     ايران     و     توران     توي     شـهريار
ز       شاهان       يکي      پرهـنر      يادگار
بـنـه    دل    برين    بوم    و   جايي   بـساز
چـنان    چون    بود    درخور    کام    و    ناز
نبينـمـت       پيوسـتـه       خون      کـسي
کـجا      داردي     مـهر     بر     تو     بـسي
برادر      نداري     نـه     خواهر     نـه     زن
چو     شاخ     گـلي     بر     کـنار     چـمـن
يکي    زن    نـگـه    کـن    سزاوار   خويش
از     ايران    مـنـه    درد    و    تيمار    پيش
پـس    از    مرگ   کاووس   ايران   تراسـت
هـمان    تاج    و   تـخـت   دليران   تراسـت
پـس          پرده          شـهريار         جـهان
سـه    ماهـسـت    با    زيور    اندر    نـهان
اگر      ماه      را      ديده      بودي     سياه
از    ايشان   نـه   برداشتي   چـشـم   ماه
سـه      اندر      شـبـسـتان      گرسيوزاند
کـه     از     مام     وز     باب     با     پروزاند
نـبيره        فريدون       و       فرزند       شاه
کـه   هـم   جاه   دارند   و  هـم  تاج  و  گاه
وليکـن            ترا           آن           سزاوارتر
کـه     از     دامـن     شاه     جويي     گـهر
پـس       پرده       مـن       چـهارند      خرد
چو      بايد      ترا     بـنده     بايد     شـمرد
ازيشان       جريرسـت      مـهـتر      بـسال
کـه       از       خوبرويان      ندارد      هـمال
يکي       دخـتري      هـسـتي      آراسـتـه
چو      ماه     درخـشـنده     با     خواسـتـه
نـخواهد   کـسي   را  که  آن  راي  نيسـت
بـجز    چـهر    شاهـش    دلاراي    نيسـت
ز       خوبان       جريرسـت       انـباز       تو
بود       روز       رخـشـنده      دمـساز      تو
اگر      راي      باشد      ترا      بـنده‌ايسـت
بـه     پيش     تو    اندر    پرسـتـنده‌ايسـت
سياوش     بدو     گـفـت     دارم    سـپاس
مرا      خود      ز     فرزند     برتر     شـناس
گر     او     باشدم    نازش    جان    و    تـن
نـخواهـم     جزو     کـس     ازين    انجـمـن
سـپاسي   نـهي   زين   هـمي   بر   سرم
کـه     تا     زنده‌ام     حـق     آن    نـسـپرم
پـس     آنـگاه     پيران     ز     نزديک    اوي
سوي      خانـه     خويش     بـنـهاد     روي
چو     پيران    ز    پيش    سياوش    برفـت
بـه      نزديک     گـلـشـهر     تازيد     تـفـت
بدو       گـفـت       کار       جريره       بـساز
بـه     فر     سياووش     خـسرو    بـه    ناز
چـگونـه         نـباشيم         امروز        شاد
کـه       داماد       باشد       نـبيره       قـباد
بياورد         گـلـشـهر         دخـترش        را
نـهاد      از      بر      تارک     افـسرش     را
بـه     ديبا     و     دينار     و     در    و    درم
بـه  بوي  و  به  رنگ  و  به  هر  بيش و کـم
بياراسـت      او      را     چو     خرم     بـهار
فرسـتاد       در      شـب      بر      شـهريار
مراو      را      بـپيوسـت      با     شاه     نو
نـشاند     از     بر     گاه     چون     ماه    نو
ندانـسـت    کـس    گـنـج    او    را   شمار
ز       ياقوت       و      ز      تاج      گوهرنـگار
سياوش       چو       روي      جريره      بديد
خوش    آمدش    خـنديد   و   شادي   گزيد
هـمي    بود    با   او   شـب   و   روز   شاد
نيامد     ز     کاووس    و    دسـتانـش    ياد
برين       نيز       چـندي      بـگرديد      چرخ
سياووش    را    بد    ز    نيکيش    بـه   رخ
ورا       هر       زمان      پيش      افراسياب
فرونـتر    بدي   حـشـمـت   و   جاه   و   آب
يکي      روز      پيران     بـه     بـه     روزگار
سياووش      را      گـفـت      کاي     نامدار
تو     داني     کـه     سالار    توران    سـپاه
ز        اوج        فـلـک        برفرازد       کـلاه
شـب     و    روز    روشـن    روانـش    توي
دل   و   هوش   و   توش   و   توانـش   توي
چو    با    او    تو    پيوسـتـه    خون   شوي
ازين    پايه    هر    دم    بـه   افزون   شوي
بـباشد      اميدش      بـه      تو      اسـتوار
کـه     خواهي     بدن     پيش     او    پايدار
اگر    چـند    فرزند    مـن   خويش   تـسـت
مرا   غـم   ز   بـهر   کـم   و   بيش   تـسـت
فرنـگيس       مـهـتر      ز      خوبان      اوي
نـبيني   بـه   گيتي   چـنان   موي   و  روي
بـه     بالا     ز    سرو    سـهي    برترسـت
ز   مـشـک   سيه   بر   سرش  افسرسـت
هـنرها     و     دانـش     ز     اندازه     بيش
خرد      را     پرسـتار     دارد     بـه     پيش
از     افراسياب     ار    بـخواهي    رواسـت
چـنو   بـت   بـه  کشمير  و  کابل  کجاست
شود        شاه        پرمايه        پيوند       تو
درفـشان      شود      فر      و     اورند     تو
چو    فرمان    دهي    مـن    بـگويم   بدوي
بـجويم        بدين        نزد        او       آبروي
سياوش   بـه   پيران   نگه   کرد   و  گـفـت
کـه     فرمان     يزدان     نـشايد     نـهـفـت
اگر      آسـماني     چـنين     اسـت     راي
مرا     با     سـپـهر     روان    نيسـت    پاي
اگر    مـن    بـه    ايران    نـخواهـم    رسيد
نـخواهـم     هـمي     روي    کاووس    ديد
چو     دسـتان     کـه    پروردگار    منـسـت
تهمتـن     کـه     روشـن     بـهار    منسـت
