Poem160

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

بدين    داسـتان   نيز   شب   برگذشـت
سـپـهر    از    بر    کوه    تيره   بگـشـت
نشـسـت   از   بر   تخت  سودابه  شاد
ز     ياقوت     و    زر    افـسري    برنـهاد
هـمـه   دخـتران   را   بر   خويش  خواند
بياراسـت   و   بر   تخـت   زرين   نـشاند
چـنين     گـفـت     با    هيربد    ماه‌روي
کز     ايدر    برو    با    سياوش    بـگوي
کـه   بايد  که  رنجه  کـني  پاي  خويش
نـمايي     مرا     سرو    بالاي    خويش
بـشد    هيربد    با    سياووش    گـفـت
برآورد      پوشيده     راز     از     نـهـفـت
خرامان       بيامد       سياوش      برش
بديد  آن  نشسـت  و  سر  و  افـسرش
بـه    پيشـش   بـتان   نوآيين   بـه   پاي
تو   گفتي  بهشت‌سـت  کاخ  و  سراي
فرود  آمد  از  تـخـت  و  شد  پيش  اوي
بـه    گوهر   بياراسـتـه   روي   و   موي
سياوش    بر    تخـت   زرين   نشـسـت
ز  پيشش  بکش  کرده  سودابه دسـت
بـتان     را    بـه    شاه    نوآيين    نـمود
کـه     بودند     چون     گوهر     نابـسود
بدو   گفـت   بنـگر   بدين   تخـت   و  گاه
پرسـتـنده      چـندين      بزرين      کـلاه
هـمـه        نارسيده        بـتان       طراز
کـه  بسرشتـشان  ايزد  از  شرم  و  ناز
کـسي  کت  خوش  آيد  ازيشان  بگوي
نـگـه     کـن    بديدار    و    بالاي    اوي
سياوش  چو  چشم اندکي برگماشـت
ازيشان   يکي   چشـم   ازو  برنداشـت
هـمـه    يک    بـه    ديگر   بگفتـند   ماه
نيارد      بدين      شاه      کردن     نـگاه
برفـتـند   هر   يک  سوي  تخت  خويش
ژکان   و   شـمارنده   بر  بـخـت  خويش
چو    ايشان    برفتـند   سودابه   گـفـت
کـه  چندين  چه  داري  سخن در نهفت
نـگويي    مرا    تا    مراد    تو   چيسـت
کـه   بر   چـهر   تو   فر   چـهر   پريسـت
هر   آن   کـس   کـه   از   دور   بيند   ترا
شود       بيهـش      و      برگزيند      ترا
ازين     خوب     رويان    بـچـشـم    خرد
نـگـه   کـن   کـه   با   تو  که  اندر  خورد
سياوش    فرو    ماند    و   پاسـخ   نداد
چـنين     آمدش     بر     دل    پاک    ياد
کـه   مـن   بر   دل   پاک   شيون  کـنـم
بـه   آيد   کـه   از   دشمنان   زن  کـنـم
شـنيدسـتـم      از      نامور     مـهـتران
هـمـه         داسـتانـهاي        هاماوران
کـه   از   پيش  با  شاه  ايران  چـه  کرد
ز       گردان       ايران       برآورد      گرد
پر   از  بند  سودابه  کاو  دخـت  اوسـت
نـخواهد  همي  دوده  را  مغز  و پوست
بـه   پاسـخ   سياوش   چو  بگشاد  لب
پري   چـهره   برداشـت   از   رخ  قصـب
بدو     گـفـت     خورشيد    با    ماه    نو
گر    ايدون    کـه    بينـند    بر    گاه   نو
نـباشد   شگـفـت   ار   شود  ماه  خوار
تو    خورشيد    داري   خود   اندر   کـنار
کـسي  کاو  چو  من  ديد  بر تخـت عاج
ز    ياقوت    و    پيروزه   بر   سرش   تاج
نـباشد    شگـفـت   ار   بـه   مه   ننگرد
کـسي  را  به  خوبي  به  کس  نشمرد
اگر   با   مـن   اکـنون   تو   پيمان  کـني
نـپيچي     و    انديشـه    آسان    کـني
يکي      دخـتري      نارسيده      بـجاي
کـنـم   چون   پرسـتار   پيشت  به  پاي
بـه   سوگـند   پيمان   کن  اکـنون  يکي
ز    گـفـتار    مـن    سر   مـپيچ   اندکي
چو   بيرون   شود  زين  جـهان  شـهريار
تو     خواهي     بدن    زو    مرا    يادگار
نـماني    کـه    آيد   بـه   مـن   بر   گزند
بداري     مرا     هـمـچو    او    ارجـمـند
مـن    اينـک   بـه   پيش   تو   استاده‌ام
تـن     و     جان    شيرين    ترا    داده‌ام
ز   مـن   هرچ   خواهي   هـمـه  کام  تو
برآرم     نـپيچـم     سر     از     دام     تو
سرش  تنگ  بگرفت  و يک پوشـه چاک
بداد   و   نـبود   آگـه   از   شرم   و  باک
رخان   سياوش  چو  گـل  شد  ز  شرم
بياراسـت    مژگان    بـه    خوناب    گرم
