Ahmad Anvari's Persian Weblog

Home › /var/log/blog

 بزرگترین بانکهای اطلاعاتی دنیا در ۲۰۰۷

بزرگترین بانکهای اطلاعاتی دنیا در ۲۰۰۷

چند سال پیش، در مورد بزرگترین بانکهای اطلاعاتی دنیا نوشتم. چند روز پیش لیست جدید روی اینترنت منتشر شد که فکر کردم مقایسه این دو جالب باشد.

یکی از دوستانم که در یکی از شرکتهای ذکر شده در این لیست کار میکرد، میگفت که اطلاعات این لیست بسیار دقیق است. جالب اینجاست که شرکتهای اینترنتی مثل AOL، مایکروسافت، و یاهو در این لیست نیستند.

Sat Feb 17, 2007   (07:32 PM) | Permalink | Keep Reading

Content may be reused according to the terms of the OPL.