چو     بـهرام     و    چون    زنـگـه    شاوران
جزين                نامدران               کـنداوران
چو      از      روي     ايشان     بـبايد     بريد
بـه     توران     هـمي     جاي    بايد    گزيد
پدر     باش     و     اين    کدخدايي    بـساز
مـگو   اين   سـخـن   با   زمين  جز  بـه  راز
اگر       بـخـت      باشد      مرا      نيکـخواه
هـمانا      دهد     ره     بـه     پيوند     شاه
هـمي   گـفـت   و   مژگان   پر   از  آب  کرد
هـمي     برزد     اندر     ميان     باد    سرد
بدو      گـفـت     پيران     کـه     با     روزگار
نـسازد          خرد          يافـتـه          کارزار
نيابي      گذر     تو     ز     گردان     سـپـهر
کزويسـت     آرام     و    پرخاش    و    مـهر
بـه      ايران      اگر     دوسـتان     داشـتي
بـه     يزدان     سـپردي     و     بـگذاشـتي
نشـسـت    و    نشانـت    کنون   ايدرست
سر   تـخـت   ايران   به   دست   اندرسـت
بـگـفـت   اين   و   برخاسـت   از   پيش   او
چو    آگاه   گـشـت   از   کـم   و   بيش   او
بـه     شادي     بـشد     تا    بدرگاه    شاه
فرود        آمد        و        برگـشادند       راه
هـمي     بود    بر    پيش    او    يک    زمان
بدو         گـفـت         سالار        نيکوگـمان
کـه  چندين  چه  باشي  به  پيشم  به پاي
چـه   خواهي   بـه   گيتي  چـه  آيدت  راي
سـپاه    و    در   گنـج   من   پيش   تـسـت
مرا    سودمـندي    کـم   و   بيش   تـسـت
کـسي   کاو   بـه   زندان   و   بند  منـسـت
گـشادنـش     درد     و     گزند     مـنـسـت
ز   خـشـم   و   ز   بـند   من   آزاد   گـشـت
ز     بـهر    تو    پيگار    مـن    باد    گـشـت
ز    بـسيار    و    اندک    چـه    بايد   بـخواه
ز   تيغ   و   ز   مـهر   و   ز   تـخـت   و  کـلاه
خردمـند      پاسـخ      چـنين      داد      باز
کـه      از     تو     مـبادا     جـهان     بي‌نياز
مرا   خواستـه   هسـت   و   گنج  و  سـپاه
بـه   بـخـت  تو  هم  تيغ  و  هم  تاج  و  گاه
ز        بـهر       سياوش       پيامي       دراز
رسانـم    بـه    گوش    سپـهـبد    بـه    راز
مرا     گـفـت     با     شاه    ترکان    بـگوي
کـه   مـن   شاد   دل   گشتم   و  نامـجوي
بـپرورديم        چون       پدر       در       کـنار
هـمـه     شادي     آورد     بـخـت    تو    بار
کـنون      همـچـنين      کدخدايي     بـساز
بـه    نيک    و    بد    از    تو    نيم    بي‌نياز
پـس      پرده      تو      يکي      دخـترسـت
کـه    ايوان    و    تـخـت    مرا   درخورسـت
فرنـگيس       خواند       هـمي       مادرش
شود    شاد    اگر    باشـم    اندر    خورش
پرانديشـه        شد       جان       افراسياب
چـنين     گـفـت     با    ديده    کرده    پرآب
کـه    مـن   گفتـه‌ام   پيش   ازين   داستان
نـبودي       بران      گفـتـه      هـمداسـتان
چـنين    گـفـت   با   مـن   يکي   هوشمند
کـه    رايش    خرد   بود   و   دانـش   بـلـند
کـه        اي        دايه        بـچـه       شيرنر
چـه   رنـجي   کـه   جان  هم  نياري  به  بر
و      ديگر      کـه     از     پيش     کـندآوران
ز       کار       سـتاره       شـمر      بـخردان
شـمار       سـتاره       بـه       پيش      پدر
هـمي         راندندي        هـمـه        دربدر
کزين       دو       نژاده       يکي      شـهريار
بيايد        بـگيرد       جـهان       در       کـنار
بـه    توران    نـماند    برو    بوم   و   رسـت
کـلاه    مـن    اندازد    از    کين    نـخـسـت
کـنون    باورم   شد   کـه   او   اين   بگـفـت
کـه    گردون    گردان    چـه   دارد   نهـفـت
چرا    کـشـت   بايد   درخـتي   به   دسـت
کـه   بارش   بود   زهر   و  برگش  کبـسـت
ز       کاووس       وز      تـخـم      افراسياب
چو     آتـش     بود     تيز     يا     موج     آب
ندانـم     بـه     توران     گرايد     بـه     مـهر
وگر     سوي     ايران     کـند    پاک    چـهر
چرا     بر     گـمان     زهر     بايد     چـشيد
دم         مار         خيره        نـبايد        گزيد
بدو    گـفـت    پيران    کـه    اي    شـهريار
دلـت     را     بدين     کار    غـمـگين    مدار
کـسي       کز       نژاد       سياوش      بود
خردمـند     و     بيدار     و     خامـش     بود
بـگـفـت       سـتاره‌شـمر       مـگرو      ايچ
خردگير      و      کار      سياوش      بـسيچ
کزين        دو        نژاده        يکي        نامور
برآرد       بـه      خورشيد      تابـنده      سر
بايران        و        توران       بود       شـهريار
دو       کـشور       برآسايد       از       کارزار
وگر     زين     نـشان     راز    دارد    سـپـهر
بيفزايدش        هـم        بانديشـه       مـهر
بـخواهد        بدن        بي‌گـمان       بودني
نـکاهد          بـه          پرهيز         افزودني
نـگـه     کـن     کـه    اين    کار    فرخ    بود
ز     بـخـت     آنـچ    پرسـند    پاسـخ    بود
ز        تـخـم        فريدون       وز       کيقـباد
فروزنده‌تر          زين          نـباشد         نژاد
بـه    پيران   چـنين   گفـت   پس   شـهريار
کـه     راي    تو    بر    بد    نيايد    بـه    کار
بـه    فرمان    و    راي   تو   کردم   سـخـن
برو      هرچ     بايد     بـه     خوبي     بـکـن