چـنين   گـفـت   با   دل   که  از  کار  ديو
مرا       دور       داراد      گيهان      خديو
نـه     مـن     با    پدر    بيوفايي    کـنـم
نـه     با     اهرمـن     آشـنايي     کـنـم
وگر   سرد   گويم   بدين  شوخ  چـشـم
بـجوشد   دلـش   گرم   گردد  ز  خشـم
يکي     جادوي     سازد     اندر     نـهان
بدو        بـگرود        شـهريار        جـهان
هـمان   بـه   کـه   با   او   بـه   آواز  نرم
سـخـن   گويم  و  دارمش  چرب  و  گرم
سياوش   ازان  پس  به  سودابه  گفـت
کـه   اندر  جهان  خود  تراکيست  جفت
نـماني       مـگر       نيمـه      ماه      را
نـشايي    بـه    گيتي    بـجز   شاه   را
کـنون   دخـترت   بـس   که   باشد   مرا
نـشايد     بـجز     او    کـه    باشد    مرا
برين   باش   و   با   شاه   ايران   بـگوي
نگـه   کـن   که  پاسخ  چه  يابي  ازوي
بـخواهـم   مـن   او   را   و   پيمان  کنـم
زبان    را    بـه    نزدت    گروگان    کـنـم
کـه    تا    او    نـگردد   بـه   بالاي   مـن
نيايد    بـه    ديگر    کـسي    راي   مـن
و   ديگر   کـه   پرسيدي   از  چـهر  مـن
بياميخـت    با    جان    تو    مـهر    مـن
مرا       آفرينـنده      از      فر      خويش
چـنان    آفريد    اي    نـگارين    ز   پيش
تو  اين  راز  مگشاي  و  با کـس مـگوي
مرا   جز   نهفتن   هـمان  نيسـت  روي
سر      بانواني      و     هـم     مـهـتري
مـن    ايدون   گـمانـم   کـه   تو   مادري
بگفـت  اين  و  غمگين  برون  شد به در
ز     گـفـتار     او     بود    آسيمـه    سر
چو  کاووس  کي  در  شبسـتان  رسيد
نـگـه     کرد     سودابـه    او    را    بديد
بر   شاه   شد   زان  سـخـن  مژده  داد
ز     کار    سياوش    بـسي    کرد    ياد
کـه    آمد    نـگـه    کرد    ايوان   هـمـه
بـتان     سيه     چـشـم     کردم    رمـه
چـنان   بود   ايوان   ز  بـس  خوب  چـهر
کـه   گفـتي   هـمي   بارد  از  ماه  مهر
جز    از    دخـتر   مـن   پسـندش   نـبود
ز    خوبان    کـسي   ارجمـندش   نـبود
چـنان   شاد  شد  زان  سخن  شـهريار
کـه    ماه   آمدش   گفـتي   اندر   کـنار
در    گنـج    بـگـشاد    و    چندان   گـهر
ز     ديباي     زربـفـت    و    زرين    کـمر
هـمان    ياره    و    تاج   و   انـگـشـتري
هـمان   طوق   و   هم  تخت  کـنداوري
ز    هر    چيز    گـنـجي    بد    آراسـتـه
جـهاني    سراسر    پر    از   خواسـتـه
نـگـه     کرد     سودابـه    خيره    بـماند
بـه    انديشـه   افسون   فراوان   بخواند
کـه    گر    او    نيايد   بـه   فرمان   مـن
روا    دارم    ار    بـگـسـلد    جان    مـن
بد   و   نيک   و   هر  چاره  کاندر  جـهان
کـنـند      آشـکارا      و      اندر      نـهان
بـسازم    گر    او    سربـپيچد    ز   مـن
کـنـم    زو    فـغان    بر    سر   انجـمـن
نـشـسـت    از    بر    تخـت    باگوشوار
بـه    سر    بر   نـهاد   افـسري   پرنـگار
سياوخـش   را   در   بر   خويش   خواند
ز    هر   گونـه   با   او   سـخـنـها   براند
بدو    گفـت    گنـجي   بياراسـت   شاه
کزان  سان  نديدست  کـس  تاج  و گاه
ز   هر  چيز  چندان  کـه  اندازه  نيسـت
اگر    بر    نـهي    پيل    بايد    دويسـت
بـه    تو    داد   خواهد   هـمي   دخـترم
نـگـه   کـن   بروي   و   سر   و   افـسرم
بـهانـه    چـه   داري   تو   از   مهر   مـن
بـپيچي    ز    بالا    و    از    چـهر    مـن
کـه     تا     مـن    ترا    ديده‌ام    برده‌ام
خروشان     و     جوشان     و    آزرده‌ام
هـمي    روز    روشـن   نـبينـم   ز   درد
برآنـم     کـه    خورشيد    شد    لاجورد
کـنون   هفـت   سال‌ست   تا  مهر  من
هـمي   خون   چـکاند   بدين  چهر  مـن
يکي     شاد    کـن    در    نـهاني    مرا
بـبـخـشاي        روز        جواني       مرا
فزون   زان   کـه   دادت   جـهاندار  شاه
بيارايمـت      ياره     و     تاج     و     گاه
