Poem157

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

کـنون   اي  سخن  گوي  بيدار  مـغز
يکي      داسـتاني      بياراي     نـغز
سـخـن   چون   برابر   شود  با  خرد
روان       سراينده      رامـش      برد
کـسي  را  که  انديشه  ناخوش بود
بدان   ناخوشي   راي   اوگـش   بود
هـمي   خويشـتـن   را   چليپا   کند
بـه    پيش    خردمـند    رسوا   کـند
وليکـن   نـبيند   کس  آهوي  خويش
ترا  روشن  آيد  همـه  خوي  خويش
اگر    داد    بايد    کـه   ماند   بـجاي
بياراي    ازين    پـس    بدانا   نـماي
چو   دانا  پسندد  پسنديده  گـشـت
به  جوي  تو در آب چون ديده گشت
زگفـتار    دهـقان    کـنون    داستان
تو   برخوان   و   برگوي   با  راسـتان
کهـن   گشتـه  اين  داستانها  ز  من
هـمي   نو   شود   بر   سر  انجـمـن
اگر        زندگاني        بود        ديرياز
برين     وين     خرم     بـمانـم    دراز
يکي    ميوه‌داري    بـماند    ز    مـن
کـه   نازد   هـمي   بار  او  بر  چمـن
ازان  پس  که  بنمود پنچاه و هشت
بـسر   بر  فراوان  شگفتي  گذشت
هـمي    آز    کمـتر    نگردد   بـسال
هـمي   روز   جويد   بـتـقويم  و  فال
چـه   گفتسـت   آن   موبد  پيش  رو
کـه   هرگز   نگردد   کهن  گشتـه  نو
تو چندان که گويي سخن گوي باش
خردمـند   باش   و  جهانـجوي  باش
چو  رفـتي  سر  و  کار  با  ايزدسـت
اگر   نيک  باشدت  جاي  ار  بدسـت
نـگر   تا   چه   کاري  هـمان  بدروي
سخن  هرچه  گويي  همان بشنوي
درشـتي  ز  کس  نشنود  نرم  گوي
بـه   جز   نيکويي  در  زمانه  مـجوي
بـه    گفـتار   دهـقان   کنون   بازگرد
نـگر   تا   چـه   گويد   سراينده   مرد