Poem159

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

بـسي        برنيامد       برين       روزگار
کـه   رنـگ   اندر   آمد   به   خرم   بـهار
جدا   گـشـت   زو   کودکي  چون  پري
بـه      چـهره     بـسان     بـت     آزري
بـگـفـتـند     با    شاه    کاووس    کي
کـه    برخوردي    از   ماه   فرخـنده‌پي
يکي       بـچـه      فرخ      آمد      پديد
کـنون    تـخـت    بر   ابر   بايد   کـشيد
جهان گشت ازان خوب پر گفت و گوي
کزان  گونه  نشنيد  کـس  موي و روي
جـهاندار     نامـش    سياوخـش    کرد
برو    چرخ    گردنده   را   بـخـش   کرد
ازان     کاو    شـمارد    سپـهر    بـلـند
بدانـسـت   نيک  و  بد  و  چون  و  چند
سـتاره    بران    بچـه    آشفـتـه    ديد
غمي  گشت  چون  بخت او خفته ديد
بديد     از     بد     و     نيک     آزار     او
بـه     يزدان     پـناهيد     از     کار    او
چـنين      تا      برآمد     برين     روزگار
تـهـمـتـن       بيامد       بر       شـهريار
چـنين   گفـت   کاين  کودک  شيرفش
مرا      پرورانيد      بايد      بـه      کـش
چو     دارندگان     ترا     مايه    نيسـت
مر  او  را  بگيتي  چو  من دايه نيسـت
بـسي   مهـتر   انديشه   کرد  اندر  آن
نيامد     هـمي     بر    دلـش    برگران
بـه   رستـم   سپردش  دل  و  ديده  را
جـهانـجوي      گرد      پـسـنديده      را
تهمتـن      بـبردش     بـه     زابلسـتان
نشستن‌گهـش   ساخت  در  گلستان
سواري   و   تير   و   کـمان   و   کـمـند
عـنان  و  رکيب  و  چه  و  چون و چـند
نشستن‌گـه    مجـلـس    و    ميگسار
هـمان   باز   و  شاهين  و  کار  شـکار
ز   داد   و   ز   بيداد  و  تـخـت  و  کـلاه
سخـن   گفـتـن   ززم   و  راندن  سپاه
هـنرها    بياموخـتـش    سر   به   سر
بـسي   رنـج   برداشـت  و  آمد  به  بر
سياوش  چـنان  شد  که  اندر  جـهان
بـه   مانـند   او   کس   نبود   از  مـهان
چو  يک  چند  بگذشت  و  او شد بلـند
سوي   گردن   شير   شد   با   کـمـند
چـنين    گـفـت    با    رستم    سرفراز
کـه    آمد    بـه    ديدار    شاهـم   نياز
بـسي   رنـج   بردي   و   دل  سوختي
هـنرهاي        شاهانـم        آموخـتي
پدر    بايد   اکـنون   کـه   بيند   ز   مـن
هـنرهاي            آموزش           پيلـتـن
گو    شيردل    کار    او   را   بـساخـت
فرسـتادگان   را   ز   هر  سو  بـتاخـت
ز   اسـپ   و  پرستـنده  و  سيم  و  زر
ز   مـهر   و   ز  تخـت  و  کـلاه  و  کـمر
ز    پوشيدني    هـم    ز    گـسـتردني
ز       هر       سو       بياورد      آوردني
ازين   هر   چـه  در  گنج  رستـم  نـبود
ز     گيتي     فرسـتاد    و    آورد    زود
گـسي  کرد  ازان  گونه  او  را  بـه  راه
کـه   شد   بر   سياوش  نظاره  سـپاه
هـمي   رفـت   با   او  تهمتن  به  هـم
بدان     تا     نـباشد    سـپـهـبد    دژم
جـهاني      بـه      آيين      بياراسـتـند
چو     خـشـنودي     نامور    خواستـند
هـمـه     زر     بـه    عنـبر    برآميختند
ز   گنـبد   بـه   سر  بر  همي  ريختـند
جـهان   گشته  پر  شادي  و  خواسته
در     و     بام     هر     برزن    آراسـتـه
بـه    زير    پي    تازي    اسـپان    درم
بـه    ايران    نـبودند    يک    تـن    دژم
هـمـه   يال   اسـپ  از  کران  تا  کران
براندوه   مـشـک   و   مي   و  زعـفران
چو    آمد   بـه   کاووس   شاه   آگـهي
کـه      آمد     سياووش     با     فرهي