دو    تا    گـشـت    پيران   و   بردش   نـماز
بـسي     آفرين    کرد    و    برگـشـت    باز
بـه       نزد       سياوش       خراميد      زود
برو    بر    شـمرد    آن    کـجا    رفـتـه   بود
نشـسـتـند   شادان   دل   آن   شب   بهم
بـه    باده    بشـسـتـند   جان   را   ز   غـم
چو     خورشيد     از    چرخ    گردنده    سر
برآورد           برسان          زرين          سـپر
سـپـهدار     پيران     ميان     را     بـبـسـت
يکي         باره         تيزرو        برنـشـسـت
بـه      کاخ      سياووش      بـنـهاد      روي
بـسي      آفرين     خواند     بر     فر     اوي
بدو       گـفـت       کامروز       برساز      کار
بـه         مـهـماني        دخـتر        شـهريار
چو     فرمان     دهي     مـن    سزاوار    او
ميان       را       بـبـندم      پي      کار      او
سياووش      را      دل      پر      آزرم      بود
ز     پيران    رخانـش    پر    از    شرم    بود
بدو      گـفـت     رو     هرچ     بايد     بـساز
تو    داني    کـه   از   تو   مرا   نيسـت   راز
چو    بـشـنيد   پيران   سوي   خانه   رفـت
دل   و   جان   ببسـت   اندر  آن  کار  تـفـت
در            خانـه            جامـه            نابريد
بـه      گلشـهر     بـسـپرد     پيران     کـليد
کـجا          بود          کدبانوي         پـهـلوان
سـتوده      زني      بود      روشـن      روان
بـه     گـنـج     اندرون     آنـچ     بد     نامدار
گزيده       ز       زربـفـت       چيني      هزار
زبرجد       طـبـقـها       و      پيروزه      جام
پر    از    نافـه    مـشـک   و   پر   عود   خام
دو      افـسر      پر     از     گوهر     شاهوار
دو    ياره    يکي    طوق    و    دو    گوشوار
ز       گـسـتردنيها      شـتروار      شـسـت
ز     زربفـت     پوشيدينـها    سـه    دسـت
هـمـه     پيکرش     سرخ    کرده    بـه    زر
برو        بافـتـه       چـند       گونـه       گـهر
ز     سيمين     و     زرين    شـتربار    سي
طـبـقـها       و       از       جامـه      پارسي
يکي    تـخـت    زرين    و    کرسي    چـهار
سـه      نـعـلين      زرين      زبرجد      نـگار
پرسـتـنده     سيصد     بـه     زرين     کـلاه
ز      خويشان      نزديک     صد     نيک‌خواه
پرسـتار    با    جام    زرين    دو    شـسـت
گرفـتـه   ازان   جام   هر   يک   بـه  دسـت
هـمان   صد  طبق  مشک  و  صد  زعـفران
سـپردند        يکـسر       بـه       فرمانـبران
بـه    زرين    عـماري    و    ديبا    و   جـليل
برفـتـند      با      خواسـتـه     خيل     خيل
بياورد          بانو         ز         بـهر         نـثار
ز      دينار      با      خويشـتـن      سي‌هزار
بـه       نزد       فرنـگيس       بردند       چيز
روانـشان      پر      از      آفرين     بود     نيز
وزان       روي       پيران       و      افراسياب
ز      بـهر      سياوش     هـمـه     پرشـتاب
بـه   يک  هفتـه  بر  مرغ  و  ماهي  نخفـت
نيامد     سر     يک     تـن     اندر    نـهـفـت
زمين    باغ    گـشـت    از   کران   تا   کران
ز       شادي       و      آواي      رامـشـگران
بـه      پيوسـتـگي     بر     گوا     ساخـتـند
چو    زين    عـهد    و    پيمان   بـپرداخـتـند
پيامي       فرسـتاد      پيران      چو      دود
بـه      گلشـهر     گـفـتا     فرنـگيس     زود
هـم    امـشـب    بـه    کاخ   سياوش   رود
خردمـند     و     بيدار     و     خامـش    رود
چو       بانوي       بـشـنيد      پيغام      اوي
بـه      سوي     فرنـگيس     بـنـهاد     روي
زمين    را    بـبوسيد    گلشـهر   و   گـفـت
کـه   خورشيد   را   گشت   ناهيد   جـفـت
هـم    امـشـب    بـبايد   شدن   نزد   شاه
بياراسـتـن      گاه      او      را     بـه     ماه
بيامد       فرنـگيس       چون       ماه       نو
بـه      نزديک      آن      تاجور      شاه     نو
بدين    کار    بـگذشـت    يک    هفـتـه   نيز
سـپـهـبد       بياراسـت       بـسيار      چيز
از     اسـپان     تازي     و     از    گوسـفـند
هـمان   جوشـن   و   خود  و  تيغ  و  کمـند
ز       دينار       و       از       بدرهاي      درم
ز     پوشيدنيها     و     از     بيش    و    کـم
وزين      مرز     تا     پيش     درياي     چين
هـمي     نام     بردند     شـهر     و    زمين
بـه     فرسـنـگ     صد     بود     بالاي     او
نـشايسـت         پيمود        پـهـناي        او
نوشـتـند         مـنـشور         بر         پرنيان
هـمـه     پادشاهي     بـه     رسـم    کيان
بـه      خان     سياوش     فرسـتاد     شاه
يکي     تـخـت     زرين     و     زرين     کـلاه
ازان     پـس     بياراسـت     ميدان     سور
هرآنـکـس   کـه   رفـتي   ز   نزديک   و  دور
مي     و     خوان    و    خواليگران    يافـتي
بـخوردي         و         هرچـند        برتافـتي
بـبردي    و    رفـتي   سوي   خان   خويش
بدي   شاد   يک   هفتـه   مـهـمان  خويش
در         بـسـتـه         زندانـها        برگـشاد
ازو    شادمان    بـخـت    و    او   نيز   شاد
بـه    هـشـتـم   سياووش   بيامد   به   گاه
اباگرد       پيران       بـه       نزديک       شاه
گرفـتـند        هر        دو        برو        آفرين
