Ahmad Anvari's Persian Weblog

Home › /var/log/blog

 برچسب زن گوگل

برچسب زن گوگل

چند هفته پیش، من در مورد استفاده از نیروی مغز مردم برای محاسبات کامپیوتری نوشتم و توضیح دادم چگونه میتوان از این نیرو برای برچسب زدن عکسها استفاده کرد.

در چند روز اخیر، گوگل سرویس جدید برچسب زن خود را ارائه کرده است. من هنوز این در این سرویس شرکت نکرده‌ام، ولی به عنوان یک ناشر وب، عکسهای سایت خودم را در اختیار گوگل قرار دادم تا در این پروژه از آنها استفاده کند.

Sun Oct 22, 2006   (07:32 PM) | Permalink | Keep Reading

Content may be reused according to the terms of the OPL.