و    گر    سر   بـپيچي   ز   فرمان   مـن
نيايد      دلـت     سوي     پيمان     مـن
کـنـم     بر    تو    بر    پادشاهي    تـباه
شود   تيره   بر   روي  تو  چـشـم  شاه
سياوش     بدو    گـفـت    هرگز    مـباد
کـه  از  بهر  دل  سر  دهم  من  بـه  باد
چـنين      با     پدر     بي‌وفايي     کـنـم
ز    مردي    و    دانـش   جدايي   کـنـم
تو    بانوي    شاهي   و   خورشيد   گاه
سزد    کز    تو    نايد   بدينـسان   گـناه
وزان  تخت  برخاست  با خشم و جنـگ
بدو    اندر    آويخـت    سودابـه    چـنـگ
بدو    گـفـت    مـن   راز   دل   پيش   تو
بـگـفـتـم     نـهان     از     بدانديش     تو
مرا   خيره   خواهي   کـه   رسوا  کـني
بـه     پيش     خردمـند     رعـنا    کـني
بزد    دسـت    و    جامـه    بدريد    پاک
بـه  ناخـن  دو  رخ  را  همي  کرد  چاک
برآمد    خروش    از    شـبـسـتان   اوي
فـغانـش    ز    ايوان    برآمد   بـه   کوي
يکي   غلغـل  از  باغ  و  ايوان  بخاسـت
کـه  گفتي  شب  رستخيزست  راست
بـه    گوش    سپـهـبد    رسيد   آگـهي
فرود    آمد    از    تخت   شاهـنـشـهي
پرانديشـه     از    تـخـت    زرين    برفـت
بـه    سوي   شبستان   خراميد   تفـت
بيامد    چو    سودابـه    را    ديد    روي
خراشيده   و   کاخ   پر   گـفـت  و  گوي
ز   هر   کس   بپرسيد  و  شد  تـنـگ‌دل
ندانـسـت     کردار     آن    سـنـگ    دل
خروشيد    سودابـه    در    پيش    اوي
هـمي  ريخـت  آب  و  همي  کند  موي
چـنين   گفـت  کامد  سياوش  به  تخت
برآراسـت   چنـگ   و   برآويخت  سخت
کـه   جز  تو  نخواهم  کـسي  را  ز  بـن
جز   اينـت   هـمي   راند   بايد   سخـن
کـه   از  تسـت  جان  و  دلم  پر  ز  مـهر
چـه  پرهيزي  از  من  تو  اي  خوب چهر
بينداخـت    افـسر   ز   مشـکين   سرم
چـنين    چاک    شد   جامـه   اندر   برم
پرانديشـه   شد   زان   سخن   شـهريار
سـخـن    کرد    هرگونـه    را   خواستار
بـه  دل  گفت  ار اين راست گويد همي
وزين‌گونـه     زشـتي     نـجويد    هـمي
سياووش      را      سر      بـبايد     بريد
بدينـسان      بودبـند     بد     را     کـليد
خردمـند     مردم     چـه    گويد    کـنون
خوي  شرم  ازين  داستان گشـت خون
کـسي   را   کـه   اندر  شبسـتان  بدند
هـشيوار      و     مـهـترپرسـتان     بدند
گـسي   کرد   و   بر   گاه   تـنـها  بـماند
سياووش   و   سودابـه  را  پيش  خواند
بـه   هوش  و  خرد  با  سياووش  گفـت
کـه   اين   راز   بر   من   نشايد  نهـفـت
نـکردي   تو   اين   بد   کـه  مـن  کرده‌ام
ز         گـفـتار         بيهوده         آزرده‌ام
چرا     خواندم     در     شـبـسـتان    ترا
کـنون   غـم   مرا   بود   و   دسـتان   ترا
کـنون   راسـتي  جوي  و  با  من  بگوي
سـخـن  بر  چه  سانست  بنماي  روي
سياووش   گـفـت   آن   کجا  رفتـه  بود
وزان   در   کـه   سودابه   آشفـتـه   بود
چنين گفت سودابه کاين نيست راست
کـه  او  از  بتان  جز  تن  من  نخواسـت
بگفـتـم    هـمـه    هرچ    شاه    جهان
بدو    داد   خواسـت   آشـکار   و   نـهان
ز    فرزند    و    ز    تاج    وز    خواسـتـه
ز       دينار       وز       گـنـج      آراسـتـه
بگفـتـم    کـه    چـندين   برين   بر   نهم
هـمـه     نيکويها     بـه    دخـتر    دهـم
مرا   گـفـت   با   خواسته   کار  نيسـت
بـه    دخـتر    مرا    راه    ديدار   نيسـت
ترا    بايدم    زين    ميان   گـفـت   بـس
نـه  گنجم  به  کارست  بي  تو  نه کس
مرا  خواست  کارد  به  کاري  به  چنـگ
دو  دست  اندر  آويخت چون سنگ تنگ
نـکردمـش   فرمان   هـمي   موي   من
بـکـند    و   خراشيده   شد   روي   مـن
يکي      کودکي     دارم     اندر     نـهان
ز    پـشـت    تو    اي   شـهريار   جـهان
ز    بـس   رنـج   کشتنـش   نزديک   بود
جـهان   پيش   مـن  تنـگ  و  تاريک  بود
چـنين    گـفـت   با   خويشتن   شهريار