بـفرمود   تا   با   سـپـه   گيو  و  طوس
برفـتـند    با    ناي    رويين    و    کوس
هـمـه     نامداران     شدند     انجـمـن
چو    گرگين    و   خراد   لشـکرشـکـن
پذيره     برفـتـند     يکـسر     ز     جاي
بـه    نزد    سياووش    فرخـنده    راي
چو     ديدند    گردان    گو    پور    شاه
خروش     آمد     و     برگـشادند     راه
پرسـتار    با   مـجـمر   و   بوي   خوش
نـظاره   برو   دسـت   کرده   به   کـش
بـهر   کـنـج   در   سيصد   استاده  بود
ميان      در     سياووش     آزاده     بود
بـسي     زر    و    گوهر    برافـشاندند
سراسر      هـمـه      آفرين     خواندند
چو   کاووس   را   ديد   بر  تـخـت  عاج
ز   ياقوت   رخـشـنده   بر   سرش  تاج
نخـسـت   آفرين   کرد   و  بردش  نماز
زماني   هـمي   گـفـت   با   خاک  راز
وزان      پـس     بيامد     بر     شـهريار
سپهـبد    گرفـتـش    سر    اندر   کنار
شـگـفـتي    ز   ديدار   او   خيره   ماند
بروبر     هـمي    نام    يزدان    بـخواند
بدان   اندکي   سال   و   چـندان   خرد
کـه    گـفـتي    روانـش    خرد    پرورد
بـسي     آفرين     بر     جـهان    آفرين
بـخواند     و    بـماليد    رخ    بر    زمين
هـمي    گـفـت   کاي   کردگار   سپهر
خداوند     هوش     و     خداوند    مـهر
هـمـه   نيکويها   بـه   گيتي   ز  تست
نيايش     ز    فرزند    گيرم    نـخـسـت
ز    رسـتـم    بـپرسيد    و   بنواختـش
بران     تـخـت     پيروزه    بنشاخـتـش
بزرگان      ايران      هـمـه     با     نـثار
برفـتـند       شادان       بر       شـهريار
ز       فر      سياوش      فرو      ماندند
بدادار              برآفرين             خواندند
بـفرمود       تا       پيشـش      ايرانيان
ببسـتـند      گردان      لـشـکر     ميان
بـه  کاخ  و  به  باغ  و  بـه  ميدان  اوي
جـهاني    بـه    شادي   نـهادند   روي
بـه    هر   جاي   جشني   بياراسـتـند
مي   و  رود  و  رامشگران  خواسـتـند
يکي     سور     فرمود    کاندر    جـهان
کـسي   پيش  از  وي  نکرد  از  مـهان
بـه  يک  هفته  زان  گونـه  بودند  شاد
بـه    هشـتـم    در    گنجـها   برگشاد
ز    هر   چيز   گـنـجي   بـفرمود   شاه
ز   مـهر   و  ز  تيع  و  ز  تخـت  و  کـلاه
از    اسـپان    تازي   بـه   زين   پلـنـگ
ز   بر   گسـتوان   و   ز  خفتان  جـنـگ
ز     دينار     و     از     بدره‌هاي     درم
ز   ديباي   و   از   گوهر   بيش   و  کـم
جز   افـسر   کـه   هنگام   افسر  نـبود
بدان    کودکي    تاج    در    خور   نـبود
سياووش    را    داد    و   کردش   نويد
ز     خوبي     بدادش     فراوان     اميد
چـنين   هفـت   سالش   همي  آزمود
بـه    هر    کار    جز   پاک   زاده   نـبود
بـهـشـتـم      بـفرمود     تا     تاج     زر
ز    گوهر    درافـشان   کـلاه   و   کـمر
نبـشـتـند       مـنـشور      بر      پرنيان
بـه     رسـم     بزرگان    و    فر    کيان
زمين     کـهـسـتان     ورا    داد    شاه
کـه   بود   او   سزاي   بزرگي   و   گاه
چـنين    خواندندش    هـمي    پيشـتر
کـه   خواني   ورا   ماورائ   الـنـهر   بر
برآمد       برين      نيز      يک      روزگار
چـنان     بد     کـه    سودابـه    پرنـگار
ز      ناگاه      روي      سياوش     بديد
پرانديشـه   گشـت   و   دلش   بردميد
چـنان  شد  که  گفتي  طراز نخ است
