Poem162

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو  يک  پاس  بگذشت  از  تيره شـب
چـنان  چون  کسي  راز  گويد  به  تب
خروشي       برآمد      ز      افراسياب
بـلرزيد     بر    جاي    آرام    و    خواب
پرسـتـندگان        تيز        برخاسـتـند
خروشيدن     و     غلـغـل    آراسـتـند
چو    آمد    بـه   گرسيوز   آن   آگـهي
کـه   شد   تيره  ديهيم  شاهنشـهي
بـه    تيزي   بيامد   بـه   نزديک   شاه
ورا   ديد   بر   خاک   خـفـتـه   بـه  راه
بـه   بر   در   گرفتـش   بـپرسيد  زوي
کـه   اين   داسـتان   با   برادر   بـگوي
چـنين   داد  پاسخ  که  پرسش  مکن
مـگو   اين   زمان   ايچ  با  من  سخـن
بـمان      تا      خرد     بازيابـم     يکي
بـه   بر   گير   و  سخـتـم  بدار  اندکي
زماني    برآمد   چو   آمد   بـه   هوش
جـهان   ديده   با   نالـه   و  با  خروش
نـهادند   شـمـع   و   برآمد   به   تخت
هـمي    بود    لرزان   بـسان   درخـت
بـپرسيد          گرسيوز         نامـجوي
کـه  بگشاي  لب  زين شگفتي بگوي
چـنين     گـفـت     پرمايه    افراسياب
کـه  هرگز  کسي  اين  نبيند به خواب
کـجا   چون   شب   تيره  مـن  ديده‌ام
ز    پير    و    جوان    نيز    نـشـنيده‌ام
بيابان   پر   از   مار   ديدم   بـه   خواب
جـهان   پر   ز  گرد  آسمان  پر  عـقاب
زمين  خشک شخي که گفتي سپهر
بدو    تا    جـهان   بود   نـنـمود   چـهر
سراپرده      مـن      زده      بر     کران
بـه    گردش   سـپاهي   ز   کـندآوران
يکي    باد    برخاسـتي    پر    ز   گرد
درفـش    مرا    سر    نـگونـسار   کرد
برفـتي   ز  هر  سو  يکي  جوي  خون
سراپرده    و   خيمه   گشـتي   نـگون
وزان    لـشـکر   مـن   فزون   از   هزار
بريده   سران   و   تـن   افـگـنده  خوار
سـپاهي    ز    ايران   چو   باد   دمان
چـه  نيزه  به  دست و چه تير و کمان
هـمـه    نيزهاشان    سر   آورده   بار
وزان   هر   سواري   سري   در   کـنار
بر    تخـت    مـن    تاخـتـندي    سوار
سيه   پوش   و   نيزه‌وران   صد   هزار
برانـگيخـتـندي     ز    جاي    نشست
مرا   تاختـندي  همي  بسته  دسـت
نـگـه   کردمي   نيک   هر  سو  بسي
ز   پيوستـه   پيشـم   نبودي   کـسي
مرا     پيش     کاووس    بردي    دوان
يکي       بادسر       نامور       پـهـلوان
يکي   تـخـت   بودي   چو  تابـنده  ماه
نشـسـتـه    برو    پور   کاووس   شاه
دو   هفتـه   نـبودي   ورا   سال  بيش
چو  ديدي  مرا  بسته در پيش خويش
دميدي     بـه     کردار     غرنده    ميغ
ميانـم    بدو    نيم    کردي    بـه   تيغ
خروشيدمي    مـن    فراوان    ز   درد
مرا      نالـه     و     درد     بيدار     کرد
بدو   گفـت  گرسيوز  اين  خواب  شاه
نـباشد    جز    از   کامـه   نيک   خواه
هـمـه  کام  دل  باشد  و  تاج  و تخت
نـگون   گشتـه   بر  بدسگال  تو  بخت
گزارنده       خواب       بايد       کـسي
کـه   از   دانـش   اندازه   دارد  بـسي
بـخوانيم        بيدار       دل       موبدان
از    اخـترشـناسان    و    از   بـخردان
هر   آنـکـس   کزين   دانش   آگـه  بود
پراگـنده     گر     بر     در    شـه    بود
شدند    انـجـمـن    بر    در    شـهريار
بدان    تا    چرا    کردشان   خواسـتار
بـخواند    و   سزاوار   بـنـشاند   پيش
سخـن  راند  با  هر  يک از کم و بيش