کـه‌اي      مـهـتر      و      شـهريار      زمين
هـميشـه       ترا       جاودان      باد      روز
بـه    شادي   و   بدخواه   را   پـشـت   کوز
وزان        جايگـه        بازگـشـتـند       شاد
بـسي       از       جـهاندار       کردند      ياد
چـنين    نيز    يک    سال    گردان   سـپـهر
هـمي    گـشـت    بيدار   بر   داد   و   مـهر
فرسـتاده       آمد       ز       نزديک      شاه
بـه      نزد      سياوش      يکي     نيک‌خواه
کـه    پرسد    هـمي    شاه    را   شـهريار
هـمي       گويد      اي      مـهـتر      نامدار
بود    کـت    ز    مـن    دل   بـگيرد   هـمي
وزين       برنـشـسـتـن       گزيرد      هـمي
از     ايدر     ترا     داده‌ام     تا     بـه    چين
يکي      گرد     برگرد     و     بـنـگر     زمين
بـه    شـهري    کـه    آرام    و   راي   آيدت
هـمان          آرزوها          بـجاي         آيدت
بـه   شادي   بـباش   و   بـه   نيکي  بـمان
ز      خوبي      مـپرداز     دل     يک     زمان
سياوش    ز    گـفـتار    او    گـشـت   شاد
بزد     ناي     و    کوس    و    بـنـه    برنـهاد
سـليح    و    سـپاه    و    نـگين    و    کـلاه
بـبردند      زين‌گونـه      با      او     بـه     راه
فراوان             عـماري             بياراسـتـند
پـس        پرده        خوبان        بـپيراسـتـند
فرنـگيس      را      در      عـماري     نـشاند
بـنـه      برنـهاد      و     سـپـه     را     براند
ازو         بازنـگـسـسـت        پيران        گرد
بـنـه      برنـهاد      و     سـپـه     را     بـبرد
بـه      شادي     برفـتـند     سوي     خـتـن
هـمـه       نامداران       شدند       انـجـمـن
کـه     سالار     پيران     ازان    شـهر    بود
کـه       از      بدگـمانيش      بي‌بـهر      بود
هـمي       بود      يکـماه      مـهـمان      او
بران      سر      چـنين     بود     پيمان     او
ز     خوردن     نياسود     يک     روز     شاه
گـهي     رود     و    مي    گاه    نـخـچيرگاه
سر      ماه      برخاسـت      آواي     کوس
برانـگـه     کـه     خيزد     خروش     خروس
بيامد        سوي       پادشاهي       خويش
سـپاه   از   پـس   پشـت  و  پيران  ز  پيش
بران     مرز    و    بوم    اندر    آگـه    شدند
بزرگان     بـه     راه     شـهـنـشـه    شدند
بـه    شادي    دل    از   جاي   برخاسـتـند
جـهاني         بـه        آيين        بياراسـتـند
ازان     پادشاهي     خروشي     بـخاسـت
تو   گفـتي   زمين  گشت  با  چرخ  راسـت
ز      بـس      رامـش      و     نالـه     کرناي
تو   گفـتي   بجـنـبد   هـمي   دل   ز   جاي
بـجايي          رسيدند          کاباد          بود
يکي       خوب      فرخـنده      بـنياد      بود
بـه    يک    روي    دريا    و   يک   روي   کوه
برو     بر     ز     نـخـچير     گـشـتـه     گروه
درخـتان        بـسيار       و       آب       روان
هـمي     شد     دل     سالـخورده     جوان
سياوش    بـه    پيران    سـخـن    برگـشاد
کـه     اينـت     بر     و     بوم     فرخ    نـهاد
بـسازم    مـن    ايدر    يکي    خوب    جاي
کـه    باشد    بـه   شادي   مرا   رهـنـماي
برآرم         يکي         شارسـتان         فراخ
فراوان      کـنـم      اندرو      باغ     و     کاخ
نشـسـتـن‌گـهي       برفرازم      بـه      ماه
چـنان    چون    بود   در   خور   تاج   و   گاه
بدو    گـفـت   پيران   کـه   اي   خوب   راي
بران     رو     کـه     انديشـه     آرد    بـجاي
چو  فرمان دهد من بران سان که خواست
برآرم     يکي     جاي     تا     ماه    راسـت
نـخواهـم    کـه   باشد   مرا   بوم   و   گنـج
زمان    و    زمين    از    تو    دارم   سـپـنـج
يکي     شارسـتان     سازم     ايدر     فراخ
فراوان      بدو      اندر      ايوان      و      کاخ
سياوش     بدو     گـفـت     کاي     بـخـتيار
درخـت      بزرگي      تو     آري     بـه     بار
مرا   گـنـج   و   خوبي   همه   زان  تـسـت
بـه    هر   جاي   رنـج   تو   بينم   نخـسـت
يکي    شـهر    سازم    بدين    جاي    مـن
کـه       خيره       بـماند      دل      انـجـمـن
ازان     بوم     خرم     چو     گـشـتـند     باز
سياوش    هـمي    بود    با    دل   بـه   راز
از       اخـترشـناسان       بـپرسيد      شاه
کـه     گر     سازم     ايدر     يکي    جايگاه
ازو    فر    و    بـخـتـم    بـه    سامان    بود
وگرکار       با       جـنـگ       سازان       بود
بـگـفـتـند      يکـسر      بـه     شاه     گزين
کـه    بـس    نيسـت   فرخـنده   بنياد   اين
از       اخـترشـناسان      برآورد      خـشـم
دلـش    گـشـت    پردرد   و   پرآب   چشـم
کـجا     گـفـتـه    بودند    با    او    ز    پيش
کـه   چون   بـگذرد   چرخ   بر   کار   خويش
سرانـجام        چون        گرددت        روزگار
بـه      زشـتي     شود     بـخـت     آموزگار
عـنان      تـگاور     هـمي     داشـت     نرم
هـمي     ريخـت     از    ديدگان    آب    گرم
بدو    گـفـت    پيران    کـه    اي    شـهريار
چـه   بودت   کـه   گشتي   چـنين  سوگوار
چـنين     داد    پاسـخ    کـه    چرخ    بـلـند
دلـم      کرد      پردرد      و      جانـم     نژند
کـه     هر    چـند    گرد    آورم    خواسـتـه
هـم    از    گـنـج    و    هـم    تاج   آراستـه