وگر   پيش   آتـش   نـهاده   يخ  اسـت
کـسي    را    فرسـتاد    نزديک    اوي
کـه   پنـهان   سياووش   را  اين  بگوي
کـه    اندر    شبسـتان    شاه   جـهان
نـباشد    شگفـت   ار   شوي   ناگهان
فرسـتاده     رفـت    و    بدادش    پيام
برآشـفـت     زان     کار     او    نيکـنام
بدو    گـفـت    مرد    شبـسـتان    نيم
مـجويم    کـه   بابـند   و   دستان   نيم
دگر    روز    شـبـگير    سودابـه   رفـت
بر      شاه     ايران     خراميد     تـفـت
بدو    گـفـت    کاي    شـهريار   سـپاه
کـه  چون  تو  نديدست خورشيد و ماه
نـه   اندر   زمين   کـس   چو   فرزند  تو
جـهان     شاد    بادا    بـه    پيوند    تو
فرستش  به  سوي  شبستان خويش
بر    خواهران    و   فـغـسـتان   خويش
هـمـه   روي   پوشيدگان   را   ز   مـهر
پر   ازخون  دلسـت  و  پر  از  آب  چـهر
نـمازش       برند      و      نـثار      آورند
درخـت     پرسـتـش    بـه    بار    آورند
بدو  گفت شاه اين سخن در خورست
برو    بر    ترا    مـهر    صد    مادرسـت
سپهـبد   سياووش  را  خواند  و  گفت
کـه  خون  و  رگ  و  مهر  نتوان نهفـت
پـس    پرده    مـن    ترا    خواهرسـت
چو   سودابه   خود  مهربان  مادرسـت
ترا      پاک      يزدان      چـنان     آفريد
کـه   مـهر   آورد   بر   تو   هرکـت  بديد
بـه    ويژه    کـه   پيوسـتـه   خون   بود
چو    از    دور    بيند    ترا    چون    بود
پـس     پرده     پوشيدگان    را    بـبين
زماني     بـمان     تا     کـنـند     آفرين
سياوش   چو   بشـنيد   گـفـتار   شاه
هـمي    کرد    خيره    بدو    در   نـگاه
زماني   هـمي   با   دل  انديشـه  کرد
بـکوشيد    تا    دل    بـشويد    ز    گرد
گـماني     چـنان    برد    کاو    را    پدر
پژوهد   هـمي   تا  چـه  دارد  بـه  سر
کـه   بـسياردان   است  و  چيره  زبان
هـشيوار     و     بينادل     و    بدگـمان
بـپيچيد    و    بر   خويشـتـن   راز   کرد
از      انـجام      آهـنـگ      آغاز      کرد
کـه  گر  من  شوم  در  شبستان  اوي
ز  سودابه  يابم  بسي  گفـت  و  گوي
سياوش   چنين  داد  پاسخ  کـه  شاه
مرا   داد   فرمان   و   تـخـت   و   کـلاه
کز       آنـجايگـه       کافـتاب       بـلـند
برآيد      کـند     خاک     را     ارجـمـند
چو   تو   شاه   نـنـهاد   بر   سر   کـلاه
بـه   خوبي  و  دانـش  بـه  آيين  و  راه
مرا      موبدان      ساز     با     بـخردان
بزرگان         و        کارآزموده        ردان
دگر    نيزه   و   گرز   و   تير   و   کـمان
کـه   چون   پيچم   اندر  صف  بدگـمان
دگرگاه      شاهان      و      آيين      بار
دگر   بزم   و   رزم  و  مي  و  ميگـسار
چـه    آموزم    اندر   شبـسـتان   شاه
بدانـش     زنان     کي     نـمايند     راه
گر    ايدونـک    فرمان   شاه   اين   بود
ورا    پيش    مـن    رفـتـن    آيين   بود
بدو  گفت  شاه  اي  پـسر  شاد  باش
هـميشـه    خرد   را   تو   بـنياد   باش
سخـن    کـم   شـنيدم   بدين   نيکوي
فزايد    هـمي    مـغز   کاين   بشـنوي
مدار     ايچ     انديشـه    بد    بـه    دل
هـمـه   شادي   آراي   و  غم  برگسل
بـبين     پردگي     کودکان     را    يکي
مـگر      شادمانـه      شوند      اندکي
پـس     پرده    اندر    ترا    خواهرسـت
پر  از  مهر  و  سودابه  چون مادرسـت
سياوش    چـنين   گـفـت   کز   بامداد
بيايم    کـنـم   هر   چـه   او   کرد   ياد