کـه    گـفـتار    هر   دو   نيايد   بـه   کار
برين    کار   بر   نيسـت   جاي   شـتاب
کـه   تنـگي  دل  آرد  خرد  را  به  خواب
نـگـه    کرد    بايد   بدين   در   نخـسـت
گواهي   دهد   دل   چو   گردد  درسـت
بـبينـم    کزين    دو    گنهـکار   کيسـت
بـبادافره       بد       سزاوار       کيسـت
بدان   بازجستـن  همي  چاره  جسـت
بـبوييد     دسـت     سياوش    نخسـت
بر     و     بازو     و     سرو     بالاي    او
سراسر        بـبوييد        هرجاي       او
ز   سودابـه   بوي  مي  و  مـشـک  ناب
هـمي    يافـت    کاووس    بوي   گـلاب
نديد    از    سياوش   بدان   گونـه   بوي
نـشان       بـسودن       نـبود      اندروي
غـمي  گشت  و  سودابه  را  خوار  کرد
دل      خويشـتـن      را      پرآزار      کرد
بـه  دل  گفت  کاين  را  به شمشير تيز
بـبايد      کـنون      کردنـش     ريز     ريز
ز   هاماوران   زان   پـس   انديشـه  کرد
کـه     آشوب     خيزد    پرآواز    و    درد
و    ديگر    بدانـگـه    کـه   در   بـند   بود
بر   او   نـه   خويش   و   نـه   پيوند   بود
پرسـتار    سودابـه    بد   روز   و   شـب
کـه   پيچيد   ازان   درد  و  نگـشاد  لـب
سـه  ديگر  که  يک دل پر از مهر داشت
بـبايسـت   زو   هر   بد   اندر   گذاشـت
چـهارم    کزو    کودکان    داشـت   خرد
غـم    خرد    را    خوار   نـتوان   شـمرد
سياوش     ازان     کار     بد     بي‌گـناه
خردمـندي      وي     بدانـسـت     شاه
بدو   گـفـت   ازين   خود  مينديش  هيچ
هـشيواري   و   راي   و  دانـش  بـسيچ
مـکـن  ياد  اين  هيچ  و  با  کس  مگوي
نـبايد   کـه   گيرد   سخن  رنـگ  و  بوي
چو  دانست  سودابه  کاو  گشـت  خوار
هـمان    سرد    شد   بر   دل   شـهريار
يکي  چاره  جست  اندر  آن  کار زشـت
ز     کينـه    درخـتي    بـنوي    بکشـت
زني     بود     با     او     سـپرده    درون
پر   از   جادوي   بود  و  رنـگ  و  فـسون
گران   بود   اندر   شکم   بـچـه  داشـت
هـمي  از  گراني  به  سختي  گذاشت
بدو   راز   بگـشاد   و  زو  چاره  جـسـت
کز    آغاز    پيمانـت   خواهم   نخـسـت
چو    پيمان    سـتد   چيز   بـسيار   داد
سخـن   گفـت  ازين  در  مکن  هيچ  ياد
يکي    دارويي    ساز    کاين   بـفـگـني
تـهي    ماني    و   راز   من   نـشـکـني
مـگر   کاين  همه  بند  و  چـندين  دروغ
بدين      بـچـگان      تو     باشد     فروغ
بـه   کاووس   گويم   که   اين  از  مـنـند
چـنين    کشـتـه   بر   دست   اهريمنند
مـگر   کين   شود  بر  سياوش  درسـت
کـنون    چاره    اين    بـبايدت   جـسـت
گرين    نـشـنوي    آب   مـن   نزد   شاه
شود     تيره    و    دور    مانـم    ز    گاه
بدو    گـفـت    زن    مـن    ترا    بـنده‌ام
بـفرمان      و      رايت      سرافـگـنده‌ام
چو   شـب  تيره  شد  داوري  خورد  زن
کـه      بـفـتاد      زو     بـچـه     اهرمـن
دو    بـچـه    چـنان    چون   بود   ديوزاد
چـه    گونـه    بود    بـچـه    جادو    نژاد
نـهان   کرد   زن   را  و  او  خود  بخـفـت
فـغانـش     برآمد     ز     کاخ     نـهـفـت
در     ايوان     پرسـتار     چـندانـک    بود
بـه     نزديک     سودابـه    رفـتـند    زود
يکي     طـشـت    زرين    بياريد    پيش
بگـفـت   آن   سخن  با  پرستار  خويش
نـهاد        اندران        بـچـه        اهرمـن
خروشيد    و    بفـگـند   بر   جامـه   تـن
دو   کودک   بديدند   مرده  بـه  طـشـت
از   ايوان   بـه   کيوان  فـغان  برگذشـت
چو   بـشـنيد  کاووس  از  ايوان  خروش
بـلرزيد    در   خواب   و   بـگـشاد   گوش
بـپرسيد     و     گـفـتـند     با    شـهريار
کـه   چون   گـشـت   بر   ماه‌رخ   روزگار
غـمي  گشـت  آن  شب  نزد  هيچ  دم
بـه    شبـگير   برخاسـت   و   آمد   دژم
برانـگونـه    سودابـه    را    خفتـه    ديد
سراسر    شبسـتان    برآشفـتـه    ديد