بـه    فرجام    يکـسر   بـه   دشمـن   رسد
بدي     بد     بود     مرگ     بر    تـن    رسد
کـجا       آن      حـکيمان      و      دانـندگان
هـمان             رنـج‌بردار            خوانـندگان
کـجا      آن      سر     تاج     شاهـنـشـهان
کـجا       آن       دلاور       گرامي      مـهان
کـجا    آن    بـتان    پر    از    ناز    و    شرم
سـخـن     گـفـتـن    خوب    و    آواي    نرم
کـجا      آنـک     بر     کوه     بودش     کـنام
رميده      ز      آرام      وز     کام     و     نام
چو     گيتي     تـهي    ماند    از    راسـتان
تو       ايدر       بـبودن       مزن      داسـتان
ز     خاکيم     و    بايد    شدن    زير    خاک
هـمـه   جاي   ترسسـت   و  تيمار  و  باک
تو      رفـتي      و     گيتي     بـماند     دراز
کـسي        آشـکارا       نداند       ز       راز
جـهان  سر  به  سر  عبرت  و  حکمت‌ست
چرا    زو    همـه    بـهر   من   غفلـت‌سـت
چو شد سال برشست و شش چاره جوي
ز     بيشي     و     از    رنـج    برتاب    روي
تو     چـنـگ     فزوني     زدي    بر    جـهان
گذشـتـند     بر     تو     بـسي     هـمرهان
چو    زان    نامداران    جـهان    شد   تـهي
تو        تاج        فزوني        چرا       برنـهي
نـباشي      بدين      گفتـه     هـمداسـتان
يکي      شو      بـخوان     نامـه     باسـتان
کزيشان      جـهان      يکـسر      آباد     بود
بدانـگـه     کـه     اندر     جـهان    داد    بود
ز    مـن    بـشـنو   از   گنـگ   دژ   داسـتان
بدين      داسـتان      باش      هـمداسـتان
کـه  چون  گنگ  دژ  در  جهان جاي نيست
بدان     سان     زميني    دلاراي    نيسـت
کـه     آن     را     سياوش     برآورده     بود
بـسي       اندرو       رنـجـها      برده      بود
بـه    يک    ماه    زان    روي   درياي   چين
کـه     بي‌نام    بود    آن    زمان    و    زمين
بيابان       بيايد       چو       دريا      گذشـت
بـبيني     يکي     پـهـن     بي‌آب     دشـت
کزين       بـگذري      بيني      آباد      شـهر
کزان    شـهرها    بر    توان    داشـت   بـهر
ازان     پـس     يکي     کوه    بيني    بـلـند
کـه    بالاي    او    برتر   از   چون   و   چـند
مرين     کوه     را    گـنـگ    دژ    در    ميان
بدان      کـت     ز     دانـش     نيايد     زيان
چو    فرسـنـگ    صد    گرد    بر   گرد   کوه
ز     بالاي     او     چـشـم     گردد    سـتوه
ز   هر   سو   کـه   پويي   بدو   راه  نيسـت
هـمـه    گرد    بر    گرد    او   در   يکيسـت
بدين    کوه    بيني    دو   فرسـنـگ   تـنـگ
ازين    روي    و   زان   روي   ديوار   سـنـگ
بدين    چـند    فرسـنـگ    اگر    پـنـج   مرد
بـباشد      بـه      راه      از     پي     کارکرد
نيابد        بريشان       گذر       صد       هزار
زره‌دار     و     بر     گـسـتوان     ور     سوار
چو     زين    بـگذري    شـهر    بيني    فراخ
همـه   گـلـشـن   و   باغ   و   ايوان   و  کاخ
هـمـه    شـهر   گرمابـه   و   رود   و   جوي
بـه    هر   برزني   آتـش   و   رنـگ   و   بوي
هـمـه   کوه   نـخـچير   و   آهو   به   دشت
چو    اين   شـهر   بيني   نـشايد   گذشـت
تذروان     و     طاووس     و     کـبـک    دري
بيابي       چو       از       کوهـها       بـگذري
نـه   گرماش   گرم   و   نـه  سرماش  سرد
هـمـه    جاي    شادي   و   آرام   و   خورد
نـبيني      بدان      شـهر      بيمار     کـس
يکي     بوسـتان     بهشتـسـت    و    بـس
هـمـه      آبـها     روشـن     و     خوشـگوار
هـميشـه    بر    و    بوم    او    چون    بـهار
درازي     و     پـهـناش    سي    بار    سي
بود          گر          بـپيمايدش         پارسي
يک     و     نيم     فرسـنـگ     بالاي     کوه
کـه    از    رفـتـنـش    مرد    گردد    سـتوه
وزان       روي       هاموني       آيد       پديد
کزان       خوبـتر       جايها      کـس      نديد
هـمـه    گـلـشـن    و    باغ    و   ايوان   بود
کـش     ايوانـها     سر     بـه    کيوان    بود
بـشد     پور     کاووس     و     آنـجاي    ديد
مر     آن     را    ز    ايران    هـمي    برگزيد
تـن        خويش       را       نامـبردار       کرد
فزوني        يکي        نيز        ديوار       کرد
ز   سـنـگ   و   ز  گچ  بود  و  چـندي  رخام
وزان      جوهري      کـش      ندانيم      نام
دو    صد    رش    فزونـسـت    بالاي    اوي
هـمان   سي   و   پنچ‌ست   پـهـناي   اوي
کـه   آن   را   کسي   تا   نبيند  به  چـشـم
تو     گويي     ز     گوينده    گيرند    خـشـم
نيايد      برو      مـنـجـنيق      و     نـه     تير
بـبايد         ترا        ديدن        آن        ناگزير
ز    تيغـش    دو   فرسـنـگ   تا   بوم   خاک
هـمـه    گرد    بر    گرد    خاکـش    مـغاک
نـبيند     ز     بـن     ديده     بر     تيغ     کوه
هـم    از    بر    شدن    مرد   گردد   سـتوه
بدان       آفرين       کان       چـنان      آفريد
ابا            آشـکارا           نـهان           آفريد
نـبايسـت        يار        و       نـه       آموزگار
برو      بر      هـمـه     کار     دشوار     خوار
جز     او     را     مـخوان     کردگار    جـهان
جز     او     را     مدان    آشـکار    و    نـهان