چـنين     گـفـت    با    نامور    موبدان
کـه‌اي     پاک‌دل     نيک‌پي    بـخردان
گر  اين  خواب  و  گفتار  من در جـهان
ز    کـس   بشـنوم   آشکار   و   نـهان
يکي   را  نمانـم  سر  و  تن  بـه  هـم
اگر   زين   سـخـن   بر   لـب   آرند  دم
ببـخـشيدشان   بيکران   زر   و   سيم
بدان   تا   نـباشد   کـسي   زو   بـبيم
ازان  پـس  بگفت  آنـچ  در  خواب  ديد
چو  موبد  ز  شاه  آن  سخنها  شـنيد
بـترسيد   و   ز   شاه  زنهار  خواسـت
که اين خواب را کي توان گفت راست
مـگر    شاه    با    بـنده   پيمان   کـند
زبان    را   بـه   پاسـخ   گروگان   کـند
کزين   در   سـخـن   هرچ   داريم   ياد
گـشاييم    بر    شاه    و    يابيم    داد
بـه    زنـهار    دادن    زبان   داد   شاه
کزان     بد     ازيشان     نـبيند    گـناه
زبان      آوري     بود     بـسيار     مـغز
کـجا     برگـشادي     سخنـهاي    نغز
چـنين   گفـت  کز  خواب  شاه  جهان
بـه    بيدراي    آمد    سـپاهي   گران
يکي    شاهزاده    بـه   پيش   اندرون
جـهان  ديده  با  وي  بسي  رهنـمون
بران   طالـع  او  را  گـسي  کرد  شاه
کـه    اين   بوم   گردد   بـما   بر   تـباه
اگر   با   سياوش   کـند   شاه  جـنـگ
چو  ديبـه  شود  روي  گيتي  به رنـگ
ز     ترکان     نـماند    کـسي    پارسا
غـمي   گردد   از   جـنـگ   او   پادشا
وگر  او  شود  کشته  بر  دسـت شاه
بـه   توران   نـماند   سر  و  تاج  و  گاه
سراسر     پر    آشوب    گردد    زمين
ز   بـهر   سياوش  بجنـگ  و  بـه  کين
بدانـگاه       ياد       آيدت       راسـتي
کـه   ويران  شود  کشور  از  کاسـتي
جـهاندار      گر      مرغ     گردد     بـپر
برين      چرخ      گردان     نيابد     گذر
برين  سان  گذر  کرد  خواهد  سـپـهر
گـهي  پر  ز  خشم  و  گهي پر ز مـهر
غـمي   شد   چو   بشـنيد  افراسياب
نـکرد   ايچ   بر  جنگ  جستن  شـتاب
بـه    گرسيوز    آن    رازها    برگـشاد
نهفتـه    سخنـها    بـسي    کرد   ياد
کـه  گر  من  به  جنگ سياوش سپاه
نرانـم    نيايد    کـسي    کينـه   خواه
نـه  او  کشته  آيد  به  جنگ و نه مـن
برآسايد   از   گفت   و   گوي  انجـمـن
نـه   کاووس  خواهد  ز  مـن  نيز  کين
نـه    آشوب    گيرد    سراسر    زمين
بـجاي    جـهان    جستـن    و   کارزار
مـبادم     بـجز     آشـتي    هيچ    کار
فرسـتـم   بـه   نزديک  او  سيم  و  زر
هـمان   تاج   و   تخت  و  فراوان  گـهر
مـگر    کاين    بـلاها   ز   مـن   بـگذرد
کـه     ترسـم     روانـم     فرو    پژمرد
چو   چشـم   زمانـه   بدوزم   به  گنـج
سزد   گر   سپهرم   نخواهد  بـه  رنـج
نخواهـم   زمانـه   جز  آن  کاو  نوشت
چنان  زيست  بايد  که يزدان سرشت
چو  بگذشت  نيمي  ز  گردان  سپـهر
درخـشـنده    خورشيد    بنمود    چهر
بزرگان        بدرگاه       شاه       آمدند
پرسـتـنده      و      با     کـلاه     آمدند
يکي   انجمـن   ساخـت   با   بـخردان
هـشيوار       و       کارآزموده      ردان
بديشان    چـنين   گـفـت   کز   روزگار
نـبينـم    هـمي    بـهره    جز    کارزار
بـسا   نامداران   کـه   بر  دست  مـن
تـبـه   شد   به   جنگ  اندرين  انجمن
بسي  شارستان  گشت  بيمارستان
بـسي   بوسـتان  نيز  شد  خارستان
بـسا    باغ    کان    رزمگاه   منـسـت
بـه   هر   سو   نشان  سپاه  منسـت