دو   کودک   بران  گونـه  بر  طـشـت  زر
فـگـنده   بـه   خواري   و   خسته   جگر
بـباريد      سودابـه      از      ديده      آب
بدو     گفـت     روشـن    بـبين    آفـتاب
هـمي   گفـت   بنـگر  چه  کرد  از  بدي
بـه    گـفـتار    او   خيره   ايمـن   شدي
دل     شاه     کاووس     شد    بدگـمان
برفـت   و   در   انديشـه  شد  يک  زمان
هـمي  گفت  کاين  را  چه  درمان  کنم
نـشايد   کـه   اين   بر   دل  آسان  کنـم
ازان   پـس   نـگـه   کرد   کاووس   شاه
کـسي   را   کـه   کردي  به  اختر  نـگاه
بجسـت  و  ز  ايشان  بر  خويش  خواند
بـپرسيد    و   بر   تـخـت   زرين   نـشاند
ز      سودابـه      و      رزم      هاماوران
سخـن    گفـت    هرگونـه    با   مهتران
بدان    تا    شوند    آگـه    از   کار   اوي
بدانـش         بدانـند        کردار        اوي
وزان     کودکان     نيز    بـسيار    گـفـت
هـمي   داشـت   پوشيده   اندر   نهفت
هـمـه     زيج    و    صرلاب    برداشـتـند
بران    کار    يک    هفتـه    بـگذاشـتـند
سرانـجام    گـفـتـند    کاين    کي    بود
بـه   جامي   که  زهر  افگـني  مي  بود
دو   کودک   ز   پـشـت   کـسي  ديگرند
نـه   از  پشت  شاه  و  نـه  زين  مادرند
گر      از      گوهر      شـهرياران     بدي
ازين    زيجـها    جسـتـن    آسان   بدي
نـه    پيداسـت   رازش   درين   آسـمان
نـه   اندر   زمين   اين   شگـفـتي   بدان
نـشان        بدانديش        ناپاک        زن
بـگـفـتـند      با     شاه     در     انجـمـن
نـهان  داشت  کاووس  و  باکس  نگفت
هـمي   داشـت   پوشيده   اندر   نهفت
برين   کار   بگذشـت   يک   هفـتـه   نيز
ز     جادو     جـهان     را    برآمد    قـفيز
بـناليد     سودابـه    و    داد    خواسـت
ز     شاه    جـهاندار    فرياد    خواسـت
هـمي    گفـت   همداستانـم   ز   شاه
بـه  زخـم  و  به  افگندن  از  تخت و گاه
ز      فرزند     کـشـتـه     بـپيچد     دلـم
زمان   تا   زمان   سر   ز   تن  بگـسـلـم
بدو    گـفـت    اي    زن    تو    آرام   گير
چـه      گويي     سخـنـهاي     نادلـپذير
هـمـه        روزبانان        درگاه       شاه
بـفرمود         تا         برگرفـتـند         راه
هـمـه   شـهر   و   برزن   به  پاي  آورند
زن      بدکـنـش      را      بـجاي     آورند
بـه     نزديکي    اندر    نـشان    يافـتـند
جـهان      ديدگان      نيز     بـشـتافـتـند
کـشيدند     بدبـخـت    زن    را    ز    راه
بـه     خواري     بـبردند     نزديک    شاه
بـه   خوبي   بـپرسيد   و   کردش   اميد
بـسي     روز     را     داد    نيزش    نويد
وزان  پس  به  خواري  و  زخم و به بـند
بـه    پردخـت    از    او    شهريار   بـلـند
نـبد    هيچ    خـسـتو    بدان   داسـتان
نـبد      شاه      پرمايه      هـمداسـتان
بـفرمود      کز      پيش      بيرون     برند
بـسي   چاره   جويند   و   افـسون  برند
چو    خـسـتو    نيايد    ميانـش   بـه   ار
بـبريد     و    اين    دانـم    آيين    و    فر
بـبردند      زن     را     ز     درگاه     شاه
ز   شمـشير   گفـتـند   وز   دار   و  چاه
چـنين   گفـت   جادو   که   من  بي‌گناه
چـه     گويم     بدين     نامور    پيشـگاه
بگـفـتـند   باشاه   کاين   زن  چه  گفت
جـهان     آفرين     داند    اندر    نـهـفـت
بـه    سودابـه   فرمود   تا   رفـت   پيش
سـتاره    شـمر   گفـت   گفتار   خويش
کـه   اين   هر  دو  کودک  ز  جادو  زنـند
پديدند       کز       پـشـت      اهريمـنـند
چـنين     پاسـخ     آورد    سودابـه    باز
کـه   نزديک   ايشان   جز  اينـسـت  راز
فزونسـتـشان   زين   سخن   در  نهفت
ز      بـهر     سياوش     نيارند     گـفـت
ز       بيم      سـپـهـبد      گو      پيلـتـن
بـلرزد     هـمي     شير    در    انـجـمـن
کـجا    زور    دارد    بـه    هـشـتاد   پيل