بـه      پيغـمـبرش      بر      کـنيم      آفرين
بيارانـش      بر     هر     يکي     هـمـچـنين
مرا        فر       نيکي‌دهـش       يار       بود
خردمـندي       و       بـخـت      بيدار      بود
برين   سان   يکي   شارسـتان   ساخـتـند
سرش      را      بـه      پروين      پرداخـتـند
کـنون     اندرين     هـم     بـه    کار    آوريم
بدو        در        فراوان        نـگار        آوريم
چـه    بـندي    دل    اندر   سراي   سپـنـج
چـه   يازي  بـه  رنج  و  چه  نازي  به  گنـج
کـه     از     رنـج     ديگر    کـسي    برخورد
جـهانـجوي        دشـمـن       چرا       پرورد
چو       خرم       شود      جاي      آراسـتـه
پديد     آيد     از     هر    سوي    خواسـتـه
نـباشد       مرا       بودن      ايدر      بـسي
نـشيند      برين      جاي     ديگر     کـسي
نـه    مـن    شاد   باشـم   نه   فرزند   مـن
نـه      پرمايه      گردي     ز     پيوند     مـن
نـباشد           مرا          زندگاني          دراز
ز     کاخ     و     ز     ايوان     شوم    بي‌نياز
شود      تـخـت      مـن     گاه     افراسياب
کـند    بي‌گـنـه    مرگ    بر    مـن   شـتاب
چـنين      اسـت     راي     سـپـهر     بـلـند
گـهي     شاد     دارد    گـهي    مستـمـند
بدو       گـفـت      پيران      کاي      سرفراز
مـکـن       خيره      انديشـه      دل      دراز
کـه    افراسياب    از    بـلا   پشت   تـسـت
بـه   شاهي   نـگين   اندر  انگشت  تسـت
مرا      نيز     تا     جان     بود     در     تـنـم
بـکوشـم     کـه     پيمان     تو     نشـکـنـم
نـمانـم     کـه     بادي     بـه     تو     بـگذرد
وگر      موي      بر      تو     هوا     بـشـمرد
سياوش     بدو     گـفـت     کاي     نيکـنام
نـبينـم       جز       از       نيکـناميت      کام
تو   پپـمان   چـنين   داري   و  راي  راسـت
وليکـن   فـلـک   را   جز   اينست   خواست
هـمـه    راز    مـن    آشـکارا    بـه    تست
کـه     بيدار     دل     بادي    و    تـندرسـت
مـن      آگاهي     از     فر     يزدان     دهـم
هـم      از      راز     چرخ     بـلـند     آگـهـم
بـگويم          ترا          بودنيها         درسـت
ز     ايوان     و     کاخ     اندرآيم    نـخـسـت
بدان     تا     نـگويي     چو    بيني    جـهان
کـه    اين   بر   سياوش   چرا   شد   نـهان
تو     اي     گرد     پيران     بـسيار     هوش
بدين     گفتـها     پـهـن    بـگـشاي    گوش
فراوان          بدين          نـگذرد          روزگار
کـه      بر      دسـت      بيداردل     شـهريار
شوم    زار    مـن    کـشـتـه    بر   بي‌گـناه
کـسي    ديگر    آرايد    اين    تاج    و    گاه
ز     گـفـتار     بدخواه     و    ز    بـخـت    بد
چـنين     بي‌گـنـه     بر    سرم    بد    رسد
ز       کـشـتـه      شود      زندگاني      دژم
برآشوبد       ايران       و       توران       بـهـم
پر      از     رنـج     گردد     سراسر     زمين
دو   کـشور   شود  پر  ز  شـمـشير  و  کين
بـسي   سرخ   و  زرد  و  سياه  و  بنـفـش
از     ايران     و     توران     بـبيني    درفـش
بـسي      غارت      و      بردن     خواسـتـه
پراگـندن                گـنـج               آراسـتـه
بـسا     کـشورا    کان    بـه    پاي    سـتور
بـکوبـند    و    گردد    بـه   جوي   آب   شور
از      ايران      و      توران     برآيد     خروش
جـهاني    ز    خون    مـن   آيد   بـه   جوش
جـهاندار      بر      چرخ     چونين     نوشـت
بـه     فرمان    او    بردهد    هرچ    کـشـت
سـپـهدار      ترکان      ز      کردار     خويش
پـشيمان    شود   هـم   ز   گفـتار   خويش
پـشيماني       آنـگـه       نداردش       سود
کـه       برخيزد      از      بوم      آباد      دود
بيا    تا    بـه    شادي    خوريم    و    دهيم
چو       گاه      گذشـتـن      بود      بـگذريم
چو     بـشـنيد    پيران    و    انديشـه    کرد
ز    گـفـتار    او    شد    دلـش    پر   ز   درد
چـنين   گـفـت   کز   مـن   بد   آمد  به  من
گر   او   راسـت   گويد  همي  اين  سـخـن
ورا     مـن     کـشيده    بـه    توران    زمين
پراگـندم      اندر      جـهان      تـخـم     کين
شـمردم      هـمـه     باد     گـفـتار     شاه
چـنين   هـم   هـمي   گفت   با   من   پگاه
وزان   پـس   چـنين   گفت  با  دل  به  مـهر
کـه    از   جنـبـش   و   راز   گردان   سپـهر
چـه     داند     بدو     رازها     کي    گـشاد
هـمانا        ز        ايرانـش        آمد       بياد
ز    کاووس    و    ز   تخـت   شاهـنـشـهي
بياد           آمدش           روزگار          بـهي
دل    خويش   زان   گـفـتـه   خرسـند   کرد
نـه       آهـنـگ      راي      خردمـند      کرد
هـمـه   راه   زين‌گونـه   بد   گفـت   و  گوي
دل   از   بودنيها   پر   از   جـسـت   و  جوي
چو     از    پـشـت    اسـپان    فرود    آمدند
ز        گـفـتار        يکـباره       دم       برزدند
يکي         خوان         زرين        بياراسـتـند
مي    و   رود   و   رامـشـگران   خواسـتـند
بـبودند     يک     هـفـتـه    زين‌گونـه    شاد
ز       شاهان       گيتي       گرفـتـند      ياد
بـه    هشـتـم   يکي   نامـه   آمد   ز   شاه
بـه       نزديک      سالار      توران      سـپاه