يکي      مرد     بد     نام     او     هيربد
زدوده   دل   و   مـغز   و   رايش   ز   بد
کـه    بـتـخانـه    را    هيچ   نگذاشتي
کـليد      در      پرده      او      داشـتي
سـپـهدار    ايران    بـه    فرزانه   گفت
کـه  چون  برکشد  تيغ  هور  از  نهفـت
بـه  پيش  سياوش  همي  رو  بـهوش
نـگر   تا   چـه   فرمايد   آن   دار  گوش
بـه    سودابـه   فرمود   تا   پيش   اوي
نـثار   آورد   گوهر   و   مـشـک  و  بوي
پرسـتـندگان       نيز      با      خواهران
زبرجد       فـشانـند       بر       زعـفران
چو   خورشيد   برزد  سر  از  کوهـسار
سياوش        برآمد       بر       شـهريار
برو     آفرين    کرد    و    بردش    نـماز
سخـن   گـفـت   با   او   سپهد  به  راز
چو   پردختـه   شد   هيربد   را  بـخواند
سخنـهاي    شايستـه    چندي   براند
سياووش     را    گـفـت    با    او    برو
بياراي      دل     را     بـه     ديدار     نو
برفـتـند   هر   دو  به  يک  جا  به  هـم
روان   شادمان   و   تـهي   دل  ز  غـم
چو    برداشـت    پرده    ز    در   هيربد
سياوش   هـمي   بود   ترسان   ز   بد
شبسـتان     همـه     پيشـباز    آمدند
پر    از    شادي   و   بزم   ساز   آمدند
هـمـه   جام   بود   از   کران   تا   کران
پر   از  مـشـک  و  دينار  و  پر  زعـفران
درم     زير    پايش    هـمي    ريخـتـند
عـقيق       و       زبرجد      برآميخـتـند
زمين     بود     در    زير    ديباي    چين
پر     از     در    خوشاب    روي    زمين
مي    و    رود    و   آواي   رامـشـگران
هـمـه    بر    سران    افـسران    گران
شبسـتان    بهشـتي    شد    آراسته
پر     از     خوبرويان     و     پرخواسـتـه
سياوش    چو    نزديک    ايوان   رسيد
يکي    تـخـت    زرين   درفشـنده   ديد
برو      بر     ز     پيروزه     کرده     نـگار
بـه       ديبا       بياراسـتـه      شاهوار
بران     تـخـت    سودابـه    ماه    روي
بـسان   بهشـتي   پر   از  رنگ  و  بوي
نشـسـتـه    چو    تابان   سهيل   يمن
سر   جـعد   زلفـش   سراسر   شکـن
يکي    تاج    بر    سر    نـهاده    بـلـند
فرو   هشتـه   تا  پاي  مشکين  کمـند
پرسـتار      نـعـلين      زرين     بدسـت
بـه   پاي   ايستاده  سرافگنده  پسـت
سياوش   چو   از   پيش   پرده   برفـت
فرود   آمد   از   تخت   سودابـه  تـفـت
بيامد     خرامان     و     بردش     نـماز
بـه    بر    در    گرفـتـش   زماني   دراز
هـمي  چشـم  و  رويش  ببوسيد  دير
نيامد     ز     ديدار     آن    شاه    سير
هـمي  گفت  صد  ره  ز  يزدان سپاس
نيايش  کنم  روز  و  شب بر سـه پاس
کـه  کـس  را  بسان  تو  فرزند  نيست
هـمان   شاه   را   نيز   پيوند   نيسـت
سياوش  بدانست  کان  مهر  چيسـت
چـنان    دوسـتي    نز   ره   ايزديسـت
بـه     نزديک     خواهر     خراميد    زود
کـه    آن    جايگـه    کار    ناساز    بود
برو       خواهران       آفرين      خواندند
بـه     کرسي     زرينـش     بـنـشاندند
بر      خواهران      بد      زماني     دراز
خرامان    بيامد    سوي    تـخـت    باز
شبستان  همه  شد  پر از گفت‌وگوي
کـه   اينـت  سر  و  تاج  فرهنگ  جوي
تو   گويي   بـه   مردم   نـماند   هـمي
روانـش      خرد      برفـشاند     هـمي
سياوش   بـه   پيش  پدر  شد  بگفـت
کـه   ديدم   بـه   پرده   سراي   نهفـت
هـمـه   نيکويي   در  جهان  بهر  تست
ز    يزدان    بهانـه    نـبايدت    جـسـت