بـبـندد     چو     خواهد    ره    آب    نيل
هـمان       لـشـکر       نامور      صدهزار
گريزند       ازو       در       صـف      کارزار
مرا      نيز      پاياب      او     چون     بود
مـگر     ديده     هـمواره     پرخون     بود
جزان     کاو     بـفرمايد     اخـترشـناس
چـه  گويد  سخن  وز  که  دارد  سـپاس
تراگر      غـم     خرد     فرزند     نيسـت
مرا   هـم   فزون   از   تو   پيوند  نيسـت
سـخـن   گر   گرفتي   چنين  سرسري
بدان     گيتي    افـگـندم    اين    داوري
ز     ديده     فزون     زان     بـباريد     آب
کـه     بردارد     از     رود    نيل    آفـتاب
سـپـهـبد    ز    گـفـتار    او    شد    دژم
هـمي    زار    بـگريسـت    با   او   بهـم
گـسي   کرد   سودابه   را  خستـه  دل
بران      کار     بـنـهاد     پيوسـتـه     دل
چـنين   گفـت   کاندر  نهان  اين  سخن
پژوهيم    تا    خود   چـه   آيد   بـه   بـن
ز    پهـلو    هـمـه    موبدان   را   بـخواند
ز    سودابـه    چـندي    سخنـها    براند
چـنين   گـفـت   موبد   به   شاه   جهان
کـه     درد     سپـهـبد     نـماند    نـهان
چو  خواهي  که  پيدا  کني گفـت‌وگوي
بـبايد    زدن    سـنـگ    را   بر   سـبوي
کـه   هر   چند   فرزند  هست  ارجمـند
دل     شاه    از    انديشـه    يابد    گزند
وزين        دخـتر        شاه       هاماوران
پر   انديشـه   گشـتي   بـه   ديگر  کران
ز  هر  در  سخن چون بدين گونه گشت
بر    آتـش    يکي    را    بـبايد   گذشـت
چـنين    اسـت    سوگـند    چرخ   بلـند
کـه      بر      بيگـناهان      نيايد     گزند
جـهاندار    سودابـه    را    پيش    خواند
هـمي    با   سياوش   بگفتـن   نـشاند
سرانـجام   گفـت   ايمـن   از   هر  دوان
نـگردد    مرا    دل    نـه    روشـن   روان
مـگر       کاتـش       تيز      پيدا      کـند
گـنـه     کرده     را     زود    رسوا    کـند
چـنين    پاسـخ    آورد   سودابـه   پيش
کـه  من  راست  گويم  به گفتار خويش
فـگـنده    دو    کودک    نـمودم    بـشاه
ازين     بيشـتر     کـس     نـبيند    گـناه
سياووش     را     کرد     بايد     درسـت
کـه   اين   بد  بکرد  و  تباهي  بجـسـت
بـه    پور    جوان    گـفـت   شاه   زمين
کـه    رايت    چـه   بيند   کـنون   اندرين
سياوش   چـنين   گفت   کاي  شـهريار
کـه  دوزخ  مرا  زين  سخن  گشت خوار
اگر      کوه      آتـش      بود      بـسـپرم
ازين    تـنـگ    خوارسـت    اگر   بـگذرم
پرانديشـه    شد    جان    کاووس   کي
ز       فرزند      و      سودابـه      نيک‌پي
کزين     دو    يکي    گر    شود    نابـکار
ازان   پـس   کـه   خواند   مرا   شـهريار
چو   فرزند  و  زن  باشدم  خون  و  مـغز
کرا     بيش    بيرون    شود    کار    نـغز
هـمان   بـه   کزين   زشـت   کردار   دل
بـشويم       کـنـم      چاره      دلگـسـل
چـه    گـفـت   آن   سپهدار   نيکوسخن
کـه     با    بددلي    شـهرياري    مـکـن
بـه      دسـتور     فرمود     تا     ساروان
هيون    آرد    از    دشـت    صد   کاروان
هيونان    بـه    هيزم   کـشيدن   شدند
هـمـه   شـهر   ايران   به   ديدن  شدند
بـه    صد   کاروان   اشـتر   سرخ   موي
هـمي      هيزم     آورد     پرخاشـجوي
نـهادند      هيزم      دو      کوه      بـلـند
شـمارش   گذر   کرد   بر  چون  و  چـند
ز   دور   از  دو  فرسـنـگ  هرکـش  بديد
چـنين   جـسـت   و   جوي  بلا  را  کليد
هـمي   خواسـت   ديدن   در   راسـتي
ز     کار     زن    آيد    هـمـه    کاسـتي
چو  اين  داستان  سر  به  سر بشـنوي
بـه      آيد     ترا     گر     بدين     بـگروي
نـهادند    بر    دشـت    هيزم    دو   کوه
جـهاني     نـظاره    شده    هـم    گروه
گذر    بود    چـندان   کـه   گويي   سوار
ميانـه     برفـتي     بـه    تنـگي    چـهار
بدانـگاه       سوگـند       پرمايه      شاه