کزانـجا      برو      تا     بـه     درياي     چين
ازان   پـس   گذر   کـن   بـه   مـکران  زمين
هـمي    رو    چـنين    تا    سر   مرز   هـند
وزانـجا     گذر     کـن    بـه    درياي    سـند
هـمـه     باژ     کـشور     سراسر     بـخواه
بـگـسـتر     بـه     مرز     خزر    در    سـپاه
برآمد       خروش       از       در       پـهـلوان
ز      بانـگ     تـبيره     زمين     شد     نوان
ز   هر   سو  سپاه  انجـمـن  شد  بـه  روي
يکي    لشـکري    گـشـت   پرخاش   جوي
بـه     نزد     سياوش    بـسي    خواسـتـه
ز        دينار        و       اسـپان       آراسـتـه
بـه      هـنـگام      پدرود      کردن      بـماند
بـه    فرمان    برفـت    و   سـپـه   را   براند
هيوني          ز         نزديک         افراسياب
چو    آتـش    بيامد    بـه    هـنـگام    خواب
يکي    نامـه    سوي   سياوش   بـه   مـهر
نوشـتـه     بـه     کردار     گردان     سـپـهر
کـه      تا     تو     برفـتي     نيم     شادمان
از     انديشـه    بي‌غـم    نيم    يک    زمان
وليکـن      مـن      اندر      خور     راي     تو
بـه    توران    بجسـتـم    هـمي   جاي   تو
گر  آنجا  که  هستي  خوش  و خرم اسـت
چـنان   چون   بـبايد   دلت   بي‌غم   اسـت
بـه   شادي   بـباش   و   بـه   نيکي  بـمان
تو     شادان     بدانديش     تو    با    غـمان
بدان        پادشاهي        هـمي       بازگرد
سر       بدسـگال       اندرآور      بـه      گرد
سياوش     سـپـه     برگرفـت     و    برفـت
بدان    سو    کـه    فرمود    سالار    تـفـت
صد    اشـتر    ز    گـنـج   و   درم   بار   کرد
چـهـل      را      هـمـه     بار     دينار     کرد
هزار      اشـتر      بـخـتي      سرخ     موي
بـنـه     بر     نـهادند     با    رنـگ    و    بوي
از      ايران      و      توران      گزيده     سوار
برفـتـند        شـمـشيرزن        ده       هزار
بـه     پيش     سـپاه     اندرون    خواسـتـه
عـماري          و          خوبان         آراسـتـه
ز       ياقوت      و      ز      گوهر      شاهوار
چـه     از     طوق    و    ز    تاج    وزگوشوار
چـه  مـشـک  و  چه  کافور  و  عود  و  عبير
چـه     ديبا     و     چـه    تـخـتـهاي    حرير
ز     مـصري    و    چيني    و    از    پارسي
هـمي    رفـت    با    او    شـتر   بار   سي
چو   آمد   بران   شارسـتان  دسـت  آخـت
دو    فرسـنـگ   بالا   و   پهـناش   ساخـت
از     ايوان     و     ميدان     و    کاخ    بـلـند
ز       پاليز       وز       گـلـشـن      ارجـمـند
بياراسـت      شـهري     بـسان     بهشـت
بـه   هامون   گل  و  سنبل  و  لاله  کشـت
بر       ايوان       نـگاريد       چـندي      نـگار
ز       شاهان       وز      بزم      وز      کارزار
نـگار     سر     و    تاج    و    کاووس    شاه
نـگاريد      با      ياره      و     گرز     و     گاه
بر       تـخـت       او       رسـتـم       پيلـتـن
هـمان    زال    و    گودرز   و   آن   انـجـمـن
ز     ديگر     سو     افراسياب     و     سـپاه
چو      پيران      و      گرسيوز      کينـه‌خواه
بـهر       گوشـه‌اي      گنـبدي      ساخـتـه
سرش       را      بـه      ابراندر      افراخـتـه
نـشـسـتـه         سراينده         رامشـگران
سر      اندر      سـتاره      سران      سران
سياووش         گردش        نـهادند        نام
هـمـه    شـهر    زان   شارستان   شادکام
چو    پيران    بيامد    ز    هـند   و   ز   چين
سـخـن     رفـت    زان    شـهر    با    آفرين
خـنيده      بـه      توران     سياووش     گرد
کز    اخـتر    بـنـش    کرده   شد   روز   ارد
از    ايوان    و    کاخ    و    ز    پاليز    و   باغ
ز    کوه    و    در   و   رود   وز   دشـت   راغ
شـتاب     آمدش    تا    بـبيند    کـه    شاه
چـه       کرد       اندران       نامور      جايگاه
هرآنـکـس     کـه     او    از    در    کار    بود
بدان       مرز       با      او      سزاوار      بود
هزار       از       هـنرمـند       گردان       گرد
چو      هـنـگامـه      رفـتـن      آمد      بـبرد
چو      آمد      بـه      نزديک     آن     جايگاه
سياوش      پذيره      شدش     با     سـپاه
چو     پيران     بـه    نزد    سياوش    رسيد
پياده     شد     از     دور     کاو     را     بديد
سياوش     فرود     آمد     از     نيل     رنـگ
مر    او    را    گرفـت    اندر   آغوش   تـنـگ
بـگـشـتـند     هر     دو    بدان    شارستان
ز     هر     در    زدند    از    هـنر    داسـتان
سراسر    هـمـه    باغ   و   ميدان   و   کاخ
هـمي       ديد      هرسو      بـناي      فراخ
سـپـهدار     پيران     ز     هر     سو     براند
بـسي     آفرين     بر     سياوش     بـخواند
بدو     گـفـت     گر     فر     و     برز     کيان
نـبوديت       با      دانـش      اندر      جـهان
کي     آغاز     کردي    بدين    گونـه    جاي
کـجا   آمدي   جاي   زين   سان   بـه   پاي
بـماناد      تا      رسـتـخيز      اين     نـشان
ميان          دليران         و         گردنـکـشان
پـسر    بر    پـسر    هـمـچـنين    شاد   باد
جـهاندار      و      پيروز      و      فرخ      نژاد
چو    يک    بـهره    از    شـهر    خرم    بديد