ز        بيدادي       شـهريار       جـهان
هـمـه    نيکوي    باشد    اندر    نـهان
نزايد    بـه   هنـگام   در   دشـت   گور
شود     بـچـه     باز     را    ديده    کور
نـپرد     ز     پسـتان    نـخـچير    شير
شود   آب   در   چشـمـه  خويش  قير
شود  در  جهان  چشمه  آب  خشـک
نـگيرد   بـه   نافه   درون  بوي  مشک
ز     کژي     گريزان    شود    راسـتي
پديد    آيد    از   هر   سوي   کاسـتي
کـنون    دانـش    و    داد    ياد   آوريم
بـجاي     غـم    و    رنـج    داد    آوريم
برآسايد     از     ما     زماني     جـهان
نـبايد    کـه    مرگ    آيد   از   ناگـهان
دو   بـهر   از  جهان  زير  پاي  منسـت
بـه   ايران   و   توران  سراي  منسـت
نگـه   کـن   کـه   چندين   ز   کندآوران
بيارند       هر      سال      باژ      گران
گر     ايدونـک    باشيد    هـمداسـتان
بـه   رستـم   فرستم   يکي   داستان
در      آشـتي     با     سياووش     نيز
بـجويم     فرسـتـم     بي‌اندازه    چيز
سران   يک  به  يک  پاسخ  آراسـتـند
هـمي   خوبي   و  راستي  خواستند
کـه   تو  شـهرياري  و  ما  چون  رهي
بران   دل   نـهاده   کـه   فرمان  دهي
همـه    بازگـشـتـند   سر   پر   ز   داد
نيامد   کـسي   را   غـم   و   رنـج  ياد
بـه   گرسيوز  آنگه  چنين  گفت  شاه
کـه    بـبـسيج   کار   و   بيپـماي   راه
به  زودي  بساز  و سخن را مه‌ايست
ز  لشگر  گزين  کن  سواري دويسـت
بـه      نزد     سياووش     برخواسـتـه
ز     هر    چيز    گـنـجي    بياراسـتـه
از   اسـپان   تازي   بـه   زرين   سـتام
ز   شمـشير   هندي   بـه   زرين  نيام
يکي        تاج        پرگوهر       شاهوار
ز     گـسـتردني    صد    شـتروار    بار
غـلام  و  کنيزک  به  بر  هم  دويسـت
بـگويش  کـه  با  تو  مرا  جنگ  نيست
بـپرسـش    فراوان   و   او   را   بـگوي
کـه   ما   سوي   ايران   نـکرديم  روي
زمين   تا   لـب  رود  جيحون  مراسـت
به  سغديم و اين پادشاهي جداست
هـمانـسـت   کز   تور   و   سلم   دلير
زبر   شد   جـهان   آن   کـجا   بود  زير
از   ايرج   کـه  بر  بيگنه  کشـتـه  شد
ز   مـغز   بزرگان   خرد   گشـتـه   شد
ز    توران    بـه    ايران   جدايي   نـبود
کـه   باکين   و   جنگ  آشـنايي  نـبود
ز    يزدان    بران    گونـه    دارم   اميد
کـه    آيد    درود    و    خرام    و   نويد
برانـگيخـت     از     شـهر    ايران    ترا
کـه    بر    مـهر    ديد   از   دليران   ترا
بـه    بـخـت    تو    آرام   گيرد   جـهان
شود   جنـگ   و   ناخوبي   اندر  نـهان
چو    گرسيوز    آيد    بـه    نزديک    تو
بـه    بار    آيد    آن    راي    تاريک   تو
چـنان   چون   بـه   گاه   فريدون   گرد
کـه  گيتي  ببخشش به گردان سپرد
بـبـخـشيم     و    آن    راي    بازآوريم
ز   جـنـگ   و   ز   کين   پاي   بازآوريم
تو   شاهي   و  با  شاه  ايران  بـگوي
مـگر    نرم    گردد    سر   جـنـگـجوي
سـخـنـها    هـمي    گوي    با   پيلتن
بـه    چربي   بـسي   داستانـها   بزن
برين   هـم   نشان   نزد   رستـم  پيام
پرسـتـنده   و   اسپ   و   زرين  ستام
بـه   نزديک   او   هم  چنين  خواستـه
بـبر      تا      شود     کار     پيراسـتـه
جز  از  تخت  زرين که او شاه نيسـت
تـن    پـهـلوان    از    در   گاه   نيسـت