ز   جـم   و  فريدون  و  هوشنـگ  شاه
فزوني  به  گنج  و  به  شمـشير و گاه
ز    گـفـتار    او    شاد   شد   شـهريار
بياراسـت     ايوان     چو    خرم    بـهار
مي    و    بربـط    و   ناي   برساخـتـند
دل        از        بودنيها       بـپرداخـتـند
چو  شب  گذشـت  پيدا  و شد روز تار
شد    اندر   شبـسـتان   شـه   نامدار
پژوهـنده    سودابـه    را   شاه   گفـت
کـه   اين   رازت   از  من  نبايد  نهـفـت
ز   فرهـنـگ   و   راي  سياوش  بـگوي
ز    بالا    و    ديدار    و    گـفـتار    اوي
پـسـند    تو    آمد    خردمـند   هسـت
از    آواز   بـه   گر   ز   ديدن   بـهـسـت
بدو   گفـت   سودابـه   همـتاي   شاه
نديدسـت   بر   گاه   خورشيد   و   ماه
چو   فرزند   تو   کيسـت   اندر   جـهان
چرا    گـفـت   بايد   سخن   در   نـهان
بدو   گفـت   شاه  ار  بـه  مردي  رسد
نـبايد    کـه    بيند    ورا    چـشـم    بد
بدو   گفـت   سودابـه   گر   گفت  مـن
پذيره    شود    راي    را   جـفـت   مـن
هـم  از  تخم  خويشش يکي زن دهم
نـه      از      نامداران      برزن     دهـم
کـه     فرزند     آرد     ورا    در    جـهان
بـه     ديدار     او     در    ميان    مـهان
مرا         دخـترانـند         مانـند        تو
ز     تـخـم     تو     و    پاک    پيوند    تو
گر  از  تخـم  کي  آرش  و  کي پـشين
بـخواهد    بـه    شادي    کـند    آفرين
بدو   گـفـت   اين   خود  بکام  منسـت
بزرگي    بـه    فرجام    نام   مـنـسـت
سياوش   بـه  شبـگير  شد  نزد  شاه
هـمي   آفرين   خواند   بر   تاج   و  گاه
پدر    با    پـسر    راز    گفـتـن   گرفـت
ز     بيگانـه    مردم    نهفـتـن    گرفـت
هـمي    گـفـت    کز    کردگار   جـهان
يکي       آرزو      دارم      اندر      نـهان
کـه    ماند    ز    تو    نام   مـن   يادگار
ز     تـخـم    تو    آيد    يکي    شـهريار
چـنان  کز  تو  من  گشتـه‌ام  تازه روي
تو    دل    برگـشايي   بـه   ديدار   اوي
چـنين    يافـتـم    اخـترت    را    نشان
ز    گـفـت    سـتاره    شـمر    موبدان
کـه    از   پـشـت   تو   شـهرياري   بود
کـه      اندر     جـهان     يادگاري     بود
کـنون     از     بزرگان     يکي     برگزين
نگـه    کـن    پـس   پرده   کي   پشين
بـه  خان  کي  آرش  همان نيز هست
ز   هر   سو  بياراي  و  بپـساو  دسـت
بدو    گـفـت    مـن   شاه   را   بـنده‌ام
بـه    فرمان   و   رايش   سرافـگـنده‌ام
هرآن   کـس  که  او  برگزيند  رواسـت
جـهاندار       بربـندگان       پادشاسـت
نـبايد    کـه    سودابـه    اين    بشـنود
دگرگونـه        گويد       بدين       نـگرود
بـه   سودابـه   زين‌گونه  گفتار  نيست
مرا   در   شبـسـتان   او   کار  نيسـت
ز    گـفـت    سياوش    بخـنديد   شاه
نـه     آگاه     بد    ز    آب    در    زيرکاه
گزين     تو     بايد     بدو    گـفـت    زن
ازو     هيچ     مـنديش    وز    انـجـمـن
کـه      گـفـتار     او     مـهرباني     بود
بـه     جان     تو    بر    پاسـباني    بود
سياوش    ز    گـفـتار   او   شاد   شد
نـهانـش     ز     انديشـه     آزاد     شد
بـه   شاه   جهان  بر  ستايش  گرفـت
نوان    پيش   تختـش   نيايش   گرفـت
نـهاني        ز        سودابـه       چاره‌گر
هـمي   بود   پيچان   و  خستـه  جـگر
بدانـسـت    کان    نيز   گفتار   اوسـت
هـمي   زو   بدريد   بر   تنـش  پوسـت