Guest Book - Mehran - 10/01/2003

Home

Name:   mehran
E-Mail:   drmehrankhan at yahoo.com
Location:   tehran
Birth Year:   1362
Gender:   Male
Comments:   salam az ashnayy ba shoma khoshbakhtam man ham chand ta aks daram mamnon misham ke shoma aksatono baraye man mail konid chon ma kheily dost daram darzemn man tarahe site hastam age khasty sity bezany mamnon misham ke ba ham hamkary konim
Fortune:   One man's theology is another man's belly laugh. -- Lazarus Long by Robert A Heinlein


Archive | Sign