Poem16

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

يکي   روز   شاه   جـهان   سوي  کوه
گذر   کرد   با   چند   کـس   هـمـگروه
پديد     آمد     از     دور    چيزي    دراز
سيه    رنـگ    و    تيره‌تـن    و    تيزتاز
دوچشم از بر سر چو دو چشمه خون
ز    دود    دهانـش    جـهان   تيره‌گون
نگـه  کرد  هوشنگ  باهوش  و  سنگ
گرفتـش  يکي  سنگ  و  شد تيزچنگ
بـه     زور     کياني    رهانيد    دسـت
جهانـسوز   مار  از  جهانجوي  جست
برآمد   بـه   سنگ  گران  سنـگ  خرد
همان  و  همين سنگ بشکست گرد
فروغي   پديد  آمد  از  هر  دو  سـنـگ
دل   سنـگ   گشت   از  فروغ  آذرنـگ
نـشد    مار    کشـتـه   وليکـن   ز   راز
ازين   طبـع   سنـگ   آتـش   آمد  فراز
جـهاندار       پيش      جـهان      آفرين
نيايش   هـمي   کرد   و  خواند  آفرين
کـه   او  را  فروغي  چـنين  هديه  داد
هـمين    آتـش    آنـگاه    قبلـه    نهاد
بـگـفـتا     فروغيسـت     اين     ايزدي
پرسـتيد        بايد        اگر       بـخردي
شـب  آمد  برافروخت  آتـش  چو  کوه
هـمان    شاه   در   گرد   او   با   گروه
يکي  جشن کرد آن شب و باده خورد
سده   نام   آن  جشـن  فرخـنده  کرد
ز   هوشـنـگ   ماند  اين  سده  يادگار
بـسي   باد   چون   او   دگر   شـهريار
کز    آباد    کردن    جـهان   شاد   کرد
جـهاني    بـه    نيکي    ازو   ياد   کرد