Guest Book - Mehrdad - 09/04/2003

Home

Name:   mehrdad
E-Mail:   ak_amid2002 at yahoo.com
Location:   tehran
Birth Year:   1360
Gender:   Male
Comments:   salam sara jan omidvaram khob bashi man ghasd daram ba ham yek rabeteh nazdik dashteh bashim va ham digar ra bebinim khohesh mandam dar sorate didane e_mail man barayam e-mail befrest moteshakeram
Fortune:   Men seldom show dimples to girls who have pimples.


Archive | Sign