Ahmad Anvari's Persian Weblog

Home › /var/log/blog

 محاسبات انسانی

محاسبات انسانی

هیچ وقت متوجه عکسهایی که موقع گرفتن یک آدرس پست الکترونیکی جدید به شما نشان داده میشوند شده‌اید؟ عکسهایی که عموما یک عدد یا کلمه را نشان میدهند و از شما میخواهند که چیزی که میبینید را تایپ کنید و به آنها Captcha میگویند. هیچ وقت با خود فکر کره‌اید که برنامه‌ای هست که این معما را بصورت اتوماتیک حل کند؟ اگر جزو این گروه هستید، حتما ویدئو صحبت لوییس ون آن در مورد محاسبات انسانی را نگاه کنید. این ویدئو در شرکت گوگل گرفته شده است.

لوییس ون آن استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه کارنگی ملون است. وی درجه دکترای خود را از همین دانشگاه در سال ۲۰۰۵ گرفت.

Sun Oct 1, 2006   (06:19 PM) | Permalink | Keep Reading

Content may be reused according to the terms of the OPL.