بـه     ايوان     و     باغ     سياوش     رسيد
بـه       کاخ      فرنـگيس      بـنـهاد      روي
چـنان    شاد    و    پيروز   و   ديهيم   جوي
پذيره         شدش         دخـتر        شـهريار
بـه     پرسيد     و     دينار     کردش     نـثار
چو   بر   تخت  بنشـسـت  و  آن  جاي  ديد
بران     سان     بـهـشـتي     دلاراي     ديد
بدان     نيز     چـندي     سـتايش     گرفـت
جـهان       آفرين      را      نيايش      گرفـت
ازان      پـس      بـخوردن     گرفـتـند     کار
مي   و   خوان   و   رامـشـگر   و   ميگـسار
بـبودند   يک   هفـتـه   با   مي   به  دسـت
گـهي    خرم    و    شاددل    گاه   مـسـت
بـه      هـشـتـم      ره‌آورد     پيش     آوريد
هـمان    هديه    شارسـتان   چون   سزيد
ز        ياقوت        و        زگوهر        شاهوار
ز         دينار         وز        تاج        گوهرنـگار
ز    ديبا    و    اسـپان    بـه    زين    پـلـنـگ
بـه     زرين     سـتام     و    جـناغ    خدنـگ
فرنـگيس       را       افـسر      و      گوشوار
هـمان       ياره      و      طوق      گوهرنـگار
بداد        و       بيامد       بـسوي       خـتـن
هـمي     راي     زد     شاد    با    انـجـمـن
چو   آمد   بـه   شادي   بـه   ايوان   خويش
هـمانـگاه    شد    در    شبسـتان   خويش
بـه    گلشـهر   گفـت   آنک   خرم   بهشت
نديد   و   نداند   کـه   رضوان   چـه  کـشـت
چو     خورشيد     بر    گاه    فرخ    سروش
نشـسـتـه   بـه   آيين   و   با   فر   و  هوش
بـه     رامـش     بـپيماي     لـخـتي    زمين
برو        شارسـتان        سياوش       بـبين
خداوند        ازان       شـهر       نيکوترسـت
تو         گويي         فروزنده         خاورسـت
وزان          جايگـه         نزد         افراسياب
هـمي    رفـت   برسان   کـشـتي   بر   آب
بيامد     بـگـفـت     آن     کـجا    کرده    بود
هـمان     باژ     کـشور     کـه    آورده    بود
بياورد       پيشـش       هـمـه       سربـسر
بدادش      ز      کـشور      سراسر      خـبر
کـه    از    داد    شـه    گـشـت    آباد   بوم
ز     درياي     چين    تا    بـه    درياي    روم
وزانـجا      بـه      کار      سياوش      رسيد
سراسر     هـمـه     ياد     کرد    آنـچ    ديد
ز       کار       سياوش      بـپرسيد      شاه
وزان    شـهر    و    آن    کـشور   و   جايگاه
بدو    گـفـت    پيران    کـه    خرم   بهشـت
کـسي     کاو     نـبيند    بـه    ارديبهـشـت
سروش         آوريدش        هـمانا        خـبر
کـه    چونان    نـگاريدش    آن    بوم   و   بر
هـمانا       ندانـند       ازان       شـهر      باز
نـه     خورشيد     ازان     مـهـتر     سرافراز
يکي     شـهر     ديدم     کـه    اندر    زمين
نـبيند    دگر    کـس    بـه    توران   و   چين
ز     بـس    باغ    و    ايوان    و    آب    روان
برآميخـت      گـفـتي      خرد      با      روان
چو      کاخ      فرنـگيس     ديدم     ز     دور
چو    گـنـج    گـهر    بد    بـه   ميدان   سور
بدان    زيب   و   آيين   کـه   داماد   تـسـت
ز    خوبي    بـه    کام    دل   شاد   تـسـت
گـلـه      کرد      بايد     بـه     گيتي     يلـه
ترا     چون     نـباشد     ز     گيتي     گـلـه
گر     ايدونـک     آيد     ز     مينو     سروش
نـباشد    بدان    فر    و   اورنـگ   و   هوش
و   ديگر   دو   کـشور  ز  جـنـگ  و  ز  جوش
برآسود    چون    مـهـتر    آمد    بـه   هوش
بـماناد       بر       ما       چـنين       جاودان
دل       هوشـمـندان       و      راي      ردان
زگـفـتار       او      شاد      شد      شـهريار
کـه     دخـت    برومـندش    آمد    بـه    بار
بـه     گرسيوز     اين    داسـتان    برگـشاد
سـخـنـهاي     پيران     هـمـه     کرد     ياد
پـس   آنگـه   بـه   گرسيوز   آهسته   گفت
نهفتـه     هـمـه     برگـشاد     از     نهفـت
بدو     گـفـت     رو     تا     سياووش     گرد
بـبين    تا    چـه    جايسـت   بر   گرد   گرد
سياوش    بـه    توران    زمين    دل    نـهاد
از      ايران      نـگيرد      دگر      هيچ     ياد
مـگر      کرد     پدرود     تـخـت     و     کـلاه
چو    گودرز    و    بـهرام   و   کاووس   شاه
بران      خرمي      بر      يکي     خارسـتان
هـمي   بوم   و   بر   سازد   و   شارسـتان
فرنـگيس         را         کاخـهاي         بـلـند
برآورد       و      دارد      هـمي      ارجـمـند
چو    بيني    بـه    خوبي    فراوان    بـگوي
بـه   چـشـم   بزرگي   نگـه   کن   به   روي
چو  نخـچير  و  مي  باشد  و  دشـت و کوه
نـشينـند      پيشـت      ز      ايران      گروه
بدانـگـه    کـه    ياد   مـن   آيد   به   دسـت
چو   خوردي   به   شادي   ببايد  نشـسـت
يکي        هديه       آراي       بـسيار       مر
ز     دينار     وز     اسـب     و    زرين    کـمر
هـمان   گوهر   و   تـخـت   و   ديباي   چين
هـمان    ياره    و    گرز    و   تيغ   و   نـگين
ز     گـسـتردنيها    و    از    بوي    و    رنـگ
بـبين   تا   ز   گنجـت   چه   آيد   به  چـنـگ
فرنـگيس      را     هديه     بر     هـمـچـنين
برو        با       زباني       پر       از       آفرين
اگر         آب         دارد         ترا         ميزبان
بران    شـهر    خرم    دو    هـفـتـه    بـمان