چـنين    بود    آيين    و    اين    بود   راه
وزان    پـس   بـه   موبد   بـفرمود   شاه
کـه     بر    چوب    ريزند    نـفـط    سياه
بيامد     دو     صد     مرد    آتـش    فروز
دميدند    گفـتي   شـب   آمد   بـه   روز
نخـسـتين   دميدن   سيه   شد  ز  دود
زبانـه     برآمد     پـس     از    دود    زود
زمين    گشـت    روشنـتر   از   آسـمان
جـهاني    خروشان    و    آتـش    دمان
سراسر   همـه   دشـت   بريان   شدند
بران    چـهر   خـندانـش   گريان   شدند
سياوش      بيامد      بـه     پيش     پدر
يکي    خود    زرين    نـهاده    بـه    سر
هـشيوار     و     با     جامـهاي    سـپيد
لـبي     پر     ز     خـنده    دلي    پراميد
يکي    تازيي    بر    نـشـسـتـه    سياه
هـمي   خاک   نعلـش   برآمد   بـه  ماه
پراگـنده       کافور       بر       خويشـتـن
چـنان   چون   بود   رسم  و  ساز  کفـن
بدانـگـه   کـه   شد   پيش   کاووس  باز
فرود     آمد     از     باره    بردش    نـماز
رخ     شاه     کاووس    پر    شرم    ديد
سخـن    گفتـنـش   با   پسر   نرم   ديد
سياوش     بدو     گـفـت     انده     مدار
کزين      سان     بود     گردش     روزگار
سر   پر   ز   شرم   و  بـهايي  مراسـت
اگر      بيگـناهـم      رهايي     مراسـت
ور    ايدونـک   زين   کار   هستـم   گـناه
جـهان         آفرينـم        ندارد        نـگاه
بـه     نيروي     يزدان     نيکي    دهـش
کزين     کوه     آتـش     نيابـم     تـپـش
خروشي   برآمد   ز  دشـت  و  ز  شـهر
غـم    آمد   جـهان   را   ازان   کار   بـهر
چو    از   دشـت   سودابـه   آوا   شـنيد
برآمد     بـه     ايوان     و     آتـش    بديد
هـمي   خواسـت  کاو  را  بد  آيد  بروي
هـمي  بود  جوشان  پر  از گفت و گوي
جـهاني    نـهاده    بـه   کاووس   چشم
زبان  پر  ز  دشنام  و  دل  پر  ز  خـشـم
سياوش   سيه   را   به  تندي  بـتاخـت
نـشد    تنـگدل   جنـگ   آتش   بساخت
ز    هر    سو   زبانـه   هـمي   برکـشيد
کـسي   خود   و  اسـپ  سياوش  نديد
يکي   دشـت   با   ديدگان   پر   ز   خون
کـه    تا   او   کي   آيد   ز   آتـش   برون
چو     او    را    بديدند    برخاسـت    غو
کـه    آمد    ز    آتـش    برون   شاه   نو
اگر     آب     بودي     مـگر     تر    شدي
ز    تري   هـمـه   جامـه   بي‌بر   شدي
چـنان    آمد    اسـپ   و   قـباي   سوار
کـه   گفـتي   سمن   داشت  اندر  کنار
چو     بـخـشايش     پاک     يزدان    بود
دم     آتـش     و     آب     يکـسان    بود
چو   از  کوه  آتش  بـه  هامون  گذشـت
خروشيدن   آمد   ز  شـهر  و  ز  دشـت
سواران         لـشـکر         برانـگيخـتـند
همـه   دشـت   پيشـش   درم   ريختند
يکي     شادماني     بد     اندر    جـهان
ميان       کـهان      و      ميان      مـهان
هـمي     داد     مژده    يکي    را    دگر
کـه     بـخـشود     بر     بيگـنـه     دادگر
هـمي   کـند   سودابه  از  خشم  موي
هـمي  ريخت  آب  و همي خست روي
چو    پيش   پدر   شد   سياووش   پاک
نـه  دود  و  نه  آتش  نه  گرد و نـه خاک
فرود    آمد    از   اسـپ   کاووس   شاه
پياده       سـپـهـبد       پياده       سـپاه
سياووش     را     تـنـگ    در    برگرفـت
ز     کردار     بد     پوزش    اندر    گرفـت
سياوش    بـه    پيش    جـهاندار    پاک
بيامد     بـماليد     رخ     را    بـه    خاک
کـه   از   تـف   آن   کوه   آتـش  برسـت
همـه   کامـه   دشمنان   گشت  پست
بدو    گـفـت    شاه    اي    دلير   جوان
کـه   پاکيزه   تخـمي   و   روشـن   روان
چـناني       کـه      از      مادر      پارسا
بزايد      شود      در      جـهان     پادشا
بـه   ايوان   خراميد   و  بنشسـت  شاد
کـلاه      کياني      بـه      سر     برنـهاد
مي   آورد   و   رامـشـگران   را   بـخواند
هـمـه     کامـها     با     سياوش    براند
سـه  روز  اندر  آن  سور  مي در کشيد
نـبد    بر    در    گـنـج    بـند    و    کـليد
چـهارم    بـه   تخـت   کيي   برنشست
يکي    گرزه    گاو    پيکر    بـه    دسـت
برآشـفـت   و   سودابه  را  پيش  خواند
گذشـت     سـخـنـها     برو     بر    براند
کـه   بي‌شرمي  و  بد  بـسي  کرده‌اي
فراوان         دل        مـن        بيازرده‌اي
يکي    بد    نـمودي    بـه    فرجام   کار
کـه     بر    جان    فرزند    مـن    زينـهار
بـخوردي     و     در     آتـش    انداخـتي
برين    گونـه    بر    جادويي    ساخـتي
نيايد     ترا    پوزش    اکـنون    بـه    کار
بـپرداز       جاي       و       برآراي      کار
نـشايد    کـه    باشي    تو   اندر   زمين
جز    آويخـتـن    نيسـت    پاداش    اين
بدو    گفـت    سودابـه    کاي   شـهريار
تو     آتـش     بدين    تارک    مـن    بـبار
مرا     گر     هـمي    سر    بـبايد    بريد
مـکافات   اين   بد   کـه   بر  مـن  رسيد
بـفرماي    و    مـن    دل    نـهادم   برين
نـبود    آتـش    تيز    با    او    بـه    کين
سياوش   سخـن   راست  گويد  هـمي
دل    شاه    از    غـم    بـشويد   هـمي
هـمـه     جادوي     زال     کرد    اندرين
نخواهـم   کـه   داري  دل  از  من  بکين
بدو     گـفـت     نيرنـگ     داري    هـنوز
نـگردد   هـمي   پشـت   شوخيت   کوز
بـه     ايرانيان     گـفـت    شاه    جـهان
کزين   بد   که  اين  ساخـت  اندر  نـهان
چـه   سازم   چـه   باشد  مـکافات  اين
هـمـه      شاه     را     خواندند     آفرين
کـه   پاداش   اين   آنـکـه   بيجان   شود
ز    بد    کردن    خويش    پيچان    شود
بـه   دژخيم   فرمود   کاين  را  بـه  کوي
ز     دار     اندر    آويز    و    برتاب    روي
چو     سودابـه    را    روي    برگاشـتـند
شبسـتان     همـه    بانـگ    برداشتند
دل      شاه      کاووس      پردرد     شد
نـهان   داشـت   رنگ   رخش   زرد  شد
سياوش    چـنين    گفـت   با   شـهريار
کـه    دل    را   بدين   کار   رنـجـه   مدار
بـه   مـن   بخش  سودابه  را  زين  گناه
پذيرد     مـگر    پـند    و    آيد    بـه    راه
هـمي  گفت  با  دل  که  بر دست شاه
گر    ايدون   کـه   سودابـه   گردد   تـباه
بـه    فرجام    کار   او   پـشيمان   شود
ز   مـن   بيند  او  غـم  چو  پيچان  شود
بهانـه   هـمي   جست   زان   کار  شاه
بدان     تا    ببخـشد    گذشـتـه    گـناه
سياووش     را     گفـت    بخـشيدمـش
ازان   پـس   که  خون  ريختن  ديدمـش
سياوش       بـبوسيد       تـخـت      پدر
وزان    تـخـت    برخاسـت   و   آمد   بدر
شبسـتان   همـه   پيش   سودابه   باز
دويدند      و      بردند      او     را     نـماز
برين     گونـه    بـگذشـت    يک    روزگار
برو      گرمـتر      شد      دل     شـهريار
چـنان   شد   دلـش   باز   از  مـهر  اوي
کـه   ديده   نه   برداشت  از  چـهر  اوي
دگر      باره      با      شـهريار      جـهان
هـمي    جادوي   ساخـت   اندر   نـهان
بدان     تا     شود     با    سياووش    بد
بدانـسان    کـه    از    گوهر    او    سزد
ز    گـفـتار   او   شاه   شد   در   گـمان
نـکرد   ايچ   بر   کـس   پديد   از   مـهان
بـجايي    کـه    کاري    چـنين    اوفـتاد
خرد    بايد   و   دانـش   و   دين   و   داد
چـنان     چون     بود     مردم    ترسـکار
برآيد      بـه      کام      دل     مرد     کار
بـجايي      کـه     زهر     آگـند     روزگار
ازو     نوش    خيره    مـکـن    خواسـتار
تو     با     آفرينـش     بـسـنده     نـه‌اي
مـشو      تيز      گر      پرورنده     نـه‌اي
چـنين‌سـت     کردار     گردان    سـپـهر
نـخواهد   گـشادن   همي   بر   تو  چهر
برين    داسـتان    زد    يکي   رهـنـمون
کـه  مهري  فزون  نيست  از  مهر  خون
چو     فرزند     شايسـتـه     آمد     پديد
ز      مـهر      زنان     دل     بـبايد     بريد